Các bạn cần tra cứu và tìm hiểu về các Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về xây dựng có thể vào địa chỉ sau:
www.tieuchuan.vn
Chúc thành công!