Mình đang có hợp đồng gói tư vấn thiết kế bản vẽ thi công (Theo %) của 1 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
- Trong đó có nội dung thiết kế hạng mục cống bảo vệ đường ống xăng dầu với giá trị là 3.096.000.000đ (giá trị tính theo hồ sơ bươc lập dự án)
- Đến thời điểm này hạng mục cống bảo vệ đường ống xăng dầu mới được phê duyệt với giá trị 12.954.000.0đ
Mình muốn hỏi là hợp đồng mình phải điều chỉnh tiền tư vấn cho đơn vị tư vấn theo tỷ lệ % không hay phải làm quyết định bổ sung khối lượng vào phụ lục của hợp đồng vậy?