PDA

Xem bản đầy đủ : Thời gian cho chỉ định thầu ?Capcon
10-06-2008, 09:38 AM
Các bác cho em hỏi trong hình thức chỉ định thầu thì thời gian từ khi bán hồ sơ mời thầu đến lúc đấu thầu tối thiểu là bao nhiều ngày nhỉ?
Trong luật đấu thầu chỉ quy định tối thiểu là 15 ngày (ko rỏ đối với hình thức chỉ định thầu là bao nhiêu)? Vì đối với công trình nhỏ (<1 tỷ) thì 15 ngày liệu có lâu quá ko?

Đinh Tấn Linh
10-06-2008, 09:52 AM
Các bác cho em hỏi trong hình thức chỉ định thầu thì thời gian từ khi bán hồ sơ mời thầu đến lúc đấu thầu tối thiểu là bao nhiều ngày nhỉ?
Trong luật đấu thầu chỉ quy định tối thiểu là 15 ngày (ko rỏ đối với hình thức chỉ định thầu là bao nhiêu)? Vì đối với công trình nhỏ (<1 tỷ) thì 15 ngày liệu có lâu quá ko?

Chào bạn!

Trong hình thức chỉ định thầu chỉ có phát hành hồ sơ yêu cầu và nhà thầu làm hồ sơ đề xuất thôi bạn à! Nhà thầu tiến hành làm hồ sơ đề xuất trên cơ sở của hồ sơ yêu cầu và nộp lại cho Chủ đầu tư! Khi đó chủ đầu tư tiến hành xem xét để có thể đưa ra quyết định chỉ định thầu!

Theo mình biết thì không có văn bản nào quy định về thời gian của chỉ định thầu cả!
Mong các bác góp ý thêm!

lestrong
10-06-2008, 10:28 AM
Các bác cho em hỏi trong hình thức chỉ định thầu thì thời gian từ khi bán hồ sơ mời thầu đến lúc đấu thầu tối thiểu là bao nhiều ngày nhỉ?
Trong luật đấu thầu chỉ quy định tối thiểu là 15 ngày (ko rỏ đối với hình thức chỉ định thầu là bao nhiêu)? Vì đối với công trình nhỏ (<1 tỷ) thì 15 ngày liệu có lâu quá ko?

Bạn chú ý nhé:
- Trong chỉ định thầu Hồ sơ yêu cầu được thay thế cho Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ đề xuất thay thế cho Hồ sơ dự thầu;
- Trong chỉ định thầu ko bán hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu, Hồ sơ yêu cầu phát miễn phí cho nhà thầu được xác định chỉ định;

Sau khi nhận được Hồ sơ yêu cầu của Bên mời thầu nhà thầu tiến hành lập Hồ sơ đề xuất và nộp cho Bên mời thầu theo yêu cầu trong Hồ sơ yêu cầu.

Quy định về thời gian trong đấu thầu tại Điều 31 Luật Đấu thầu áp dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi và hạn chế, ko áp dụng cho hình thức chỉ định thầu.
Bạn nghiên cứu quy trình chỉ định thầu theo hướng dẫn tại Nghị định 58 nhé:


