PDA

Xem bản đầy đủ : Tình huống áp dụng định mức!Đinh Tấn Linh
06-03-2008, 12:00 PM
Em có tình huống thế này post lên các bác thảo luận nhé!

Trong dự toán của một công trình sửa chữa đường giao thông! Được lập tháng 5 năm 2007!
Khi áp dụng định các chi phí quản lý dự án, thì có một nhà thầu tư vấn lập như sau:

Chi phí thẩm tra thiết kế, dự toán -> lập theo QĐ 10/2005/QĐ-BXD
Chi phí giám sát -> QĐ 10
............................
Nhưng đến chi phí quản lý dự án lại lập theo TT07/2003/TT-BXD -> Theo mình biết thời điểm này thì thông tư 07/2003/TT-BXD đã hết hiệu lực!

Vậy theo các bạn khi thẩm định dự án này! Có cần thiết phải điều chỉnh chi phí quản lý dự án theo Quyết định 10 cho hợp lý hay không!
Thân chào!

hungvina16
06-03-2008, 12:17 PM
Theo mình :
Thời điểm đó chưa áp dụng theo TT 05/2007 mà vẫn áp dụng TT 04/2005 . Tại TT 04/2005 quy định chi phsi QLDA và chi phí khác được xác định bằng phương pháp lập dự toán hoặc theo định mức tỷ lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Theo quy định hiện hành của Nhà nước thời điểm đó thì phải áp dụng theo ĐM 10/2005 mới đúng.
Vì vậy, Trả hồ sơ yêu cầu tư vấn làm lại.

nguyentheanh
06-03-2008, 01:32 PM
Đồng ý với bác hungvina16.
- Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình có quy định: Các dự án được phê duyệt trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì không phải trình duyệt lại dự án, các nội dung công việc tiếp theo thực hiện theo quy định của Nghị định này.
- Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình thay thế Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000, Thông tư số 06/2003/TT-BXD ngày 14/4/2003 và Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư (xem đoạn cuối của TT 04/2005).
- Dự toán xây dựng công trình lập tại thời điểm 05/2007 không tính chi phí quản lý dự án theo TT07/2003/TT-BXD mà xác định theo hướng dẫn của Thông tư 04/2005/TT-BXD và Quyết định 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng ban hành định mức chi phí QLDA đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư 05/2007/TT-BXD hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình ngày 25/7/2007 mới ban hành.

malsoni810
06-03-2008, 02:18 PM
Trong tình huống của chú Tanlinh đưa ra thì hồ sơ được lập vào tháng 5 năm 2007.

Thời điểm này áp dụng Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng,thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình và quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí quản lý dự án và chi phí khác.
Đơn vị tư vấn đã làm không đúng những quy định hiện hành như đã nói ở trên vì vậy hồ sơ tư vấn phải được chỉnh sửa cho đúng.

Đinh Tấn Linh
06-03-2008, 02:31 PM
Giả sử hồ sơ công trình đó đã được thẩm định và phê duyệt!
Quá trình thi công đã hoàn thành, như vậy hồ sơ chờ quyết toán!
Theo các bác khâu này chúng ta nên xử lý thế nào nhỉ?
Thân chào!

hungvina16
06-03-2008, 03:10 PM
Dự toán đã thẩm định , phê duyệt , công trình đã thi công xong nhưng bây giờ phát hiện ra sai sót thì vẫn phải tính lại cho đúng trong quyết toán . Nếu việc chỉnh sửa đó làm tăng giảm vốn đầu tư thì ghi rõ lý do tăng giảm vào báo cáo thẩm định quyết toán.
Có làm thì có sai, sai thì phải sửa.

malsoni810
06-03-2008, 03:15 PM
Theo thông tư 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước có nói rõ:

Vốn đầu tư được quyết toán là toàn bộ chi phí hợp pháp đã thực hiện trong quá trình đầu tư để đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chi phí hợp pháp là chi phí được thực hiện trong phạm vi thiết kế, dự toán đã phê duyệt kể cả phần điều chỉnh, bổ sung, đúng với hợp đồng đã ký kết, phù hợp với các quy định của pháp luật. Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì vốn đầu tư được quyết toán phải nằm trong giới hạn tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành phải xác định đầy đủ, chính xác tổng chi phí đầu tư đã thực hiện; phân định rõ nguồn vốn đầu tư; chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư dự án; giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: tài sản cố định, tài sản lưu động; đồng thời phải đảm bảo đúng nội dung, thời gian lập, thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

Vậy chú đã hiểu nhiệm vụ bây giờ là phải làm gì rồi chứ?:D