ADTPro đã tiến hành cập nhật và bổ sung dữ liệu đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội cụ thể như sau:
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng (QĐ số 5481/QĐ-UBND ngày 24/11/2011)
- Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt (QĐ số 5479/QĐ-UBND ngày 24/11/2011)
- Bộ đơn giá phần khảo sát và sửa chữa hiện chưa phát hành sách, ADTPro sẽ cập nhật phần dữ liệu này sau.

Hướng dẫn cập nhật đơn giá mới:
- Cập nhật ADTPro phiên bản mới nhất.
- Vào menu Tiện ích chọn Tải đơn giá tỉnh/thành phố, tìm kiếm đơn giá "Hà Nội (2011)" để tải về.


ADTPro không thu thêm bất kỳ chi phí nào khi tiến hành cập nhật bộ đơn giá xây dựng công trình mới do các tỉnh ban hành.