Các bác cho em hỏi.
Em lập xong tiến độ thi công công trình (biểu đồ Gantt Chart)
Giờ em muốn giám sát công việc thực hiện đó bằng biểu trên cái biểu đồ Gantt Chart đó

VD:
1, Đào móng: khối lượng 100m3. làm trong 7 ngày
Em muốn có cái đường găng giám sát ngay ở ngay đường găng tiến độ này thì làm thế nào?