Mình đang triển khai thực hiện chuẩn bị đầu tư Dự án, có một gói thầu áp dụng hình thức Chỉ định thầu và có một số vướng mắc xin hỏi:

1. Thời gian đăng Kế hoạch đấu thầu trên Báo đấu thầu:
- Theo Luật Đấu thầu qui định thì Kế hoạch đấu thầu phải thông tin trên Báo đấu thầu chậm nhất là 07 ngày từ ngày ký văn bản: mình hiểu ở đây là sau khi có quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thấu, công văn đăng ký thông tin trên Báo đấu thầu thì được phép lựa chọn một nhà thầu tư vấn luôn không phải đợi 7 ngày sau hay là phải đợi Báo đấu thầu đăng tải thông tin về Kế hoạch đấu thầu đủ thời gian mới được lựa chọn nhà thầu tư vấn (gói thầu mình áp dụng Chỉ định thầu).

2. Thời gian cho nhà thầu tư vấn chuẩn bị Hồ sơ đề xuất tối thiểu bao nhiêu ngày (chỉ định thầu) ? Theo Luật Đấu thầu, Nghị định 85 qui định thì Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu (đối với đấu thầu rộng rãi) là 15 ngày; nhưng không nói rõ thời gian tối thiểu chuẩn bị Hồ sơ đề xuất đối với Chỉ định thầu.

Cám ơn