PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp các văn bản của bộ tài chính từ năm 1995 đến 2008pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2005 - 2006

Download văn bản tại đây:

CV 1975-22-6-2005-Thue GTGT cong trinh XDCB chuong trinh von 135.doc (http://www.4shared.com/file/149307695/6c2a8619/giaxaydungvn_-_CV_1975-22-6-2005-Thue_GTGT_cong_trinh_XDCB_chuong_trinh_von_135.htm l)
CV 4949-11-4-2007-Dinh chinh TT 23-21-3-2007-Cong tac phi.doc (http://www.4shared.com/file/149307746/414fc3d9/giaxaydungvn_-_CV_4949-11-4-2007-Dinh_chinh_TT_23-21-3-2007-Cong_tac_phi.html)
CV 5361-24-4-2006-Phi tham dinh thiet ke co so.doc (http://www.4shared.com/file/149307753/283e0617/giaxaydungvn_-_CV_5361-24-4-2006-Phi_tham_dinh_thiet_ke_co_so.html)
CV 5969-18-5-2005-ho so hoan thue GTGT doi voi chu du an ODA.DOC (http://www.4shared.com/file/149307764/9d77c077/giaxaydungvn_-_CV_5969-18-5-2005-ho_so_hoan_thue_GTGT_doi_voi_chu_du_an_ODA.html)
QD 18-28-3-2006-Muc thu phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc (http://www.4shared.com/file/149307775/f36bc1a0/giaxaydungvn_-_QD_18-28-3-2006-Muc_thu_phi_tham_dinh_Hop_dong_chuyen_giao_cong_ng he.html)
QD 18-28-3-2006-Quy dinh muc thu che do phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc (http://www.4shared.com/file/149307793/848b491b/giaxaydungvn_-_QD_18-28-3-2006-Quy_dinh_muc_thu_che_do_phi_tham_dinh_Hop_dong_chu yen_giao_cong_nghe.html)
QD 20-07-4-2005-Quy che quan ly su dung Quy ho tro lao dong doi du.doc (http://www.4shared.com/file/149307802/291285f9/giaxaydungvn_-_QD_20-07-4-2005-Quy_che_quan_ly_su_dung_Quy_ho_tro_lao_dong_doi_du .html)
QD 21-07-4-2005-Quy che dau thau mua bam hang du tru Quoc gia.doc (http://www.4shared.com/file/149307833/7538e6ac/giaxaydungvn_-_QD_21-07-4-2005-Quy_che_dau_thau_mua_bam_hang_du_tru_Quoc_gia.html )
QD 25-27-4-2005-Bao bo VPQPL do BTC ban hanh.doc (http://www.4shared.com/file/149307846/4a1384e4/giaxaydungvn_-_QD_25-27-4-2005-Bao_bo_VPQPL_do_BTC_ban_hanh.html)
QD 27-13-4-2005-QD che do thu nop quan ly su dung phi tham dinh danh gia tru luong khoang san.doc (http://www.4shared.com/file/149307868/9f9dcb61/giaxaydungvn_-_QD_27-13-4-2005-QD_che_do_thu_nop_quan_ly_su_dung_phi_tham_dinh_da nh_gia_tru_luong_khoang_san.html)
QD 31-27-5-2005-Bo sung danh muc DA von vay tin dung dau tu phat trien cua Nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/149307879/f181cab6/giaxaydungvn_-_QD_31-27-5-2005-Bo_sung_danh_muc_DA_von_vay_tin_dung_dau_tu_phat_t rien_cua_Nha_nuoc.html)
QD 32-31-5-2005-Quy che cap the tham dinh vien va thi tuyen ke toan truong.doc (http://www.4shared.com/file/149307896/ffbdfaa9/giaxaydungvn_-_QD_32-31-5-2005-Quy_che_cap_the_tham_dinh_vien_va_thi_tuyen_ke_toa n_truong.html)
QD 40-06-7-2005- Ra soat VBQPPL het hieu luc.doc (http://www.4shared.com/file/149307900/c6de8ee2/giaxaydungvn_-_QD_40-06-7-2005-_Ra_soat_VBQPPL_het_hieu_luc.html)
QD 47-14-7-2005-Chuyen giao cho Hoi NN quan ly hanh nghe ke toan kiem toan.doc (http://www.4shared.com/file/149307941/d5b57b70/giaxaydungvn_-_QD_47-14-7-2005-Chuyen_giao_cho_Hoi_NN_quan_ly_hanh_nghe_ke_toan_k iem_toan.html)
QD 61-02-11-2006-Dinh muc chi tieu ap dung du an ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149307956/52cadf92/giaxaydungvn_-_QD_61-02-11-2006-Dinh_muc_chi_tieu_ap_dung_du_an_ODA.html)
TT 10-02-02-2005-Quy che cong khai tai chinh viec phan bo su dung von DTXDCB thuoc NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149307974/8ef2dc3c/giaxaydungvn_-_TT_10-02-02-2005-Quy_che_cong_khai_tai_chinh_viec_phan_bo_su_dung_v on_DTXDCB_thuoc_NSNN.html)
