Tôi xin hỏi Nhật ký ép cọc cần ký tươi mấy bản, văn bản nào quy định?
Chỗ tôi làm Chủ đầu tư, kho bạc cứ đòi bản nhật ký ép cọc ký tươi. Theo tôi, đã là nhật ký thì chỉ có 01 (một) bản ký tươi!