PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ từ năm 1980 đến 2009pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 2006
Download văn bản tại đây:
CT 28-07-8-2006-Tang cuong quan ly von dau tu XD bang nguon von NN 6 thang cuoi nam.doc (http://www.4shared.com/file/150648912/95d7bce7/CT_28-07-8-2006-Tang_cuong_quan_ly_von_dau_tu_XD_bang_nguon_von_NN _6_thang_cuoi_nam.html)
CT 34-26-9-2006-Trien khai Luat Nha o.doc (http://www.4shared.com/file/150648962/da962a20/CT_34-26-9-2006-Trien_khai_Luat_Nha_o.html)
ND 02-05-01-2006-Quy che khu do thi moi.doc (http://www.4shared.com/file/150648979/545fc2e9/ND_02-05-01-2006-Quy_che_khu_do_thi_moi.html)
ND 100-21-9-2006-HD thi hanh mot so dieu Bo Luat dan su va Luat SHTT.DOC (http://www.4shared.com/file/150648988/a4c0eeb0/ND_100-21-9-2006-HD_thi_hanh_mot_so_dieu_Bo_Luat_dan_su_va_Luat_SHT T.html)
ND 101-21-9-2006- Dang ly lai doi giay chung nhan dau tu cua DN nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150649033/678bb219/ND_101-21-9-2006-_Dang_ly_lai_doi_giay_chung_nhan_dau_tu_cua_DN_nuo c_ngoai.html)
ND 107-22-9-2006-Xu ly nguoi dung dau co quan khi de xay ra tham nhung.doc (http://www.4shared.com/file/150649085/6d1ccee7/ND_107-22-9-2006-Xu_ly_nguoi_dung_dau_co_quan_khi_de_xay_ra_tham_nh ung.html)
ND 108-22-9-2006-Quy dinh chi tiet va Huong dan Luat dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/150649092/ea636a05/ND_108-22-9-2006-Quy_dinh_chi_tiet_va_Huong_dan_Luat_dau_tu.html)
ND 111-29-9-2006-HD thi hanh Luat Dau thau va Lua chon nha thau xay dung.DOC (http://www.4shared.com/file/150649724/e5bb007e/ND_111-29-9-2006-HD_thi_hanh_Luat_Dau_thau_va_Lua_chon_nha_thau_xay _dung-Phu_luc.html)
ND 111-29-9-2006-HD thi hanh Luat Dau thau va Lua chon nha thau xay dung-Phu luc.doc (http://www.4shared.com/file/150650117/137a188f/ND_111-29-9-2006-HD_thi_hanh_Luat_Dau_thau_va_Lua_chon_nha_thau_xay _dung.html)
ND 112-29-9-2006-Sua doi bo sung Nghi dinh 16-2005.doc (http://www.4shared.com/file/150650203/f4a538e/ND_112-29-9-2006-Sua_doi_bo_sung_Nghi_dinh_16-2005.html)
ND 121-23-10-2006-Sua doi ND 116-10-10-2003-tuyen dung su dung can bo cong chuc.doc (http://www.4shared.com/file/150650227/3a11f515/ND_121-23-10-2006-Sua_doi_ND_116-10-10-2003-tuyen_dung_su_dung_can_bo_cong_chuc.html)
ND 130-08-11-2006-Quy dinh che do bao hiem chay no bat buoc.doc (http://www.4shared.com/file/150650250/eb34f671/ND_130-08-11-2006-Quy_dinh_che_do_bao_hiem_chay_no_bat_buoc.html)
ND 131-09-11-2006-Quy che quan ly va su dung nguon ODA.doc (http://www.4shared.com/file/150650259/92e84ed5/ND_131-09-11-2006-Quy_che_quan_ly_va_su_dung_nguon_ODA.html)
ND 140-22-11-2006-Quy dinh bao ve moi truong trong khau lap tham dinh phe duyet DAPT.doc (http://www.4shared.com/file/150650398/48985b78/ND_140-22-11-2006-Quy_dinh_bao_ve_moi_truong_trong_khau_lap_tham_din h_phe_duyet_DAPT.html)
ND 24-06-3-2006-Sua doi ND 57-2002-thi hanh PL phi va le phi.doc (http://www.4shared.com/file/150650403/bc72f3c/ND_24-06-3-2006-Sua_doi_ND_57-2002-thi_hanh_PL_phi_va_le_phi.html)
ND 71-23-7-2006-Quan ly cang bien va luong hang hai.doc (http://www.4shared.com/file/150650480/5a17f48e/ND_71-23-7-2006-Quan_ly_cang_bien_va_luong_hang_hai.html)
ND 78-09-8-2006-Quy dinh ve dau tu truc tiep ra nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150650569/bc8a0b93/ND_78-09-8-2006-Quy_dinh_ve_dau_tu_truc_tiep_ra_nuoc_ngoai.html)
ND 81-09-8-2006-Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc bao ve moi truong.doc (http://www.4shared.com/file/150650630/ba67f92b/ND_81-09-8-2006-Xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc_bao_ve_m oi_truong.html)
ND 88-29-8-2006-Huong dan dang ky kinh doanh theo Luat Doanh nghiep.DOC (http://www.4shared.com/file/150650650/ec3d5ead/ND_88-29-8-2006-Huong_dan_dang_ky_kinh_doanh_theo_Luat_Doanh_nghie p.html)
ND 89-30-8-2006-Nhan hang hoa.doc (http://www.4shared.com/file/150650701/e78ff049/ND_89-30-8-2006-Nhan_hang_hoa.html)
ND 90-06-9-2006-Quy dinh chi tiet Luat Nha o.doc (http://www.4shared.com/file/150650767/58b6f2fa/ND_90-06-9-2006-Quy_dinh_chi_tiet_Luat_Nha_o.html)
ND 91-06-9-2006-HD mot so dieu Luat ban hanh VBQPPL cua HDND.DOC (http://www.4shared.com/file/150650835/c09320ae/ND_91-06-9-2006-HD_mot_so_dieu_Luat_ban_hanh_VBQPPL_cua_HDND.html)
QD 1046-09-8-2006-Dieu chinh phan cong nguoi dung dau 1 so to chuc tu van.doc (http://www.4shared.com/file/150651131/7093b85d/QD_1046-09-8-2006-Dieu_chinh_phan_cong_nguoi_dung_dau_1_so_to_chuc_t u_van.html)
QD 144-20-6-2006-Ap dung ISO 9001-2000 vao hoat dong CQNN.doc (http://www.4shared.com/file/150651134/f94cd2/QD_144-20-6-2006-Ap_dung_ISO_9001-2000_vao_hoat_dong_CQNN.html)
QD 213-25-9-2006-Quy che quan ly cong so cac CQHC nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/150651693/613d277e/QD_213-25-9-2006-Quy_che_quan_ly_cong_so_cac_CQHC_nha_nuoc.html)
QD 226-10-10-TTG-Le dong tho va khoi cong.doc (http://www.4shared.com/file/150651866/9c51e234/QD_226-10-10-TTG-Le_dong_tho_va_khoi_cong.html)
QD 285-25-12-2006-Noi dung tham quyen ban hanh quy trinh van hanh ho chua thuy dien.doc (http://www.4shared.com/file/150651889/926dd22b/QD_285-25-12-2006-Noi_dung_tham_quyen_ban_hanh_quy_trinh_van_hanh_ho _chua_thuy_dien.html)
QD 68-22-3-2006-Quyet dinh thanh lap HDNTNN.doc (http://www.4shared.com/file/150652013/bfdc7e2a/QD_68-22-3-2006-Quyet_dinh_thanh_lap_HDNTNN.html)

Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 2005
Download văn bản tại đây:
CT 02-07-02-2005-Xd tuyen dan cu vung ngap lu dong bang Song Cuu Long.DOC (http://www.4shared.com/file/150647079/3ede930/CT_02-07-02-2005-Xd_tuyen_dan_cu_vung_ngap_lu_dong_bang_Song_Cuu_Lo ng.html)
CT 09-05-4-2005-Chi thi ve tiep tuc day manh CCHC.doc (http://www.4shared.com/file/150647101/43b59df2/CT_09-05-4-2005-Chi_thi_ve_tiep_tuc_day_manh_CCHC.html)
CT 21-15-6-2005-Trien khai NQ cua QH ve CTDTXDCB su dung von NN va chong lang phi that thoat.doc (http://www.4shared.com/file/150647109/4d6e15c0/CT_21-15-6-2005-Trien_khai_NQ_cua_QH_ve_CTDTXDCB_su_dung_von_NN_va _chong_lang_phi_that_thoat.html)
CT 23-21-6-2006-Chi thi day manh cong tac QL chat tahi ran tai do thi va KCN.doc (http://www.4shared.com/file/150647139/66434603/CT_23-21-6-2006-Chi_thi_day_manh_cong_tac_QL_chat_tahi_ran_tai_do_ thi_va_KCN.html)
CT 28-28-6-2006-Chi thi day manh viec thuc hien NQTW5 ve day nhan CNHHDH nong nghiep nong thon.doc (http://www.4shared.com/file/150647155/39afadae/CT_28-28-6-2006-Chi_thi_day_manh_viec_thuc_hien_NQTW5_ve_day_nhan_ CNHHDH_nong_nghiep_nong_thon.html)
CT 32-10-10-2005-Tang cuong cong tac kiem tra xu ly VBQPPL.DOC (http://www.4shared.com/file/150647165/1282fe6d/CT_32-10-10-2005-Tang_cuong_cong_tac_kiem_tra_xu_ly_VBQPPL.html)
CV 4269-VPCP-02-8-2005-Huong dan hinh thuc mua sam truc tiep cho goi thau thuoc DA khac.doc (http://www.4shared.com/file/150647190/e570162d/CV_4269-VPCP-02-8-2005-Huong_dan_hinh_thuc_mua_sam_truc_tiep_cho_goi_thau _thuoc_DA_khac.html)
ND 08-24-01-2005- Nghi dinh ve Quy hoach Xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/150647221/73c54129/ND_08-24-01-2005-_Nghi_dinh_ve_Quy_hoach_Xay_dung.html)
ND 09-27-01-2005-Quy dinh xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc giao thong duong thuy.doc (http://www.4shared.com/file/150647257/d5e772db/ND_09-27-01-2005-Quy_dinh_xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc _giao_thong_duong_thuy.html)
ND 101-03-8-2005-Tham dinh gia.doc (http://www.4shared.com/file/150647306/de55dc3f/ND_101-03-8-2005-Tham_dinh_gia.html)
ND 105-17-8-2005-Huong dan thi hanh Luat Dien luc.doc (http://www.4shared.com/file/150647315/5e47bcc4/ND_105-17-8-2005-Huong_dan_thi_hanh_Luat_Dien_luc.html)