TT 116-19-12-2006-Quan ly va xu ly tai san cua DA su dung von NSNN khi DA ket thuc.doc (http://www.4shared.com/file/149307980/e0704ea/giaxaydungvn_-_TT_116-19-12-2006-Quan_ly_va_xu_ly_tai_san_cua_DA_su_dung_von_NSNN_k hi_DA_ket_thuc.html)
TT 17-13-3-2006-Tham dinh gia.doc (http://www.4shared.com/file/149308420/a4536f65/giaxaydungvn_-_TT_17-13-3-2006-Tham_dinh_gia.html)
TT 21-22-3-2005-Quy che cong khai tai chinh don vi du toan ngan sach.doc (http://www.4shared.com/file/149308451/9c15c934/giaxaydungvn_-_TT_21-22-3-2005-Quy_che_cong_khai_tai_chinh_don_vi_du_toan_ngan_sa ch.html)
TT 23-30-3-2005-Huong dan ke toan thuc hien sau chuan muc ke ioan.doc (http://www.4shared.com/file/149308485/2ed67360/giaxaydungvn_-_TT_23-30-3-2005-Huong_dan_ke_toan_thuc_hien_sau_chuan_muc_ke_ioan. html)
TT 29-14-4-2005-Quy che cong khai tai chinh cua doanh nghiep Nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/149309001/5ed7f2c8/giaxaydungvn_-_TT_29-14-4-2005-Quy_che_cong_khai_tai_chinh_cua_doanh_nghiep_Nha_n uoc.html)
TT 36-28-4-2006-HD ve dieu kien ve thu tuc cap phep hoat dong tu van ve gia dat.doc (http://www.4shared.com/file/149309028/153d28ee/giaxaydungvn_-_TT_36-28-4-2006-HD_ve_dieu_kien_ve_thu_tuc_cap_phep_hoat_dong_tu_v an_ve_gia_dat.html)
TT 37-16-5-2005-bo sung TT 56-14-6-2004-Xu ly tai chinh nha may duong.doc (http://www.4shared.com/file/149309045/3dd6f3d5/giaxaydungvn_-_TT_37-16-5-2005-bo_sung_TT_56-14-6-2004-Xu_ly_tai_chinh_nha_may_duong.html)
TT 38-18-5-2005-Trinh tu thu tuc xy ly tai chinh thanh lap moi giai the Cong ty NN.doc (http://www.4shared.com/file/149309050/54a7361b/giaxaydungvn_-_TT_38-18-5-2005-Trinh_tu_thu_tuc_xy_ly_tai_chinh_thanh_lap_moi_gia i_the_Cong_ty_NN.html)
TT 40-25-5-2005-HD co che tai chinh doi voi DA cap nuoc sach von ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149309242/a036b218/giaxaydungvn_-_TT_40-25-5-2005-HD_co_che_tai_chinh_doi_voi_DA_cap_nuoc_sach_von_O DA.html)
TT 53-12-6-2006-huong dan ap dung ke toan quan tri trong doanh nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/149309245/3e5227bb/giaxaydungvn_-_TT_53-12-6-2006-huong_dan_ap_dung_ke_toan_quan_tri_trong_doanh_ngh iep.html)
TT 53-23-6-2005-Tham dinh bao cao quyet toan von dau tu XDCB.doc (http://www.4shared.com/file/149309281/958aacae/giaxaydungvn_-_TT_53-23-6-2005-Tham_dinh_bao_cao_quyet_toan_von_dau_tu_XDCB.html)
TT 58-18-7-2005-Thu nop va quan ly phi le phi cang vu duong thuy noi dia.doc (http://www.4shared.com/file/149309327/87c48b26/giaxaydungvn_-_TT_58-18-7-2005-Thu_nop_va_quan_ly_phi_le_phi_cang_vu_duong_thuy_n oi_dia.html)
TT 60-01-8-2005-Sua doi TT 37-24-4-2003-le phi cap ho chieu thi thuc.doc (http://www.4shared.com/file/149309335/70d1db4b/giaxaydungvn_-_TT_60-01-8-2005-Sua_doi_TT_37-24-4-2003-le_phi_cap_ho_chieu_thi_thuc.html)
TT 64-15-8-2005-Quan ly thanh toan von dau tu DA duong Lang -Hao Lac.doc (http://www.4shared.com/file/149309489/9fdc582e/giaxaydungvn_-_TT_64-15-8-2005-Quan_ly_thanh_toan_von_dau_tu_DA_duong_Lang_-Hao_Lac.html)
TT 66-18-8-2005-HD thuc hien QD 74-06-4-2005 cua TTCP ve tien chuyen quyen SDD.doc (http://www.4shared.com/file/149309604/2a307af5/giaxaydungvn_-_TT_66-18-8-2005-HD_thuc_hien_QD_74-06-4-2005_cua_TTCP_ve_tien_chuyen_quyen_SDD.html)
TT 71-09-8-2006-HD thuc hien ND 43-25-4-2006 ve quyen tu chu don vi su nghiep cong lap.doc (http://www.4shared.com/file/149309952/b5786cb8/giaxaydungvn_-_TT_71-09-8-2006-HD_thuc_hien_ND_43-25-4-2006_ve_quyen_tu_chu_don_vi_su_nghiep_cong_lap.htm l)
