Bac nao biet chi em , em mi vao nghe. Cach tinh khoi luong thang , va khoi luong hoan thanh , bac nao chi em voi ,