ND 108-19-8-2005- Dang ky va quan ly ho khau.doc (http://www.4shared.com/file/150647383/66e6a2b8/ND_108-19-8-2005-_Dang_ky_va_quan_ly_ho_khau.html)
ND 123-05-10-2005-QD xu phat hanh chinh trong linh vuc PCCC.doc (http://www.4shared.com/file/150647408/3ca2e7bd/ND_123-05-10-2005-QD_xu_phat_hanh_chinh_trong_linh_vuc_PCCC.html)
ND 126-10-10-2005-QD xu phat HC trong linh vuc do luong va chat luong SPHH.doc (http://www.4shared.com/file/150647411/5c656e58/ND_126-10-10-2005-QD_xu_phat_HC_trong_linh_vuc_do_luong_va_chat_luon g_SPHH.html)
ND 127-10-10-2005-Giai quyet 1 so truong hop cu the ve nha dat.DOC (http://www.4shared.com/file/150647722/ec07d278/ND_127-10-10-2005-Giai_quyet_1_so_truong_hop_cu_the_ve_nha_dat.html)
ND 16-07-02-2005-Nghi dinh quan ly du an dau tu xay dung cong trinh-ban cong bao.doc (http://www.4shared.com/file/150647767/f801e3f3/ND_16-07-02-2005-Nghi_dinh_quan_ly_du_an_dau_tu_xay_dung_cong_trinh-ban_cong_bao.html)
ND 21-01-3-2005-Quy dinh chi tiet mot so dieu cua Luat Giaothong duong thuy noi dia.doc (http://www.4shared.com/file/150648013/ed01b7fe/ND_21-01-3-2005-Quy_dinh_chi_tiet_mot_so_dieu_cua_Luat_Giaothong_d uong_thuy_noi_dia.html)
ND 28-09-3-2005-TC va hoat dong cua TC tai chinh quy mo nho.doc (http://www.4shared.com/file/150648014/7365225d/ND_28-09-3-2005-TC_va_hoat_dong_cua_TC_tai_chinh_quy_mo_nho.html)
ND 30-11-3-2005-Xu phat vi pham hanh chinh trong hoat dong do dac va ban do.doc (http://www.4shared.com/file/150648037/d85a1165/ND_30-11-3-2005-Xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_hoat_dong_do_dac_ va_ban_do.html)
ND 41-25-3-2005-Chi tiet thi hanh mot so dieu cua Luat Thanh tra.doc (http://www.4shared.com/file/150648058/1ebfab72/ND_41-25-3-2005-Chi_tiet_thi_hanh_mot_so_dieu_cua_Luat_Thanh_tra.h tml)
D 74-07-6-2005- Phong chong rua tien.DOC (http://www.4shared.com/file/150648081/d2cd6d9b/ND_74-07-6-2005-_Phong_chong_rua_tien.html)
ND 95-15-7-2005-Cap Giay chung nhan quyen SH nha o va QSH CTXD.doc (http://www.4shared.com/file/150648101/1bd68da4/ND_95-15-7-2005-Cap_Giay_chung_nhan_quyen_SH_nha_o_va_QSH_CTXD.htm l)
NG 118-15-9-2005-Dieu chinh muc luong toi thieu.doc (http://www.4shared.com/file/150648340/b39ac58/NG_118-15-9-2005-Dieu_chinh_muc_luong_toi_thieu.html)
QD 108-16-5-2005-Phe duyet phat trien cong nghiep Xi mang VN.DOC (http://www.4shared.com/file/150648480/a2c3f5d1/QD_108-16-5-2005-Phe_duyet_phat_trien_cong_nghiep_Xi_mang_VN.html)
QD 151-20-6-2005-Thanh lap TCT Dau tu va kinh doanh von Nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/150648612/9e8bfbda/QD_151-20-6-2005-Thanh_lap_TCT_Dau_tu_va_kinh_doanh_von_Nha_nuoc.ht ml)
QD 230-21-9-2005-Thi doem co phan hoa NHNTVN -VIETCOMBANK.doc (http://www.4shared.com/file/150648626/b2cb6c00/QD_230-21-9-2005-Thi_doem_co_phan_hoa_NHNTVN_-VIETCOMBANK.html)
QD 27-31-01-2005-Danh muc bi mat Nha nuoc do TOI MAT cua nganh xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/150648649/742ed617/QD_27-31-01-2005-Danh_muc_bi_mat_Nha_nuoc_do_TOI_MAT_cua_nganh_xay_ dung.html)
QD 34-22-02-2005-Chuong trinh hanh dong thuc hien NQ moi truong.doc (http://www.4shared.com/file/150648653/8de00e48/QD_34-22-02-2005-Chuong_trinh_hanh_dong_thuc_hien_NQ_moi_truong.htm l)
QD 39-28-03-2005-Huong dan thi hanh Dieu 121 cua Luat Xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/150648719/89b4865/QD_39-28-03-2005-Huong_dan_thi_hanh_Dieu_121_cua_Luat_Xay_dung.html )
QD 80-18-4-2005-Quy che giam sat cong dong.doc (http://www.4shared.com/file/150648783/398c1a32/QD_80-18-4-2005-Quy_che_giam_sat_cong_dong.html)

pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 2004
Download văn bản tại đây:

CT 05-09-02-2004-Chi thi thi hanh Luat Dat dai.doc (http://www.4shared.com/file/150641702/fb5aef26/CT_05-09-02-2004-Chi_thi_thi_hanh_Luat_Dat_dai.html)
CT 08-08-3-2004-Chi thi thi hanh Luat XD.doc (http://www.4shared.com/file/150641788/d3568c30/CT_08-08-3-2004-Chi_thi_thi_hanh_Luat_XD.html)
CT 23-18-6-2004-Day manh bien phap tiet kiem xang dau.doc (http://www.4shared.com/file/150641806/f76b6c02/CT_23-18-6-2004-Day_manh_bien_phap_tiet_kiem_xang_dau.html)
ND 105-30-3-2004- Kiem toan doc lap.doc (http://www.4shared.com/file/150641811/7014c8e0/ND_105-30-3-2004-_Kiem_toan_doc_lap.html)
ND 110-08-4-2004- Ve cong tac van thu.doc (http://www.4shared.com/file/150642359/443c5d9/ND_110-08-4-2004-_Ve_cong_tac_van_thu.html)
ND 111-08-4-2004-QD chi tiet Phap lenh luu tru quoc gia.doc (http://www.4shared.com/file/150642415/6cd65a73/ND_111-08-4-2004-QD_chi_tiet_Phap_lenh_luu_tru_quoc_gia.html)
ND 121-12-5-2004-Xu phat hanh chinh bao ve moi truong.doc (http://www.4shared.com/file/150642420/3791fd3f/ND_121-12-5-2004-Xu_phat_hanh_chinh_bao_ve_moi_truong.html)
ND 123-18-5-2004-Co che tai chinh NS dac thu Hanoi.doc (http://www.4shared.com/file/150642463/caf46981/ND_123-18-5-2004-Co_che_tai_chinh_NS_dac_thu_Hanoi.html)
ND 124-18-5-2004-Co che tai chinh NS dac thu TPHCM.doc (http://www.4shared.com/file/150642486/241db080/ND_124-18-5-2004-Co_che_tai_chinh_NS_dac_thu_TPHCM.html)
ND 125-19-5-2004-Bo sung ND 03-2000-Bo sung Luat DN.doc (http://www.4shared.com/file/150642569/2be3eaa8/ND_125-19-5-2004-Bo_sung_ND_03-2000-Bo_sung_Luat_DN.html)
ND 126-26-5-2004-Xu phat hanh chinh trong xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/150642586/25dfdab7/ND_126-26-5-2004-Xu_phat_hanh_chinh_trong_xay_dung.html)
ND 127-31-5-2004-Xu phat hanh chinh trong hoat dong KHCN.doc (http://www.4shared.com/file/150642718/10219897/ND_127-31-5-2004-Xu_phat_hanh_chinh_trong_hoat_dong_KHCN.html)
ND 143-12-7-2004-Sua doi ND 175-CP thi hanh Luat moi truong.doc (http://www.4shared.com/file/150642801/7bba564f/ND_143-12-7-2004-Sua_doi_ND_175-CP_thi_hanh_Luat_moi_truong.html)
ND 149-27-7-2004-Quy dinh cap phep tham do nuoc va xa nuoc thai.doc (http://www.4shared.com/file/150642838/294bbd28/ND_149-27-7-2004-Quy_dinh_cap_phep_tham_do_nuoc_va_xa_nuoc_thai.htm l)
ND 160-03-9-2004-Quy dinh chi tiet Phap lenh Buu chinh vien thong.DOC (http://www.4shared.com/file/150642870/43fcf01e/ND_160-03-9-2004-Quy_dinh_chi_tiet_Phap_lenh_Buu_chinh_vien_thong.h tml)
ND 171-29-9-2004-To chuc CQ chuyen mon thuoc UBND tinh thanh pho TW.doc (http://www.4shared.com/file/150643099/120c53e9/ND_171-29-9-2004-To_chuc_CQ_chuyen_mon_thuoc_UBND_tinh_thanh_pho_TW .html)
ND 172-29-8-2004-To chuc CQ cvhuyen mon thuoc UBND huyen thi xa TP thuoc tinh.doc (http://www.4shared.com/file/150643448/d7acb5ee/ND_172-29-8-2004-To_chuc_CQ_cvhuyen_mon_thuoc_UBND_huyen_thi_xa_TP_ thuoc_tinh.html)
ND 177-12-10-2004-Quy dinh chi tiet Luat HTX 2003.doc (http://www.4shared.com/file/150643575/83f2f0a7/ND_177-12-10-2004-Quy_dinh_chi_tiet_Luat_HTX_2003.html)
ND 179-21-10-2004-Quy dinh QLNN ve chat luong san pham hang hoa.doc (http://www.4shared.com/file/150643957/56d00a6d/ND_179-21-10-2004-Quy_dinh_QLNN_ve_chat_luong_san_pham_hang_hoa.html )
ND 181-29-10-2004-Thi hanh Luat Dat dai.doc (http://www.4shared.com/file/150643989/4c65927/ND_181-29-10-2004-Thi_hanh_Luat_Dat_dai-English.html)ND 181-29-10-2004-Thi hanh Luat Dat dai-English.doc (http://www.4shared.com/file/150644049/3a75151d/ND_181-29-10-2004-Thi_hanh_Luat_Dat_dai.html)
ND 182-29-10-2004-Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc dat dai.doc (http://www.4shared.com/file/150644479/1651ee02/ND_182-29-10-2004-Xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc_dat_dai. html)
ND 185-04-11-2004-Xu phat hanh chinh trong linh vuc ke toan.doc (http://www.4shared.com/file/150645183/cf6bbe5d/ND_185-04-11-2004-Xu_phat_hanh_chinh_trong_linh_vuc_ke_toan.html)
ND 186-05-11-2004-Quan ly va bao ve ket cau ha tang giao thong duong bo.doc (http://www.4shared.com/file/150645281/23236128/ND_186-05-11-2004-Quan_ly_va_bao_ve_ket_cau_ha_tang_giao_thong_duong _bo.html)
