PDA

Xem bản đầy đủ : Mục lục hồ sơ, tài liệu mẫu, hồ sơ tham khảo liên quan đến Đấu thầu, Giám sát, nghiệm thu ...quyetxd
07-11-2009, 05:44 PM
Gửi tới các thành viên, đồng nghiệp các biểu mẫu liên quan đến Đấu thầu theo một số mẫu ban hành của Bộ Kế hoạch và đầu tư, các hồ sơ thầu thực tế, các tài liệu do thành viên chia sẻ trên diễn đàn được tập hợp lại.
Hy vọng giúp ích cho mọi người

1.Mẫu thông báo trúng thầu
1.Mẫu thông báo trúng thầu (http://www.4shared.com/file/147310784/f37c87ad/Giaxaydungvn-_Mau_thong_bao_trung_thau_CDT_.html) 2.Mẫu bảo lãnh dự thầu
2.Mẫu bảo lãnh dự thầu (http://www.4shared.com/file/147310786/1d72e681/Giaxaydungvn-Bao_lanh_du_thau.html) 3.Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất
3.Mẫu báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất (http://www.4shared.com/file/147310812/c081deec/Giaxaydungvn-BC_danh_gia_HSDX.html) 4.Mẫu biên bản mở thầu
4.Mẫu biên bản mở thầu (http://www.4shared.com/file/147310823/9cabbdb9/Giaxaydungvn-Bien_ban_Mo_thau.html) 5.Tham khảo Hồ sơ mời thầu nhà máy bia
5.Tham khảo Hồ sơ mời thầu nhà máy bia (http://www.4shared.com/file/147310871/fd228d0/Giaxaydungvn-BoHSMT_nha_may_bia.html) 6.Mẫu đơn dự thầu
6.Mẫu đơn dự thầu (http://www.4shared.com/file/147310876/91b6bd73/Giaxaydungvn-Don_du_thau.html) 7.Danh sách nhà thầu phụ
7.Danh sách nhà thầu phụ (http://www.4shared.com/file/147310885/8f27f006/Giaxaydungvn-DS_nha_thau_phu.html) 8.Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm công trình thủy lợi
8.Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm công trình thủy lợi (http://www.4shared.com/file/147310935/6d1143fa/Giaxaydungvn-HS_yeu_cau_Bao_hiem_cong_trinh_thuy_loi.html) 9.Liên danh nhà thầu
9.Liên danh nhà thầu (http://www.4shared.com/file/147310940/523a21b2/Giaxaydungvn-Lien_danh_nha_thau.html) 10.Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu hàng hóa và xây lắp
10.Mẫu báo cáo kết quả đấu thầu hàng hóa và xây lắp (http://www.4shared.com/file/147310964/67618729/Giaxaydungvn-Mau_bao_cao_ket_qua_thau_hang_hoa_va_xay_lap.html) 11.Mẫu báo cáo thẩm định kết quả dự thầu
11.Mẫu báo cáo thẩm định kết quả dự thầu (http://www.4shared.com/file/147310985/8ee59a31/Giaxaydungvn-Mau_BC_Tham_Dinh_KQDT.html) 12.Mẫu hồ sơ dự thầu xây lắp
12.Mẫu hồ sơ dự thầu xây lắp (http://www.4shared.com/file/147311164/d1ceb1f4/giaxaydungvn-Mau_Ho_so_du_thau_xay_lap.html) 13.Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp
13.Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp (http://www.4shared.com/file/147311189/31fce0c7/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_so_tuyen_goi_thau_xay_lap.html) 14.Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
14.Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn (http://www.4shared.com/file/147311231/de950f67/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_dich_vu_tu_van.html) 15.Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ
15.Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (http://www.4shared.com/file/147311317/402a2e7/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_xay_lap_qui_mo_nho.html) 16.Hồ sơ mời thầu xây lắp tk
16.Hồ sơ mời thầu xây lắp tk (http://www.4shared.com/file/147311281/3d61d6ac/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_xay_lap.html) 17.Hồ sơ mời thầu xây lắp tham khảo
17.Hồ sơ mời thầu xây lắp tham khảo (http://www.4shared.com/file/147311325/c1219008/giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_thau_XL.html) 18.Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
18.Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (http://www.4shared.com/file/147311377/52580561/Giaxaydungvn-Mau_HS_moi_thau_mua_sam_hang_hoa.html) 19.Hồ sơ mời thầu xây lắp giao thông
19.Hồ sơ mời thầu xây lắp giao thông (http://www.4shared.com/file/147311383/d2adddb7/giaxaydungvn-Mau_HSMT_xay_lap_giao_thong_.html) 20.Thẩm định kết quả đấu thầu đường giao thông
20.Thẩm định kết quả đấu thầu đường giao thông (http://www.4shared.com/file/147311391/25b88dda/Giaxaydungvn-Mau_tham_dinh_KQT_-_Duong_giao_thong.html) 21.Thông báo trúng thầu
21.Thông báo trúng thầu (http://www.4shared.com/file/147311400/86321080/Giaxaydungvn-Mau_Thong_bao_trung_thau.html) 22.Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu
22.Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (http://www.4shared.com/file/147311408/88e998b2/Giaxaydungvn-Mau_to_trinh_phe_duyet_ke_hoach_dau_thau.html) 23.Phụ lục chung của nhà thầu
23.Phụ lục chung của nhà thầu (http://www.4shared.com/file/147311419/e6f59965/Giaxaydungvn-Phu_luc_chung_cua_Nha_thau.html) 24.Ủy quyền trong Đấu thầu
24.Ủy quyền trong Đấu thầu (http://www.4shared.com/file/147311424/b369b61b/Giaxaydungvn-Uy_quyen_trong_Dau_thau.html) 25.Bộ hồ sơ yêu cầu nhà máy xi măng
25.Bộ hồ sơ yêu cầu nhà máy xi măng (http://www.4shared.com/file/147311457/65217166/HSYC_nha_may_xi_mang.html) 26.Bộ hồ sơ mới thầu nhà máy Bia
26.Bộ hồ sơ mới thầu nhà máy Bia (http://www.4shared.com/file/147311509/fe2cc213/mauHSMT_BIAGXD-theoND111.html) 27.Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu
27.Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu (http://www.4shared.com/file/147311531/dbda19e2/Phieu_dang_ky_thong_bao_ke_hoach_dau_thau.html) 28.Phiếu đăng ký thông báo mới thầu (tk)
28.Phiếu đăng ký thông báo mới thầu (tk) (http://www.4shared.com/file/147311559/835b3656/Phieu_DK_TBMT_nha_may_xi_mang.html)

