Kết quả 1 đến 7 của 7
 1. #1
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,147
  Thanks
  207
  Thanked 266 Times in 4,294,967,263 Posts

  Post Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng từ 1988 - 2009

  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng 2007
  Download văn bản tại đây:
  CT 01-16-02-2007-Mot so giai phap nang cao hieu qua san xuat DNXD.doc
  CT 02-07-02-2007- Chi thi day manh cong tac cap GPXD.doc
  CT 07-05-11-2007-Tang cuong cong tac QLXD CTXD nha cao tang.doc
  CV 1394-23-6-2007-Gui Bo- nganh- dia phuong huong dan ve to chuc QLDA.doc
  CV 1599-25-7-2007-Phuong phap xac dinh Chi so gia XD.doc
  CV 1600-25-7-2007-Cong bo suat von dau tu xay dung CT nam 2007.doc
  CV 1601-25-7-2007-Cong bo chi so gia xay dung.doc
  CV 1751-14-8-2007-Dinh muc chi phi quan ly du an va tu van xay dung cong trinh.doc
  CV 1781-16-8-2007-DMDT Phan thi nghiem dien-duong day-Tram bien ap.doc
  CV 1784-16-8-2007-Cong bo Dinh muc vat tu trong xay dung-Khong co DMVT kem theo.doc
  CV 1918-06-9-2007-Trien khai thuc hien Nghi dinh 99-2007.doc
  CV 1968-14-9-20007-Dinh muc be tong dam lan Sesan 4.doc
  CV 2194-12-10-2007- Chi so gia XD-BXD-Qui 3-2007.doc
  CV 2507-26-11-2007-Cong bo mau Hop dong thiet ke xay dung cong trinh.doc
  CV 2508-26-11-2007-Cong bo mau Hop dong thi cong xay dung cong trinh.doc
  CV 2800-31-12-2007-Chi so gia nam 2007.doc
  CV 634-06-9-2007-Xac dinh khoi luong BT doi voi ket cau BT ung luc truoc.doc
  HD thiet ke XD 21112007.pdf
  Mau hop dong TCXD.pdf
  QD 04-22-01-2007-Quy che Hoat dong HDNTNN cac CTXD.doc
  QD 1100-16-8-2007- Cong nhan co so dao tao boi duong nghiep vu GSTCXDCT dot 4.doc
  QD 13-23-4-2007-Dinh muc thu gom van chuyen xy ly rac thai do thi.doc
  QD 1378-08-11-2008-Cong nhan co so dao tao boi duong nghiep vu GSTCXDCT dot 5.doc
  QD 14-23-4-2007-Dinh muc du toan Duy tri cay xanh do thi.doc
  QD 20-23-5-2007-Mo hinh cong so mau CQ hanh chinh nha nuoc.doc
  QD 26-21-9-2007-Quyet dinh bai bo van ban QPPL.doc
  QD 29-31-12-2007- Chuong trinh khung dao tao bat dong san.doc
  QD 798-25-5-2008- Cong nhan co so dao tao boi duong nghiep vu GSTCXDCT dot 3.doc
  TT 01-31-01-2007-Thong tu quan ly cong so.doc
  TT 01-31-01-2007-Thong tu quan ly cong so.pdf
  TT 02-14-02-2007-Huong dan Nghi dinh 112-2006.doc
  TT 03-22-5-2007-HD bo sung thuc hien ND 127-10-10-2005.doc
  TT 04-07-7-2007-HD xu ly vi pham phap luat trong hoat dong XD.doc
  TT 05-25-7-2007-Hd lap va quan ly chi phi dau tu XDCT.doc
  TT 06-25-7-2007-Huong dan hop dong trong hoat dong xay dung.doc
  TT 07-25-7-2007-Hd phuong phap xac dinh gia ca may va TB thi cong XDCT.doc
  TT 08-10-9-2007-Lap tham dinh phe duyet Quy che quan ly kien truc do thi.doc
  TT 09-02-11-2007-Xac dinh quan ly chi phi thue tu van nuoc ngoai trong HDXD tai VN.doc
  TT 10-22-11-2007-Hd quy hoach xay dung cong so co qua Dang- nha nuoc.DOC
  TT 11-11-12-2007-HD thuc hien ND 124-31-7-2007 ve quan ly VLXD.doc
  TT 13-31-12-2007-Hd 1 so dieu ND 59-09-4-2007 ve quan ly chat thai ran.doc
  TTLT 04-07-7-2007-HD phoi hop xu ly vi pham phap luat trong Hoat dong XD.doc
  TTLT 12-11-12-2007-cao GPXD tram thu phat TT di dong BTS.doc

