Bác nào có cho e xin với ah...đầy đủ chi tiết thì tốt...thanks.