Có ai có dự toán dự thầu + thuyết minh và bản vẽ cho mình xin với. Minh đang làm đề tài tốt nghiệp