GXD JSC
25-12-2009, 10:25 AM
1. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu (http://www.4shared.com/file/143697895/9f19079f/Giaxaydungvn-Bien_ban_kiem_tra.html)

2. Mẫu bảng theo dõi độ lún (http://www.4shared.com/file/143697911/516f23b9/Giaxaydungvn-Mau_Bang_theo_doi.html)

3. Mẫu biên bản kiểm tra sồ sơ nghiệm giai đoạn xây lắp hoàn thành đài cọc, dầm giằng móng (http://www.4shared.com/file/143697928/39ec8de/Giaxaydungvn-Mau_BB_kiem_tra_H.html)

4. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cọc (http://www.4shared.com/file/143697942/b5118646/Giaxaydungvn-Mau_BB_kiem_tra_H.html)

5. Mẫu biên bản kiểm tra sồ sơ nghiệm giai đoạn xây lắp hoàn thành đài cọc, kết cấu ngầm (http://www.4shared.com/file/143697964/6e4441f1/Giaxaydungvn-Mau_BB_kiem_tra_H.html)

6. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành công trình (http://www.4shared.com/file/143697993/77b8c89d/Giaxaydungvn-Mau_BB_kiem_tra_H.html)

7. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu kết cấu ngầm (http://www.4shared.com/file/143698016/98b99dc3/Giaxaydungvn-Mau_BB_kiem_tra_H.html)

8. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu san nền, gia cố nền (http://www.4shared.com/file/143698047/92c95910/Giaxaydungvn-Mau_BB_kiem_tra_H.html)

9. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu phần điện, hoàn thiện (http://www.4shared.com/file/143698086/497b268a/Giaxaydungvn-Mau_BB_kiem_tra_H.html)

10. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu cấu kiện (http://www.4shared.com/file/143698090/b903b2fe/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

11. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công tác xây dựng (http://www.4shared.com/file/143698098/b7d83acc/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

12. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công tác xây lắp (http://www.4shared.com/file/143698107/f767f623/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

13. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu công trình (http://www.4shared.com/file/143698118/7ec3daf3/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

14. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hệ thống thoát nước (http://www.4shared.com/file/143698123/c23c50b8/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

15. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu hoàn thành xây lắp (http://www.4shared.com/file/143698131/352900d5/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

16. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp đặt thiết bị vệ sinh (http://www.4shared.com/file/143698140/d6fa684/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

17. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp đặt, chạy thử thiết bị (http://www.4shared.com/file/143698149/74b31e20/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

18. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp cửa (http://www.4shared.com/file/143698159/6da82f61/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

19. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lát gạch (http://www.4shared.com/file/143698164/3834001f/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

20. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu sơn gai (http://www.4shared.com/file/143698171/5145c5d1/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

21. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu sơn (http://www.4shared.com/file/143698175/562801c8/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

22. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thiết bị chạy thử (http://www.4shared.com/file/143698186/48b94cbd/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

23. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu thiết kế (http://www.4shared.com/file/143698196/51a27dfc/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

24. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu trần thạch cao (http://www.4shared.com/file/143698202/854bbcf5/Giaxaydungvn-Mau_BB_nghiem_thu.html)

25. Mẫu biên bản kiểm tra hồ sơ nghiệm thu lắp đặt điện và thiết bị điện (http://www.4shared.com/file/143698206/822678ec/Giaxaydungvn-)

GXD JSC
25-12-2009, 11:07 AM
Chú ý: Các mẫu biên bản, hồ sơ, hợp đồng được tổng hợp trên điễn đàn và đưa về những tài khoản có phí để phục vụ mọi người nên định dạng font chữ có nhiều loại (Có thể là VNtime, VNI, UNICODE ...) nên khuyến cáo người dùng cài bộ font đầy đủ nhất.
Chúc các bạn đạt được thành công trong công việc!

1. Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh - QSD (http://www.4shared.com/file/143699589/67b39e95/Giaxaydungvn-_Don_yeu_cau_xoa_.html)

2. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi GCN - QSH&QSD (tổ chức) (http://www.4shared.com/file/143699592/e97a765c/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_cap_d.html)

3. Mẫu đơn đề nghị cấp đổi GCN - QSH&QSD (http://www.4shared.com/file/143699596/ee17b245/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_cap_d.html)

4. Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (http://www.4shared.com/file/143699606/3d93b755/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_cap_g.html)

5. Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN - QSH&QSD (http://www.4shared.com/file/143699626/fa5d5d7/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_cap_m.html)

6. Mẫu đơn đề nghị cấp mới GCN - QSH (http://www.4shared.com/file/143699648/be475f56/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_cap_m.html)

7. Mẫu đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép xây dựng (http://www.4shared.com/file/143699656/40e44310/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_dieu_.html)

8. Mẫu đơn đề nghị gia hạn cấp phép xây dựng (http://www.4shared.com/file/143699661/f5ad8570/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_gia_h.html)

9. Mẫu đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng (http://www.4shared.com/file/143699662/6ca4d4ca/Giaxaydungvn-Don_de_nghi_thay_.html)

10. Mẫu đơn xin cấp GCD -QSD (http://www.4shared.com/file/143699673/2b8d51d/Giaxaydungvn-Don_xin_cap_GCN_Q.html)

11. Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD (http://www.4shared.com/file/143699689/65f520cc/Giaxaydungvn-Don_xin_cap_giay_.html)

12. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng (http://www.4shared.com/file/143699691/723599bf/Giaxaydungvn-Don_xin_cap_giay_.html)