  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng 2006
  Download văn bản tại đây:
  QD 1338-27-9-2006-Huong dan ky thuat thi cong chong giu ho dao.doc
  QD 1547-13-11-2006-Quy che danh gia va cong nhan cong trinh CLC cao.doc
  QD 25-05-8-2006-DMDTXDCT-Phan thi nghiem vat lieu cau kien va ket cau xay dung.rar
  QD 848-31-5-2006-Quy che bac nang luong thuong xuyen va truoc thoi han.doc
  QD 875-05-6-2008-Cong nhan co so dao tao boi duong nghiep vu GSTCXDCT dot 2.doc
  TT 01-17-5-2006-HD lap va quan ly chi phi DTXDCT ha tang dan toc mien nui.doc
  TT 02-17-5-2006-Huong dan lap luu tru ho so thiet ke hoan cong.doc
  TT 03-22-5-2006-Huong dan bo sung cac TT02-04-06-2006.doc
  TT 04-18-6-2006-HD quy che khu do thi moi theo ND 02-05-01-2006.doc
  TT 05-01-11-2006-HD thuc hien ND 90-06-9-2006 thi hanh Luat Nha o.doc
  TT 05-01-11-2006-HD thuc hien ND 90-06-9-2006 ve Luat Nha o.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 10-mau bao cao kq cua So.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 11-bao cao kq cua tinh gui Bo.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 12-Don thue nha xa hoi.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 13- Don thue nha cong vu.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 14 -Bao cao dia phuong quan ly nha o.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 15 -Mau bao cao ve ket qua phat trien nha o.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 1-Mau don cap moi.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 2-Mau don cap doi -cap lai.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 3-mau don xac nhan thay doi.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 4-Mau giay bien nhan ho so.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 5-Vi du ban ve.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 6-Vi du ban ve.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 7-Vi du ban ve.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 8- so dang ky quyen so huu nha o.doc
  TT 05-01-11-2006-Phu luc 9-mau bao cao ket qua cap cua huyen.doc
  TT 06-10-11-2006-Khao sat dia ky thuat lua chon dia diem va thiet ke XDCT.doc
  TT 07-10-11-2006-Huong dan dieu chinh du toan XDCT.doc
  TT 08-24-11-2006- Bao tri cong trinh xay dung.doc
  TTLT 676-08-8-2006-Thuc hien chuong trinh 135 giai doan II-ABC.doc

   

 2. #2
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,147
  Thanks
  207
  Thanked 266 Times in 4,294,967,263 Posts

  Post Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng

  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2005
  Download văn bản tại đây:

  CT 02-31-3-2005- Chi thi nang cao hieu qua dau tu chong that thoat.doc
  CT 03-05-5-2005-Chi thi ve cong tac bao ho lao dong.doc
  CT 04-08-6-2005-Chi thi tang cuong kiem tra chat luong cac CT dau tu bang nguon von NSNN.doc
  CT 08-31-10-2005- Chi thi xay dung luc luong CNVCLD nganh XD trong tinh hinh moi.doc
  CV 01 BXD-GD- ngay 14-5-2005-Tra loi SXD Nghe An.doc
  CV BXD-PC- 2005- Xu ly CTND16 cua TPHCM.doc
  CV 09-KTQH-07-4-2005-Tra loi y kien cua SXD HP.doc
  CV 10 BXD-GD-06-6-2005-Noi cu tru cua KSTVGS.doc
  CV 10-KTQH-07-4-2005-Tra loi y kien cua SXD NB.doc
  CV 110-KSTK- thiet ke co so-Danang.doc
  CV 11-KTQH -Ngay 07-4-2005-Tra loi So XDTPHCM.doc
  CV 12-BXD-XL-07-4-2005-SXD Dak Lak ve gop y VB huong dan LXD.doc
  CV 12-KTQH -Ngay 07-4-2005-Tra loi So XD HP-NB-BDinh-TPHCM.doc
  CV 13 BXD-GD- ngay 15-7-2005-Tra loi TCT bia ruou NGK Saigon.doc
  CV 14 BXD-GD-ngay 15-8-2005-Nhiem vu BQLDA.doc
  CV 14 BXD-GD-ngay 15-8-2005-So XD Tay Ninh.doc
  CV 14-BXD-XL-12-4-2005-SXD Kien Giang ve huong dan thuc hien XDCT.doc
  CV 15 BXD-GD ngay 24-8-2005-Phan cap cong trinh CTN va bao hiem CTXD.doc
  CV 15 BXD-GD ngay 24-8-2005-tra loi CTCN HCM.doc
  CV 1509-28-7-2005-Noi dung tham dinh thiet ke trong bao cao KTKTXD.doc
  CV 16 BXD-GD ngay 30-8-2005-HD trien khai TT 11+12.doc
  CV 16 BXD-GD ngay 30-8-2005-tra loi SXD Khanh Hoa.doc
  CV 17 BXD-GD ngay 20-9-2005-Tra loi SXD Ninh Thuan.doc
  CV 1737 BDd-KSTK-30-8-2005-Thi tuyen kien truc.doc
  CV 1752 BXD-KSTK-31-8-2005-Tham dinh TKCS.doc
  CV 1752-29-8-2005-Tham dinh TKCS-TMDT.doc
  CV 1759-31-8-2005-Huong dan cap chung chi hanh nghe thiet ke.doc
  CV 17-BXD-XL-18-4-2005-BQLDA - So GTCC Ha Noi huong dan ND 16 CP.doc
  CV 1844 BXD-GD ngay 14-9-2005-tra loi SXD Dac lac.doc
  CV 1970 BXD-GD-28-9-2005-Chap thuan VCA HXD HTVXD dao tao KSTVGS.doc
  CV 2015-04-10-2005-Huong dam thuc hien TT 06-15-4-2005.doc
  CV 2034 BXD-KSTK-05-10-2005-Tham dinh TKCS.doc
  CV 2041-06-10-2005-Phan cap tham dinh thiet ke co so cho cap huyen.doc
  CV 2053 BXD-KSTK=07-10-2005-Thi tuyen Kien truc.doc
  CV 2068 BXD-GD ngay 10-10-2005-Tra loi SGTCC HCM ve cau Phu My.doc
  CV 2083-11-10-2005-To chuc thuc hien TT04-01-4-2005.doc
  CV 2200-27-10-2005-Tham dinh TKCS thuoc DADTXD.doc
  CV 2230-31-10-2005-HD thuc hien TT04 va TT04.doc
  CV 2646-23-12-2005-Huong dan SXD ve 12 va 15 ve cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung.doc
  CV 2685-27-12-2005-Bo sung thong tu 02-04.doc
  CV 280-07-3-2005-Kiem tra chat luong cac cong trinh nha o tai dinh cu.doc
  CV 323-18-3-2005-Tinh hinh chat luong 1 so Khu do thi moi cua Hanoi.doc
  CV 344-KTTC-18-3-2005-DM don gia cac cong tac xay lap chua co trong DMDG cua Nha nuoc.doc
  CV 37 BXD-KSTK-06-10-2005-Hanh nghe tham dinh thiet ke.doc
  CV 393-KTTC-24-3-2005-Sua doi Thong tu 05 BXD- 3- 2005.doc
  CV 41 BXD-KTTC-06-4-2005-Huong dan thuc hien theo TT 03- So XD Dac Nong.doc
  CV 43 BXD-KTTC-06-4-2005-Huong dan thuc hien theo TT 03- So XD Binh Dinh.doc
  CV 450-BXD-VKT-Tra loi SXD Bac Lieu.doc
  CV 451-BXD-VKT-Tra loi TT03.doc
  CV 452-BXD-VKT-Tra loi VMS.doc
  CV 453-BXD-KTTC- HD Thong tu 03-2005.doc
  CV 453-BXD-PC-Tra loi Bo Buu chinh-Vien thong.doc
  CV 454 BXD-GD- ngay 01-4-2005-Tra loi SXD Ha Tay - suamoi.doc
  CV 455-BXD-KSTK-Tra loi SXD Vinh Phuc.doc
  CV 456-BXD-KSTK-Tra loi SXD Baria- Vungtau.doc
  CV 456-BXD-XL-Giai thich So GTCC Ha Noi va huong dan ND 16CP.doc
  CV 458-BXD-XL-Huong dan SXD Dong Thap cap GPXD.doc
   

 3. #3
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,147
  Thanks
  207
  Thanked 266 Times in 4,294,967,263 Posts

  Post Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng


  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2005 (Tiếp)