TT 71-31-8-2005-Quan ly cap phat thanh toan von duong TPHCM-trung Luong.doc (http://www.4shared.com/file/149310162/d02e08f9/giaxaydungvn_-_TT_71-31-8-2005-Quan_ly_cap_phat_thanh_toan_von_duong_TPHCM-trung_Luong.html)
TT 76-08-9-2005-Co che day nhanh tien do XD cum tuyen du cu DBS Cuu Long.doc (http://www.4shared.com/file/149310184/a7ce8042/giaxaydungvn_-_TT_76-08-9-2005-Co_che_day_nhanh_tien_do_XD_cum_tuyen_du_cu_DBS_Cu u_Long.html)
TT 79-13-9-2005-Kinh phi dao tao bo duong CBCCNN.doc (http://www.4shared.com/file/149310189/d97ffcff/giaxaydungvn_-_TT_79-13-9-2005-Kinh_phi_dao_tao_bo_duong_CBCCNN.html)
TT 80-15-9-2005-TC mang luoi thong ke dieu tra khao sat gia dat.doc (http://www.4shared.com/file/149310206/835fd53f/giaxaydungvn_-_TT_80-15-9-2005-TC_mang_luoi_thong_ke_dieu_tra_khao_sat_gia_dat.ht ml)
TT 81-19-9-2005-Dai dien so huu von NN taic cac DN Ve TCTDT va KDVNN.doc (http://www.4shared.com/file/149310241/79578598/giaxaydungvn_-_TT_81-19-9-2005-Dai_dien_so_huu_von_NN_taic_cac_DN_Ve_TCTDT_va_KDV NN.html)
TT 91-18-10-2005-QD che do cong tac phi di cong tac ngan han o NN do NSNN bao dam kinh phi.doc (http://www.4shared.com/file/149310269/45ba6f28/giaxaydungvn_-_TT_91-18-10-2005-QD_che_do_cong_tac_phi_di_cong_tac_ngan_han_o_NN_d o_NSNN_bao_dam_kinh_phi.html)
TT 95-26-10-2005-HD thuc hien cac quy dinh cua phap luat ve le phi truoc ba.doc (http://www.4shared.com/file/149310292/55f0aa6f/giaxaydungvn_-_TT_95-26-10-2005-HD_thuc_hien_cac_quy_dinh_cua_phap_luat_ve_le_phi_ truoc_ba.html)
TT 96-16-10-2006-Muc thu che do nop quan ly phi dau gia.doc (http://www.4shared.com/file/149310336/a9b0eccb/giaxaydungvn_-_TT_96-16-10-2006-Muc_thu_che_do_nop_quan_ly_phi_dau_gia.html)
TT 97-16-10-2006-Phi va le phi thuoc quyen HDND tinh-thanh pho TW.doc (http://www.4shared.com/file/149310340/f92df39/giaxaydungvn_-_TT_97-16-10-2006-Phi_va_le_phi_thuoc_quyen_HDND_tinh-thanh_pho_TW.html)
TTLB NV-TC-15-9-2006-HD thuc hien muc luong toi thieu tu 1-10-2006.DOC (http://www.4shared.com/file/149310425/2ced9ab5/giaxaydungvn_-_TTLB_NV-TC-15-9-2006-HD_thuc_hien_muc_luong_toi_thieu_tu_1-10-2006.html)
TTLT 13-07-02-2005-Tieu chuan dieu kien bo nhiem xep luong ke toan truong.doc (http://www.4shared.com/file/149310428/525ce608/giaxaydungvn_-_TTLT_13-07-02-2005-Tieu_chuan_dieu_kien_bo_nhiem_xep_luong_ke_toan_tr uong.html)
TTLT 50-15-6-2005-Tieu chuan dieu kien thu tuc bo nhiem bai mien thay the Ke toan truong.doc (http://www.4shared.com/file/149310450/13c6f8fd/giaxaydungvn_-_TTLT_50-15-6-2005-Tieu_chuan_dieu_kien_thu_tuc_bo_nhiem_bai_mien_tha y_the_Ke_toan_truong.html)
TTLT 62-04-8-2005-Lap DT quan ly va su dung kinh phi cho cong tac PCCC rung.doc (http://www.4shared.com/file/149310473/b8f9cbc5/giaxaydungvn_-_TTLT_62-04-8-2005-Lap_DT_quan_ly_va_su_dung_kinh_phi_cho_cong_tac_PC CC_rung.html)
TTLTBTC+BKHCN 85-20-8-2004-QLTC doi voi DAKHCN.doc (http://www.4shared.com/file/149310494/b81e73e8/giaxaydungvn_-_TTLTBTCBKHCN_85-20-8-2004-QLTC_doi_voi_DAKHCN.html)

pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2004

Download văn bản tại đây:

CV 1571-18-2-2004-Dinh chinh TT 06-04-2-2004.doc (http://www.4shared.com/file/149305139/3035fcb6/giaxaydungvn_-_CV_1571-18-2-2004-Dinh_chinh_TT_06-04-2-2004.html)
CV 17 TC-NSNN-02-01-2004-Dinh chinh TT 114-28-11-2003.doc (http://www.4shared.com/file/149305144/1c516cc/giaxaydungvn_-_CV_17_TC-NSNN-02-01-2004-Dinh_chinh_TT_114-28-11-2003.html)