13. Mẫu đơn xin cấp lại giấy chứng nhận QSD (http://www.4shared.com/file/143699703/4c3b29ed/Giaxaydungvn-Don_xin_cap_lai_g.html)

14. Mẫu đơn xin cấp lại QSD (http://www.4shared.com/file/143699712/2227283a/Giaxaydungvn-Don_xin_cap_lai_Q.html)

15. Mẫu đơn xin giao đất (tổ chức) (http://www.4shared.com/file/143699727/79608f76/Giaxaydungvn-Don_xin_giao_dat_.html)

16. Mẫu đơn xin giao đất (http://www.4shared.com/file/143699743/2857ece9/Giaxaydungvn-Don_xin_giao_dat.html)

17. Mẫu đơn xin thay đổi thiết kế (http://www.4shared.com/file/143699745/c13449dc/Giaxaydungvn-Don_xin_thay_doi_.html)

18. Mẫu đơn xin thuê đất (http://www.4shared.com/file/143699750/a8458c12/Giaxaydungvn-Don_xin_thue_dat.html)

19. Mẫu đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp bảo lãnh bằng QSD (http://www.4shared.com/file/143699761/f46fef47/Giaxaydungvn-Don_yeu_cau_cung_.html)

20. Mẫu cấp giấy phép xây dựng (http://www.4shared.com/file/143699770/9a73ee90/Giaxaydungvn-Mau_cap_giay_phep.html)

GXD JSC
26-12-2009, 11:34 AM
1 - Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị QSD đất (http://www.4shared.com/file/143700155/67e6fa71/Giaxaydungvn-HD_bao_lanh_bang_.html)

2 - Mẫu hợp đồng bảo lãnh giá trị QSD đất (http://www.4shared.com/file/143700165/4ccba9b2/Giaxaydungvn-HD_bao_lanh_gia_t.html)

3 - Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở (http://www.4shared.com/file/143700170/25ba6c7c/Giaxaydungvn-HD_cho_thue_nha_o.html)

4 - Mẫu hợp đồng chuyển đổi QSD (http://www.4shared.com/file/143700178/2b61e44e/Giaxaydungvn-HD_chuyen_doi_QSD.html)

5 - Mẫu hợp đồng chuyển nhượng QSD (Cá nhân) (http://www.4shared.com/file/143700186/4b41d586/Giaxaydungvn-HD_chuyen_nhuong_.html)

6 - Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở (http://www.4shared.com/file/143700192/553720de/Giaxaydungvn-HD_mua_ban_nha_o.html)

7 - Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước & QSD (http://www.4shared.com/file/143700203/f1b41558/Giaxaydungvn-HD_mua_ban_nha_th.html)

8 - Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở cá nhân (http://www.4shared.com/file/143700211/6a14535/Giaxaydungvn-HD_sua_chua_nha_o.html)

9 - Mẫu hợp đồng, thanh lý hợp đồng thuê nhà (cá nhân) (http://www.4shared.com/file/143700217/efc2e000/Giaxaydungvn-HD_thanh_ly_HD_th.html)

10 - Mẫu hợp đồng thuê đất (cá nhân) (http://www.4shared.com/file/143700222/b485474c/Giaxaydungvn-HD_thue_dat-ca_nh.html)

11 - Mẫu hợp đồng thuê đất (tổ chức) (http://www.4shared.com/file/143700230/43901721/Giaxaydungvn-HD_thue_dat-TCNN.html)

12 - Mẫu hợp đồng thuê lại đất (http://www.4shared.com/file/143700238/4d4b9f13/Giaxaydungvn-HD_thue_lai_dat.html)

13 - Mẫu hợp đồng thuê nhà ở (http://www.4shared.com/file/143700251/62cd8031/Giaxaydungvn-HD_thue_nha_o.html)

14 - Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước (http://www.4shared.com/file/143700254/12a774be/Giaxaydungvn-HD_thue_nha_thuoc.html)

15 - Mẫu hợp đồng thuê nhà (người nước ngoài) (http://www.4shared.com/file/143700262/d0e98248/Giaxaydungvn-HD_thue_nha-nguoi.html)

