PDA

Xem bản đầy đủ : Áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp báchlestrong
13-03-2010, 06:41 PM
(MPI Portal) – Ngày 10/11/2009, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản hướng dẫn áp dụng hình thức chỉ định đối với các dự án cấp bách (Công văn số 8705/BKH-QLĐT ngày 10/11/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 20 của Luật Đấu thầu, điểm đ, khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng, khoản 7 Điều 40 của Nghị định số 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ và những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.
Ngày 16/02/2009, Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản số 229/TTg-KTN về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách có hạn mức trên 5 tỷ đồng.
Thực hiện quy định và hướng dẫn tại các văn bản trên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt danh mục cho các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp làm căn cứ triển khai thực hiện. Thông qua đó, một số dự án đủ điều kiện được Chính phủ phê duyệt cho áp dụng chỉ định thầu đã góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, tạo thêm nhiều công ăn, việc làm cho người lao động và tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo.
Để thực thi nghiêm chỉnh Luật số 38/2009/QH12 của Quốc hội, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ và để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị:
1. Các Bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp chấm dứt việc trình Thủ tướng Chính phủ danh mục các dự án cấp bách cần áp dụng chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Các văn bản gửi đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư sau ngày 15/11/2009 (tính theo dấu công văn đến), Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ không xem xét, thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các danh mục dự án cấp bách này. Đề nghị này nhằm thực hiện đúng quy định tại văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ (thời gian thẩm danh mục là 20 ngày nên sẽ không kịp trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày Nghị định số 85/2009/NĐ-CP có hiệu lực thi hành - ngày 01/12/2009);
2. Việc áp dụng chỉ định thầu do người có thẩm quyền quyết định trên cơ sở tuân thủ đúng quy định tại Điều 20 của Luật Đấu thầu, Điều 2 của Luật số 38/2009/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 40, Điều 41 của Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
3. Đối với các Bộ ngành, địa phương và các cơ quan ở Trung ương đã được Thủ tướng phê duyệt danh mục dự án cấp bách được áp dụng chỉ định thầu, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và các cơ quan ở Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, khẩn trương triển khai các dự án, gói thầu đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả của công trình, dự án./.