nhờ các bạn chỉ dùm cách tính hệ số nhân công theo nhóm II bảng lương A1.8 ra được 1.061! cảm ơn