Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Tổng hợp các văn bản của bộ tài chính từ năm 1995 đến 2008

  Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2005 - 2006

  Download văn bản tại đây:

  CV 1975-22-6-2005-Thue GTGT cong trinh XDCB chuong trinh von 135.doc
  CV 4949-11-4-2007-Dinh chinh TT 23-21-3-2007-Cong tac phi.doc
  CV 5361-24-4-2006-Phi tham dinh thiet ke co so.doc
  CV 5969-18-5-2005-ho so hoan thue GTGT doi voi chu du an ODA.DOC
  QD 18-28-3-2006-Muc thu phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc
  QD 18-28-3-2006-Quy dinh muc thu che do phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc
  QD 20-07-4-2005-Quy che quan ly su dung Quy ho tro lao dong doi du.doc
  QD 21-07-4-2005-Quy che dau thau mua bam hang du tru Quoc gia.doc
  QD 25-27-4-2005-Bao bo VPQPL do BTC ban hanh.doc
  QD 27-13-4-2005-QD che do thu nop quan ly su dung phi tham dinh danh gia tru luong khoang san.doc
  QD 31-27-5-2005-Bo sung danh muc DA von vay tin dung dau tu phat trien cua Nha nuoc.doc
  QD 32-31-5-2005-Quy che cap the tham dinh vien va thi tuyen ke toan truong.doc
  QD 40-06-7-2005- Ra soat VBQPPL het hieu luc.doc
  QD 47-14-7-2005-Chuyen giao cho Hoi NN quan ly hanh nghe ke toan kiem toan.doc
  QD 61-02-11-2006-Dinh muc chi tieu ap dung du an ODA.doc
  TT 10-02-02-2005-Quy che cong khai tai chinh viec phan bo su dung von DTXDCB thuoc NSNN.doc
  TT 116-19-12-2006-Quan ly va xu ly tai san cua DA su dung von NSNN khi DA ket thuc.doc
  TT 17-13-3-2006-Tham dinh gia.doc
  TT 21-22-3-2005-Quy che cong khai tai chinh don vi du toan ngan sach.doc
  TT 23-30-3-2005-Huong dan ke toan thuc hien sau chuan muc ke ioan.doc
  TT 29-14-4-2005-Quy che cong khai tai chinh cua doanh nghiep Nha nuoc.doc
  TT 36-28-4-2006-HD ve dieu kien ve thu tuc cap phep hoat dong tu van ve gia dat.doc
  TT 37-16-5-2005-bo sung TT 56-14-6-2004-Xu ly tai chinh nha may duong.doc
  TT 38-18-5-2005-Trinh tu thu tuc xy ly tai chinh thanh lap moi giai the Cong ty NN.doc
  TT 40-25-5-2005-HD co che tai chinh doi voi DA cap nuoc sach von ODA.doc
  TT 53-12-6-2006-huong dan ap dung ke toan quan tri trong doanh nghiep.doc
  TT 53-23-6-2005-Tham dinh bao cao quyet toan von dau tu XDCB.doc
  TT 58-18-7-2005-Thu nop va quan ly phi le phi cang vu duong thuy noi dia.doc
  TT 60-01-8-2005-Sua doi TT 37-24-4-2003-le phi cap ho chieu thi thuc.doc
  TT 64-15-8-2005-Quan ly thanh toan von dau tu DA duong Lang -Hao Lac.doc
  TT 66-18-8-2005-HD thuc hien QD 74-06-4-2005 cua TTCP ve tien chuyen quyen SDD.doc
  TT 71-09-8-2006-HD thuc hien ND 43-25-4-2006 ve quyen tu chu don vi su nghiep cong lap.doc
  TT 71-31-8-2005-Quan ly cap phat thanh toan von duong TPHCM-trung Luong.doc
  TT 76-08-9-2005-Co che day nhanh tien do XD cum tuyen du cu DBS Cuu Long.doc
  TT 79-13-9-2005-Kinh phi dao tao bo duong CBCCNN.doc
  TT 80-15-9-2005-TC mang luoi thong ke dieu tra khao sat gia dat.doc
  TT 81-19-9-2005-Dai dien so huu von NN taic cac DN Ve TCTDT va KDVNN.doc
  TT 91-18-10-2005-QD che do cong tac phi di cong tac ngan han o NN do NSNN bao dam kinh phi.doc
  TT 95-26-10-2005-HD thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve le phi truoc ba.doc
  TT 96-16-10-2006-Muc thu che do nop quan ly phi dau gia.doc
  TT 97-16-10-2006-Phi va le phi thuoc quyen HDND tinh-thanh pho TW.doc
  TTLB NV-TC-15-9-2006-HD thuc hien muc luong toi thieu tu 1-10-2006.DOC
  TTLT 13-07-02-2005-Tieu chuan dieu kien bo nhiem xep luong ke toan truong.doc
  TTLT 50-15-6-2005-Tieu chuan dieu kien thu tuc bo nhiem bai mien thay the Ke toan truong.doc
  TTLT 62-04-8-2005-Lap DT quan ly va su dung kinh phi cho cong tac PCCC rung.doc
  TTLTBTC+BKHCN 85-20-8-2004-QLTC doi voi DAKHCN.doc
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #2
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Tổng hợp các văn bản của bộ tài chính từ năm 1995 đến 2008

  Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2004

  Download văn bản tại đây:

  CV 1571-18-2-2004-Dinh chinh TT 06-04-2-2004.doc
  CV 17 TC-NSNN-02-01-2004-Dinh chinh TT 114-28-11-2003.doc
  CV 3822-13-4-2004-Dinh chinhTT120-12-12-2003 thue TGGT.doc
  CV 4990-13-5-2004-D.chinh QD 43-26-4-2004-CCKe toan truong.doc
  CV 561-15-01-2004-DM phi le phi da co vb huong dan thuc hien.doc
  CV 6616-16-6-2004-Dinh chinh TT 51-9-5-2004-Hanoi.doc
  CV 6617-16-6-2004-Dinh chinh TT 52-9-6-2004-TPHCM.doc
  CV 8397-23-7-2004-Huong dan thanh toan chi phu XD bo sung do tang gia thep.DOC
  QD 102-27-12-2004-Bai bo phu thu thep ong han nhap khau.doc
  QD 13-15-01-2004-Phi kiem dinh ATKT xe thiet bi chuyen dung.doc
  QD 14-16-01-2004-Bao hiem boi thuong Nguoi lao dong.doc
  QD 21-24-2-2004-Quy che cap sd ql the tham dinh vien ve gia.doc
  QD 23-01-3-2004-Danh muc va muc suat thue hang sat thep.xls
  QD 23-01-3-2004-QD tam thoi muc thue SNK hang sat thep.rar
  QD 33-12-4-2004-Quy tac bieu phi bao hiem xay dung lap dat.doc
  QD 44-21-4-2004-Bai bo 1 so diem tai VBPL do BTC ban hanh.doc
  QD 53-15-6-2004-Dieu chinh muc thue nhap khau sat thep.doc
  QD 54-16-6-2004-DM cac DA chuong trinh vay von tin dung.doc
  QD 67-07-01-2004-Cong bo du toan NSNN 2004.doc
  QD 88-19-11-2004-Ban hanh muc thu phi le phi hang hai.doc
  QD 89-22-11-2004-Phi le phi quan ly chat luong buu dien va vien thong.doc
  QD 99-17-12-2004-Danh muc DA vay von tin dung dau tu phat trien cua Nha nuoc.doc
  TT 05-30-01-2004-HD quan ly gia hang hoa dich vu.doc
  TT 06-04-2-2004-Thuc hien xu phat hanh chinh ve phi le phi.doc
  TT 10-19-2-2004-Duyet tham dinh thong bao QT nam HCSN.doc
  TT 113-25-11-2004-H. dan khoa so ke toan cuoi nam va lap bao cao quyet toan NSNN 2004.doc
  TT 114-26-11-2004-Phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.doc
  TT 116-07-12-2004-HD ND197 boi thuong ho tro va tai dinh cu khi NN thu hoi dat.doc
  TT 117-07-12-2004-Hd ND 198 thu tien su dung dat.doc
  TT 118-08-12-2004-Che do cong tac phi chi hoi nghi.doc
  TT 119-08-12-2004-Trich nop kinh phi cong doan.doc
  TT 122-22-12-2004-Che do ke toan va kiem toan DNTC co von nuocv ngoai tai VN.doc
  TT 124-23-12-2004-Quy dinh viec chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai.doc
  TT 132-30-12-2004-Thu nop quan ly su dung le phi so huu cong nghiep.doc
  TT 133-31-12-2004-Thuc hien Hiep dinh tranh danh thue hai lan.doc
  TT 14-08-3-2004-QD thu nop le phi cap GCN ATTB-ph.tien GTVT.doc
  TT 15-09-3-2004-Huong dan ND 170-2003 ve Phap lenh Gia.doc
  TT 26-31-3-2004- Thue chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai.doc
  TT 30-07-4-2004-Phi khai thac su dung tai lieu luu tru.doc
  TT 31-12-4-2004-Xu phat vi pham HC trong kinh doanh bao hiem.doc
  TT 41-18-5-2004-HD thi hanh ND 100-25-2-2004-Xu phat HC thue.doc
  TT 42-20-5-2004-HD giam sat danh gia hieu qua DNNN.doc
  TT 42-20-5-2004-HD giam sat DNNN-Bang bieu.xls
  TT 45-21-5-2004-Bo sung TT 44-15-5-2003.doc
  TT 48-01-6-2004-Ban giao duong dien thuy loi ve TCTDLVN.doc
  TT 51-9-6-2004-Co che tai chinh NS dac thu Hanoi.doc
  TT 52-9-6-2004-Co che tai chinh NS dac thu TPHCM.doc
  TT 55-10-6-2004-Huong dan xay dung du toan von NSNN 2005.doc
  TT 56-14-6-2004-Xu ly tai chinh Nha may duong.doc
  TT 76-29-7-2004-Thu nop phi le phi giao thong duong bo.doc
  TT 78-10-8-2004-Quan ly viec rut von doi voi nguon ODA.doc
  TT 83-17-8-2004-Quan ly tru so lam viec cua CQHCSN.doc
  TT 84-18-8-2004-Bo sung TT 120-12-12-2003-Thue TGGT.doc
  TT 86-25-9-2004-QL nguon von dau tu Co so ha tang.doc
  TT 88-01-9-2004-Thi hanh Luat thue thu nhap doanh nghiep.doc
  TT 89-03-9-2004-Xu ly rui ro von tin dung dau tu phat trien.doc
  TT 92-16-9-2004-Uu dai thue DA nha may dien Uong Bi va Ca mau.doc
  TT 96-13-10-2004-HD q. ly thanh toan thu hoi va quyet toan von ung truoc cho DADTXDCB.doc
  TT 9613-10-2004-HD quan ly thanh toan thu hoi va quyet toan von ung truoc cho DADTXDCB.doc
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #3
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Tổng hợp các văn bản của bộ tài chính từ năm 1995 đến 2008

  Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2001 - 2003

  Download văn bản tại đây:

  17 TC-NSNN-02-01-2004-Dinh chinh TT114-28-11-2003.doc
  QD 10-24-01-2003- Phi kiem dinh thiet bi xe may.doc
  QD 112 - 09-01-2001- DM chi tieu ap dung du an ODA.doc
  QD 11-24-01-2003- Phi kiem dinh PTien thuy noi dia.doc
  QD 114-28-11-2003-Thuc hien du toan NSNN 2004.doc
  QD 12-24-01-2003- Phi kiem dinhTBVT thuoc DKVN.doc
  QD 13-15-01-2004-Sua doi QD 10-2003 ngay 24-01-2003.doc
  QD 168-07-10-2003- Quy trinh tham tra quyet toan von dau tu.doc
  QD 18-19-3-2003- Le phi doc quyen Tham do khoang san.doc
  QD 208-15-12-2003-Bo sung che do ke toan NS QD 414-2001.doc
  QD 22-18-02-2003-Co che TC su dung quy dat tao von XDCSHT.doc
  QD 22-18-2-2003-Co che tai chinh sd quy dat tao von XDHT.doc
  QD 23-25-02-2003-BHTNDA chu xe co gioi.doc
  QD 70-04-6-2002-Sua doi muc le phi kiem dinh an toan LPG.doc
  QD 70-15-5-2003-Thoi han cham dut xu ly ghi thu chi NSHTDNNN.doc
  QD 76-28-5-2003-QLSD Quy ho tro sap xep va CPHDNNN.doc
  QD 78-29-5-2003-Che do ke toan Quy ho tro phat trien.doc
  QD 87-14-7-2003-Danh muc VBQPPL het hieu luc.doc
  TT 03-10-01-2003-thu nop quan ly phi Kiem dinh TB.doc
  TT 03-11-01-2001- Le phi cap GPXD.doc
  TT 04 -15-01-2001- Sua doi thue NK.doc
  TT 08-18-01-2001- HD thue thu nhap DN.doc
  TT 10-24-01-2003-Phi kiem dinh thiet bi xe may chuyen dung.doc
  TT 105-10-10-2001- Sua doi thue nhap khau.doc
  TT 106-07-11-2003-Quan ly von DTXDCB thuoc xa thi tran.doc
  TT 108-07-11-2003-Co che tai chinh DA VSMT von ODA.doc
  TT 11-24-01-2003-Phi kiem dinh phuong tien thuy noi dia.doc
  TT 114-28-11-2003-Thuc hien Du toan NSNN 2004.doc
  TT 120-12-12-2003- Thi hanh ND 158 thue VAT.doc
  TT 120-12-12-2003-Thi hanh ND 158 thue VAT-Quyet toan.xls
  TT 120-12-12-2003-Thi hanh ND 158 thue VAT-To khai VAT.xls
  TT 12-24-01-2003-Phi kiem dinh thiet bi dang kiem.doc
  TT 15 -21-3 -2002- Kinh phi ho tro xay dung VBQPPL.doc
  TT 17-2001-21-3-2001-QL SD le phi tham dinh k.q dau thau.doc