ND 187-16-11-2004-Chuyen Cong ty Nha nuoc thanh cong ty co phan.doc (http://www.4shared.com/file/150645301/ea388117/ND_187-16-11-2004-Chuyen_Cong_ty_Nha_nuoc_thanh_cong_ty_co_phan.html )
ND 188-16-11-2004-Phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.doc (http://www.4shared.com/file/150645332/581c836e/ND_188-16-11-2004-Phuong_phap_xac_dinh_gia_dat_va_khung_gia_cac_loai _dat.html)
ND 197-03-12-2004-Boi thuong ho tro va tai dinh cu khi NN thu hoi dat.doc (http://www.4shared.com/file/150645371/a57917d0/ND_197-03-12-2004-Boi_thuong_ho_tro_va_tai_dinh_cu_khi_NN_thu_hoi_da t.html)
ND 198-03-12-2004-Thu tien su dung dat.doc (http://www.4shared.com/file/150645392/a2f36be4/ND_198-03-12-2004-Thu_tien_su_dung_dat.html)
ND 199-03-12-2006-Quy che quan ly tai chinh cua Cong ty Nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/150645425/da2c3109/ND_199-03-12-2006-Quy_che_quan_ly_tai_chinh_cua_Cong_ty_Nha_nuoc.htm l)
ND 201-10-12-2004-Quy che quan ly hoat dong khoa hoc xa hoi va nhan van.doc (http://www.4shared.com/file/150645473/4e386079/ND_201-10-12-2004-Quy_che_quan_ly_hoat_dong_khoa_hoc_xa_hoi_va_nhan_ van.html)
ND 202-10-12-2004-Xu phat vi pham hanh chinh trong linh vuc tien te va hoat dong ngan hang.doc (http://www.4shared.com/file/150645495/39d8e8c2/ND_202-10-12-2004-Xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_trong_linh_vuc_tien_te_ va_hoat_dong_ngan_hang.html)
ND 203-14-12-2004-Quy dinh muc luong toi thieu.doc (http://www.4shared.com/file/150645557/7aa1acd5/ND_203-14-12-2004-Quy_dinh_muc_luong_toi_thieu.html)
ND 204-14-12-2004-Tien luong can bo vien chuc va luc luong vu trang.doc (http://www.4shared.com/file/150645587/cf0fd298/ND_204-14-12-2004-Tien_luong_can_bo_vien_chuc_va_luc_luong_vu_trang. html)
ND 204-14-12-2004-Tiep a.xls (http://www.4shared.com/file/150645592/a67e1756/ND_204-14-12-2004-Tiep_a.html)ND 204-14-12-2004-Tiep b.doc (http://www.4shared.com/file/150645628/a71999da/ND_204-14-12-2004-Tiep_b.html)
ND 204-14-12-2004-Tiep c.doc (http://www.4shared.com/file/150645676/3dd64098/ND_204-14-12-2004-Tiep_c.html)
ND 205-14-12-2004-Luong chuyen gia cao cap nghe nhan.doc (http://www.4shared.com/file/150645707/4528cfe/ND_205-14-12-2004-Luong_chuyen_gia_cao_cap_nghe_nhan.html)
ND 205-14-12-2004-Luong cong nhan vien nganh du lich dich vu.xls (http://www.4shared.com/file/150645711/f42a188a/ND_205-14-12-2004-Luong_cong_nhan_vien_nganh_du_lich_dich_vu.html)
ND 205-14-12-2004-Luong Nhan vien thua hanh phuc vu o CTNN.doc (http://www.4shared.com/file/150645759/9e9d55bc/ND_205-14-12-2004-Luong_Nhan_vien_thua_hanh_phuc_vu_o_CTNN.html)
ND 205-14-12-2004-Luong TGD GD PTGD PGD KTT.doc (http://www.4shared.com/file/150645791/3cf39282/ND_205-14-12-2004-Luong_TGD_GD_PTGD_PGD_KTT.html)
ND 205-14-12-2004-Luong thanh vien chuyen trach HDQT.doc (http://www.4shared.com/file/150645813/11783e9b/ND_205-14-12-2004-Luong_thanh_vien_chuyen_trach_HDQT.html)
ND 205-14-12-2004-Luong vien chuc chuyen mon Nghiep vu CT NN.doc (http://www.4shared.com/file/150645835/ca2df92c/ND_205-14-12-2004-Luong_vien_chuc_chuyen_mon_Nghiep_vu_CT_NN.html)
ND 205-14-12-2004-Phu cap truong pho phong Cong ty.doc (http://www.4shared.com/file/150645868/c9eb71d4/ND_205-14-12-2004-Phu_cap_truong_pho_phong_Cong_ty.html)
ND 205-14-12-2004-Quy dinh he thong thang luong bang luong va che do phu cap trong Cong ty NN.doc (http://www.4shared.com/file/150646019/ed0b29d3/ND_205-14-12-2004-Quy_dinh_he_thong_thang_luong_bang_luong_va_che_do _phu_cap_trong_Cong_ty_NN.html)
ND 205-14-12-2004-Thang luong cong nhan truc tiep san xuat kinh doanh.doc (http://www.4shared.com/file/150646045/99ca91bd/ND_205-14-12-2004-Thang_luong_cong_nhan_truc_tiep_san_xuat_kinh_doan h.html)
ND 206-14-12-2004-Quan ly lao dong tien luong va thu nhap trong Cong ty NN.doc (http://www.4shared.com/file/150646099/25d2a3db/ND_206-14-12-2004-Quan_ly_lao_dong_tien_luong_va_thu_nhap_trong_Cong _ty_NN.html)
ND 207-14-12-2004-Tien luong thuong trach nhiem thanh vien HDQT-TGD Cong ty NN.doc (http://www.4shared.com/file/150646155/8113cacb/ND_207-14-12-2004-Tien_luong_thuong_trach_nhiem_thanh_vien_HDQT-TGD_Cong_ty_NN.html)
ND 208-14-12-2004-Dieu chinh luong huu va tro cap bao hiem xa hoi.doc (http://www.4shared.com/file/150646179/ba93e462/ND_208-14-12-2004-Dieu_chinh_luong_huu_va_tro_cap_bao_hiem_xa_hoi.ht ml)
ND 208-14-12-2004-Dieu chinh luong huu va tro cap BHXH.doc (http://www.4shared.com/file/150646222/527077f6/ND_208-14-12-2004-Dieu_chinh_luong_huu_va_tro_cap_BHXH.html)
ND 209-16-12-2004-Nghi dinh ve Quan ly chat luong cong trinh xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/150646227/221a8379/ND_209-16-12-2004-Nghi_dinh_ve_Quan_ly_chat_luong_cong_trinh_xay_dun g.html)
ND 210-20-12-2004-Che do tro cap phu cap uu dai nguoi co cong voi CM.doc (http://www.4shared.com/file/150646276/286a47aa/ND_210-20-12-2004-Che_do_tro_cap_phu_cap_uu_dai_nguoi_co_cong_voi_CM .html)
ND 23-13-01-2004-QD nien han su dung o to tai va cho nguoi.doc (http://www.4shared.com/file/150646322/53b21dc1/ND_23-13-01-2004-QD_nien_han_su_dung_o_to_tai_va_cho_nguoi.html)
NQ 06-19-5-2004-Giai phap phat trien thi truong bat dong san.doc (http://www.4shared.com/file/150646341/9ce1ebfd/NQ_06-19-5-2004-Giai_phap_phat_trien_thi_truong_bat_dong_san.html)
NQ 08-30-6-2004-Day manh phan cap QLNN giua CP va Tinh.doc (http://www.4shared.com/file/150646355/82971ea5/NQ_08-30-6-2004-Day_manh_phan_cap_QLNN_giua_CP_va_Tinh.html)
QD 105-08-6-2004-Dieu chinh muc gia mua xe o to.doc (http://www.4shared.com/file/150646382/a95df54b/QD_105-08-6-2004-Dieu_chinh_muc_gia_mua_xe_o_to.html)
QD 134-20-7-2004-Chinh sach ho tro dat san xuat nha o va nuoc sinh hoat.doc (http://www.4shared.com/file/150646397/c02c3085/QD_134-20-7-2004-Chinh_sach_ho_tro_dat_san_xuat_nha_o_va_nuoc_sinh_ hoat.html)
QD 215-29-12-2004-Gia ban dien.doc (http://www.4shared.com/file/150646403/13cc5950/QD_215-29-12-2004-Gia_ban_dien.html)
QD 27-02-3-2004-QH xay dung doc tuyen duong HCM.doc (http://www.4shared.com/file/150646463/4596fed6/QD_27-02-3-2004-QH_xay_dung_doc_tuyen_duong_HCM.html)
QD 28-04-3-2004-To chuc lai Nha may duong.doc (http://www.4shared.com/file/150646482/ac12e3ce/QD_28-04-3-2004-To_chuc_lai_Nha_may_duong.html)
QD 62-16-4-2004-Tin dung thuc hien chien luoc QG ve NS va VSMTNT.doc (http://www.4shared.com/file/150646491/2c008335/QD_62-16-4-2004-Tin_dung_thuc_hien_chien_luoc_QG_ve_NS_va_VSMTNT.h tml)
QD 80-12-5-2004-Quy dinh so luong Pho TGD-PGD DNNN.doc (http://www.4shared.com/file/150646571/b341c48c/QD_80-12-5-2004-Quy_dinh_so_luong_Pho_TGD-PGD_DNNN.html)
QD 87-19-5-2004- Quy che quan ly hoat dong nha thau nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150646672/280e2b6f/QD_87-19-5-2004-_Quy_che_quan_ly_hoat_dong_nha_thau_nuoc_ngoai.htm l)

pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 2003
Download văn bản tại đây:
CT 09-07-4-2003- Ve cong tac thiet ke do thi.doc (http://www.4shared.com/file/150640589/1f690fad/CT_09-07-4-2003-_Ve_cong_tac_thiet_ke_do_thi.html)
CT 19-11-9-2003-To chuc lap QHXD do thi va QLXD theo QH.doc (http://www.4shared.com/file/150640603/3523d2e2/CT_19-11-9-2003-To_chuc_lap_QHXD_do_thi_va_QLXD_theo_QH.html)
CT 22-03-10-2003-Tiep tuc thuc hien NQTW 5 khoa IX.doc (http://www.4shared.com/file/150640616/5c52172c/CT_22-03-10-2003-Tiep_tuc_thuc_hien_NQTW_5_khoa_IX.html)
CT 27-11-12-2003-Thuc hien Luat DN vua va nho.doc (http://www.4shared.com/file/150640631/f000e00d/CT_27-11-12-2003-Thuc_hien_Luat_DN_vua_va_nho.html)
CT 29-23-12-2003-Chan chinh quan DT va XD nguon von NN.doc (http://www.4shared.com/file/150640676/a08b0aa/CT_29-23-12-2003-Chan_chinh_quan_DT_va_XD_nguon_von_NN.html)
