Bảng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch chung xây dựng ( theo Luật Xây dựng).

Xem bảng in