A/C cho tôi hỏi về văn bản nào quy định việc lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật trong mua sắm hàng hóa với. Xin cảm ơn nhiều (mail của tôi là nhatminh06@gmail.com)