Có nhiều bác thi công trình nhà ở, đơn cử là nhà ở gần nhà em. Chân thì không mang ủng, đầu thì không đội nón bảo vệ. Kiểu này dễ tai nạn lắm mà cũng chẳng thấy nhà thầu hay giám sát công trình nhắc nhở