CV 3822-13-4-2004-Dinh chinhTT120-12-12-2003 thue TGGT.doc (http://www.4shared.com/file/149305182/4413fcf5/giaxaydungvn_-_CV_3822-13-4-2004-Dinh_chinhTT120-12-12-2003_thue_TGGT.html)
CV 4990-13-5-2004-D.chinh QD 43-26-4-2004-CCKe toan truong.doc (http://www.4shared.com/file/149305198/bddd24aa/giaxaydungvn_-_CV_4990-13-5-2004-Dchinh_QD_43-26-4-2004-CCKe_toan_truong.html)
CV 561-15-01-2004-DM phi le phi da co vb huong dan thuc hien.doc (http://www.4shared.com/file/149305202/8e8cc8a4/giaxaydungvn_-_CV_561-15-01-2004-DM_phi_le_phi_da_co_vb_huong_dan_thuc_hien.html)
CV 6616-16-6-2004-Dinh chinh TT 51-9-5-2004-Hanoi.doc (http://www.4shared.com/file/149305262/d8d66f22/giaxaydungvn_-_CV_6616-16-6-2004-Dinh_chinh_TT_51-9-5-2004-Hanoi.html)
CV 6617-16-6-2004-Dinh chinh TT 52-9-6-2004-TPHCM.doc (http://www.4shared.com/file/149305282/465542ac/giaxaydungvn_-_CV_6617-16-6-2004-Dinh_chinh_TT_52-9-6-2004-TPHCM.html)
CV 8397-23-7-2004-Huong dan thanh toan chi phu XD bo sung do tang gia thep.DOC (http://www.4shared.com/file/149305301/1647f329/giaxaydungvn_-_CV_8397-23-7-2004-Huong_dan_thanh_toan_chi_phu_XD_bo_sung_do_tang_gi a_thep.html)
QD 102-27-12-2004-Bai bo phu thu thep ong han nhap khau.doc (http://www.4shared.com/file/149305321/247191ab/giaxaydungvn_-_QD_102-27-12-2004-Bai_bo_phu_thu_thep_ong_han_nhap_khau.html)
QD 13-15-01-2004-Phi kiem dinh ATKT xe thiet bi chuyen dung.doc (http://www.4shared.com/file/149305338/44b6184e/giaxaydungvn_-_QD_13-15-01-2004-Phi_kiem_dinh_ATKT_xe_thiet_bi_chuyen_dung.html)
QD 14-16-01-2004-Bao hiem boi thuong Nguoi lao dong.doc (http://www.4shared.com/file/149305342/eb226797/giaxaydungvn_-_QD_14-16-01-2004-Bao_hiem_boi_thuong_Nguoi_lao_dong.html)
QD 21-24-2-2004-Quy che cap sd ql the tham dinh vien ve gia.doc (http://www.4shared.com/file/149305364/3077a020/giaxaydungvn_-_QD_21-24-2-2004-Quy_che_cap_sd_ql_the_tham_dinh_vien_ve_gia.html)
QD 23-01-3-2004-Danh muc va muc suat thue hang sat thep.xls (http://www.4shared.com/file/149305400/640fd53a/giaxaydungvn_-_QD_23-01-3-2004-Danh_muc_va_muc_suat_thue_hang_sat_thep.html)
QD 23-01-3-2004-QD tam thoi muc thue SNK hang sat thep.rar (http://www.4shared.com/file/149305510/7cd68e4c/giaxaydungvn_-_QD_23-01-3-2004-QD_tam_thoi_muc_thue_SNK_hang_sat_thep.html)
QD 33-12-4-2004-Quy tac bieu phi bao hiem xay dung lap dat.doc (http://www.4shared.com/file/149305553/81b31af2/giaxaydungvn_-_QD_33-12-4-2004-Quy_tac_bieu_phi_bao_hiem_xay_dung_lap_dat.html)
QD 44-21-4-2004-Bai bo 1 so diem tai VBPL do BTC ban hanh.doc (http://www.4shared.com/file/149305654/1d913108/giaxaydungvn_-_QD_44-21-4-2004-Bai_bo_1_so_diem_tai_VBPL_do_BTC_ban_hanh.html)
QD 53-15-6-2004-Dieu chinh muc thue nhap khau sat thep.doc (http://www.4shared.com/file/149305663/a8d8f768/giaxaydungvn_-_QD_53-15-6-2004-Dieu_chinh_muc_thue_nhap_khau_sat_thep.html)
QD 54-16-6-2004-DM cac DA chuong trinh vay von tin dung.doc (http://www.4shared.com/file/149306079/472efc6b/giaxaydungvn_-_QD_54-16-6-2004-DM_cac_DA_chuong_trinh_vay_von_tin_dung.html)
QD 67-07-01-2004-Cong bo du toan NSNN 2004.doc (http://www.4shared.com/file/149306085/c900ac8f/giaxaydungvn_-_QD_67-07-01-2004-Cong_bo_du_toan_NSNN_2004.html)
QD 88-19-11-2004-Ban hanh muc thu phi le phi hang hai.doc (http://www.4shared.com/file/149306123/db4e8b07/giaxaydungvn_-_QD_88-19-11-2004-Ban_hanh_muc_thu_phi_le_phi_hang_hai.html)
QD 89-22-11-2004-Phi le phi quan ly chat luong buu dien va vien thong.doc (http://www.4shared.com/file/149306158/3ddc448/giaxaydungvn_-_QD_89-22-11-2004-Phi_le_phi_quan_ly_chat_luong_buu_dien_va_vien_tho ng.html)
