Toi dang lam ho so yeu cau chao hang canh tranh doi voi goi thau thiet bi co gia tri chỉ khoảng 700 trieu dong, ho so ycau da lam xong, da tiep nhan hs de xuat. Nhung den khau bao cao danh gia hsdx thi thấy mẫu báo cáo theo TT 09 quá chi tiet và dài dòng, theo anh co the lam rut gon (tương tư nhu huong dan lap hsyc theo TT 11/BKH-DT) dc không a?

Mong cac pak vui lòng chỉ bảo giúp, cảm ơn rat nhieu