PDA

Xem bản đầy đủ : Trúng thầu nhưng không ký hợp đồngletrongvan
31-07-2008, 06:29 PM
Trong quá trình đấu thầu nhà thầu A chúng thầu nhưng trong quá trình thương thảo ký hợp đồng thì nhà thầu A đưa ra lý do giá xăng dầu tăng hay các lý do chính đáng khác và nhà thầu A có văn bản đề nghị nên chủ đầu tư không ký hợp đồng( vẫn trong thời gian thương thảo). Như vậy thì chủ đầu tư tiếp tục lựa chọn nhà thầu xếp thứ 2 để thương thảo. Em hỏi là khi nhà thầu A làm như vậy thì số tiền bảo lãnh dự thầu như thế nào? được nhận về hay bị phạt, cụ thể vấn đề này quy định như thế nào?
em mong các luật sư xây dựng giúp đỡ em.
em chân thành cảm ơn.

minhtuong
31-07-2008, 09:31 PM
Trong quá trình đấu thầu nhà thầu A chúng thầu nhưng trong quá trình thương thảo ký hợp đồng thì nhà thầu A đưa ra lý do giá xăng dầu tăng hay các lý do chính đáng khác và nhà thầu A có văn bản đề nghị nên chủ đầu tư không ký hợp đồng( vẫn trong thời gian thương thảo). Như vậy thì chủ đầu tư tiếp tục lựa chọn nhà thầu xếp thứ 2 để thương thảo. Em hỏi là khi nhà thầu A làm như vậy thì số tiền bảo lãnh dự thầu như thế nào? được nhận về hay bị phạt, cụ thể vấn đề này quy định như thế nào?
em mong các luật sư xây dựng giúp đỡ em.
em chân thành cảm ơn.

Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:
a) Rút hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự thầu vẫn còn hiệu lực;
b) Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;
c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 55 của Luật đấu thầu.

DauThauPro
10-08-2008, 10:21 PM
Nhà thầu không được nhận lại bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây:
a) Rút hồ sơ dự thầu sau khi đóng thầu mà hồ sơ dự thầu vẫn còn hiệu lực;
b) Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu mà không tiến hành hoặc từ chối tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng hoặc đã thương thảo, hoàn thiện xong nhưng từ chối ký hợp đồng mà không có lý do chính đáng;
c) Không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 55 của Luật đấu thầu.

vậy vấn đề xăng tăng giá, vật tư tăng giá có là "lý do chính đáng không?)
theo tôi là không vì nhà thầu phải dự tính trước => rủi ro kinh doanh

pnanhhuy1986
11-08-2008, 12:35 AM
Theo e thì trước khi kí kết hợp đồng nhà thầu có thể thương thảo lại với bên mời thầu về vấn đề tăng giá xăng...có thể do nhà thầu chưa tính trước đc vấn đề này.Nếu bên mời thầu đồng ý thì có thể tiếp tục nhưng bên mời thầu ko đồng ý thì tùy thuộc vào nhà thầu có quyết định kí hay ko.Nếu nhà thầu ko kí thì sẽ bị tịch thu bảo lãnh dự thầu.Và bên mời thầu tiếp tục lựa chọn nhà thầu xếp thứ 2 để thương thảo.
Thanks.

XuanLee
15-08-2008, 12:11 PM
Trong quá trình thương thảo hợp đồng, có thể có thể có một số điều khoản mà hai bên (Chủ đầu tư và Nhà thầu trúng thầu) không thể thống nhất và không thể ký hợp đồng được. Sẽ phụ thuộc vào tính chất và nội dung điều khoản mà hai bên không thống nhất, nhà thầu trúng thầu có thể bị tịch thu Bảo lãnh dự thầu hay không. Tôi xin nêu ra một số trường hợp tham khảo
1. Trong Hồ sơ dự thầu không nói rõ thời hạn bảo hành là bao lâu, khi thương thảo HĐ, 2 bên k thống nhất được mục này thì nhà thầu sẽ k bị tịch thu Bảo lãnh. Vì họ không đưa ra cam kết trong HSDT trước đó về điều này.
2. Giá chào thầu là cố định và nhà thầu coi như đã cam kết điều đó khi đưa thông tin này vào HSDT, nhà thầu không thể viện bất cứ lý do nào để thay đổi mức giá đã chào này. Nếu k ký kết hợp đồng với mức giá đã chào, nhà thầu sẽ bị tịch thu Bảo lãnh. Nhưng nếu chủ đầu tư muốn thay đổi lại thiết kế hay thông số nào đó của hàng hóa dẫn đến thay đổi giá của hàng hóa chào thầu, mà hai bên k thống nhất được mức giá chung, thì nhà thầu k bị tịch thu Bảo lãnh.

pnanhhuy1986
17-08-2008, 12:12 AM
e đồng ý với ý kiến của bác.nhưng vấn đề bác nêu ra còn hạn chế quá:tất nhiên là các mục nêu trong hồ sơ dự thầu phải tuân thủ đúng nguyên tắc của luật đấu thầu r.còn vấn đề ở đây là các phát sinh ko tính trước được mà khi thương thảo chuẩn bị kí hợp đồng mới xảy ra thì giữa 2 bên phải giải quyết như thế nào.nó cũng giống như trường hợp khi thi công mà phát sinh thêm khối lượng,lúc đó nhà thầu phải làm thế nào mà thuyết phục được chủ đầu tư tính thêm vậy đó.