ND 07-30-01-2003-Sua doi bo sung 52+12CP.doc (http://www.4shared.com/file/150640680/64f30950/ND_07-30-01-2003-Sua_doi_bo_sung_5212CP.html)
ND 102-03-9-2003-Su dung nang luong tiet kiem va hieu qua.doc (http://www.4shared.com/file/150640730/86c5baac/ND_102-03-9-2003-Su_dung_nang_luong_tiet_kiem_va_hieu_qua.html)
ND 134-14-11-2003-Thi hanh Phap lenh xu phat hanh chinh.doc (http://www.4shared.com/file/150640840/c2d86b56/ND_134-14-11-2003-Thi_hanh_Phap_lenh_xu_phat_hanh_chinh.html)
ND 135-14-11-2003-Kiem tra va xu ly van ban QPPL.doc (http://www.4shared.com/file/150640868/fe3581e6/ND_135-14-11-2003-Kiem_tra_va_xu_ly_van_ban_QPPL.html)
ND 149-24-12-2003-Thi hanh Luat thue tieu thu dac biet.doc (http://www.4shared.com/file/150640994/71d9bb35/ND_149-24-12-2003-Thi_hanh_Luat_thue_tieu_thu_dac_biet.html)
ND 158-10-12-2003-Chi tiet Luat Thue VAT.doc (http://www.4shared.com/file/150641021/552aca9b/ND_158-10-12-2003-Chi_tiet_Luat_Thue_VAT.html)
ND 162-19-12-2003-Q.ly khai thac thong tin tai nguyen nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/150641040/74775d8b/ND_162-19-12-2003-Qly_khai_thac_thong_tin_tai_nguyen_nuoc.html)
ND 164-22-12-2003-Thuc hien Luat thue thu nhap Doanh nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/150641064/412cfb10/ND_164-22-12-2003-Thuc_hien_Luat_thue_thu_nhap_Doanh_nghiep.html)
ND 168-24-12-2003-Nguon tai chinh bao tri duong bo.doc (http://www.4shared.com/file/150641118/6194bcb/ND_168-24-12-2003-Nguon_tai_chinh_bao_tri_duong_bo.html)
ND 169-24-12-2003-An toan ve dien.doc (http://www.4shared.com/file/150641145/5dfc333/ND_169-24-12-2003-An_toan_ve_dien.html)
ND 170-25-12-2003- Quy dinhThi hanh Phap lenh gia.doc (http://www.4shared.com/file/150641150/6cae06fd/ND_170-25-12-2003-_Quy_dinhThi_hanh_Phap_lenh_gia.html)
ND 171-26-12-2003-Quy dinh chi tiet Phap lenh de dieu.doc (http://www.4shared.com/file/150641188/d7dbf082/ND_171-26-12-2003-Quy_dinh_chi_tiet_Phap_lenh_de_dieu.html)
ND 27-19-3-2003-sua doi 24CP thi hanh LDTNN.doc (http://www.4shared.com/file/150641194/c7768de8/ND_27-19-3-2003-sua_doi_24CP_thi_hanh_LDTNN.html)
ND 30-01-4-2003- Chuc nang nhiem vu quyen han co cau to chuc CQ thuoc CP.doc (http://www.4shared.com/file/150641232/d6bc7e0e/ND_30-01-4-2003-_Chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_co_cau_to_chuc_CQ_th uoc_CP.html)
ND 34-04-4-2003-Chuc nang nhiem vu quyen han BGTVT.doc (http://www.4shared.com/file/150641338/37abfd27/ND_34-04-4-2003-Chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_BGTVT.html)
ND 35-04-4-2003-QD chi tiet luat PCCC.doc (http://www.4shared.com/file/150641344/715c27cb/ND_35-04-4-2003-QD_chi_tiet_luat_PCCC.html)
ND 36-04-4-2003-Chuc nang nhiem vu quyen han BXD.doc (http://www.4shared.com/file/150641415/7e63f59d/ND_36-04-4-2003-Chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_BXD.html)
ND 37-10-4-2003-Xu phat vi pham hanh chinh ve DKKD.doc (http://www.4shared.com/file/150641446/9a1d5062/ND_37-10-4-2003-Xu_phat_vi_pham_hanh_chinh_ve_DKKD.html)
ND 38-15-4-2003-Chuyen doi DN von dau tu NN sang CTCP.doc (http://www.4shared.com/file/150641477/c6373337/ND_38-15-4-2003-Chuyen_doi_DN_von_dau_tu_NN_sang_CTCP.html)
ND 60-06-6-2003-Thi hanh luat Ngan sach NN.doc (http://www.4shared.com/file/150641507/88b4cfc7/ND_60-06-6-2003-Thi_hanh_luat_Ngan_sach_NN.html)
ND 66-12-6-2003-Sua doi ND 88-01-1999-Quy che dau thau.doc (http://www.4shared.com/file/150641532/d3f3688b/ND_66-12-6-2003-Sua_doi_ND_88-01-1999-Quy_che_dau_thau.html)
ND 67-13-6-2003- Phi bao ve moi truong doi voi nuoc thai.doc (http://www.4shared.com/file/150641586/376a7559/ND_67-13-6-2003-_Phi_bao_ve_moi_truong_doi_voi_nuoc_thai.html)
ND 88-30-7-2003-To chuc hoat dong va quan ly Hoi.doc (http://www.4shared.com/file/150641591/b015d1bb/ND_88-30-7-2003-To_chuc_hoat_dong_va_quan_ly_Hoi.html)
ND 99-28-8-2003-Quy che khu Cong nghe cao.doc (http://www.4shared.com/file/150641627/b8c4131c/ND_99-28-8-2003-Quy_che_khu_Cong_nghe_cao.html)
QD 211-TTg-14-10-2003-Thanh lap HDNTNN cac CTXD.doc (http://www.4shared.com/file/150641669/3b10fb1f/QD_211-TTg-14-10-2003-Thanh_lap_HDNTNN_cac_CTXD.html)


Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 2002
Download văn bản tại đây:
CT 08 25-02-2002- tang cuong giam dinh dau tu..doc (http://www.4shared.com/file/150640391/c24ca6c/CT_08_25-02-2002-_tang_cuong_giam_dinh_dau_tu.html)
ND 42-19-3-2002-Quan ly va dieu hanh cac chuong trinh muc tieu Quoc gia.doc (http://www.4shared.com/file/150640419/cf69ded3/ND_42-19-3-2002-Quan_ly_va_dieu_hanh_cac_chuong_trinh_muc_tieu_Quo c_gia.html)
ND 60-06-6-2002-Xac dinh gia tinh thue HH nhap khau.doc (http://www.4shared.com/file/150640446/22a13707/ND_60-06-6-2002-Xac_dinh_gia_tinh_thue_HH_nhap_khau.html)
ND 61-11-6-2002-Che do nhuan but.doc (http://www.4shared.com/file/150640454/d5b4676a/ND_61-11-6-2002-Che_do_nhuan_but.html)
ND 64-19-6-2002-Chuyen DNNN sang CPi.doc (http://www.4shared.com/file/150640488/69ac550c/ND_64-19-6-2002-Chuyen_DNNN_sang_CPi.html)
ND 86-05-11-2002-Chuc nang nhiem vu quyen han cac Bo.doc (http://www.4shared.com/file/150640525/ec30ab0c/ND_86-05-11-2002-Chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_cac_Bo.html)
ND 87-05-11-2002-HD cung ung va su dung dich vu tu van.doc (http://www.4shared.com/file/150640542/240e9929/ND_87-05-11-2002-HD_cung_ung_va_su_dung_dich_vu_tu_van.html)
QD 99-23-7-2002-Thanh lap BCN CTMTQG ve NS va VSMTNT.doc (http://www.4shared.com/file/150640562/1638fbab/QD_99-23-7-2002-Thanh_lap_BCN_CTMTQG_ve_NS_va_VSMTNT.html)

pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 2001
Download văn bản tại đây:
ND 08-22-2-2001 -QD dieu kien an ninh mot so nghe.doc (http://www.4shared.com/file/150639282/42dc533a/ND_08-22-2-2001_-QD_dieu_kien_an_ninh_mot_so_nghe.html)
ND 101- 31-12-2001-QD thi hanh Luat Hai qian.doc (http://www.4shared.com/file/150639300/65c9d229/ND_10-19-3-2001_-_DK_kinh_doanh_hang_hai.html)
ND 10-19-3-2001 - DK kinh doanh hang hai.doc (http://www.4shared.com/file/150639304/62a41630/ND_101-_31-12-2001-QD_thi_hanh_Luat_Hai_qian.html)
ND 102-31-12-2001- QD kiem tra sau thong quan hang XNK.doc (http://www.4shared.com/file/150639422/bcbec702/ND_102-31-12-2001-_QD_kiem_tra_sau_thong_quan_hang_XNK.html)
ND 14-25-4-2001 - QLHD kinh doanh dich vu bao ve.doc (http://www.4shared.com/file/150639483/31561f1e/ND_14-25-4-2001_-_QLHD_kinh_doanh_dich_vu_bao_ve.html)
ND 16- 02-5-2001-To chuc hoat dong cua CT cho thue tai chinh.doc (http://www.4shared.com/file/150639518/768417e8/ND_16-_02-5-2001-To_chuc_hoat_dong_cua_CT_cho_thue_tai_chinh.html)
ND 17- 04-5-2001 - Quy che QL nguon ODA.doc (http://www.4shared.com/file/150639528/5da9442b/ND_17-_04-5-2001_-_Quy_che_QL_nguon_ODA.html)
ND 19-11-5-2001- Xu phat HC linh vuc an toan -buc xa.doc (http://www.4shared.com/file/150639573/b70c69e6/ND_19-11-5-2001-_Xu_phat_HC_linh_vuc_an_toan_-buc_xa.html)
ND 20-17-5-2001 - Quy dinh Giao su -PGS.doc (http://www.4shared.com/file/150639591/c7812544/ND_20-17-5-2001_-_Quy_dinh_Giao_su_-PGS.html)
ND 21-28-5-2001- XNC cua nguoi nuoc ngoai tai VN.doc (http://www.4shared.com/file/150639610/7a192183/ND_21-28-5-2001-_XNC_cua_nguoi_nuoc_ngoai_tai_VN.html)
ND 24-30-5-2001-Sua ND 13-25-12-1994-QLHD hang hai va cang.doc (http://www.4shared.com/file/150639644/311df/ND_24-30-5-2001-Sua_ND_13-25-12-1994-QLHD_hang_hai_va_cang.html)
ND 26- 04-6-2001- SD-BS thi hanh Luat Thue thu nhap DN.doc (http://www.4shared.com/file/150639677/b22713a6/ND_26-_04-6-2001-_SD-BS_thi_hanh_Luat_Thue_thu_nhap_DN.html)
ND 27-05-6-2001-Kinh doanh lu hanh huong dan du lich.doc (http://www.4shared.com/file/150639703/fbc92b4f/ND_27-05-6-2001-Kinh_doanh_lu_hanh_huong_dan_du_lich.html)
