Phương pháp xác định định mức, đơn giá xây dựng công trình là chuyên đề 4 dự kiến học trong 16 tiết của chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng (ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng). Các nội dung chủ yếu học viên cần tìm hiểu bao gồm:
1. Phương pháp xây dựng định mức xây dựng;
2. Phương pháp xác định đơn giá xây dựng công trình;
3. Phương pháp xác định giá ca máy, giá thuê máy;
4. Phương pháp xác định độ dài thời gian xây dựng;
5. Cách sử dụng các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật trong định giá xây dựng.


Với kinh nghiệm và kiến thức lĩnh hội được khi thực hiện các nhiệm vụ được giao như:
- Tham gia soát xét, sửa đổi, bổ sung, chế bản định mức dự toán xây dựng công trình số 05/2005
- Tham gia soát xét, sửa đổi, bổ sung, chế bản định mức dự toán xây dựng công trình số 24
- Tham gia soát xét, sửa đổi, bổ sung, chế bản định mức dự toán công tác sửa chữa số 29
- Tham gia xây dựng đơn giá một số công trình lớn như: Xi măng Bút Sơn 2, xi măng Hoàng Thạch 3, xi măng Thái Nguyên, xi măng Hạ Long.
- Tham gia xây dựng đơn giá tỉnh Thái Bình
- Xây dựng bảng tính giá ca máy phục vụ tính đơn giá của nhiều địa phương.
.v.v...

TA sẽ có nhiều thứ để thảo luận cùng các bạn về chuyên đề này. Chúng ta sẽ tìm hiểu cả những vấn đề như: quy trình để xây dựng, phê duyệt cho phép áp dụng định mức mới như nào. Khi nào thì áp dụng cần trục bánh xích, cần trục bánh hơi cho định mức để tính đơn giá. Tính toán đơn giá, định mức cho công trình giao thông, công trình thủy lợi cần lập những danh mục nào. Tính thu hồi hệ ván khuôn đúc hẫng cầu ra sao ...
Vấn đề chỉ là cần thời gian :p. Mời các bạn cùng thảo luận nhé.