ĐO BÓC TIÊN LƯỢNG CÔNG TÁC: KHOAN CỌC NHỒI
Công tác cọc khoan nhồi trên cạn, dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <=30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước đối với độ sâu mực nước <4m. tốc độ dòng chảy <2m/s) mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch <=1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc khoan nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:
-Trường hợp độ sâu >30m thì từ mét thứ 31 trở đi, định mức được nhân với hệ số 1,015 so với định mức tương ứng.

-Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1, khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân với hệ số 1,2 so với đinh mức tương ứng.

-Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất được nhân với hệ số 1,2 khoan xiên vào đá được nhân với hệ số 1,3 so với định mức tương ứng.

-Trường hợp khoan dưới nước ở nơi có mực nước sâu >4m thì cứ 1m mức nước sâu thêm được nhân với hệ số 1,05 so với đinh mức tương ứng, khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh. Chênh lệch mực nước thuỷ triều từ lúc nước lên so với lúc mức nước xuống >1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên xuống được nhân với hệ số 1.05 só với định mức khoan tương ứng.

-Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân với hệ số 1,1 so với đinh mức tương ứng.

-Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá >1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân với hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đá tương ứng.

-Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến rất chặt, đát lẫn cuội sỏi có kích thước đến <=10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đinh mức khoan vào đất tương ứng.

Đọc hướng dẫn đo bóc này trong 1776 em có một chỗ không hiểu đó là: Công tác cọc khoan nhồi dưới nước được định mức cho trường hợp khoan thẳng đứng không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <=30m tính từ mặt nước đối với khoan dưới nước nghĩa là sao?
Theo em hiểu là khi thanh toán chiều dài khoan em được tính từ mực nước thi công đến đáy lỗ khoan để thanh toán không biết có đúng không
Mong các bác trong diễn đàn giải thích giùm