QD 99-17-12-2004-Danh muc DA vay von tin dung dau tu phat trien cua Nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/149306191/d6b433e0/giaxaydungvn_-_QD_99-17-12-2004-Danh_muc_DA_vay_von_tin_dung_dau_tu_phat_trien_cua _Nha_nuoc.html)
TT 05-30-01-2004-HD quan ly gia hang hoa dich vu.doc (http://www.4shared.com/file/149306204/755ac27f/giaxaydungvn_-_TT_05-30-01-2004-HD_quan_ly_gia_hang_hoa_dich_vu.html)
TT 06-04-2-2004-Thuc hien xu phat hanh chinh ve phi le phi.doc (http://www.4shared.com/file/149306211/1c2b07b1/giaxaydungvn_-_TT_06-04-2-2004-Thuc_hien_xu_phat_hanh_chinh_ve_phi_le_phi.html)
TT 10-19-2-2004-Duyet tham dinh thong bao QT nam HCSN.doc (http://www.4shared.com/file/149306234/5e7791bc/giaxaydungvn_-_TT_10-19-2-2004-Duyet_tham_dinh_thong_bao_QT_nam_HCSN.html)
TT 113-25-11-2004-H. dan khoa so ke toan cuoi nam va lap bao cao quyet toan NSNN 2004.doc (http://www.4shared.com/file/149306263/bd64f05a/giaxaydungvn_-_TT_113-25-11-2004-H_dan_khoa_so_ke_toan_cuoi_nam_va_lap_bao_cao_quye t_toan_NSNN_2004.html)
TT 114-26-11-2004-Phuong phap xac dinh gia dat va khung gia cac loai dat.doc (http://www.4shared.com/file/149306303/eafc3deb/giaxaydungvn_-_TT_114-26-11-2004-Phuong_phap_xac_dinh_gia_dat_va_khung_gia_cac_loai _dat.html)
TT 116-07-12-2004-HD ND197 boi thuong ho tro va tai dinh cu khi NN thu hoi dat.doc (http://www.4shared.com/file/149306761/55a1539d/giaxaydungvn_-_TT_116-07-12-2004-HD_ND197_boi_thuong_ho_tro_va_tai_dinh_cu_khi_NN_t hu_hoi_dat.html)
TT 117-07-12-2004-Hd ND 198 thu tien su dung dat.doc (http://www.4shared.com/file/149306870/30e11577/giaxaydungvn_-_TT_117-07-12-2004-Hd_ND_198_thu_tien_su_dung_dat.html)
TT 118-08-12-2004-Che do cong tac phi chi hoi nghi.doc (http://www.4shared.com/file/149306889/cea5b11c/giaxaydungvn_-_TT_118-08-12-2004-Che_do_cong_tac_phi_chi_hoi_nghi.html)
TT 119-08-12-2004-Trich nop kinh phi cong doan.doc (http://www.4shared.com/file/149306926/a5372e30/giaxaydungvn_-_TT_119-08-12-2004-Trich_nop_kinh_phi_cong_doan.html)
TT 122-22-12-2004-Che do ke toan va kiem toan DNTC co von nuocv ngoai tai VN.doc (http://www.4shared.com/file/149306929/358833a1/giaxaydungvn_-_TT_122-22-12-2004-Che_do_ke_toan_va_kiem_toan_DNTC_co_von_nuocv_ngoa i_tai_VN.html)
TT 124-23-12-2004-Quy dinh viec chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/149306971/46244fd6/giaxaydungvn_-_TT_124-23-12-2004-Quy_dinh_viec_chuyen_loi_nhuan_ra_nuoc_ngoai.html)
TT 132-30-12-2004-Thu nop quan ly su dung le phi so huu cong nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/149306977/af47eae3/giaxaydungvn_-_TT_132-30-12-2004-Thu_nop_quan_ly_su_dung_le_phi_so_huu_cong_nghiep. html)
TT 133-31-12-2004-Thuc hien Hiep dinh tranh danh thue hai lan.doc (http://www.4shared.com/file/149307008/c7d43d5f/giaxaydungvn_-_TT_133-31-12-2004-Thuc_hien_Hiep_dinh_tranh_danh_thue_hai_lan.html)
TT 14-08-3-2004-QD thu nop le phi cap GCN ATTB-ph.tien GTVT.doc (http://www.4shared.com/file/149307088/f0db757/giaxaydungvn_-_TT_14-08-3-2004-QD_thu_nop_le_phi_cap_GCN_ATTB-phtien_GTVT.html)
TT 15-09-3-2004-Huong dan ND 170-2003 ve Phap lenh Gia.doc (http://www.4shared.com/file/149307094/1fa0ca3d/giaxaydungvn_-_TT_15-09-3-2004-Huong_dan_ND_170-2003_ve_Phap_lenh_Gia.html)
TT 26-31-3-2004- Thue chuyen loi nhuan ra nuoc ngoai.doc (http://www.4shared.com/file/149307129/8327057c/giaxaydungvn_-_TT_26-31-3-2004-_Thue_chuyen_loi_nhuan_ra_nuoc_ngoai.html)
TT 30-07-4-2004-Phi khai thac su dung tai lieu luu tru.doc (http://www.4shared.com/file/149307134/e48d4880/giaxaydungvn_-_TT_30-07-4-2004-Phi_khai_thac_su_dung_tai_lieu_luu_tru.html)
TT 31-12-4-2004-Xu phat vi pham HC trong kinh doanh bao hiem.doc (http://www.4shared.com/file/149307153/2cb37aa5/giaxaydungvn_-_TT_31-12-4-2004-Xu_phat_vi_pham_HC_trong_kinh_doanh_bao_hiem.html)
TT 41-18-5-2004-HD thi hanh ND 100-25-2-2004-Xu phat HC thue.doc (http://www.4shared.com/file/149307157/2bdebebc/giaxaydungvn_-_TT_41-18-5-2004-HD_thi_hanh_ND_100-25-2-2004-Xu_phat_HC_thue.html)
TT 42-20-5-2004-HD giam sat danh gia hieu qua DNNN.doc (http://www.4shared.com/file/149307198/17d4ec21/giaxaydungvn_-_TT_42-20-5-2004-HD_giam_sat_danh_gia_hieu_qua_DNNN.html)
TT 42-20-5-2004-HD giam sat DNNN-Bang bieu.xls (http://www.4shared.com/file/149307238/ef7dbaf2/giaxaydungvn_-_TT_42-20-5-2004-HD_giam_sat_DNNN-Bang_bieu.html)
TT 45-21-5-2004-Bo sung TT 44-15-5-2003.doc (http://www.4shared.com/file/149307244/a98a601e/giaxaydungvn_-_TT_45-21-5-2004-Bo_sung_TT_44-15-5-2003.html)
TT 48-01-6-2004-Ban giao duong dien thuy loi ve TCTDLVN.doc (http://www.4shared.com/file/149307266/75b263b0/giaxaydungvn_-_TT_48-01-6-2004-Ban_giao_duong_dien_thuy_loi_ve_TCTDLVN.html)
TT 51-9-6-2004-Co che tai chinh NS dac thu Hanoi.doc (http://www.4shared.com/file/149307284/53f2f12/giaxaydungvn_-_TT_51-9-6-2004-Co_che_tai_chinh_NS_dac_thu_Hanoi.html)
TT 52-9-6-2004-Co che tai chinh NS dac thu TPHCM.doc (http://www.4shared.com/file/149307289/7b8e53af/giaxaydungvn_-_TT_52-9-6-2004-Co_che_tai_chinh_NS_dac_thu_TPHCM.html)
TT 55-10-6-2004-Huong dan xay dung du toan von NSNN 2005.doc (http://www.4shared.com/file/149307330/e06458f7/giaxaydungvn_-_TT_55-10-6-2004-Huong_dan_xay_dung_du_toan_von_NSNN_2005.html)
TT 56-14-6-2004-Xu ly tai chinh Nha may duong.doc (http://www.4shared.com/file/149307379/fdd42557/giaxaydungvn_-_TT_56-14-6-2004-Xu_ly_tai_chinh_Nha_may_duong.html)
TT 76-29-7-2004-Thu nop phi le phi giao thong duong bo.doc (http://www.4shared.com/file/149307416/3e7e89c5/giaxaydungvn_-_TT_76-29-7-2004-Thu_nop_phi_le_phi_giao_thong_duong_bo.html)
TT 78-10-8-2004-Quan ly viec rut von doi voi nguon ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149307436/c48eb47/giaxaydungvn_-_TT_78-10-8-2004-Quan_ly_viec_rut_von_doi_voi_nguon_ODA.html)
TT 83-17-8-2004-Quan ly tru so lam viec cua CQHCSN.doc (http://www.4shared.com/file/149307487/98bb021a/giaxaydungvn_-_TT_83-17-8-2004-Quan_ly_tru_so_lam_viec_cua_CQHCSN.html)
TT 84-18-8-2004-Bo sung TT 120-12-12-2003-Thue TGGT.doc (http://www.4shared.com/file/149307518/d804cef5/giaxaydungvn_-_TT_84-18-8-2004-Bo_sung_TT_120-12-12-2003-Thue_TGGT.html)
TT 86-25-9-2004-QL nguon von dau tu Co so ha tang.doc (http://www.4shared.com/file/149307595/6e6c3840/giaxaydungvn_-_TT_86-25-9-2004-QL_nguon_von_dau_tu_Co_so_ha_tang.html)
TT 88-01-9-2004-Thi hanh Luat thue thu nhap doanh nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/149307597/8062596c/giaxaydungvn_-_TT_88-01-9-2004-Thi_hanh_Luat_thue_thu_nhap_doanh_nghiep.html)
TT 89-03-9-2004-Xu ly rui ro von tin dung dau tu phat trien.doc (http://www.4shared.com/file/149307649/d032b47f/giaxaydungvn_-_TT_89-03-9-2004-Xu_ly_rui_ro_von_tin_dung_dau_tu_phat_trien.html)
TT 92-16-9-2004-Uu dai thue DA nha may dien Uong Bi va Ca mau.doc (http://www.4shared.com/file/149307664/9cb5aa40/giaxaydungvn_-_TT_92-16-9-2004-Uu_dai_thue_DA_nha_may_dien_Uong_Bi_va_Ca_mau.html )