Điều 40. Các trường hợp được chỉ định thầu
Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu phải được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu trên cơ sở tuân thủ quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu và Điều 101 của Luật Xây dựng.
Các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, bao gồm:
1. Các trường hợp quy định tại Quyết định số 49/2007/QĐ-TTg ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ;
2. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập, đánh giá báo cáo chiến lược, quy hoạch trong trường hợp chủ đầu tư phải bảo đảm chứng minh được chỉ có nhà thầu duy nhất có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu và chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình;
3. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đầu tư;
4. Gói thầu dịch vụ tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự án đầu tư trong trường hợp cấp bách và chủ đầu tư phải đảm bảo xác định rõ được năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu đáp ứng được yêu cầu của gói thầu; trường hợp không cấp bách thì phải tổ chức đấu thầu;
5. Gói thầu thi công xây dựng tượng đài, phù điêu, tranh hoành tráng, tác phẩm nghệ thuật gắn với quyền tác giả từ khâu sáng tác đến thi công công trình;
6. Đối với gói thầu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình 135: trường hợp cộng đồng dân cư địa phương có thể đảm nhiệm thì giao cho người dân ở địa phương đó thực hiện; trường hợp có nhiều tổ chức đoàn thể tại địa phương có nhu cầu tham gia thì lựa chọn tổ chức đoàn thể đưa ra phương án thực hiện hiệu quả nhất. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn quy trình chỉ định thầu áp dụng cho trường hợp này;
7. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm, cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu trên cơ sở đề nghị của các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước và văn bản thẩm định về danh mục các dự án này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở danh mục các dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng quản trị của các doanh nghiệp nhà nước có dự án liên quan phê duyệt và chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu các gói thầu thuộc các dự án đó theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
8. Các trường hợp đặc biệt khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định trên cơ sở đề xuất của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp có dự án liên quan và báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Điều 41. Quy trình chỉ định thầu
1. Quy trình thực hiện chỉ định thầu đối với một gói thầu (trừ gói thầu có giá dưới 150 triệu đồng), bao gồm:
a) Lập và phát hành hồ sơ yêu cầu;
b) Chuẩn bị hồ sơ đề xuất;
c) Đánh giá, xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu;
d) Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu;
đ) Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.
2. Hồ sơ yêu cầu
a) Bên mời thầu lập hồ sơ yêu cầu, đối với gói thầu dịch vụ tư vấn không cần nêu tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp; đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp và gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) không cần nêu các yếu tố để xác định giá đánh giá. Căn cứ quy mô, tính chất của từng gói thầu mà đưa ra yêu cầu cụ thể trong hồ sơ yêu cầu song cần bảo đảm có các nội dung sau đây:
- Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn: yêu cầu về tiêu chuẩn năng lực, số lượng chuyên gia; kinh nghiệm của nhà thầu; yêu cầu về nội dung, phạm vi và chất lượng công việc; yêu cầu về thời gian và địa điểm thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu lực hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác;
- Đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu (trừ tổng thầu thiết kế): yêu cầu về kinh nghiệm, năng lực; yêu cầu về mặt kỹ thuật như số lượng hàng hoá, phạm vi, khối lượng công việc, tiêu chuẩn và giải pháp kỹ thuật, chất lượng công việc, thời gian thực hiện; yêu cầu đề xuất về giá; yêu cầu về thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất, thời hạn hiệu lực của hồ sơ đề xuất và các nội dung cần thiết khác; không nêu yêu cầu về bảo đảm dự thầu.
Việc đánh giá các yêu cầu về mặt kỹ thuật được thực hiện theo tiêu chí "đạt", "không đạt" và được thể hiện trong hồ sơ yêu cầu.
b) Chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt hồ sơ yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định này để bên mời thầu gửi cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
3. Hồ sơ đề xuất
Nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất trên cơ sở hồ sơ yêu cầu, bao gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính, thương nại.
4. Đánh giá, xem xét hồ sơ đề xuất và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu
a) Bên mời thầu tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu và đàm phán về các đề xuất của nhà thầu theo yêu cầu trong hồ sơ yêu cầu. Trong quá trình đánh giá, bên mời thầu có thể mời nhà thầu đến thương thảo, giải thích, làm rõ hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung thông tin cần thiết của hồ sơ đề xuất nhằm chứng minh sự đáp ứng của nhà thầu theo yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, tiến độ, chất lượng, giải pháp kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công của hồ sơ yêu cầu;
b) Nhà thầu được đề nghị trúng chỉ định thầu khi hồ sơ đề xuất đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:
- Có đủ năng lực và kinh nghiệm theo hồ sơ yêu cầu;
- Có đề xuất về kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu của hồ sơ yêu cầu căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá;
- Có giá đề nghị chỉ định thầu không vượt dự toán (giá gói thầu) được duyệt cho gói thầu.
5. Trình duyệt, thẩm định và phê duyệt kết quả chỉ định thầu
a) Trên cơ sở báo cáo kết quả chỉ định thầu, báo cáo thẩm định, người quyết định đầu tư phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả chỉ định thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu từ 500 triệu đồng trở lên, gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng (trừ gói thầu lựa chọn tổng thầu thiết kế) có giá gói thầu từ 1 tỷ đồng trở lên; chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu dịch vụ tư vấn có giá dưới 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng đối với các gói thầu thuộc dự án quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu;
b) Đối với gói thầu thực hiện chỉ định thầu thuộc dự án quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu, chủ đầu tư trình báo cáo kết quả chỉ định thầu lên người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 7 Điều 40 Nghị định này.
6. Thương thảo, hoàn thiện hợp đồng và ký kết hợp đồng
Trên cơ sở quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu, bên mời thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu để chủ đầu tư ký kết hợp đồng.
7. Đối với các gói thầu thuộc trường hợp sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 của Luật Đấu thầu thì việc chỉ định thầu không phải thực hiện theo quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này nhưng sau không quá 15 ngày, kể từ ngày chỉ định thầu, chủ đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý công trình, tài sản đó và nhà thầu phải tiến hành các thủ tục xác định khối lượng và giá trị công việc để hai bên ký kết hợp đồng làm cơ sở cho việc thực hiện và thanh toán.
8. Trường hợp được phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu được thực hiện trước khi có quyết định đầu tư thì tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tiến hành việc lập và phê duyệt dự toán theo quy định tại khoản 3 Điều 20 của Luật Đấu thầu. Trong trường hợp này, dự toán là giá trị tương ứng với khối lượng công việc được người đứng đầu cơ quan chuẩn bị dự án phê duyệt.
9. Đối với gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp có giá gói thầu dưới 1 tỷ đồng thuộc dự án cải tạo, sửa chữa lớn của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 3 Điều 1 của Luật Đấu thầu được áp dụng chỉ định thầu khi thấy cần thiết nhưng phải bảo đảm quy trình chỉ định thầu quy định từ khoản 1 đến khoản 6 Điều này, trừ trường hợp nêu tại khoản 10 Điều này.
10. Đối với các gói thầu có giá gói thầu dưới 150 triệu đồng, khi áp dụng hình thức chỉ định thầu cần thực hiện theo trình tự sau đây:
a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc và giá gói thầu được phê duyệt trong kế hoạch đấu thầu chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc, dịch vụ, hàng hoá cần đạt được và giá trị tương ứng;
b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để ký kết hợp đồng;
c) Sau khi thương thảo, hoàn thiện hợp đồng xong, bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu.