ND 31-26-6-2001- Xu phat vi pham van hoa.doc (http://www.4shared.com/file/150639707/fca4ef56/ND_31-26-6-2001-_Xu_phat_vi_pham_van_hoa.html)
ND 32-05-7-2001-HD phap lenh thuong phieu.doc (http://www.4shared.com/file/150639897/263a1322/ND_32-05-7-2001-HD_phap_lenh_thuong_phieu.html)
ND 34-06-7-2001- QC dau thau tham do DK.doc (http://www.4shared.com/file/150639913/e84c3704/ND_34-06-7-2001-_QC_dau_thau_tham_do_DK.html)
ND 36-10-7-2001- Bao dam trat tu GT do thi.doc (http://www.4shared.com/file/150639915/12f9231/ND_36-10-7-2001-_Bao_dam_trat_tu_GT_do_thi.html)
ND 39-13-7-2001-QD xu phat HC ve ATGT.doc (http://www.4shared.com/file/150639962/d00a9155/ND_39-13-7-2001-QD_xu_phat_HC_ve_ATGT.html)
ND 42-01-8-2001-QD Luat kinh doanh bao hiem.doc (http://www.4shared.com/file/150639977/b97b549b/ND_42-01-8-2001-QD_Luat_kinh_doanh_bao_hiem.html)
ND 43- 01-8-2001- Che do TC doi voi DN Bao hiem.doc (http://www.4shared.com/file/150640004/afca3bf3/ND_43-_01-8-2001-_Che_do_TC_doi_voi_DN_Bao_hiem.html)
ND 45-02-8-2001- Hoat dong dien luc va sd Dien.doc (http://www.4shared.com/file/150640010/b1bcceab/ND_45-02-8-2001-_Hoat_dong_dien_luc_va_sd_Dien.html)
ND 55-2001- ngay 23-8-2001- QL-CCva SD Internet.doc (http://www.4shared.com/file/150640061/89fa68fa/ND_55-2001-_ngay_23-8-2001-_QL-CCva_SD_Internet.html)
ND 55-23-8-2001-Quan ly cung cap va su dung dich vu Internet.doc (http://www.4shared.com/file/150640080/607e75e2/ND_55-23-8-2001-Quan_ly_cung_cap_va_su_dung_dich_vu_Internet.html)
ND 63-14-9-2001-Chuyen doi DNNN thanh Cong ty TNHH 1 TV.doc (http://www.4shared.com/file/150640099/b9fc07/ND_63-14-9-2001-Chuyen_doi_DNNN_thanh_Cong_ty_TNHH_1_TV.html)
ND 65-28-9-2001- he thong do luong hop phap.doc (http://www.4shared.com/file/150640105/d90f6152/ND_65-28-9-2001-_he_thong_do_luong_hop_phap.html)
ND 68-01-10-2001- QH, KH su dung dat dai.doc (http://www.4shared.com/file/150640190/78a72e94/ND_68-01-10-2001-_QH_KH_su_dung_dat_dai.html)
ND 71-05-10-2001-Uu dai XD nha o de ban va thue.doc (http://www.4shared.com/file/150640206/42408eb1/ND_71-05-10-2001-Uu_dai_XD_nha_o_de_ban_va_thue.html)
ND 72- 05-10-2001-Phan loai do thi va cap QLDT.doc (http://www.4shared.com/file/150640228/97cec134/ND_72-_05-10-2001-Phan_loai_do_thi_va_cap_QLDT.html)
ND 75-08-12-2001- Cong chung-chung thuc.doc (http://www.4shared.com/file/150640234/8763bc5e/ND_75-08-12-2001-_Cong_chung-chung_thuc.html)
ND 78-23-10-2001- QD phap lenh Thue thu nhap.doc (http://www.4shared.com/file/150640277/7a0628e0/ND_78-23-10-2001-_QD_phap_lenh_Thue_thu_nhap.html)
ND 79-01-11-2001-Sua ND 17-1999-chuyen doi thue dat.doc (http://www.4shared.com/file/150640292/94eff1e1/ND_79-01-11-2001-Sua_ND_17-1999-chuyen_doi_thue_dat.html)
ND 81-05-11-2001-Nha o cho nguoi Viet kieu.doc (http://www.4shared.com/file/150640310/b3fa70f2/ND_81-05-11-2001-Nha_o_cho_nguoi_Viet_kieu.html)
ND 92-11-12-2001- Dieu kien KD van tai o to.doc (http://www.4shared.com/file/150640323/1de728b/ND_92-11-12-2001-_Dieu_kien_KD_van_tai_o_to.html)
ND 93-12-12-2001-Phan cap mot so linh vuc cho HCMC.doc (http://www.4shared.com/file/150640345/bee77038/ND_93-12-12-2001-Phan_cap_mot_so_linh_vuc_cho_HCMC.html)
QD 46-04-4-2001-QL XNK hang hoa 2001-2005.doc (http://www.4shared.com/file/150640349/b7513c13/QD_46-04-4-2001-QL_XNK_hang_hoa_2001-2005.html)

Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 2000
Download văn bản tại đây:
ND 04-11-02-2000- Thi hanh Luat dat dai sua doi.doc (http://www.4shared.com/file/150658922/839ac694/ND_04-11-02-2000-_Thi_hanh_Luat_dat_dai_sua_doi.html)
ND 08-10-3-2000- Dang ky giao dich bao dam.doc (http://www.4shared.com/file/150658947/a5aa959d/ND_08-10-3-2000-_Dang_ky_giao_dich_bao_dam.html)
ND 10-27-3-2000-Quy dinh luong toi thieu trong DN.doc (http://www.4shared.com/file/150658972/feed32d1/ND_10-27-3-2000-Quy_dinh_luong_toi_thieu_trong_DN.html)
ND 12- 05-5-2000- Sua doi 52-1999-QC QLDT&XD-English.doc (http://www.4shared.com/file/150659004/efa25dc9/ND_12-_05-5-2000-_Sua_doi_52-1999-QC_QLDTXD-English.html)
ND 12- 05-5-2000- Sua doi 52-1999-QC QLDT&XD.doc (http://www.4shared.com/file/150659016/18b70da4/ND_12-_05-5-2000-_Sua_doi_52-1999-QC_QLDTXD.html)
ND 14- 05-5-2000-Sua doi ND 88-1999-Dau thau.doc (http://www.4shared.com/file/150659058/9b63e5a7/ND_14-_05-5-2000-Sua_doi_ND_88-1999-Dau_thau.html)
ND 19-8-6-2000-Q chi tiet Luat thue chuyen quyen su dung dat.doc (http://www.4shared.com/file/150659081/5711234e/ND_19-8-6-2000-Q_chi_tiet_Luat_thue_chuyen_quyen_su_dung_dat.html )
ND 24-31-7-2000- QD thi hanh Luat dau tu NN-English.doc (http://www.4shared.com/file/150659121/ac3ca1f3/ND_24-31-7-2000-_QD_thi_hanh_Luat_dau_tu_NN-English.html)
ND 24-31-7-2000- QD thi hanh Luat dau tu NN.doc (http://www.4shared.com/file/150659305/9ae3d306/ND_24-31-7-2000-_QD_thi_hanh_Luat_dau_tu_NN.html)
ND 30-11-6-2000-Bai bo GP chuyen dieu kien kinh doanh.doc (http://www.4shared.com/file/150659350/97fed3cc/ND_30-11-6-2000-Bai_bo_GP_chuyen_dieu_kien_kinh_doanh.html)
ND 39-24-8-2000 - Co so luu tru du lich.doc (http://www.4shared.com/file/150659370/a5c8b14e/ND_39-24-8-2000_-_Co_so_luu_tru_du_lich.html)
ND 48-12-9-2000- Thi hanh Luat dau khi.doc (http://www.4shared.com/file/150659374/a2a57557/ND_48-12-9-2000-_Thi_hanh_Luat_dau_khi.html)
ND 79-29-12-2000-QD thi hanh Luat thue TVA.doc (http://www.4shared.com/file/150659400/efc6310c/ND_79-29-12-2000-QD_thi_hanh_Luat_thue_TVA.html)
QD 104-25-8-2000-Chien luoc quoc gia ve cap NS va VSMTNT den 2020.doc (http://www.4shared.com/file/150659434/c386a6d6/QD_104-25-8-2000-Chien_luoc_quoc_gia_ve_cap_NS_va_VSMTNT_den_2020.h tml)
QD 131-21-11-2000-Thanh lap HDNTNN duong HCM cang cai Lan cau bai Chay cau can Tho.doc (http://www.4shared.com/file/150659470/a087a7cb/QD_131-21-11-2000-Thanh_lap_HDNTNN_duong_HCM_cang_cai_Lan_cau_bai_Ch ay_cau_can_Tho.html)
QD 83-17-7-2000-Su dung he quy chieu va toa do quoc gia VN.doc (http://www.4shared.com/file/150659492/d00aeb69/QD_83-17-7-2000-Su_dung_he_quy_chieu_va_toa_do_quoc_gia_VN.html)

Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 1999
Download văn bản tại đây:
ND 02 -27-01-1999- Sd bo sung ND 62-1998 -Quy che BOT.doc (http://www.4shared.com/file/150658578/172222ab/ND_02_-27-01-1999-_Sd_bo_sung_ND_62-1998_-Quy_che_BOT.html)
ND 17-29-3-1999-TT chuyen doi, nhuong cho thue va the chap,.doc (http://www.4shared.com/file/150658587/523f5/ND_17-29-3-1999-TT_chuyen_doi_nhuong_cho_thue_va_the_chap.html)
ND 51-08-7-1999-QD thi hanh Luat KK dau tu TN QH10.doc (http://www.4shared.com/file/150658626/8fab45b0/ND_51-08-7-1999-QD_thi_hanh_Luat_KK_dau_tu_TN_QH10.html)
ND 52- 8-7-1999-Quy che QLDT&XD-English.doc (http://www.4shared.com/file/150658677/85db8163/ND_52-_8-7-1999-Quy_che_QLDTXD-English.html)
ND 52- 8-7-1999-Quy che QLDT&XD.doc (http://www.4shared.com/file/150658732/901fdadf/ND_52-_8-7-1999-Quy_che_QLDTXD.html)
ND 81-05-11-1999-Viet kieu mua nha o Viet Nam.doc (http://www.4shared.com/file/150658785/ed8f96b7/ND_81-05-11-1999-Viet_kieu_mua_nha_o_Viet_Nam.html)
ND 88-01-9-1999-Quy che Dau thau.doc (http://www.4shared.com/file/150658800/5e60af0d/ND_88-01-9-1999-Quy_che_Dau_thau.html)
QD 178-30-8-1999-Quy che ghi nhan hang hoa.doc (http://www.4shared.com/file/150658848/34d7e23b/QD_178-30-8-1999-Quy_che_ghi_nhan_hang_hoa.html)
QD 198-30-9-1999-Tien luong BQLDA.doc (http://www.4shared.com/file/150658872/ff2f58e6/QD_198-30-9-1999-Tien_luong_BQLDA.html)
VB 5553-03-12-1999-HD thuc hien QC dau thau.doc (http://www.4shared.com/file/150658901/28a5f5ac/VB_5553-03-12-1999-HD_thuc_hien_QC_dau_thau.html)

pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 1998
Download văn bản tại đây:
ND 10-23-01-1998-Bien phap khuyen khich dau tu nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150658358/21993c9b/ND_10-23-01-1998-Bien_phap_khuyen_khich_dau_tu_nuoc_ngoai.html)
ND 139- 5-9-1988-QD thi hanh Luat dau tu NN.doc (http://www.4shared.com/file/150658379/64a86e8f/ND_139-_5-9-1988-QD_thi_hanh_Luat_dau_tu_NN.html)
ND 237-19-9-1998-Dieu le lap tham tra xet duyet thiet ke CTXD.doc (http://www.4shared.com/file/150658405/2710a2e6/ND_237-19-9-1998-Dieu_le_lap_tham_tra_xet_duyet_thiet_ke_CTXD.html)
ND 50-17-6-1998-QD thi hanh PL an toan va KS buc xa.doc (http://www.4shared.com/file/150658430/7c5705aa/ND_50-17-6-1998-QD_thi_hanh_PL_an_toan_va_KS_buc_xa.html)
ND 62-15-8-1998-Quy che dau tu theo BOT.doc (http://www.4shared.com/file/150658452/c403c300/ND_62-15-8-1998-Quy_che_dau_tu_theo_BOT.html)
QD 193-01-10-1998-Bai bo 9 QD thanh lap cac to chuc lien nganh.doc (http://www.4shared.com/file/150658476/f158659b/QD_193-01-10-1998-Bai_bo_9_QD_thanh_lap_cac_to_chuc_lien_nganh.html)
QD 237-03-12-1998 -Phe duyet CT MTQG nuoc sach va VSMTNT.doc (http://www.4shared.com/file/150658491/f1bfddb6/QD_237-03-12-1998_-Phe_duyet_CT_MTQG_nuoc_sach_va_VSMTNT.html)
QD-41-20-02-1998-TTg- Phan cap cap GPDTNN-English.doc (http://www.4shared.com/file/150658528/6a55d6ee/QD-41-20-02-1998-TTg-_Phan_cap_cap_GPDTNN-English.html)
QD-41-20-02-1998-TTg- Phan cap cap GPDTNN.doc (http://www.4shared.com/file/150658546/dbb75c6f/QD-41-20-02-1998-TTg-_Phan_cap_cap_GPDTNN.html)Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 1997
Download văn bản tại đây:
ND 12-18-7-1997- HD Quy dinh Luat dau tu nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150657734/211f6fbc/ND_12-18-7-1997-_HD_Quy_dinh_Luat_dau_tu_nuoc_ngoai.html)
ND 36-24-4-1997- Quy che khu cong nghiep-English.doc (http://www.4shared.com/file/150658070/1f326872/ND_36-24-4-1997-_Quy_che_khu_cong_nghiep-English.html)
ND 36-24-4-1997- Quy che khu cong nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/150658095/f1dbb173/ND_36-24-4-1997-_Quy_che_khu_cong_nghiep.html)
ND 386-TTg-07-6-1997-English.doc (http://www.4shared.com/file/150658129/1a5b4ea4/ND_386-TTg-07-6-1997-English.html)
ND 48 -05-5-1997-Xu phat HC trong XD.doc (http://www.4shared.com/file/150658138/74474f73/ND_48_-05-5-1997-Xu_phat_HC_trong_XD.html)
ND 77-18-6-1997-Quy che dau tu theo BOT.DOC (http://www.4shared.com/file/150658196/69108afe/ND_77-18-6-1997-Quy_che_dau_tu_theo_BOT.html)
ND 87- 05-8-1997-Quy che quan ly nguon ODA.DOC (http://www.4shared.com/file/150658227/ffa5ddfa/ND_87-_05-8-1997-Quy_che_quan_ly_nguon_ODA.html)
ND 92-CP-23-8-1997 - Bo sung ND 42-§LQLTXD.doc (http://www.4shared.com/file/150658251/5987ee08/ND_92-CP-23-8-1997_-_Bo_sung_ND_42-LQLTXD.html)
ND 93-23-8-1997 - Bo sung ND 43- Quy che dau thau.doc (http://www.4shared.com/file/150658269/7c7135f9/ND_93-23-8-1997_-_Bo_sung_ND_43-_Quy_che_dau_thau.html)
QD 378TTg-04-6-1997-To chuc Cuc KTGSKTATCN.doc (http://www.4shared.com/file/150658290/82359192/QD_378TTg-04-6-1997-To_chuc_Cuc_KTGSKTATCN.html)
QD 386-TTg-07-6-1997-Phan cap cap GPDTNN-English.doc (http://www.4shared.com/file/150658311/3c29413b/QD_386-TTg-07-6-1997-Phan_cap_cap_GPDTNN-English.html)
QD 386-TTg-07-6-1997-Phan cap cap GPDTNN.doc (http://www.4shared.com/file/150658328/6ed8aa5c/QD_386-TTg-07-6-1997-Phan_cap_cap_GPDTNN.html)


Tổng hợp các văn bản của Chính Phủ năm 1980 - 1996
Download văn bản tại đây:
CT 167-28-4-1984-Tang cuong quan ly don gia du toan xay lap.doc (http://www.4shared.com/file/150656349/af5a4a7f/CT_167-28-4-1984-Tang_cuong_quan_ly_don_gia_du_toan_xay_lap.html)
CT 171-16-12-1992-Chong thanm nhung lang phi that thoat trong XDCB.doc (http://www.4shared.com/file/150656365/94da64d6/CT_171-16-12-1992-Chong_thanm_nhung_lang_phi_that_thoat_trong_XDCB.h tml)
CT 172-18-3-1995-Chan chinh cong tac xay dung tai Thu do.doc (http://www.4shared.com/file/150656386/935018e2/CT_172-18-3-1995-Chan_chinh_cong_tac_xay_dung_tai_Thu_do.html)
CT 191-21-6-1988-Kiem soat dau tu XDCB.doc (http://www.4shared.com/file/150656418/a0659829/CT_19-22-1-1991-Tang_cuong_quan_ly_do_thi.html)
CT 19-22-1-1991-Tang cuong quan ly do thi.doc (http://www.4shared.com/file/150656434/9be5b680/CT_191-21-6-1988-Kiem_soat_dau_tu_XDCB.html)
CT 261-9-9-1987-tang cuong quan ly vondau tu XDCB theo ke hoach NN.doc (http://www.4shared.com/file/150656451/bdd5e589/CT_261-9-9-1987-tang_cuong_quan_ly_vondau_tu_XDCB_theo_ke_hoach_NN .html)
CT 4-16-01-1982-Sap xep lai cac CTXD co ban.doc (http://www.4shared.com/file/150656472/16ead6b1/CT_4-16-01-1982-Sap_xep_lai_cac_CTXD_co_ban.html)
CT 46-20-02-1986-Quan triet va phan dau thuc hien NQ cua BCT trong XDCB.doc (http://www.4shared.com/file/150656500/b6674b6d/CT_46-20-02-1986-Quan_triet_va_phan_dau_thuc_hien_NQ_cua_BCT_trong_ XDCB.html)
ND 110-31-3-1992-Quy dinh thi hanh Luat Thue XNK.doc (http://www.4shared.com/file/150656516/461fdf19/ND_110-31-3-1992-Quy_dinh_thi_hanh_Luat_Thue_XNK.html)
ND 13-25-2-1994 - Quy che quan ly hoat dong hang hai.doc (http://www.4shared.com/file/150656534/9a27dcb7/ND_13-25-2-1994_-_Quy_che_quan_ly_hoat_dong_hang_hai.html)
ND 17- 16-01-1990- Quy dinh chi tiet PL hop dong.doc (http://www.4shared.com/file/150656560/e03deceb/ND_17-_16-01-1990-_Quy_dinh_chi_tiet_PL_hop_dong.html)
ND 175-17-10-1994-Thi hanh Luat moi truong.doc (http://www.4shared.com/file/150656580/7ebec165/ND_175-17-10-1994-Thi_hanh_Luat_moi_truong.html)
ND 177-20-10-94 - Dieu le QLDT va XD.doc (http://www.4shared.com/file/150656587/e0da54c6/ND_177-20-10-94_-_Dieu_le_QLDT_va_XD.html)
ND 18-16-4-1993 - QD thi hanh Luat dau tu NN.doc (http://www.4shared.com/file/150656613/343395cf/ND_18-16-4-1993_-_QD_thi_hanh_Luat_dau_tu_NN.html)
ND 191-28-12-1994-QC tham dinh DA dau tu nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150656642/3e43511c/ND_191-28-12-1994-QC_tham_dinh_DA_dau_tu_nuoc_ngoai.html)
ND 20-15-3-1994- Quy che quan ly su dung ODA.doc (http://www.4shared.com/file/150656670/fb6063f3/ND_20-15-3-1994-_Quy_che_quan_ly_su_dung_ODA.html)
ND 232-06-6-1981- DLQLXDCB.doc (http://www.4shared.com/file/150656688/7223f70e/ND_232-06-6-1981-_DLQLXDCB.html)
ND 28-6-12-1991- thi hanh Luat dau tu NN 1991.doc (http://www.4shared.com/file/150656692/8bed2f51/ND_28-6-12-1991-_thi_hanh_Luat_dau_tu_NN_1991.html)
ND 28HDBT-HD lua dau tu NN 1991.doc (http://www.4shared.com/file/150656721/f0d2cd17/ND_28HDBT-HD_lua_dau_tu_NN_1991.html)
ND 327-10-9-1991- QD thi hanh Phap lenh CLHH.doc (http://www.4shared.com/file/150656842/34dd7c16/ND_327-10-9-1991-_QD_thi_hanh_Phap_lenh_CLHH.html)
ND 385-07-11-1990- QLDT&XD.doc (http://www.4shared.com/file/150656875/8194ba76/ND_385-07-11-1990-_QLDTXD.html)
ND 42-16-7-1996 - Dieu le quan ly dau tu va xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/150656881/16162a0/ND_42-16-7-1996_-_Dieu_le_quan_ly_dau_tu_va_xay_dung.html)
ND 43-16-7-1996- Quy che dau thau.doc (http://www.4shared.com/file/150657165/2fe2d7dd/ND_43-16-7-1996-_Quy_che_dau_thau.html)
ND 436-22-12-1990- Bo may Trong tai kinh te NN.doc (http://www.4shared.com/file/150657273/dddcfdf0/ND_436-22-12-1990-_Bo_may_Trong_tai_kinh_te_NN.html)
ND 54-28-8-1993 - Quy dinh chi tiet thi hanh Luat thue XNK.doc (http://www.4shared.com/file/150657303/935f0100/ND_54-28-8-1993_-_Quy_dinh_chi_tiet_thi_hanh_Luat_thue_XNK.html)
ND 58-0-8-1993-Quy che quan ly vay tra no nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150657325/480ac6b7/ND_58-0-8-1993-Quy_che_quan_ly_vay_tra_no_nuoc_ngoai.html)
ND 58-CP-03-10-1996-Cap GP lao dong cho nguoi NN.doc (http://www.4shared.com/file/150657339/58a7bbdd/ND_58-CP-03-10-1996-Cap_GP_lao_dong_cho_nguoi_NN-English.html)
ND 58-CP-03-10-1996-Cap GP lao dong cho nguoi NN-English.doc (http://www.4shared.com/file/150657366/b56f5209/ND_58-CP-03-10-1996-Cap_GP_lao_dong_cho_nguoi_NN.html)
ND 72-31-10-1995-HD mot so dieu Luat Lao dong.doc (http://www.4shared.com/file/150657405/7f73b2b0/ND_72-31-10-1995-HD_mot_so_dieu_Luat_Lao_dong.html)
ND 82-02-8-1994- Quy che dat vµ hoat dong VPDD tai VN.doc (http://www.4shared.com/file/150657432/ca3a74d0/ND_82-02-8-1994-_Quy_che_dat_v_hoat_dong_VPDD_tai_VN.html)
ND 85-17-12-1996-QD thi hanh PL quyen thue giao dat.doc (http://www.4shared.com/file/150657456/9b0d174f/ND_85-17-12-1996-QD_thi_hanh_PL_quyen_thue_giao_dat.html)
ND 86-08-12-1995- Phan cong QLNN ve CLHH.doc (http://www.4shared.com/file/150657466/b020448c/ND_86-08-12-1995-_Phan_cong_QLNN_ve_CLHH.html)
NF 58-CP -03-10-1996-English.doc (http://www.4shared.com/file/150657486/2ea36902/NF_58-CP_-03-10-1996-English.html)
NQ 166-15-12-1984-Cai tien quan ly XDCB.doc (http://www.4shared.com/file/150657511/60c72ddf/NQ_166-15-12-1984-Cai_tien_quan_ly_XDCB.html)
QD 02-08-01-1982- che do quan ly Cong trinh trong diem.doc (http://www.4shared.com/file/150657537/bb92ea68/QD_02-08-01-1982-_che_do_quan_ly_Cong_trinh_trong_diem.html)
QD 132-5-5-1990-Phan loai va phan cap quan ly do thi.doc (http://www.4shared.com/file/150657555/3c62cc2/QD_132-5-5-1990-Phan_loai_va_phan_cap_quan_ly_do_thi.html)
QD 1762-17-10-1995-QD yeu cau ky thuat TB qua nhap khau.doc (http://www.4shared.com/file/150657576/a8f91ffa/QD_1762-17-10-1995-QD_yeu_cau_ky_thuat_TB_qua_nhap_khau.html)
QD 217-8-8-1985-Quy che giao thau va nhan thau trong xay dung co ban.doc (http://www.4shared.com/file/150657601/7b9aa2c7/QD_217-8-8-1985-Quy_che_giao_thau_va_nhan_thau_trong_xay_dung_co_b an.html)
QD 217-8-8-21984-Quy che ve giao thau va nhan thau trong XDCB.doc (http://www.4shared.com/file/150657629/47774877/QD_217-8-8-21984-Quy_che_ve_giao_thau_va_nhan_thau_trong_XDCB.html)
QD 91-13-11-1992-QL nhap khau TB bang von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/150657665/2aadc158/QD_91-13-11-1992-QL_nhap_khau_TB_bang_von_NSNN.html)
QD 92-7-3-1994-Tang cuong quan ly chong that thoat tieu cuc trong dau tu va xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/150657684/c329dc40/QD_92-7-3-1994-Tang_cuong_quan_ly_chong_that_thoat_tieu_cuc_trong _dau_tu__va_xay_dung.html)
TTLT 03-25-1-1995-Huong dan Dieu le QLDRXD kem tho ND 177CP.doc (http://www.4shared.com/file/150657721/486eaa72/TTLT_03-25-1-1995-Huong_dan_Dieu_le_QLDRXD_kem_tho_ND_177CP.html)

pth911
17-02-2009, 04:30 PM
Tổng hợp Các văn bản của Chính Phủ năm 2008
Download văn bản tại đây:
CT 10-14-3-2008-Tang cuong thuc hien cong tac BHLD ATLD.DOC (http://www.4shared.com/file/150655264/f0aa9199/CT_10-14-3-2008-Tang_cuong_thuc_hien_cong_tac_BHLD_ATLD.html)
CT 18-6-6-2008-Chi thi tang cuong khai thac cac mo da an toan.doc (http://www.4shared.com/file/150655491/3d5056b/CT_18-6-6-2008-Chi_thi_tang_cuong_khai_thac_cac_mo_da_an_toan.htm l)
CT 27-05-9-2008-Chan chinh cong tac dau thau su dung von nah nuoc.DOC (http://www.4shared.com/file/150655518/b3125df0/CT_27-05-9-2008-Chan_chinh_cong_tac_dau_thau_su_dung_von_nah_nuoc. html)
CT 5-31-01-2008-Nang cao hieu qua su dung gio lam viec cua CBCVCNN.DOC (http://www.4shared.com/file/150655538/81243f72/CT_5-31-01-2008-Nang_cao_hieu_qua_su_dung_gio_lam_viec_cua_CBCVCNN .html)CT1940TTG Ve nha dat lien quan den ton giao.pdf (http://www.4shared.com/file/150655550/d9a510c6/CT1940TTG_Ve_nha_dat_lien_quan_den_ton_giao.html)
CV 2414-16-4-2008-Danh muc cong trinh HDNTNN 2008.doc (http://www.4shared.com/file/150655620/94a23858/CV_2414-16-4-2008-Danh_muc_cong_trinh_HDNTNN_2008.html)
CV 339 TTG-07-3-2008-ap dung ND 99 doi voi DADTXDGT do TTCP quyet dinh dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/150655656/32800baa/CV_339_TTG-07-3-2008-ap_dung_ND_99_doi_voi_DADTXDGT_do_TTCP_quyet_dinh_ dau_tu.html)
CV 352 TTG ngay 10-3-2008-1 BQLDA duoc quan nhieu DA.doc (http://www.4shared.com/file/150655682/8043b1fe/CV_352_TTG_ngay_10-3-2008-1_BQLDA_duoc_quan_nhieu_DA.html)
CV 546-14-4-2008-Dieu chinh gia nguyen lieu vat lieu VLXD va HDXD.doc (http://www.4shared.com/file/150655709/de8a8849/CV_546-14-4-2008-Dieu_chinh_gia_nguyen_lieu_vat_lieu_VLXD_va_HDXD.h tml)
ND 03-07-01-2008-Sua doi bo sung 1 so dieu Nghi dinh 99-2007.DOC (http://www.4shared.com/file/150655721/e26762f9/ND_03-07-01-2008-Sua_doi_bo_sung_1_so_dieu_Nghi_dinh_99-2007.html)
ND 126-NĐ-CP ngày 11-12-2008 của Chính phủ. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi.DOC (http://www.4shared.com/file/150655727/b04c7cc/ND_13-04-02-2008-QD_to_chuc_cac_CQ_chuyen_mon_thuoc_UBND_tinh.html)
ND 13-04-02-2008-QD to chuc cac CQ chuyen mon thuoc UBND tinh.DOC (http://www.4shared.com/file/150655769/88d02fcf/ND_14-04-02-2008-QD_to_chuc_cac_CQ_chuyen_mon_thuoc_UBND_huyen-Quan-Thi_xa.html)
ND 14-04-02-2008-QD to chuc cac CQ chuyen mon thuoc UBND huyen-Quan-Thi xa.DOC (http://www.4shared.com/file/150655778/e6cc2e18/ND_17-04-02-2008-QD_chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_va_co_cau_to_chuc_ cua_BXD.html)
ND 21-28-02-2008-sua doi ND 80-9-8-2006 thi hanh Luat Moi truong.DOC (http://www.4shared.com/file/150655825/ee56e1dd/ND_21-28-02-2008-sua_doi_ND_80-9-8-2006_thi_hanh_Luat_Moi_truong.html)
ND 21-28-02-2008-sua doi ND 80-9-8-2006 thi hanh Luat Moi truong.DOC (http://www.4shared.com/file/150655886/8db058ed/ND_29-14-3-2008-Quy_dinh_ve_khu_Cong_nghiep_che_xuat_va_khu_kinh_t e.html)
ND 29-14-3-2008-Quy dinh ve khu Cong nghiep che xuat va khu kinh te.doc (http://www.4shared.com/file/150655937/1881db87/ND_4-1-01-2008-Sua_doi_ND_92-07-9-2006_ve_lap_QHTTPTKTXH.html)
ND 4-1-01-2008-Sua doi ND 92-07-9-2006 ve lap QHTTPTKTXH.DOC (http://www.4shared.com/file/150655989/1ccd2f4b/ND_49-18-4-2008-Sua_doi_bo_sung_Nghi_dinh_209-17-12-2004.html)
ND 49-18-4-2008-Sua doi bo sung Nghi dinh 209-17-12-2004.doc (http://www.4shared.com/file/150656050/cddb7dc3/ND_51-22-4-2008-Chuc_nang_nhiem_vu_quyen_va_co_cau_Bo_GTVT.html)
ND 51-22-4-2008-Chuc nang nhiem vu quyen va co cau Bo GTVT.doc (http://www.4shared.com/file/150656062/8f84f2c/ND_58-05-5-2008-HD_thi_hanh_Luat_Dau_thau_va_Lua_chon_nha_thau_tro ng_HDXD.html)
ND 58-05-5-2008-HD thi hanh Luat Dau thau va Lua chon nha thau trong HDXD.doc (http://www.4shared.com/file/150656115/d81f267f/ND_58-05-5-2008-Thay_the_ND_111_huong_dan_Luat_Dau_thau.html)
ND 58-05-5-2008-Thay the ND 111 huong dan Luat Dau thau.DOC (http://www.4shared.com/file/150656174/f942b16f/QD_02-07-01-2008-Quy_che_quan_LY_DATXD_co_quan_dai_dien_VN_o_nuoc_n goai.html)
QD 02-07-01-2008-Quy che quan LY DATXD co quan dai dien VN o nuoc ngoai.DOC (http://www.4shared.com/file/150656199/1970e05c/QD_17-28-01-2008-Bang_gia_chuan_cho_thu_nha_thuoc_so_huu_NN_chau_du oc_cai_tao_sua_chua.html)
QD 17-28-01-2008-Bang gia chuan cho thu nha thuoc so huu NN chau duoc cai tao sua chua.DOC (http://www.4shared.com/file/150656208/bdf3d5da/QD_48-03-4-2008-QD_huong_dan_chung_lap_BCNCKT__DA_su_dungvon_ODA.h tml)
QD 48-03-4-2008-QD huong dan chung lap BCNCKT DA su dungvon ODA.pdf (http://www.4shared.com/file/150656282/95ffb6cc/QD_490-05-5-2008-Phe_duyet_QHXD_vung_Thu_do_den_2020_va_tam_nhin_de n_2050.html)
QD 490-05-5-2008-Phe duyet QHXD vung Thu do den 2020 va tam nhin den 2050.doc (http://www.4shared.com/file/150656328/8e07dd6f/TB_84_VPCP-27-3-2008-Sua_doi_ND_16-2005_va_ND_112-2006.html)

Tổng hợp Các văn bản của Chính Phủ năm 2007
Download văn bản tại đây:
ND 102-14-6-2007-Quy dinh thoi han khong duoc kinh doanh.doc (http://www.4shared.com/file/150652055/32d31e1b/ND_-18-5-2007-Cap_ban_sao_tu_so_goc-chung_thuc_ban_sao.html)
ND 107-25-6-2007-Chi tiet va HD thi hanh Luat Cu tru.doc (http://www.4shared.com/file/150652230/1767997c/ND_102-14-6-2007-Quy_dinh_thoi_han_khong_duoc_kinh_doanh.html)
ND 109-26-6-2007-Chuyen DN 100 von nha nuoc thanh CP co phan.doc (http://www.4shared.com/file/150652270/730b5c78/ND_107-25-6-2007-Chi_tiet_va_HD_thi_hanh_Luat_Cu_tru.html)
ND 111-26-6-2007-to chuc TCTNN va chuyen doi TCTNN.doc (http://www.4shared.com/file/150652274/74669861/ND_109-26-6-2007-Chuyen_DN_100_von_nha_nuoc_thanh_CP_co_phan.html)
ND 113-28-6-2007-Quy chi tiet va huong dan Luat De dieu.doc (http://www.4shared.com/file/150652303/a481f132/ND_111-26-6-2007-to_chuc_TCTNN_va_chuyen_doi_TCTNN.html)
ND 123-27-7-2007-Phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.doc (http://www.4shared.com/file/150652336/ffc6567e/ND_113-28-6-2007-Quy_chi_tiet_va_huong_dan_Luat_De_dieu.html)
ND 127-01-8-2007-QD chi tiet Luat Tieu chuan va quy chuan ky thuat.doc (http://www.4shared.com/file/150652367/f5b692ad/ND_123-27-7-2007-Phuong_phap_xac_dinh_gia_dat_va_khung_gia_cac_loai _dat.html)
ND 129-02-8-2007-Xi phat vi pham hanh chinh ve de dieu.doc (http://www.4shared.com/file/150652393/75434a7b/ND_127-01-8-2007-QD_chi_tiet_Luat_Tieu_chuan_va_quy_chuan_ky_thuat. html)
ND 132-08-8-2007-Chinh sach tinh gian bien che.DOC (http://www.4shared.com/file/150652432/fde484e2/ND_129-02-8-2007-Xi_phat_vi_pham_hanh_chinh_ve_de_dieu.html)
ND 134-15-8-2007-Quy dinh ve don vi do luong chinh thuc.doc (http://www.4shared.com/file/150652620/97500e1/ND_132-08-8-2007-Chinh_sach_tinh_gian_bien_che.html)
ND 136-17-8-2007-Xuat nhap canh cua cong dan Viet Nam.doc (http://www.4shared.com/file/150652630/106e31a0/ND_134-15-8-2007-Quy_dinh_ve_don_vi_do_luong_chinh_thuc.html)
ND 139-05-9-2007-HD chi tiet 1 so dieu Luat Doanh nghiep.DOC (http://www.4shared.com/file/150652664/6a7401fc/ND_136-17-8-2007-Xuat_nhap_canh_cua_cong_dan_Viet_Nam.html)
ND 143-10-9-2007-Thu tuc nghi huu doi voi CBCC du dieu kien nghi huu.DOC (http://www.4shared.com/file/150652697/74e54c89/ND_139-05-9-2007-HD_chi_tiet_1_so_dieu_Luat_Doanh_nghiep.html)
ND 153-15-10-2007-Quy dinh chi tiet huong dan thi hanh Luat KD Bat dong san.DOC (http://www.4shared.com/file/150652748/50364562/ND_143-10-9-2007-Thu_tuc_nghi_huu_doi_voi_CBCC_du_dieu_kien_nghi_hu u.html)
ND 154-15-10-2007-sua doi bo sung Nghi dinh 143-2003-khai thac bao ve CT thuy loi.DOC (http://www.4shared.com/file/150652756/ae955924/ND_153-15-10-2007-Quy_dinh_chi_tiet_huong_dan_thi_hanh_Luat_KD_Bat_d ong_san.html)
ND 178-03-12-2007-Quy dinh chuc nang nhiem vu quyen han to chuc cua BO va CQ NGANG BO.doc (http://www.4shared.com/file/150652790/eb43b31d/ND_154-15-10-2007-sua_doi_bo_sung_Nghi_dinh_143-2003-khai_thac_bao_ve_CT_thuy_loi.html)
ND 180-07-12-2007-Quy dinh ve xu ly vi pham trat tu xay dung do thi.rar (http://www.4shared.com/file/150652796/2201628/ND_178-03-12-2007-Quy_dinh_chuc_nang_nhiem_vu_quyen_han_to_chuc_cua_ BO_va_CQ_NGANG_BO.html)
ND -18-5-2007-Cap ban sao tu so goc-chung thuc ban sao.doc (http://www.4shared.com/file/150652842/bbbfeb41/ND_180-07-12-2007-Quy_dinh_ve_xu_ly_vi_pham_trat_tu_xay_dung_do_thi. html)
ND 29-27-02-2007-Quan ly Kien truc do thi.doc (http://www.4shared.com/file/150652850/4caabb2c/ND_29-27-02-2007-Quan_ly_Kien_truc_do_thi.html)
ND 37-9-3-2007- Minh bach tai san thu nhap.doc (http://www.4shared.com/file/150652899/99c34c84/ND_37-9-3-2007-_Minh_bach_tai_san_thu_nhap.html)
ND 38-15-3-2007-Tam hoan goi nhap ngu va mien goi nhan ngu thoi binh.doc (http://www.4shared.com/file/150652966/8f2627ed/ND_38-15-3-2007-Tam_hoan_goi_nhap_ngu_va_mien_goi_nhan_ngu_thoi_bi nh.html)
ND 41-22-3-2007-Xay dung ngam do thi.doc (http://www.4shared.com/file/150652971/859830f/ND_41-22-3-2007-Xay_dung_ngam_do_thi.html)
ND 43-25-4-2006-Quyen tu chu don vi su nghiep cong lap.doc (http://www.4shared.com/file/150653041/94198c26/ND_43-25-4-2006-Quyen_tu_chu_don_vi_su_nghiep_cong_lap.html)
ND 53-04-4-2007-Quy dinh xu phat HC trong linh vuc KH va DT.doc (http://www.4shared.com/file/150653078/c6e86741/ND_53-04-4-2007-Quy_dinh_xu_phat_HC_trong_linh_vuc_KH_va_DT.html)
ND 59-09-4-2007-Quan ly chat thai ran.doc (http://www.4shared.com/file/150653220/b6c0cf58/ND_59-09-4-2007-Quan_ly_chat_thai_ran.html)
ND 63-10-4-2007-QD xu phat HC trong linh vuc CNTT.doc (http://www.4shared.com/file/150653267/4cc89fff/ND_63-10-4-2007-QD_xu_phat_HC_trong_linh_vuc_CNTT.html)
ND 71-23-7-2006-Quan ly cang bien va luong hang hai.doc (http://www.4shared.com/file/150653305/f55e3362/ND_71-23-7-2006-Quan_ly_cang_bien_va_luong_hang_hai.html)
ND 72-07-5-2007-quan ly an toan dap.doc (http://www.4shared.com/file/150653595/2011f499/ND_72-07-5-2007-quan_ly_an_toan_dap.html)
ND 78-09-8-2006-Quy dinh ve dau tu truc tiep ra nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/150653784/4d892120/ND_78-09-8-2006-Quy_dinh_ve_dau_tu_truc_tiep_ra_nuoc_ngoai.html)
ND 78-11-5-2007-Dau tu theo hinh thuc BOT-BTO-BT.doc (http://www.4shared.com/file/150653814/9717dd54/ND_78-11-5-2007-Dau_tu_theo_hinh_thuc_BOT-BTO-BT.html)
ND 79-18-5-2007-Tham quyen thu tuc cao ban sao so goc-ban chinh-chu ky.doc (http://www.4shared.com/file/150653910/91b8737a/ND_79-18-5-2007-Tham_quyen_thu_tuc_cao_ban_sao_so_goc-ban_chinh-chu_ky.html)
ND 81-23-5-2007-Quy dinh to chuc bo phan chuyen mon bao ve moi truong.doc (http://www.4shared.com/file/150654139/4996c05d/ND_81-23-5-2007-Quy_dinh_to_chuc_bo_phan_chuyen_mon_bao_ve_moi_tru ong.html)
ND 84-25-5-2007-Quy dinh bo sung cap GCNQSD dat-thu hoi dat.doc (http://www.4shared.com/file/150654195/bacf64fc/ND_84-25-5-2007-Quy_dinh_bo_sung_cap_GCNQSD_dat-thu_hoi_dat.html)
ND 88-28-5-2007-Ve thoat nuoc do thi va khu cong nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/150654442/97ce4df9/ND_88-28-5-2007-Ve_thoat_nuoc_do_thi_va_khu_cong_nghiep.html)
ND 99-13-62007-Quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh-ABC.doc (http://www.4shared.com/file/150654558/6fc2ff91/ND_99-13-62007-Quan_ly_chi_phi_dau_tu_xay_dung_cong_trinh-ABC.html)
ND 99-13-62007-Quan ly chi phi dau tu xay dung cong trinh-English.doc (http://www.4shared.com/file/150654735/44adf0c4/ND_99-13-62007-Quan_ly_chi_phi_dau_tu_xay_dung_cong_trinh-English.html)
NQ 34-03-7-2007-1 so giai phap cai tao xay dung chung cu cu xuong cap.doc (http://www.4shared.com/file/150654742/9588f3a0/NQ_34-03-7-2007-1_so_giai_phap_cai_tao_xay_dung_chung_cu_cu_xuong_ cap.html)
NQ 59-30-11-2007-Mot so giap phap xu ly vuong mac trong hoat dong DTXD.doc (http://www.4shared.com/file/150654779/297779eb/NQ_59-30-11-2007-Mot_so_giap_phap_xu_ly_vuong_mac_trong_hoat_dong_D TXD.html)
QD 38TTG-20-3-2007-Tieu chi danh muc phan loai doanh nghiep 100 von nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/150654799/b7f45465/QD_131TTG-09-8-2007-Quy_che_thue_tu_van_nuoc_ngoai_trong_HDXD_tai_VN.h tml)
QD 40TTG-21-3-2007-Thu don cac CT co dinh thiet bi ptien hoat dong dau khi.doc (http://www.4shared.com/file/150654830/3f9b4376/QD_224TTg-08-02-2007-Chuyen_giao_BQLKCN_ve_UBND_tinh_quan_ly.html)
QD 45-03-4-2007-Quy dinh tham quyen quan ly can bo BQL khu Cong nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/150654851/1ec6d466/QD_38TTG-20-3-2007-Tieu_chi_danh_muc_phan_loai_doanh_nghiep_100_von_n ha_nuoc.html)
QD 49TTg-11-4-2007-Cac truong hop chi dinh thau theo Dieu 101 LXD.doc (http://www.4shared.com/file/150654918/2b4c3f1/QD_40TTG-21-3-2007-Thu_don_cac_CT_co_dinh_thiet_bi_ptien_hoat_dong_da u_khi.html)
QD 52TTG-16-4-2007-Che do bao cao thuc hien KH von DT NN.doc (http://www.4shared.com/file/150655006/4b7a835d/QD_45-03-4-2007-Quy_dinh_tham_quyen_quan_ly_can_bo_BQL_khu_Cong_ng hiep.html)

pth911
03-12-2009, 12:06 PM
Tổng hợp Các văn bản của Chính Phủ năm 2009

Kích chuột tải về --> Download (http://www.4shared.com/file/164458102/88b77755/Tong_hop_van_ban_Chinh_phu_200.html)