  TT 18-19-3-2003-Le phi doc quyen tham do khoang san.doc
  TT 23 -20-3 -2002 -HD quan ly su dung chi phi QLDA.doc
  TT 23-20-3-2002-HD quan ly chi phi QLDA von NSNN.doc
  TT 41-03-5-2002-HD thue du an ODA.doc
  TT 43-13-5-2003-Le phi cap GPTVXD cho NTNN & CCHN tke.doc
  TT 44-15-5-2003-QLTT von DT- Mau bieu.xls
  TT 44-15-5-2003-QLTT von DT va von SN nguon von NSNN.doc
  TT 45-15-5-2003-HD quyet toan von dau tu.doc
  TT 45-15-5-2003-HD quyet toan von dau tu-mau bieu.doc
  TT 49-16-5-2003-QL tai chinh doi voi Bao hiem VN.doc
  TT 50-22-5-2003-Quy che chi tieu noi bo.doc
  TT 52-30-5-2003-Phi su dung duong bo.doc
  TT 55-04-6-2003-Le phi truoc ba.doc
  TT 59-23-6-2003-HD thuc hien 60-203-ND-CP Luat NSNN.doc
  TT 66-06-8-2002-HD TTTT xu ly TC khi giai the DNNN.doc
  TT 69-18-07-2003-HD QL va Su dung chi phi giam sat dau tu.doc
  TT 76-4-8-2003-HD ve bao hiem trong dau tu va xay dung.doc
  TT 83-25-9-2002-QD che do nop phi le phi TCDLCL.rar
  TT 94-22-11-2001-Bo sung TT 121-29-12-2000.doc
  TT 96-10-10-2003-Kiem tra sau thong quan hang hoa.doc
  TT 97-13-10-2003-BS TT03-10-01-2003-Phi kiem dinh TB.doc
  TT 98-14-10-2003-Bieu mau.doc
  TT 98-14-10-2003-Q ly su dung chi phi QLDADT tu von NSNN.doc
  TTLB TC-LDTBXH-109-10-11-2003-QL tai chinh hoi thi tay nghe.doc
  TTLT 115-28-11-2003-C. nang n.vu CQTC thuoc UBND cac cap.doc
  TTLT 125-18-12-2003-Thuc hien ND67-13-6-2003-Phi nuoc thai.doc
  TTLT 22-24-3-2003-HD co che QLTC To chuc KHCN co thu.doc
  TTLT 66-03-7-2003-HD QL cap phat QT CT nuoc sach NT.doc
  TTLT 93-21-11-2001- Phi le phi cong chung chung thuc.doc
  VB 17 TC-NSNN-02-01-2004-Dinh chinh TT 114-28-11-2003.doc
  VB 170-KB-TTVDT-27-02-2001- Co quan QLNNCLCTXD.doc
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #4
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Tổng hợp các văn bản của bộ tài chính từ năm 1995 đến 2008

  Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 1995 - 2000

  Download văn bản tại đây:

  QD 100-16-6-2000- Thong tu het hieu luc.doc
  QD 106-30-6-2000- sua doi thue NK.doc
  QD 107-24-01-1997-Sua doi QD 663-TC-Bao hiem CTXD.doc
  QD 130-24-8-2000-Sua doi thue NK.doc
  QD 131-30-8-2000-Sua doi thue NK.doc
  QD 141-16-11-1999 -Thu le phi tham dinh du an.doc
  QD 141-16-11-1999-Bieu le phi kem theo.doc
  QD 144-15-9-2000- le phi y te du phong.doc
  QD 151-15-9-2000-Sua doi thue NK.doc
  QD 166-13-12-1999- Che do QLSD va trich khau hao TSCD.doc
  QD 179-24-02-1998-Tien thue dat mat nuoc-English.doc
  QD 179-24-02-1998-Tien thue dat mat nuoc.doc
  QD 189-24-11-2000- Tien thue dat mat nuoc bien.doc
  QD 204-21-12-2000-Sua doi thue NK.doc
  QD 214-28-12-2000- Che do ke toan cho Chu dau tu.doc
  QD 218-29-12-2000- Che do luu tru tai lieu ke toan.doc
  QD 219-29-12-2000- 6 chuan muc kiem toan.doc
  QD 58-21-4-2000-le phi KD thiet bi.doc
  QD 663-23-6-1995-Quy tac bao hiem rui ro ve xay dung.doc
  QD 83-29-5-2000-le phi cap GCN§CN.doc
  QD 96-12-6-2000-HD chi tiet Quy trinh va thu tuc rut von ODA.doc
  QD 99-13-6-2000- Che do ke toan CT chung khoan.doc
  TT 05-1999 -TT- BKH&DT ngay11-11-1999.doc
  TT 102-19-10-2000- Le phi kiem dinh TB an toan.doc
  TT 103-2000 ngay 20-10-2000- Le phi XN canh.doc
  TT 104-23-10-2000-HD Luat thue chuyen quyen su dung dat.doc
  TT 105-08-12-1994-Huong dan bao hiem cac CTXD.doc
  TT 105-23-10-2000- Mien nop thue nong nghiep.doc
  TT 106-24-10-2000- Mien thue vung lu lut.doc
  TT 107-25-10-2000- HD dang ky hanh nghe kiem toan.doc
  TT 109-13-11-2000- Le phi tham dinh dau tu.doc
  TT 11-01-02-2000- QLtai chinh CTCP va TNHH.doc
  TT 110-14-11-2000- QL von DNNN danh DTXD.doc
  TT 119-22-12-2003-Thi hanh Luat thue tieu thu dac biet.doc
  TT 121-29-12-2000-Dau thau mua sam do dungvay tu thiet bi.doc
  TT 122-29-12-2000- Thi hanh luat thue TVA.doc
  TT 135 -19-11-1999-HD QLy thanh toan von DT va von SN.doc
  TT 135 -19-11-1999-So do kem theo.xls
  TT 136-19-11-1999- HD quyet toan von dau tu.doc
  TT 137-19-11-1999- HD bao hiem CTXD.doc
  TT 32-23-12-1999-HD thuc hien 198 -1999-Tien luong BQLDA.doc
  TT 52-05-6-2000-HD mien thue chuyen gia ODA.doc
  TT 70- 17-7-2000-HD quyet toan von dau tu.doc
  TT 96-28-9-2000-Bieu kem theo.xls
  TT 96-28-9-2000-HD quan ly_thanh toan von DT va von SN.doc
  TT 99-12-10-2000-HD phan loai may moc thiet bi.doc
  TTLBXD-TC-VGCP-13-18-8-1994- Huong dan phuong phap xac dinh gia tri con lai cua nha o.doc
  TTLT 71-19-7-2000- Le phi Hai quan.doc
  VB 1749-KB-TTVDT-22-12-2000- Vuong mac trong KSTT von DT-t1.rar
  VB 1749-KB-TTVDT-22-12-2000- Vuong mac trong KSTT von DT-t2.doc
    Trả lời kèm trích dẫn

 5. #5
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,145
  Đã bấm Like
  205
  Được Like 291 lần ở 4,294,967,264 bài viết

