Bạn nào có thể giúp tôi trình tự hồ sơ quyết toán xây lắp của 1 công trình xây dựng với nhé, tôi m[í làm nên còn lúng túng lắm. Xin cảm ơn!