Ha Vang
18-08-2009, 09:59 AM
Cty em có mở hồ sơ mời thầu chào giá cạnh tranh, bây giờ đã xét thầu và chọn được nhà thầu rồi, nhưng em không biết phải viết thông báo từ chối các nhà thầu khác như thế nào để khỏi mất lòng họ, Bác nào có mẫu thì cho em xin nhé. Thanks.
Email của em : vo_hongloan@yahoo.com

oliu_beo
25-10-2010, 10:07 PM
Bạn không phải viết thông báo từ chối nào để làm mất lòng nhà thầu :D, bạn chỉ cần viết một thư thông báo, trong đó cảm ơn sự tham gia đấu thầu của các nhà thầu và thông báo kết quả đấu thầu, bao gồm các nội dung tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu, tiến độ,...

Căn cứ vào thông báo nhà thầu khác trúng thầu này để nhà thầu không trúng lên ngân hàng lấy lại tiền ký quỹ được không bác.
Trường hợp bị thông báo không trúng thầu có làm căn cứ để ngân hàng trả lại tiền ký quỹ mở bảo lãnh ko bác.

hoangttptqdbd
24-03-2011, 09:55 AM
Theo Thông tư Sè: 01/2010/TT-BKH, Quy ®Þnh chi tiÕt lËp Hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p (gãi thÇu trªn 8 tû) cã quy ®Þnh râ:
4. Nhµ thÇu kh«ng ®­îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
a) Rót HSDT sau khi ®ãng thÇu mµ HSDT vÉn cßn hiÖu lùc;
b) Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®­îc th«ng b¸o tróng thÇu cña bªn mêi thÇu mµ kh«ng tiÕn hµnh hoÆc tõ chèi tiÕn hµnh th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång hoÆc ®· th­¬ng th¶o, hoµn thiÖn xong nh­ng tõ chèi ký hîp ®ång mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng;
c) Kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång tr­íc khi ký hîp ®ång hoÆc tr­íc khi hîp ®ång cã hiÖu lùc.
Trư­êng hîp mét thµnh viªn trong liªn danh vi ph¹m dÉn ®Õn nhµ thÇu kh«ng ®­îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy th× tÊt c¶ thµnh viªn trong liªn danh ®Òu bÞ tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu.

hoangttptqdbd
24-03-2011, 11:26 AM
Theo Thông tư Sè: 01/2010/TT-BKH, Quy ®Þnh chi tiÕt lËp Hå s¬ mêi thÇu x©y l¾p (gãi thÇu trªn 8 tû) cã quy ®Þnh râ:
4. Nhµ thÇu kh«ng ®­­ưîc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:
a) Rót HSDT sau khi ®ãng thÇu mµ HSDT vÉn cßn hiÖu lùc;
b) Trong thêi h¹n 30 ngµy kÓ tõ khi nhËn ®­ưîc th«ng b¸o tróng thÇu cña bªn mêi thÇu mµ kh«ng tiÕn hµnh hoÆc tõ chèi tiÕn hµnh th­ư¬ng th¶o, hoµn thiÖn hîp ®ång hoÆc ®· th­ư¬ng th¶o, hoµn thiÖn xong nhưng tõ chèi ký hîp ®ång mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng;
c) Kh«ng thùc hiÖn biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn hîp ®ång trư­íc khi ký hîp ®ång hoÆc tr­ưíc khi hîp ®ång cã hiÖu lùc.
Trư­êng hîp mét thµnh viªn trong liªn danh vi ph¹m dÉn ®Õn nhµ thÇu kh«ng ®­îc nhËn l¹i b¶o ®¶m dù thÇu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy th× tÊt c¶ thµnh viªn trong liªn danh ®Òu bÞ tÞch thu b¶o ®¶m dù thÇu.

giangbx
04-04-2011, 03:41 PM
Bạn không phải viết thông báo từ chối nào để làm mất lòng nhà thầu :D, bạn chỉ cần viết một thư thông báo, trong đó cảm ơn sự tham gia đấu thầu của các nhà thầu và thông báo kết quả đấu thầu, bao gồm các nội dung tên nhà thầu trúng thầu, giá trúng thầu, tiến độ,...

Chỉ cần thông báo với nhà thầu không trúng thầu là họ không trúng thầu thôi, không cần thông báo tên nhà thầu trúng thầu làm gì vì việc đó đã được đăng lên một số trang web rồi. Thân

thanhbanquanlytravinh
04-04-2011, 04:26 PM
Xin các đồng nghiệp đã đọc nhiều tài liệu và đã xử lý thực tiễn tư vấn giúp:
Chúng tôi có một công trình đã ký hợp đồng với nhà thầu từ năm 2008, giá trị khoảng 3 tỷ đồng, trong hợp đồng không ghi điều kiện thưởng, phạt và điều kiện chấm dứt hợp đồng, do tình hình biến động giá cả tăng đột biến và xử lý một số chi tiết thiết kế nên nhà thầu chỉ thi công được khoảng 1 tỷ rồi ngưng lại. Do kéo dài thời gian quá lâu chủ đầu tư mời nhà thầu đến bổ sung phụ lục hợp đồng gồm các điều khoảng sau:
1/ Kéo dài thời gian thi công đến 30/12/2010
2/ Phạt hợp đồng 0,4%/ngày và không quá 12% khối lượng vi phạm hợp đồng;
3/ Qua 30 ngày kể từ khi hết thời gian thực hiện hợp đồng chủ đầu tư sẽ tự chấm dứt hợp đồng, nhà thầu phải chịu phạt và bị thu hồi tiền bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
Xin hỏi nếu chủ đầu tư thu tiền bảo lãnh dự thầu như phụ lục hợp đồng đã ký có đúng không?
Tôi đã đọc các văn bản nhưng không thấy văn bản nào hướng dẫn việc thu hồi tiền bảo lãnh dự thầu mà chỉ nêu phạt theo quy định của hợp đồng.
Chân thành cảm ơn các đồng nghiệp đóng góp ý kiến!