Một vấn đề bản thân mình và rất nhiều người khác thắc mắc về lập KH đấu thầu cho những gói thầu được thực hiện trước khi dự án được phê duyệt được thực hiện như thế nào? Bởi:

Theo quy định về Điều 9 tại Nghị định 85/2009/NĐ-CP, một trong các căn cứ lập KH đấu thầu là phải có dự toán được duyệt. Vậy dự toán cho các gói thầu được thực hiện trước khi dự án được phê duyệt phải làm như thế nào?
Trường hợp này đã được Cục Giám định Nhà nước trả lời, hướng dẫn rất chi tiết, mình xin trích riêng nội dung này do bác pth911 sưu tầm để các bạn làm (các bước như phần bôi xanh).

Câu hỏi của bạn Trần Viết Yên Tại hòm thư tvien9@yahoo.com.vn hỏi :
Tại mục a, khoản 2, Điều 8 của Thông tư 03/2011/TT-BXD về trình tự tiến hành các thủ tục để chỉ định thầu tư vấn quy định: Tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định trình tổ chức, cá nhân có yêu cầu kiểm định xem xét chấp thuận.
Xin cho biết: Việc giao tổ chức kiểm định lập đề cương kiểm định được thực hiện vào lúc nào? (trước khi phê duyệt thực hiện kết quả chỉ định thầu, hay sau khi có kết quả chỉ định thầu tư vấn kiểm định).
- Trường hợp phê duyệt đề cương - dự toán trước khi phê duyệt kết quả chỉ định thầu thì ai lập đề cương? Nếu tổ chức tư vấn lập đề cương thì có trái với quy định của Thông tư này không? Nếu tổ chức tư vấn lập đề cương thì cơ sở nào để chọn đơn vị tư vấn.
- Trường hợp phê duỵệt kết quả chỉ định thầu trước khi phê duyệt đề cương - dự toán thì khi đó đơn giá, khối lượng công việc chưa xác định được (do chưa phê duyệt đề cương - dự toán) nên không có cơ sở xác định giá trúng thầu.
Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03, việc lựa chọn tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng (tổ chức kiểm định) được thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan (bao gồm các hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, chỉ định thầu, ...). Đối với trường hợp áp dụng hình thức chỉ định thầu như bạn đọc nêu, trình tự lựa chọn tổ chức kiểm định như sau:


Bước 1:
Chủ đầu tư phát hành hồ sơ yêu cầu gửi đến tổ chức tư vấn kiểm định phù hợp với yêu cầu của gói thầu, đáp ứng được điều kiện năng lực và điều kiện độc lập khách quan theo quy định tại Điều 6 Thông tư 03. Hồ sơ yêu cầu bao gồm các nội dung: tiêu chuẩn năng lực, số lượng chuyên gia; kinh nghiệm nhà thầu; nội dung, phạm vi và chất lượng công việc; thời hạn và địa điểm thực hiện; đề xuất về giá; thời hạn chuẩn bị và nộp đề cương, thời hạn hiệu lực của đề cương và các nội dung cần thiết khác;

Bước 2:
Trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, nhà thầu được đề nghị chỉ định lập hồ sơ đề xuất trong đó có đề cương thực hiện. Đề cương bao gồm các đề xuất về kỹ thuật và dự toán thực hiện.

Bước 3:
Chủ đầu tư xem xét, đánh giá hồ sơ đề xuất, thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu và thương thảo ký kết hợp đồng theo quy định.
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng