bác nào có mẫu chứng từ kèm theo quyết định số 19/2006/qđ-btc cho e với.
thanks