GXD JSC
26-12-2009, 12:15 PM
1. Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình (http://www.4shared.com/file/143700866/da13c387/Giaxaydungvn-_Mau_HD_thi_cong_.html)

2. Mẫu hợp đồng xây lắp (http://www.4shared.com/file/143700977/b5cda867/Giaxaydungvn-_Mau_HDxay_lap.html)

3. Mẫu hợp đồng tư vấn (Khảo sát, lập dự án đầu tư) (http://www.4shared.com/file/143700997/2b4e85e9/Giaxaydungvn-_MauHDTV_Khao_sat.html)

4. Mẫu báo cáo thẩm định kết quả dự thầu (http://www.4shared.com/file/143701288/160321bd/Giaxaydungvn-Mau_BC_Tham_Dinh_.html)

5. Mẫu hợp đồng kinh tế (xây lắp) NT-CĐT (http://www.4shared.com/file/143701320/e3f52b32/Giaxaydungvn-Mau_HD_kinh_te_xa.html)

6. Mẫu hợp đồng thiết kế xây dựng công trình (http://www.4shared.com/file/143701374/99ef1b6e/Giaxaydungvn-Mau_HD_thiet_ke_x.html)

7. Mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công (http://www.4shared.com/file/143701385/69703737/Giaxaydungvn-Mau_HD_tu_van_gia.html)

8. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp quy mô nhỏ (http://www.4shared.com/file/143701537/6007f362/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_tha.html)

9. Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp (http://www.4shared.com/file/143701631/8b22e80e/Giaxaydungvn-Mau_ho_so_moi_tha.html)

10. Mẫu thẩm định kết quả đầu tư - Đường cao tốc (http://www.4shared.com/file/143701775/e9e18324/Giaxaydungvn-Mau_tham_dinh_KQT.html)

11. Mẫu hợp đồng tư vấn (Khảo sát, thiết kế BVTC) (http://www.4shared.com/file/143701808/d34d2e63/Giaxaydungvn-MauHDTV_Khaosatth.html)

12. Mẫu hợp đồng tư vấn (khảo sát phục vụ thiết kế kỹ thuật) (http://www.4shared.com/file/143701820/efa0c4d3/Giaxaydungvn-MauHDTV_Khapsatph.html)

13. Mẫu hồ sơ tư vấn (giám sát lắp đặt thiết bị (http://www.4shared.com/file/143701836/1fd850a7/Giaxaydungvn-MauHDTVGsatLapdat.html)

GXD JSC
15-01-2010, 03:22 PM
Mẫu HSMT xây lắp mới theo Thông tư số 01/2010/TT-BH ngày 6/01/2010 (TT01) quy định chi tiết lập HSMT xây lắp
Kích vào đây để tải file --> Download (http://dc141.4shared.com/download/197477234/82d474fd/giaxaydungvn_-_Thong_tu_01-201.rar)


nguồn: mpi.gov.vn

virus tinhoc
13-12-2012, 10:40 AM
Ai có mẫu biên bản nghiệm thu k? cho e xin với, e đang cần gấp lắm
Bên e đang tiến hành nghiệm thu hợp đồng về việc khảo sát, đo đạc hiện trạng tỷ lệ 1/500 mà e k biết làm mẫu nghiệm thu thế nào
Số lượng hồ sơ sản phẩm gồm
a) Bản đồ tổng thể ranh giới, mốc giới : 09 bộ
b) Thành quả bình sai (01bộ).
c) Sơ đồ đo nối (01bộ).
d) Sơ đồ mốc ranh giới 04 bộ
đ) File thành quả bản đồ trên đĩa CD (01bộ).

huulucxd
07-04-2014, 02:23 PM
sao các line điều bị hỏng hết rồi mọi người! em đang rất cần các tài liệu trên để học hỏi thêm.

VietKham
04-08-2014, 02:26 PM
Link trên đã bị die hết rồi anh ơi. Anh cho em xin lại tài liệu đi. Hix. Em cám ơn.

motytuong
24-10-2014, 10:22 AM
Có ai dowload được các tài liệu trên không? cho mình xin vào inbox nhé. Thanks!