TT 96-13-10-2004-HD q. ly thanh toan thu hoi va quyet toan von ung truoc cho DADTXDCB.doc (http://www.4shared.com/file/149307676/6ba0fa2d/giaxaydungvn_-_TT_96-13-10-2004-HD_q_ly_thanh_toan_thu_hoi_va_quyet_toan_von_ung_t ruoc_cho_DADTXDCB.html)
TT 9613-10-2004-HD quan ly thanh toan thu hoi va quyet toan von ung truoc cho DADTXDCB.doc (http://www.4shared.com/file/149307694/1b2db68f/giaxaydungvn_-_TT_9613-10-2004-HD_quan_ly_thanh_toan_thu_hoi_va_quyet_toan_von_un g_truoc_cho_DADTXDCB.html)

pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2001 - 2003

Download văn bản tại đây:

17 TC-NSNN-02-01-2004-Dinh chinh TT114-28-11-2003.doc (http://www.4shared.com/file/149299942/6a2fec2d/giaxaydungvn_-_17_TC-NSNN-02-01-2004-Dinh_chinh_TT114-28-11-2003.html)
QD 10-24-01-2003- Phi kiem dinh thiet bi xe may.doc (http://www.4shared.com/file/149299953/433edfa/giaxaydungvn_-_QD_10-24-01-2003-_Phi_kiem_dinh_thiet_bi_xe_may.html)
QD 112 - 09-01-2001- DM chi tieu ap dung du an ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149300057/b7cbec32/giaxaydungvn_-_QD_11-24-01-2003-_Phi_kiem_dinh_PTien_thuy_noi_dia.html)
QD 11-24-01-2003- Phi kiem dinh PTien thuy noi dia.doc (http://www.4shared.com/file/149300165/732ab4ea/giaxaydungvn_-_QD_112_-_09-01-2001-_DM_chi_tieu_ap_dung_du_an_ODA.html)
QD 114-28-11-2003-Thuc hien du toan NSNN 2004.doc (http://www.4shared.com/file/149300174/1d36b53d/giaxaydungvn_-_QD_114-28-11-2003-Thuc_hien_du_toan_NSNN_2004.html)
QD 12-24-01-2003- Phi kiem dinhTBVT thuoc DKVN.doc (http://www.4shared.com/file/149300241/4437ac28/giaxaydungvn_-_QD_12-24-01-2003-_Phi_kiem_dinhTBVT_thuoc_DKVN.html)
QD 13-15-01-2004-Sua doi QD 10-2003 ngay 24-01-2003.doc (http://www.4shared.com/file/149300257/b44f385c/giaxaydungvn_-_QD_13-15-01-2004-Sua_doi_QD_10-2003_ngay_24-01-2003.html)
QD 168-07-10-2003- Quy trinh tham tra quyet toan von dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/149300265/716c0ab3/giaxaydungvn_-_QD_168-07-10-2003-_Quy_trinh_tham_tra_quyet_toan_von_dau_tu.html)
QD 18-19-3-2003- Le phi doc quyen Tham do khoang san.doc (http://www.4shared.com/file/149300307/c8faa62e/giaxaydungvn_-_QD_18-19-3-2003-_Le_phi_doc_quyen_Tham_do_khoang_san.html)
QD 208-15-12-2003-Bo sung che do ke toan NS QD 414-2001.doc (http://www.4shared.com/file/149300315/3feff643/giaxaydungvn_-_QD_208-15-12-2003-Bo_sung_che_do_ke_toan_NS_QD_414-2001.html)
QD 22-18-02-2003-Co che TC su dung quy dat tao von XDCSHT.doc (http://www.4shared.com/file/149300361/77c3a49d/giaxaydungvn_-_QD_22-18-02-2003-Co_che_TC_su_dung_quy_dat_tao_von_XDCSHT.html)
QD 22-18-2-2003-Co che tai chinh sd quy dat tao von XDHT.doc (http://www.4shared.com/file/149300372/f7d1c466/giaxaydungvn_-_QD_22-18-2-2003-Co_che_tai_chinh_sd_quy_dat_tao_von_XDHT.html)
QD 23-25-02-2003-BHTNDA chu xe co gioi.doc (http://www.4shared.com/file/149300381/e9408913/giaxaydungvn_-_QD_23-25-02-2003-BHTNDA_chu_xe_co_gioi.html)
QD 70-04-6-2002-Sua doi muc le phi kiem dinh an toan LPG.doc (http://www.4shared.com/file/149300419/3316aced/giaxaydungvn_-_QD_70-04-6-2002-Sua_doi_muc_le_phi_kiem_dinh_an_toan_LPG.html)
QD 70-15-5-2003-Thoi han cham dut xu ly ghi thu chi NSHTDNNN.doc (http://www.4shared.com/file/149300426/8884e2bf/giaxaydungvn_-_QD_70-15-5-2003-Thoi_han_cham_dut_xu_ly_ghi_thu_chi_NSHTDNNN.html)
QD 76-28-5-2003-QLSD Quy ho tro sap xep va CPHDNNN.doc (http://www.4shared.com/file/149300436/919fd3fe/giaxaydungvn_-_QD_76-28-5-2003-QLSD_Quy_ho_tro_sap_xep_va_CPHDNNN.html)
QD 78-29-5-2003-Che do ke toan Quy ho tro phat trien.doc (http://www.4shared.com/file/149300444/30d02415/giaxaydungvn_-_QD_78-29-5-2003-Che_do_ke_toan_Quy_ho_tro_phat_trien.html)
