Gửi anh em File đơn giá 65 của tỉnh Thái Nguyên bao gồm:
- Phần Xây dựng
- Phần Lắp đặt
- Phần Khảo sát
- Phần bổ sung theo Quyết định số 44/2012 của tỉnh Thái Nguyên về bổ sung đơn giá 65.
Tất cả trong 1 file Pdf
View: Click Here
Tải về tại đây:
Link Mediafire