  Download văn bản tại đây:
  CV 458-BXD-XL-Huong dan SXD Dong Thap cap GPXD.doc
  CV 459-BXD-VKT-Tra loi SXD Tra Vinh.doc
  CV 46 BXD-KTTC-11-4-2005-Huong dan thuc hien theo TT 03- So XD An Giang.doc
  CV 460-BXD-VKT-Tra loi SXD Lao Cai.doc
  CV 461-BXD-XL-SXD Ha Noi ve xu ly chuyen tiep ND 16 CP.doc
  CV 47 BXD-KTTC-12-4-2005-Huong dan thuc hien theo TT 03- So XD Dac lac.doc
  CV 48 BXD-KTTC-12-4-2005-Huong dan thuc hien theo TT 03- So XD TP Quang Ngai.doc
  CV 49 BXD-KTTC- Huong dan dieu chinh DT theo TT 03.doc
  CV 50 BXD-KTTC-12-4-2005-Dieu chinh tong du toan theo TT 03- So XD TP Can Tho.doc
  CV 603-BXD-XL-21-4-2005-UBND HCM ve DA dau tu khu tai dinh cu Nam Rach Chieu.doc
  CV 604-BXD-XL-21-4-2005-Phuc dap Dau khi.doc
  CV 648-28-4-2005-Kiem tra bien phap thi cong cong trinh dia phuong.doc
  QD 05-24-01-2005- Dinh muc sua doi bo sung.DOC
  QD 06-03-02-2005-Dinh muc chi phi Quy hoach.doc
  QD 09-07-4-2005-Quy che ap dung TCXD nuoc ngoai trong HDXDo Viet NamNam.doc
  QD 10-15-4-2005-Dinh muc chi phi quan ly du an DTXD cong trinh.doc
  QD 11-15-4-2005-Dinh muc chi phi lap du an va thiet ke xay dung cong trinh.doc
  QD 1335-24-6-2005-Cong nhan cac co so dao tao GSTCXD -dot 1.doc
  QD 1335-24-6-2005-Cong nhan cac co so dao tao GSTCXD.doc
  QD 15-25-4-2005- Quy che cap CCHN kien truc su ky su hoat dong XD.doc
  QD 1857-29-8-2005-Chuong trinh khung boi duong nghiep vu GSRCXDCT.doc
  QD 19-29-6-2005-Quy che quan ly lap va su dung tai lieu bi mat cua Nha nuoc.doc
  QD 25-08-8-2005-Quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han to chuc TTXD.doc
  QD 36-24-10-2005-Trang phuc phu hieu cap hieu bien hieu TTXD.doc
  QD 37-02-11-2005-Dinh muc du toan duy tri hr thong thoat n¡uoc do thi.doc
  QD 38-02-11-2005-Dinh muc du toan duy tri he thong chieu sang cong cong.doc
  QD 39-11-11-2005-Dinh muc du toan XDCT- Phan thi nghiem dien duong day va tram bien ap.doc
  QD 416-2005-2005-Dinh muc du toan XDCB cong tac xay lap nha cao tang.doc
  QD 79-15-11-2005-Quy che thuong phat tien do thi cong CT TTHNQG.doc
  TT 01-21-01-2005-Huong dan thi hanh ND 126 xu phat hanh chinh trong xay dung.doc
  TT 02-25-02-2005-Thong tu huong dan hop dong trong hoat dong xay dung.doc
  TT 03-04-03-2005-Huong dan dieu chinh du toan cong trinh xay dung co ban.doc
  TT 04-01-4-2005-Huong dan lap va quan ly chi phi DADTXD cong trinh.doc
  TT 05-12-4-2005-Huong dan thi tuyen kien truc CTXD.doc
  TT 06-15-4-2005-Phu luc cua Thong tu 06.xls
  TT 06-15-4-2005-Phuong phap xay dung ca may va thiet bi thi cong.doc
  TT 07-15-4-2005-Phu luc 2 cua TT 07.xls
  TT 07-15-4-2005-Phuong phap quy doi chi phi DADTXD tai thoi diem ban giao dua vao su dung.doc
  TT 08-06-5-2005-Thong tu lap tham dinh DADTXD va xu ly chuyen tiep thuc hien ND 16.doc
  TT 09-06-5-2005-huong dan 1 so noi dung ve GPXD.doc
  TT 10-22-6-2005-Nhiem vu quyen han to chuc bien che Thanh tra Xay dung dia phuong.doc
  TT 11-14-7-2005-Huong dan kiem tra va chung nhan su phu hop ve CLCTXD.doc
  TT 12-15-7-2005-Huong dan mot so dieu ve QLCLCTXD va DKNL.doc
  TT 13-05-8-2005-Giay Chung nhan QSH nha cong trinh.doc
  TT 13-05-8-2005-Huong dan ND95-Giay CNQSH nha cong trinh.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 1.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 10.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 11.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 12.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 13.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 14.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 15.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 16.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 2.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 3.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 4.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 5.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 6.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 7.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 8.doc
  TT 13-05-8-2005-Phu luc so 9.doc
  TT 14-10-8-2005-Huong dan viec lap va quan ly chi phi khao sat xay dung.doc
  TT 15-1908-2005-Huong dan lap tham dinh phe duyet QHXD.doc
  TT 16-13-10-2005-Huong dan dieu chinh du toan chi phi xay dung cong trinh.doc
  TT 17-01-11-2005-HD phuong phap lap va quan ly gia du toan dich vu cong ich.doc
  TT 20-20-12-2005-Huong dan quan ly cay xanh do thi.doc
  TTLT 18 XD-TTCP-04-11-2005-HD mot so noi dung ve thanh tra xay dung.doc

