TIÊU CHUẨN TCVN 7572-2006
TCVN 7572-1¸20 : 2006
Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a -
Ph­ƯƠng ph¸p thö
Aggregates for concrete and mortar - Test methods

Môc lôcTCVN 7572-1 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 1: LÊy mÉu.............................................. .................................................. .
TCVN 7572-2 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -


PhÇn 2: X¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t.............................................. ........................
TCVN 7572-3 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 3: H­íng dÉn x¸c ®Þnh thµnh phÇn th¹ch häc.........................................
TCVN 7572-4 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 4: X¸c ®Þnh khèi l­îng riªng, khèi l­îng thÓ tÝch vµ ®é hót n­íc............
TCVN 7572-5 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 5: X¸c ®Þnh khèi l­îng riªng, khèi l­îng thÓ tÝch vµ

®é hót n­íc cña ®¸ gèc vµ h¹t cèt liÖu lín.............................................. .........


TCVN 7572-6 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 6: X¸c ®Þnh khèi l­îng thÓ tÝch xèp vµ ®é hæng....................................... 31
TCVN 7572-7 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 7: X¸c ®Þnh ®é Èm............................................... .....................................
TCVN 7572-8 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 8: X¸c ®Þnh hµm l­îng bïn, bôi, sÐt trong cèt liÖu vµ

hµm l­îng sÐt côc trong cèt liÖu nhá.............................................. ..................


TCVN 7572-9 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 9: X¸c ®Þnh t¹p chÊt h÷u c¬............................................... ......................
TCVN 7572-10 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 10: X¸c ®Þnh c­êng ®é vµ hÖ sè ho¸ mÒm cña ®¸ gèc...........................
TCVN 7572-11 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 11: X¸c ®Þnh ®é nÐn dËp vµ hÖ sè ho¸ mÒm cña cèt liÖu lín..................
TCVN 7572-12 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 12: X¸c ®Þnh ®é hao mßn khi va ®Ëp cña cèt liÖu lín

trong m¸y mµi mßn va ®Ëp Los Angeles........................................... ...............


TCVN 7572-13 : 2006 Cèt liÖu cho bª t«ng vµ v÷a - Ph­¬ng ph¸p thö -

PhÇn 13: X¸c ®Þnh hµm l­îng h¹t thoi dÑt trong cèt liÖu lín.............................