cháo các anh các chị trong diễn đàn em có một vấn đề khi tính dự toán khấu hao cầu tạm bằng bailey để làm đường tránh phục vụ thi công trong 3 năm nhưng em đọc trong định mức thấy khấu hao vật liệu 1 tháng là 2% một lần lắp dựng tháo dỡ là 7% thế trong vòng 3 năm thì em tính như thế nào mong các anh chị chỉ bảo giúp