  Post Tổng hợp các văn bản của Tài chính từ năm 1995 - 2008

  Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2007 - 2008

  Download văn bản tại đây:
  CV 5361-24-4-2006-Phi tham dinh thiet ke co so.doc
  QD 18-28-3-2006-Muc thu phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc
  QD 18-28-3-2006-Quy dinh muc thu che do phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc
  QD 28-24-4-2007-Quy tac va Bieu phi bao hiem chay no bat buoc.doc
  QD 61-02-11-2006-Dinh muc chi tieu ap dung du an ODA.doc
  TT 103-29-8-2007-Quy dinh tieu chuan dinh muc phuong tien di lai.doc
  TT 107-07-9-2007-HD thanh quyet toan von dau tu GPMB tai dinh cu von NSNN.doc
  TT 108-07-9-2007-HD co che quan ly tai chinh du an ODA.doc
  TT 109-10-9-2007-HD che do quan ly tai chinh doi voi vien tro phi Chinh phu.doc
  TT 113-24-9-2007-Bieu kem Phu luc 6-1.xls
  TT 113-24-9-2007-Bieu kem Phu luc 6-2.xls
  TT 113-24-9-2007-Sua doi TT 71-09-08-2006 huong dan thuc hien ND 43-25-4-2006.DOC
  TT 116-19-12-2006-Quan ly va xu ly tai san cua DA su dung von NSNN khi DA ket thuc.doc
  TT 118-02-10-2007-HD quan ly su dung chi phi QLDADT von NSNN.doc
  TT 128-01-11-2007-Su dung nguon de cai tao xay dung moi va bao tri cong so.doc
  TT 130-02-11-2007-Sua doi TT 27-200-TT-BTC.doc
  TT 131-05-11-2007-HD dau thau mua sam tai san.doc
  TT 149-14-12-2007-HD quan ly su dung VNSNN doi voi DA BOT-BTO-BT.DOC
  TT 17-13-3-2006-Tham dinh gia.doc
  TT 20-26-3-2007-Chi phi tham do khai quat khi cai tao XD cong trinh.doc
  TT 23-21-3-2007-Cong tac phi chi phi hoi nghi doi voi CQNN va DVSN cong lap.doc
  TT 27 + TT 130-2007-HD quan ly thanh toan von dau tu su nghiep thuoc nguon von NSNN.doc
  TT 27-03-4-2007-HD quan ly thanh toan von dau tu su nghiep thuoc nguon von NSNN.doc
  TT 27-03-4-2007-Hd thanh toan von dau tu su nghiep thuoc Nguon von NSNN-Phu luc.xls
  TT 28-03-4-2007-HD quan ly thanh quyet toan Von dau tu tu nguon trai phieu CP.doc
  TT 28-03-4-2007-Phu luc.XLS
  TT 33+ TT 98 -2007-HD quyet toan du an hoan thanh nguon von nha nuoc.doc
  TT 33-09-4-2007-HD quyet toan du an hoan thanh nguon von nha nuoc.doc
  TT 33-09-4-2007-Phu luc.doc TT 63-15-6-2007-thuc hien dau thai mau sam tai san hoat dong thuong xuyen.doc
  TT 64-15-6-2007-Huong dan xay dung du toan NSNN nam 2008.doc
  TT 98-09-8-2007-Sua doi 1 so diem TT 33-9-4-2007.doc
  TTLT 13-07-02-2005-Tieu chuan dieu kien bo nhiem xep luong ke toan truong.doc
  TTLT 41-24-4-2007-BCA-BTC-huong dan quy che do bao hiem chay no.doc
  TTLT 50-15-6-2005-Tieu chuan dieu kien thu tuc bo nhiem bai mien thay the Ke toan truong.doc
  TTLT 62-04-8-2005-Lap DT quan ly va su dung kinh phi cho cong tac PCCC rung.doc
    Trả lời kèm trích dẫn

Các Chủ đề tương tự

 1. Trả lời: 0
  Bài cuối: 19-09-2012, 10:41 AM
 2. Tổng hợp văn bản của Bộ Khoa Học và Công Nghệ từ năm 1995 - 2008
  Bởi pth911 trong diễn đàn Bộ khác - liên Bộ
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 20-03-2009, 04:03 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài cuối: 19-12-2008, 09:57 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài cuối: 06-11-2008, 12:06 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài cuối: 30-01-2008, 04:30 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 06:31 AM.