Capcon
12-06-2008, 11:52 AM
Bạn chú ý nhé:
- Trong chỉ định thầu Hồ sơ yêu cầu được thay thế cho Hồ sơ mời thầu và Hồ sơ đề xuất thay thế cho Hồ sơ dự thầu;
- Trong chỉ định thầu ko bán hồ sơ yêu cầu cho nhà thầu, Hồ sơ yêu cầu phát miễn phí cho nhà thầu được xác định chỉ định;

Sau khi nhận được Hồ sơ yêu cầu của Bên mời thầu nhà thầu tiến hành lập Hồ sơ đề xuất và nộp cho Bên mời thầu theo yêu cầu trong Hồ sơ yêu cầu.

Quy định về thời gian trong đấu thầu tại Điều 31 Luật Đấu thầu áp dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi và hạn chế, ko áp dụng cho hình thức chỉ định thầu.
Bạn nghiên cứu quy trình chỉ định thầu theo hướng dẫn tại Nghị định 58 nhé:

Cám ơn bác nhiều. Mà bên mình vẫn bán hồ sơ yêu cầu đó. Nói chung tầm khoảng 100-300 thôi.

huy15378
12-06-2008, 03:16 PM
Cám ơn bác nhiều. Mà bên mình vẫn bán hồ sơ yêu cầu đó. Nói chung tầm khoảng 100-300 thôi.

Thế thì bên bạn làm trái quy định rồi đó. Nhà thầu nào nó đểu thì bên bạn bị kiện từ lâu rồi.

Tranquoccuong
12-06-2008, 11:05 PM
Các bác làm ơn chỉ giúp là theo Nghị định 58 thì gói thầu có giá trị tổng dự toán là bao nhiêu triệu thì phải đấu thấu. Bao nhiêu trở xuống thì được chỉ định thầu. Tôi đọc Nghị định 58 về quy trình chỉ định thầu nhưng chưa hiểu cụ thể lắm. Mong các bác chỉ giúp. Xin cám ơn nhiều./.

khanhme01
12-06-2008, 11:41 PM
Bạn cần đọc thêm Luật Đấu thầu và Luật Xây dựng, Quyết định 49/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ sẽ rõ ngay thôi. Chịu khó đọc đầy đủ nhé.

huy15378
12-06-2008, 11:47 PM
Các bác làm ơn chỉ giúp là theo Nghị định 58 thì gói thầu có giá trị tổng dự toán là bao nhiêu triệu thì phải đấu thấu. Bao nhiêu trở xuống thì được chỉ định thầu. Tôi đọc Nghị định 58 về quy trình chỉ định thầu nhưng chưa hiểu cụ thể lắm. Mong các bác chỉ giúp. Xin cám ơn nhiều./.

