anh chi nao co file mau nhiem vu khao sat, lap bao cao kinh te ky thuat cong trinh dan dung cho em xin voi!vi lan dau lam, chua co kinh nghiem nen khong biet nhu the nao moi dung nua?