Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  12
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts

  Speaker Đề Cương Khảo Sát đường Miền Núi

  CHÀO CÁC BÁC!
  Bác nào có cái đề cương khảo sát đường miền núi, cho em xin với . Em đang viết cái đề cương khảo sát đường cấp 4 Miền núi mà chưa biết viết thế nào.
  Rất mong các bác giúp đỡ.
  email của em. thuanccic@yahoo.com.vn
  Mong hồi âm sớm
    Trả lời kèm trích dẫn

 2. #2
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Oct 2008
  Bài viết
  2
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Bạn tham khảo cái này nhé!

  Căn cứ......
  I. Pham vi nghiªn cøu, quy tr×nh quy ph¹m ¸p dông:
  1. Ph¹m vi nghiªn cøu:
  LËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng 7,7 km C«ng tr×nh: §­êng giao th«ng x· V¨n Lu«ng, huyÖn T©n S¬n. TuyÕn: Hoµng Hµ - Trung t©m x· V¨n Lu«ng, lý tr×nh Km0+600- Km8+300,0
  §Þa ®iÓm x©y dùng: x· V¨n Lu«ng, huyÖn T©n S¬n, tØnh Phó Thä.
  §iÓm ®Çu Km0+600 thuéc ®Þa phËn xãm Hoµng Hµ
  §iÓm cuèi Km8+300,0 thuéc ®Þa phËn xãm L¸ng x· V¨n Lu«ng
  2. Quy tr×nh quy ph¹m ¸p dông:
  a. VÒ kh¶o s¸t:
  - Quy tr×nh kh¶o s¸t ®­êng «t« 22TCN 263- 2000.
  - Quy tr×nh khoan th¨m dß ®Þa chÊt c«ng tr×nh 22TCN 259- 2000.
  b. VÒ thiÕt kÕ:
  - §­êng « t« - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN4054- 2005.
  - Quy tr×nh thiÕt kÕ ¸o ®­êng mÒm 22TCN 211- 06.
  - Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu, cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN 18- 79.
  - §iÒu lÖ b¸o hiÖu ®­êng bé 22TCN 237- 01.
  - §Þnh h×nh cèng 533- 01- 01, 533- 01- 02 vµ 78-02X
  3. Tiªu chuÈn kü thuËt chñ yÕu:
  - ThiÕt kÕ tiªu chuÈn ®­êng cÊp IV MiÒn nói.
  - VËn tèc thiÕt kÕ V=20Km/h
  - ChiÒu réng nÒn ®­êng BnÒn = 6,0m; MÆt ®­êng réng BmÆt = 3,5m
  - B¸n kÝnh ®­êng cong n»m nhá nhÊt Rmin = 50m (®Þa h×nh khã kh¨n ch©m tr­íc R=15m).
  - §é dèc thiÕt kÕ lín nhÊt Imax = 11%
  - T¶i träng thiÕt kÕ H13-X60
  - M« ®uyn ®µn håi yªu cÇu Eyc = 98 Mpa.
  II. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t:
  1. §iÒu tra thu thËp sè liÖu:
  - §iÒu tra sè liÖu d©n sinh, kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ x· héi khu vùc ¶nh h­ëng.
  - §iÒu tra m¹ng l­íi giao th«ng vËn t¶i, sè liÖu vËn t¶i, l­u l­îng xe.
  - §iÒu tra ®­êng d©y ®iÖn cao ¸p, h¹ ¸p, ®­êng th«ng tin, c¸p quang, c«ng tr×nh ngÇm.
  - §iÒu tra quy ho¹ch GTVT, quy ho¹ch thuû lîi, cÊp tho¸t n­íc
  - §iªu tra c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hiÖn cã.
  2. Néi dung c«ng t¸c kh¶o s¸t:
  2.1. Kh¶o s¸t tuyÕn:
  TuyÕn ®­îc c¾m dùa trªn hiÖn tr¹ng tuyÕn cò vµ dùa trªn c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã nh»m tËn dông tèi ®a nÒn, mÆt ®­êng cò, h¹n chÕ ph¸t sinh khèi l­îng vµ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng.
