Em hỏi chút, e đọc trong NĐ 15 tại điều 20 và 21 có ghi: CĐT phải gửi hồ sơ THIẾT KẾ TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ với các công trình sau... tới cơ quan quản lý nhà nước để thẩm tra.
Như vậy thiết kế cơ sở của các công trình quy định trên thì không phải gửi ra sở ạ???
((Ví dụ như công trình NN&PTNT không quy định cấp, với những công trình chỉ lập BCKTKT (chỉ TK 1 bước, không có thiết kế triển khai sau thiết kê cơ sở) thì không phải gửi thiết kế và dự toán ra sở thẩm tra đúng không??))