Quy định mà bạn cần được nêu trong Luật Đấu thầu.
Cụ thể đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa có giá trị < 1 tỷ VNĐ và dịch vụ tư vấn < 500 triệu VNĐ sẽ được triển khai đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu.

longcashin
18-06-2008, 09:27 AM
Các bác cho mình hỏi khi áp dụng hình thức chỉ định thầu; Trong hồ sơ yêu cầu có quy định thời gian đóng thầu và mở thầu hay không ? thời gian ngưng nhận hồ sơ đề xuất thì có được gọi là đóng thầu và khi tiến hành mở hồ sơ đề xuất thì có được gọi là mở thầu như các hình thức khác hay không.

Binh Ball
18-06-2008, 10:40 AM
Các bác cho mình hỏi khi áp dụng hình thức chỉ định thầu; Trong hồ sơ yêu cầu có quy định thời gian đóng thầu và mở thầu hay không ? thời gian ngưng nhận hồ sơ đề xuất thì có được gọi là đóng thầu và khi tiến hành mở hồ sơ đề xuất thì có được gọi là mở thầu như các hình thức khác hay không.
Câu hỏi của bạn hay đó. theo tôi thì Yes là câu trả lời cho các câu hỏi của bạn. tất cả phải thể hiện cụ thể trong HSYC

minhtuong
23-06-2008, 01:42 PM
Các bác cho mình hỏi khi áp dụng hình thức chỉ định thầu; Trong hồ sơ yêu cầu có quy định thời gian đóng thầu và mở thầu hay không ? thời gian ngưng nhận hồ sơ đề xuất thì có được gọi là đóng thầu và khi tiến hành mở hồ sơ đề xuất thì có được gọi là mở thầu như các hình thức khác hay không.

HSYC thể hiện tất cả các yêu cầu mà bên mời thầu yêu cầu. nếu không yêu cầu về thời gian nhận hồ sơ đề xuất, thì có thể nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất sau vài tháng hay vài năm không? tất nhiên là không bên mời thầu nào muốn như vậy.
Do vậy, cần thông báo thời hạn cuối cùng mà bên mời thầu có thể nhận HSYC.

Trong qui trình chỉ định thầu không có qui định về đóng thầu và mở thầu.

songhongbaoloc
23-06-2008, 04:33 PM
Thế thì bên bạn làm trái quy định rồi đó. Nhà thầu nào nó đểu thì bên bạn bị kiện từ lâu rồi.
Em cung đang băn khoan về việc Hồ sơ yêu cầu sẽ được bán hay phát miễn phí cho nhà thầu được chỉ định? Và nếu được bán thì được bán với giá bao nhiêu?
Bác Huy15378 nói là chỉ phát miễn phí chứ không được bán. Xin bác chỉ cho em chỗ nào trong luật quy định nhứ thế? Em đọc mãi mà không thấy chỗ nào nói về vấn đề này? Xin các bác chỉ giúp em với. Xin Cam ơn.

gogo
23-06-2008, 05:14 PM
trước là nghị định 111; bây giờ là nghị định 58/2008/NĐ-CP (Điều 6: Chi phí trong đấu thầu) chỉ bán HSMT , còn chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu thì ....cấp hồ sơ yêu cầu miễn phí.:))x(

t2b
25-06-2008, 11:29 AM
Các bác cho em hỏi trong chỉ định thầu có cần quyết định thành lập tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu không? Hay chỉ cần 1 ai đó có chuyên môn đánh giá, trình lãnh đạo là được?

lestrong
25-06-2008, 11:58 AM
Các bác cho em hỏi trong chỉ định thầu có cần quyết định thành lập tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu không? Hay chỉ cần 1 ai đó có chuyên môn đánh giá, trình lãnh đạo là được?

Có chứ, nếu ko có Tổ chuyên gia thì lấy ai đánh giá HSĐX?
Mình gửi bạn 1 Tờ trình và Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên gia chỉ đấu thầu nhé:

chauindeco
20-07-2008, 07:35 PM
Các bác cho mình hỏi khi áp dụng hình thức chỉ định thầu; Trong hồ sơ yêu cầu có quy định thời gian đóng thầu và mở thầu hay không ? thời gian ngưng nhận hồ sơ đề xuất thì có được gọi là đóng thầu và khi tiến hành mở hồ sơ đề xuất thì có được gọi là mở thầu như các hình thức khác hay không.

Trong chỉ định thầu ko có khái niệm đóng thầu, mở thầu. Việc mở hồ sơ đề xuất tùy thuộc theo kế hoạch của CĐT

Capcon
20-07-2008, 07:43 PM
trước là nghị định 111; bây giờ là nghị định 58/2008/NĐ-CP (Điều 6: Chi phí trong đấu thầu) chỉ bán HSMT , còn chào hàng cạnh tranh và chỉ định thầu thì ....cấp hồ sơ yêu cầu miễn phí.:))x(

Bác hay đùa, điều 6 nói bán HSMT. Còn ko đả động gì đến từ phát miễn phí nha.
Em chỉ thấy hồ sơ mời sơ tuyển thì được cấp miễn phí thôi theo điều 14 ND58

Tamsla
02-08-2008, 11:28 AM
Theo mình có thể Bạn tham khảo thêm nội dung Điều 33 Nghị định 58 nhé

truongduybao
29-07-2011, 01:48 PM
Thời gian đương nhiên là có, nên dựa vào thời gian theo quy định trong Luật Đấu thầu cho đễ tính, vì người ta cũng đã nghiên cứu nhiều rồi, tuy nhiên có thể giảm bớt do công trình nhỏ.
Điều 31. Quy định về thời gian trong đấu thầu
Căn cứ vào tính chất của từng gói thầu, người có thẩm quyền quyết định cụ thể thời gian trong đấu thầu theo quy định sau đây:
......
3. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu tối thiểu là mười lăm ngày đối với đấu thầu trong nước, ba mươi ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày phát hành hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu;
4. Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu tối đa là một trăm tám mươi ngày kể từ thời điểm đóng thầu; trường hợp cần thiết có thể yêu cầu gia hạn thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu nhưng không quá ba mươi ngày;
5. Thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu tối đa là bốn mươi lăm ngày đối với đấu thầu trong nước, sáu mươi ngày đối với đấu thầu quốc tế kể từ ngày mở thầu đến khi chủ đầu tư có báo cáo về kết quả đấu thầu trình người có thẩm quyền xem xét, quyết định;
6. Thời gian thẩm định tối đa là hai mươi ngày cho việc thực hiện đối với ............ kết quả lựa chọn nhà thầu. .... (thường thì có 1 ngày ah, bao gồm cả thời gian nhậu bữa trưa, sao mà tổ thẩm định giỏi vậy ta =D>)

Nhân tiện nhờ anh em luôn nhé,
Có thể liệt kê chi tiết từng công đoạn của quá trình đấu thầu cho mình với được không. Mỗi nơi có thể làm khác nhau, mình muốn tổng hợp chung nhất rồi post mọi người tham khảo.
Cám ơn anh em trước nhé.

haophuong80
29-07-2011, 03:10 PM
6. Thời gian thẩm định tối đa là hai mươi ngày cho việc thực hiện đối với ............ kết quả lựa chọn nhà thầu. .... (thường thì có 1 ngày ah, bao gồm cả thời gian nhậu bữa trưa, sao mà tổ thẩm định giỏi vậy ta =D>)


Cái này bác xem lại giúp em chứ em nghe không thấy vào tí nào cả?
Thời gian nhà nước quy định thì cũng có nguyên do của nó! Trừ bác tự chấm rồi tự thẩm định thì mới trong một ngày chứ?
Còn bác làm khác em đảm bảo thời gian hơn bác bảo là cái chắc? lại còn cả nhậu bữa trưa nữa?:P hix hix

truongduybao
01-08-2011, 12:59 AM
Ghi chú cho vui thôi í mà, bắt bẻ nhau rồi.
Nhưng các công trình đơn giản và bé tí tẹo thì cũng đúng vậy chứ bạn. HS có một chút thì lấy gì mà coi đúng không.
:((

naat
01-08-2011, 10:18 AM
Thời gian trong chỉ định thầu được quy định tại khoản 3 điều 40 Nghị định 85:
đ) Có thời gian thực hiện chỉ định thầu kể từ ngày phê duyệt hồ sơ yêu cầu đến ngày ký kết hợp đồng đảm bảo không quá 45 ngày; trường hợp gói thầu có quy mô lớn, phức tạp không quá 90 ngày;
Các bác cứ căn đầu công việc đảm bảo thời gian đó là được