  B×nh diÖn tuyÕn ®¹t tiªu chuÈn cÊp VI miÒn nói víi R 50m, khã kh¨n ch©m tr­íc R=15m vµ c¸c tiªu chuÈn kü thuËt theo TCVN 4054- 2005.
  2.2. Phãng tuyÕn ®Þnh ®Ønh ®o gãc c¾m cong: B»ng m¸y kinh vü, ®o gãc ®Ønh 2 vßng, sai sè ± 30”.
  2.3. R¶i cäc chi tiÕt, ®o dµi: C¸c cäc chi tiÕt ph¶n ¸nh ®óng ®Þa h×nh, c¸c cäc chi tiÕt ®ãng trªn ®­êng th¼ng vµ trong ®­êng cong, cù ly gi÷a c¸c cäc 25m. Dïng th­íc thÐp hoÆc th­íc v¶i, ®o dµi tæng qu¸t 2 lÇn, ®o dµi chi tiÕt 1 lÇn khíp víi tæng qu¸t ®¶m b¶o sai sè.
  - §o tæng qu¸t sai sè gi÷a 2 lÇn ®o l 1/1000.
  - §o chi tiÕt sai sè l 1/500.
  2.4. Cao ®¹c: Dïng m¸y thuû b×nh.
  HÖ cao ®é: LÊy theo hÖ thèng mãc gi¶ ®Þnh. Mçi Km ®Æt 1 mèc cao ®é ë vÞ trÝ æn ®Þnh, ch¾c ch¾n kh«ng bÞ di chuyÓn trong suèt qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh.
  - Cao ®¹c tæng qu¸t riªng, chi tiÕt riªng. Cao ®é tæng qu¸t 2 lÇn sai sè h ±30L, chi tiÕt 1 lÇn khíp víi mèc cao ®é sai sè h ±50L.
  - §èi víi ®­êng nhùa cò cao ®ä chi tiÕt 3 ®iÓm trªn mÆt nhùa cò: 1 ë tim vµ ë 2 mÐp nhùa.
  2.5.§o c¾t ngang: §o b»ng th­íc ch÷ A, th­íc d©y hoÆc m¸y thuû b×nh.
  Trªn trªn c¾t ngang thÓ hiÖn ®Çy ®ñ bÒ réng ®­êng cò vµ ®Þa h×nh ®Þa vËt 2 bªn, ph¹m vi ®o tõ tim ra mçi bªn 20m.
  2.6. Kh¶o s¸t cèng:
  §o vÏ chi tiÕt hiÖn tr¹ng cèng cò, c¸c c«ng tr×nh thuû lîi cã liªn quan, thÓ hiÖn vÞ trÝ, chiÒu dµi, khÈu ®é, chñng lo¹i, gãc giao víi tim ®­êng.
  - §iÒu tra ®¸nh gi¸ t×nh tr¹ng cèng, kh¶ n¨ng tho¸t n­íc, h­íng xö lý.
  - Lµm viÖc víi ®Þa ph­¬ng khi dù kiÕn ®Æt thªm cèng míi.
  - LËp b¶ng thèng kª cèng theo quy ®Þnh.
  - §èi víi cèng míi x¸c ®Þnh vÞ trÝ, lý tr×nh, gãc giao víi tim ®­êng, dù kiÕn khÈu ®é, lo¹i mãng cèng.
  2.7. Kh¶o s¸t c¸c vÞ trÝ giao c¾t:
  a. Giao víi ®­êng huyÖn lé:
  - X¸c ®Þnh lý tr×nh, gãc giao.
  - §o vÏ b×nh ®å nót giao tû lÖ 1/500, ph¹m vi tõ tim vÒ mçi phÝa 50m.
  - C¾m tuyÕn vµ ®o tr¾c däc, tr¾c ngang c¸c nh¸nh t¹i nót giao.
  b. Giao víi ®­êng d©n sinh: X¸c ®Þnh lý tr×nh, gãc giao. Cã b¶ng thèng kª lý tr×nh, bÒ réng, lo¹i mÆt ®­êng, chiÒu dµi vuèt nèi.
  c. Giao víi ®­êng ®iÖn: X¸c ®Þnh lý tr×nh, gãc giao, kho¶ng c¸ch tõ tim giao tíi 2 cét gÇn nhÊt, ®o tÜnh kh«ng tõ d©y thÊp nhÊt tíi mÆt ®­êng hiÖn t¹i. X¸c ®Þnh lo¹i ®iÖn thÕ, lo¹i cét.
  2.8. §iÒu tra hÖ thèng an toµn giao th«ng hiÖn cã: §iÒu tra thèng kª cäc tiªu, cét Km, Hm, biÓn b¸o hiÖu cã: VÞ trÝ, sè l­îng, lo¹i biÓn, cét.
  3. Kh¶o s¸t thuû v¨n:
  - T¹i c¸c vÞ trÝ Þ ngËp n­íc cÇn ®iÒu tra côm mùc n­íc gåm: MNLN, MNTB, MNNN, MN lÞch sö.
  - LËp thµnh biªn b¶n cã ý kiÕn x¸c nhËn cña ®Þa ph­¬ng.
  4. Kh¶o s¸t ®Þa chÊt:
  4.1. §µo hè ®Þa chÊt nÒn ®­êng: Mçi mét Km bè trÝ kho¶ng 02 hè ®µo, ®é s©u hè ®µo 1,2m -3,0m, tõ hè ®µo quan s¸t x¸c ®Þnh ®é chÆt, lo¹i ®Êt ®¾p nÒn ®­êng ®Ó cã h­íng xö lý nÒn ®Êt cò.
  4.2. §µo má ®Êt ®¾p: §µo 1 lç s©u 2m- 4m. Sè má: 01 má.
  5. Kh¶o s¸t má vËt liÖu:
  1. §èi víi c¸c má ®ang sö dông:
  - X¸c ®Þnh chÊt l­îng, tr÷ l­îng, cù ly vËn chuyÓn ®Õn c«ng tr×nh (ghi râ cù ly tÝnh ®Õn vÞ trÝ nµo cña c«ng tr×nh).
  - X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®æ bïn, ®æ ®Êt thõa, cù ly vËn chuyÓn. Cã ý kiÕn ®ång ý cña ®Þa ph­¬ng cho khai th¸c má ®Êt vµ ®æ bïn, ®Êt thõa.
  6. §iÒu tra ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng:
  - Ph¹m vi: Tõ tim ra mçi bªn 20m
  - §iÒu tra nhµ cöa, c©y cèi, ®Êt ®ai, må m¶ vµ c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, ®­êng ®iÖn, c«ng tr×nh ngÇm, m­¬ng thuû lîi.
  - LËp c¸c b¶ng thèng kª theo quy ®Þnh
  7. Hå s¬ giao nép:
  - §¨ng ký c«ng cò.
  - Thèng kª gi¶i phãng mÆt b»ng.
  - B×nh ®é.
  - Tr¾c däc.
  - Tr¾c ngang.
  - B×nh ®å, tr¾c däc, tr¾c ngang c¸c nót giao.
  - C¸c biªn b¶n ®iÒu tra d©n sinh, kinh tÕ, má vËt liÖu, thuû v¨n.
  - C¸c tµi liÖu kh¸c.
  III. Néi dung thiÕt kÕ:
  - Theo quy ®Þnh cña b­íc thiÕt kÕ c¬ së
  IV. C«ng t¸c gi¸m s¸t, nghiÖm thu s¶n phÈm:
  - Thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc.
  V. C¬ së lËp dù to¸n ®Ò c­¬ng kh¶o s¸t, thiÕt kÕ lËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh:
  ¸p dông Th«ng t­ sè: 05/2007/TT-BXD ngµy 25/7/2005 cña Bé X©y dùng;
  - Kh¶o s¸t: TÝnh theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh.
  - Chi phÝ lËp t­ vÊn thiÕt kÕ lËp dù ¸n trªn c¬ së ­íc tÝnh gi¸ trÞ x©y l¾p tr­íc thuÕ c«ng tr×nh theo tû lÖ % ®­îc x¸c ®Þnh trong §Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t­ vÊn ®Çu t­ x©y dùng c«ng tr×nh, theo V¨n b¶n sè 1751/BXD- VP ngµy 14/8/2007 cña BXD;
  VI. Thêi gian hoµn thµnh c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ bµn giao:
  - Thêi gian thùc hiÖn 30 ngµy kÓ tõ ngµy ký hîp ®ång
  §iÒu 2. QuyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký.
    Trả lời kèm trích dẫn

 3. #3
  Thành viên dự bị
  Ngày tham gia
  Nov 2009
  Bài viết
  1
  Thanks
  0
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  Cho mình hỏi để cương khảo sát đường GTNT thuộc dự án WB, bạn nào đã lập xin chia sẻ cho mình tham khảo với nhé!
    Trả lời kèm trích dẫn

 4. #4
  Thành viên mới
  Ngày tham gia
  Dec 2009
  Bài viết
  7
  Thanks
  1
  Thanked 0 Times in 0 Posts
  chµo b¹n linh yªu t«i ®©ng rÊt cÇn tµi liÖu kho¶ s¸t ®u­­êng cña b¹n b¹n cho t«i nhÐ vµ c¶ thiÕt kÕ cña nã n­òa nÕu cã thÓ b¹n cho t«i lu«n c¶ sè ®iÖn tho¹i cña b¹n nòa nhÐ
    Trả lời kèm trích dẫn

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 04:31 PM.