PDA

Xem bản đầy đủ : Văn bản, hướng dẫn của Hà Giangmyhan
08-01-2010, 10:48 PM
Văn bản, hướng dẫn của tỉnh Hà Giang.
Văn bản, hướng dẫn của tỉnh Hà Giang.

pth911
01-08-2010, 02:44 PM
Quyết định số 3178/QĐ-UBND,ngày 26 tháng 9 năm 2008.Về việc ban hành quy định phương pháp tính giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3085/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của UBND tỉnh Về việc ban hành quy định bảng giá cước vận tải hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nguồn: hagiang.gov.vn

pth911
01-08-2010, 02:46 PM
Quyết định số: 2568/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2008 Về việc quy định mức giá và phương pháp tính bồi thường về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngay ký và thay thế quyết định số 691/QĐ-UBND ngày 20 tháng 03 năm 2007 của UBND tỉnh Hà Giang ban hành Bảng giá bồi thường thiệt hại về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thuỷ sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nguồn: hagiang.gov.vn

pth911
10-10-2010, 07:28 PM
Quyết định số 75/2010/QĐ-UBND ngày 11/01/2010 Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 và thay thế Quyết định số 2157/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh về Quy định đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 3340/2008/QĐ-UBND ngày 8 tháng 10 năm 2008 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2157/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2006 của UBND tỉnh.

Nguồn: www.hagiang.gov.vn

pth911
10-10-2010, 08:40 PM
1. Quyết định số 580/2010/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 Phê duyệt giá bán nước máy cho các đối tượng tiêu dùng trên địa bàn UBND các huyện thuộc tỉnh

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
- Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 và bãi bỏ các quy định trước đây đã ban hành về nội dung này.

2. Quyết định số 581/2010/QĐ-UBND ngày 02/3/2010 Phê duyệt giá bán nước máy cho các đối tượng tiêu dùng tại khu vực thị xã Hà Giang

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
- Thời gian áp dụng từ ngày 01 tháng 3 năm 2010 và thay thế Quyết định số 3601/2006/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh về phê duyệt mức giá bán nước máy cho các đối tượng tiêu dùng khu vực thị x• Hà Giang; Công văn số 2078/UBND-KT ngày 15 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh về đối tượng giá bán nước máy phục vụ sinh hoạt.

Nguồn: www.hagiang.gov.vn

pth911
10-10-2010, 08:42 PM
Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 Về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quyết định: Quyết định số 690/2007/QĐ-UBND, ngày 20/03/2007 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2567/2008/QĐ-UBND, ngày 11/08/2008 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 690/2007/QĐ-UBND ngày 20/03/2007 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 2568/2008/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 08 năm 2008 của UBND tỉnh quy định mức giá và phương pháp tính bồi thường về tài sản là vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, thủy sản gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Quyết định số 3664/2007/QĐ-UBND, ngày 27/11/2007 của UBND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư và đất vườn, ao liền kề với đất ở trong khu dân cư khi nhà nước thu hồi đất; mức bồi thường bằng đất ở khi nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình và cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Nguồn: www.hagiang.gov.vn

pth911
10-10-2010, 08:53 PM
Quyết định số 1993/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 Quy định phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường Đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký

Nguồn: www.hagiang.gov.vn

pth911
10-10-2010, 08:56 PM
Quyết định số 2069/2010/QĐ-UBND ngày 06/7/2010 V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1152/2010/QĐ- UBND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh về việc Quy định mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; nội dung sửa đổi tại khoản 1, Điều 1 được thay thế nội dung có liên quan tại Quyết định số 1152/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010 của UBND tỉnh Hà Giang.

Nguồn: www.hagiang.gov.vn

pth911
31-03-2011, 11:45 PM
1. Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 07/01/2011 V/v ban hành đơn giá bồi thường Nhà, Vật kiến trúc và di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất.

2. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 21/01/2011 Phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, cấp giấy phép quy hoạch và giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

pth911
12-08-2011, 10:46 AM
Chỉ thị 18/2011/CT-UBND về chấn chỉnh công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành.

Nguồn: http://www.vanbanphapluat.com