Cong ty minh chuan bi dau thau goi thau di chuyen, lap dat duong ong nuoc sinh hoat cac ban nao co bien phap thi cong cong trinh tuong tu gui cho minh xin file nhe. minh cam on!