   

 4. #4
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,147
  Thanks
  207
  Thanked 266 Times in 4,294,967,263 Posts

  Post Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng

  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2004
  Download văn bản tại đây:
  CT 04-02-7-2004-Chi thi ve cong tac bao ho lao dong.doc
  CV 01-4-2004-Cac giai phap xu ly gia thep tang.doc
  CV 1013-05-7-2004-Chi phi tham tra TKKT-TDT.doc
  CV 1067-14-7-2004-Xu ly chuyen tiep thuc hien LXD.doc
  Cv 1128-23-7-2004-Bo sung CV 1067-14-7-2004.doc
  CV 1197 -04-8-2004-DM du toan thi nghiem PDA.doc
  CV 1249-16-8-2004-An toan cac cong trình lan can khi thi cong cac cong trinh moi.doc
  CV 292-11-3-2004-Bu chenh lech gia vat lieu xay dung.doc
  CV 391-30-3-2004-Gop y du thao TT bo sung gia thep.DOC
  CV 406-01-4-2004- Cac giai phap xu ly gia thep tang.doc
  CV 514-16-4-2004 -Dinh muc du toan trong cong tac thi nghiem.doc
  CV 865-11-6-2004-Chi phi tham tra TKKKT-TDT.doc
  QD 13-13-5-2005-Tieu chuan chuyen mon nghiep vu cong chuc lanh dao nganh XD dia phuong.doc
  QD 14-14-5-2004-Dinh muc du toan san xuat nuoc sach.doc
  QD 17-05-7-2004-DM du toan khaon tao lo coc khoan va Kiem tra CL coc BT.doc
  TT 02-22-4-2004-HD bo sung chi phi XDCT do gia thep tang.doc
  TT 03-07-5-2004-HD EPC cac DA nguon dien duoc chi dinh thau.doc
  TT 05-15-9-2004-Thu tuc va quan ly cap GP thau cho nha thau NN xay dung.doc
  TT 38-26-4-2004-HD thong bao va kiem soat gia VLXD.doc
  TTLT 01-16-01-04-To chuc QLNN xay dung tai dia phuong.doc
  TTLT BTC-BXD-38-26-4-2004-Thong bao va kiem soat gia VLXD.doc

  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2003
  Download văn bản tại đây:
  CV 1974-20-11-2003- Tinh hinh chat luong nha chung cu tai khu do thi lon.doc
  QD 10-03-4-2003-Quy che quan ly su dung nha chung cu.doc
  QD 18-27-6-2003- Quy dinh QLCLCTXD.doc
  QD 18-27-6-2003- Quy dinh QLCLCTXD-English.doc
  QD 19-03-7-2003-D.K nang luc hoat dong xay dung-English.doc
  QD 19-03-7-2003-Dieu kien nang luc hoat dong xay dung.doc
  QD 19-03-7-2003-Dieu kien nang luc hoat dong xd-PL1.doc
  QD 19-03-7-2003-Dieu kien nang luc hoat dong xd-PL2-3-4-5.doc
  QD 22-11-9-2003-Qly thu le phi tham dinh do BXD thuc hien.doc
  TT 05-14-3-2003-Huong dan dieu chinh du toan CTXDCB.doc
  TT 06-14-4-2003-HD va QL CPXDCT von tai tro quoc te.doc
  TT 07-17-6-2003-Sua doi TT 09-17-7-2000- Tong du toan.doc
  TT 08-09-7-2003-ND quan ly hop dong EPC.doc
  TT 08-09-7-2003-ND quan ly hop dong EPC-English.doc
  VB 2045-03-12-2003-Sua doi bo sung QD 18 va TT 07.doc
  VB 2145-18-12-2003-DMDT t.n coc nen tinh -PIT- sieu am.doc


  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2002
  Download văn bản tại đây:
  CT 06-05-11-2002- QLCLCT nha chung cu.doc
  QD 19-02-7-2002-Dinh muc du toan lap dat ong nhua nhom.doc
  TT 01-07-01-2002-HD thuc hien Hop dong EPC..doc
  TT 04 -27-6-2002- HD dieu chinh du toan CTXDCB.doc

