Em muốn xin các anh chị đi tài liệu học đấu thầu để em tranh thủ nghiên cứu trước khi đăng ký.
Xin cảm ơn!