Hiện nay chúng tôi có lập một dự án chung cư cho người lao động tại khu công nghiệp 4,8ha. Theo quyết định số 957/QĐ-BXD thì chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án xác định bằng 65% mức chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo quy định hiện hành. Tuy nhiên theo thông tư số 17/2010/TT-BXD định mức lập quy hoạch chi tiết bao gồm đánh giá tác động môi trường và thiết kế đô thị, mà lập quy hoạch chi tiết 1/500 tổng mặt bằng dự án không có các công việc trên. Vậy theo quy định trên tôi sẽ phải áp dụng thế nào?
Tôi có ý định áp dụng thế này không biết có được không? Mong các bạn góp ý giúp tôi:
4.8ha x đơn giá lập quy hoạch chi tiết 1/500 x 62% x 65%
Trong đó: 65% Tỷ lệ như 957
62% tỷ lệ lập quy hoạch đã trừ 10% tác động môi trường, và 28% thiết kế đô thị.