  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2001
  Download văn bản tại đây:
  QD 06-22-5-2001- Quy che CT chat luong cao.DOC
  QD 10-11-6-2001-Gia DT ca may va thiet bi XD.doc
  QD 12-20-7-2001- Chi phi thiet ke.doc
  QD 15-20-7-2001-DM chi phi tu van DT va XD.doc
  QD 30-18-2-2001-DM chi phi QHTT he thong do thi khu dan cu.doc
  TT 03-13-2-2001- HD dieu chinh du toan CTXDCB.doc
  TT 05-01-30-8-2001 - Bao tri CTXD.doc
  TTLB BKHCN&MT-BXD- 18-01-2001- Bai chon chat thai ran.doc
  VB 1893-23-10-2001-Giai thich cong tac nghiem thu.doc
  VB 218- 16-02-2001- CQ kiem tra QLCLCTXD.doc
  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2000
  Download văn bản tại đây:
  QD 01-03-01-2000-DM chi phi thiet ke.doc
  QD 06-22-5-2000-DM du toan Khao sat.doc
  QD 14-20-7-2000- chi phi tu van DT va XD.doc
  QD 15-24-7-2000-Quy dinh DTSX gach ngoi nung.doc
  QD 17-02-8-2000-Quy dinh QLCLCTXD.doc
  QD 17-02-8-2000-Quy dinh QLCLCTXD-English.doc
  QD 21-25-10-2000-DM van ban QPPL het hieu luc.doc
  QD 23-13-11-2000-QC cap CCHN thiet ke.doc
  QD 27-08-12-2000- QC dieu kien Kinh doanh XD.doc
  TT 01- 01-3-2000-HD cac hinh thuc QLDA.doc
  TT 01-25-10-2000-Quy voi von dau tu da thuc hien.doc
  TT 02-19-5-2000-HD dieu chinh du toan CTXDCB.doc
  TT 03-25-5-2000-Sua doi bo sung TTLT 09-10-12-1999.doc
  TT 06-04-7-2000-Ghi nhan hang VLXD.doc
  TT 07-12-7-2000- HD lap gia khao sat.doc
  TT 09-17-7-2000-HD lap va quan ly chi XDCT.doc
  TT 10-08-8-2000-HD lap bao cao danh gia TDMT.doc
  TT 11-25-10-2000-Quy voi von dau tu da thuc hien.doc
  TT 12-25-10-2000-HD QL chi phi DTXD ha tang CT 135.doc
  TT 13- 01-11-2000-Sua doi TT 06-2000-Ghi nhan hang hoa.doc
  TT 14-13-11-2000-Chuyen doi Ql DA theo ND 12-2000.doc
  TT 15-13-11-2000-HD cac hinh thuc QLDA.doc
  TT 16-11-12-2000- QL cac Nha thau nuoc ngoai.doc
  TT 16-11-12-2000- QL cac Nha thau nuoc ngoai-English.doc
  TT 17-29-12-2000-HD phan loai VL tinh vao Du toan.doc
   

 5. #5
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,147
  Thanks
  207
  Thanked 266 Times in 4,294,967,263 Posts

  Post Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng từ 1988 - 2009

  Tổng hợp các văn bản của Bộ Xây Dựng từ năm 1988 - 1999
  Download văn bản tại đây:

  CT 09-23-02-1993-Thuc hien cong tac dang ky hanh nghe theo QD moi.doc
  QD 102-15-6-1992- Dieu le QLCLCTXD.doc
  QD 1127-16-8-1994- QC QL&SD nha o chung o do thi.doc
  QD 158-22-6-1993-QC hoat dong va dang ky hanh nghe CTy TVXD.doc
  QD 1647-07-11-1994-QL kinh doanh XNK trong xay dung.doc
  QD 497-18-9-1996- QC quan ly thiet ke.doc
  QD 498-18-9-1996- Dieu le QLCLCTXD.doc
  QD 60-30-3-1994-Quy che dau thau xay lap.doc
  QD 91-16-4-1993- QC hanh nghe kien truc su.doc
  TT 02-26-01-1993-Huong dan QLXD dau tu nuoc ngoai.doc
  TT 05-09-02-1993- PP xac dinh DTSD va phan cap nha o.doc
  TT 09-BXD-VKT-31-8-1992-PP dinh gia cong trinh von DTNN.doc
  TT 11-05-4-1993- To chuc & hoat dong BQLCT.doc
  TT 1621 UB-LXT ngay 5-8-1993-HD ND 18CP.doc
  TT 236 -17-5-1991-Cong viec sau khi duoc cap GP.doc
  TT 52-06-10-1988-Giam sat tac gia.doc
  TTLBXD-TTKTNN 29-01-6-1992-QC hop dong kt trong XDCB.doc
  TTLBXD-TTKTNN 29-01-6-1992-QC hop dong kt trong XDCB-ABC.doc
  VB 413 -4-1994-Tham dinh TKCT von dau tu nuoc ngoai.doc
  QD 80-19-2-1997-Don gia tam thoi kiem dinh chat luong CTXD.pdf
  TT 01-15-4-1997- HD quan ly Nha thau nuoc ngoai.doc
  TT 01-15-4-1997- HD quan ly Nha thau nuoc ngoai-English.doc
  TT 04-30-7-1997-Huong dan ND 36CP-Khu cong nghiep.doc
  TT 04-30-7-1997-Huong dan ND 36CP-Khu cong nghiep-English.doc
  TT 02-29-4-1998- Dang ky Nha thau NN.doc
  TT 03-12-6-1998- Bo sung TT 01-15-4-1997.doc
  TT 03-12-6-1998- Bo sung TT 01-15-4-1997-English.doc
  QD 02-11-1-1999-DM khau hao TBXD.doc
  QD 29-22-10-1999- QC bao ve moi truong nganh XD.doc
  QD 35-12-11-1999- Quy che QLCLCTXD.doc
  QD 45- 02-12-1999-DM chi phi tu van XD.doc
  QD 45-02-12-1999-bang kem theo.doc
  TT 01-16-01-1999-HD lap du toan theo VAT.doc
  TT 06-16-8-1999-HD chuyen tiep 42+92CP sang 52CP.doc
  TT 07-23-9-1999-HD quan ly va ap dung cac TCXD.doc
  TT 08-16-11-1999-HD lap va quan ly chi phi XDCT.doc
  TTLT 09-10-12-1999-HD cap GPXD.doc
   

 6. #6
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,147
  Thanks
  207
  Thanked 266 Times in 4,294,967,263 Posts

  Post Tổng hợp các Văn bản của Bộ Xây Dựng

  Tổng hợp Các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2008
  Download văn bản tại đây:
  CT 01-21-3-2008-Thuc hien phong chong giam nhe thien tai 2008.doc
  CT 02-27-3-2008-Chan chinh tang cuong bien phap dam bao ATLD VSLD trong cac don vi nganh XD.doc
  CT 08_BXD.doc
  CT 09_2008-BXD.doc
  CV 104-24-3-2008-Chuc danh Chi huy truong cong truong.doc
  CV 1066-05-6-2008-Cong bo mau Hop dong giam sat thi cong xay dung.doc
  CV 1160-17-6-2008-HD dieu chinh gia va HDXD do bien dong gia VLXD.doc
  CV 1551-01-8-2008-Huong dan them mot so noi dung TT09-2008.doc
  CV 1781-28-8-2008-Cong bo chi so gia Quy 2-2008.doc
  CV 330-29-02-2008-Tra loi UBND tinh Soc Trang.doc
  CV 35-18-3-2008-Xac dinh gia VLXD de lap du toan CTXD.doc
  CV 38-26-3-2008-Dieu chinh du toan thong TT 16-2005.doc
  CV 39-26-3-2008-Chi phi giam sat thi cong cua Tong thau chia khoa trao tay.doc
  Cv 498-21-3-2008-HD noi dung dieu chinh gia va HDXD do bien dong gia VLXD theon TT 05-2008.doc
  CV 518-25-3-2008- Bao cao TTg ve TT05.doc
  CV 564-31-3-2008-Huong dan dieu chinh gia va HDXD do bien dong gia VLXD.doc
  CV 623-07-4-2008-Bao cao TTg ve bo sung TT05 1.doc
  CV 65-20-5-2008-Bu gia xang dau trong chi phi may thi cong.doc
  CV 662-10-4-2008- Cong bo chi so gia Qui 1-2008.doc
  CV 71-3-6-2008-Bu gia xang dau trong chi phi may thi cong.doc
  CV 72-3-6-2008-Gui Kho bac Nha nuoc ve quan ly chi phi dau tu xay dung.doc
  CV 734-21-4-2008-Noi dung co ban TLDT boi duong nghiep vu dinh gia.doc
  CV 737-22-4-2008-HD do boc khoi luong xay dung cong trinh.doc
  CV 972-26-5-2008-Chi dinh thau tu van thiet ke ky thuat cong trinh.doc
  CV 99-17-01-2008-Cong bo Mau hop dong tu van quan ly du an PMC.doc
  CV 992-28-5-2008-Thiet ke dong dat cho cong trinh.doc
  QD 01-01-02-2008-Chuong trinh khung dao tao boi duong nghiep vu dinh gia xay dung.doc
  QD 03-31-3-2008-Quy dinh noi dung the hien ban ve thuyet minh NV và DAQHXD.doc
  QD 06-03-01-2008-Huong dan danh gia muc do nguy hiem cua ket cau cau nha chung cu.doc
  QD 07_1225071720601.doc
  QD 08-28-5-2008-Quy che quan ly su dung nha chung cu.doc
  QD 09-6-6-2008-QCXDVN nha o va CTCC-An toan sinh mang va suc khoe.doc
  QD 10-25-6-2008-Dieu kien nang luc NTTCXD cong trinh co yeu cau dac biet.doc
  QD 1072-28-8-2008-Quy che quan ly su dung kinh phi Hoat dong HDNTNN.doc
  QD 11-01-7-2008-Quy che cong nhan va quan ly hoat dong PTNCNXD.doc
  QD 14_2008BXD.doc
  QD 15_1228900924268.rar
  QD 698-14-5-2008-Cong nhan co so dao tao boi duong nghiep vu GSTCXDCT-dot 6.doc
  QD 875-05-6-2008-Cong nhan co so boi duong nghiep vu GSTCXDCT.doc
  Quyet dinh 905.doc
  TT 01-02-01-2008-HD thuc hien Nghi dinh 117 san xuat cung cap tieu thi nuoc sach.doc
  TT 02-02-01-2008-HD lap quan ly chi phi DTXD co so ha tang CT 135.doc
  TT 03-25-01-2008-Huong dan dieu chinh du toan XDCT.doc
  TT 05-22-02-2008-HD dieu chinh gia va HDXD do bien dong gia NL-NL-VLXD.doc
  TT 06-20-3-2008-Huong dan quan ly chi phi dich vu cong ich do thi.doc
  TT 07-07-4-2008-Huong dan lap tham dinh phe duyet va quan ly QHXD.doc
  TT 08-20-3-2008- Quan ly chi phi dich vu cong ich do thi.doc
  TT 09-17-4-2008-HD dieu chinh gia va HDXD do bien dong gia.doc
  TT 10-22-4-2008-Huong dan danh gia cong nhan khu do thi moi kieu mau.doc
  TT 11-05-5-2008-Bang gia chuan cho thue nha o thuoc SHNN.doc
  TT 12-07-05-2008-HD lap va quan ly chi phi khao sat xay dung.DOC
  TT 13-21-5-2008-HD ND 153-2007 thu hanh Luat Kinh doanh Bat dong san.doc
  TT 14-02-6-2008-Phan hang nha chung cu.DOC
  TT 15-17-6-2008-Huong dan danh gia cong nhan Khu do thi moi kieu mau.doc
  TT 16-11-9-2008-Huong dan kiem tra chung nhan chat luong CTXD.doc
  TT 17-02-10-2008-HD lap va quan ly chi phi DTXDCT thuy dien theo co che 797-400.doc
  TT 18-06-10-2008-HD bo sung phuong phap xac dinh chi phi xd trong DTXDCT.doc
  TTLT 20-16-12-2008-Quy dinh chuc nang va huong dan UBND cac cap ve cac linh vuc quan ly nha nuoc.doc
   

 7. #7
  pth911's Avatar
  Ngày tham gia
  Jul 2007
  Bài viết
  4,294,967,147
  Thanks
  207
  Thanked 266 Times in 4,294,967,263 Posts

  Arrow Tổng hợp Các văn bản của Bộ Xây Dựng

  Tổng hợp Các văn bản của Bộ Xây Dựng năm 2009

  Kich vào đây để tải file --> Download
   

Các Chủ đề tương tự

 1. Xin tcvn 4614 nam 1988
  Bởi thaofinance0905 trong diễn đàn Tiêu chuẩn XDDD & CN
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 19-12-2013, 02:39 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài cuối: 20-08-2009, 10:02 PM
 3. Trả lời: 2
  Bài cuối: 23-06-2009, 11:11 AM
 4. Xin TCVN 4513:1988
  Bởi hieu78hn trong diễn đàn Legal documents, Codes, Standards and Specifications
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 04-06-2009, 10:30 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài cuối: 18-03-2009, 10:32 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  

© Cty Giá xây dựng - GP của Cục Báo chí - Bộ TT&TT số 323/GP-CBC ngày 11/07/2008.
Người chịu trách nhiệm chính: Ths. Nguyễn Thế Anh.
Ghi rõ nguồn khi phát hành thông tin, tài liệu từ giaxaydung.vn
Powered by vBulletin| Copyright © 2000-2009 Jelsoft Enterprises Limited.

Địa chỉ: Toà nhà số 2A/55, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04.3 5682482, Fax: 04.3 5682483
Email: theanh@giaxaydung.com
Theo giờ GMT +8. Bây giờ là 02:29 PM.