Vừa qua phần mềm Đơn giá GXD đã được Trung tâm thông tin, Viện Kinh tế xây dựng + Phòng Dữ liệu - Công ty Giá Xây Dựng sử dụng để phối hợp với Phân Viện Kinh tế xây dựng miền Nam tư vấn cho Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ công bố các bộ đơn giá rất quan trọng đối với công tác lập và quản lý chi phí xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Cần Thơ:

- Văn bản số 21/SXD-KTXD ngày 09/01/2012 của Sở Xây dựng tp Cần Thơ công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình thành phố Cần Thơ (70 trang).
- Văn bản số 27/SXD-KTXD ngày 10/01/2012 của Sở Xây dựng tp Cần Thơ công bố và hướng dẫn áp dụng đơn giá dịch vụ công ích đô thị.
- Văn bản số 30/SXD-KTXD ngày 11/01/2012 của Sở Xây dựng tp Cần Thơ công bố đơn giá xây dựng công trình.

10 bộ đơn giá bao gồm:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng (30/SXD-KTXD, chế bản 475 trang).
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt (30/SXD-KTXD, 212 trang)
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát (30/SXD-KTXD, 113 trang)
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa (30/SXD-KTXD, 196 trang, theo định mức 1129/QĐ-BXD)
5. Đơn giá Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (30/SXD-KTXD, 62 trang)
6. Đơn giá xây dựng cơ bản Công trình Bưu chính viễn thông (30/SXD-KTXD, 362 trang)
7. Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tp Cần Thơ (27/SXD-KTXD, 34 trang)
8. Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng tp Cần Thơ (27/SXD-KTXD, 45 trang)
9. Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị tp Cần Thơ (27/SXD-KTXD, 44 trang)
10. Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tp Cần Thơ (27/SXD-KTXD, 24 trang)

- Việc công bố đồng bộ bảng giá ca máy và các bộ đơn giá đồng thời sẽ giúp cho việc lập và quản lý chi phí trên địa bàn Cần Thơ rất thuận lợi. Khắc phục tình trạng trong 1 dự toán có nhiều mặt bằng đơn giá, nhiều hệ số điều chỉnh, phức tạp trong hướng dẫn điều chỉnh dự toán...

- Với kinh nghiệm và kiến thức sâu sắc của mình, đơn vị tư vấn cũng giúp Sở Xây dựng Cần Thơ công bố bảng giá ca máy với đủ các số liệu để có thể dễ dàng điều chỉnh, bù trừ sau này khi có sự thay đổi giá nhiên liệu, nhân công theo đúng các phương pháp được hướng dẫn trong Thông tư 06/2010/TT-BXD.

- Ngoài ra, VKTXD cũng tư vấn giúp Sở Xây dựng tp Cần Thơ bảng tính các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy trong dự toán để khi có sự thay đổi chế độ, chính sách hoặc giá nhiên liệu, năng lượng thì Sở cũng tính được các hệ số điều chỉnh và ban hành được văn bản hướng dẫn kịp thời. Đây là việc mà khó đơn vị nào có thể giúp các Sở ngoài Viện Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng.Một khối lượng công việc vô cùng lớn với hàng triệu phép tính, các kiến thức thức chuyên sâu về định mức, đơn giá, giá ca máy, lắp giá vật liệu, chế độ tiền lương đã được xử lý bởi phần mềm Đơn giá GXD và nhóm cán bộ tham gia công việc. Toàn bộ dữ liệu đã được chuyển sang dạng csv và dữ liệu gốc được sử dụng hoàn hảo với Dự toán GXD, Dự thầu GXD trong công tác lập và quản lý chi phí trên địa bàn Cần Thơ.

Không chỉ là dữ liệu, nhờ việc đồng chủ trì, chịu trách nhiệm chuyên môn và tham gia từ đầu công việc tính toán các bộ đơn giá, TA có đủ hiểu biết sâu sắc về để hỗ trợ người lập dự toán, thanh quyết toán sử dụng bộ đơn giá Cần Thơ và phần mềm Dự toán GXD xử lý những vấn đề phát sinh sau này.

Giới thiệu phần mềm Dự toán GXD với 10 bộ dữ liệu Cần Thơ là một nội dung của buổi công bố bộ đơn giá trên địa bàn "thủ phủ của miền Tây Nam Bộ" do Sở Xây dựng Cần Thơ chủ trì. Dự toán GXD nhận được đón nhận nồng nhiệt các cán bộ quản lý công trình, xây dựng của các Sở, ban, ngành, quận, huyện...

Các tổ chức, cá nhân muốn sở hữu phần mềm Dự toán GXD với các hỗ trợ về chuyên môn và dữ liệu xin liên hệ Công ty CP Giá Xây Dựng, Trung tâm thông tin - VKTXD hoặc Phân Viện Kinh tế xây dựng.