QD 87-14-7-2003-Danh muc VBQPPL het hieu luc.doc (http://www.4shared.com/file/149301161/ccfb1796/giaxaydungvn_-_QD_87-14-7-2003-Danh_muc_VBQPPL_het_hieu_luc.html)
TT 03-10-01-2003-thu nop quan ly phi Kiem dinh TB.doc (http://www.4shared.com/file/149301209/963c867b/giaxaydungvn_-_TT_03-10-01-2003-thu_nop_quan_ly_phi_Kiem_dinh_TB.html)
TT 03-11-01-2001- Le phi cap GPXD.doc (http://www.4shared.com/file/149301226/34b5f968/giaxaydungvn_-_TT_03-11-01-2001-_Le_phi_cap_GPXD.html)
TT 04 -15-01-2001- Sua doi thue NK.doc (http://www.4shared.com/file/149301454/91777231/giaxaydungvn_-_TT_04_-15-01-2001-_Sua_doi_thue_NK.html)
TT 08-18-01-2001- HD thue thu nhap DN.doc (http://www.4shared.com/file/149302004/f9bc8146/giaxaydungvn_-_TT_08-18-01-2001-_HD_thue_thu_nhap_DN.html)
TT 10-24-01-2003-Phi kiem dinh thiet bi xe may chuyen dung.doc (http://www.4shared.com/file/149302106/16708a5d/giaxaydungvn_-_TT_10-24-01-2003-Phi_kiem_dinh_thiet_bi_xe_may_chuyen_dung.html)
TT 105-10-10-2001- Sua doi thue nhap khau.doc (http://www.4shared.com/file/149302396/c436e57a/giaxaydungvn_-_TT_105-10-10-2001-_Sua_doi_thue_nhap_khau.html)
TT 106-07-11-2003-Quan ly von DTXDCB thuoc xa thi tran.doc (http://www.4shared.com/file/149302400/f9d8ed83/giaxaydungvn_-_TT_106-07-11-2003-Quan_ly_von_DTXDCB_thuoc_xa_thi_tran.html)
TT 108-07-11-2003-Co che tai chinh DA VSMT von ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149302606/133f9cd8/giaxaydungvn_-_TT_108-07-11-2003-Co_che_tai_chinh_DA_VSMT_von_ODA.html)
TT 11-24-01-2003-Phi kiem dinh phuong tien thuy noi dia.doc (http://www.4shared.com/file/149302618/ed9c809e/giaxaydungvn_-_TT_11-24-01-2003-Phi_kiem_dinh_phuong_tien_thuy_noi_dia.html)
TT 114-28-11-2003-Thuc hien Du toan NSNN 2004.doc (http://www.4shared.com/file/149302655/f7413927/giaxaydungvn_-_TT_114-28-11-2003-Thuc_hien_Du_toan_NSNN_2004.html)
TT 120-12-12-2003- Thi hanh ND 158 thue VAT.doc (http://www.4shared.com/file/149302679/ccc1178e/giaxaydungvn_-_TT_12-24-01-2003-Phi_kiem_dinh_thiet_bi_dang_kiem.html)
TT 120-12-12-2003-Thi hanh ND 158 thue VAT-Quyet toan.xls (http://www.4shared.com/file/149302711/9582520d/giaxaydungvn_-_TT_120-12-12-2003-_Thi_hanh_ND_158_thue_VAT.html)
TT 120-12-12-2003-Thi hanh ND 158 thue VAT-To khai VAT.xls (http://www.4shared.com/file/149302755/f6835310/giaxaydungvn_-_TT_120-12-12-2003-Thi_hanh_ND_158_thue_VAT-Quyet_toan.html)
TT 12-24-01-2003-Phi kiem dinh thiet bi dang kiem.doc (http://www.4shared.com/file/149302792/c45289bf/giaxaydungvn_-_TT_120-12-12-2003-Thi_hanh_ND_158_thue_VAT-To_khai_VAT.html)
TT 15 -21-3 -2002- Kinh phi ho tro xay dung VBQPPL.doc (http://www.4shared.com/file/149302827/5c90e3c6/giaxaydungvn_-_TT_15_-21-3_-2002-_Kinh_phi_ho_tro_xay_dung_VBQPPL.html)
TT 17-2001-21-3-2001-QL SD le phi tham dinh k.q dau thau.doc (http://www.4shared.com/file/149302856/64d64597/giaxaydungvn_-_TT_17-2001-21-3-2001-QL_SD_le_phi_tham_dinh_kq_dau_thau.html)
TT 18-19-3-2003-Le phi doc quyen tham do khoang san.doc (http://www.4shared.com/file/149302877/21e71783/giaxaydungvn_-_TT_18-19-3-2003-Le_phi_doc_quyen_tham_do_khoang_san.html)
TT 23 -20-3 -2002 -HD quan ly su dung chi phi QLDA.doc (http://www.4shared.com/file/149302883/a112cf55/giaxaydungvn_-_TT_23_-20-3_-2002_-HD_quan_ly_su_dung_chi_phi_QLDA.html)
TT 23-20-3-2002-HD quan ly chi phi QLDA von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149302926/2a55b967/giaxaydungvn_-_TT_23-20-3-2002-HD_quan_ly_chi_phi_QLDA_von_NSNN.html)
TT 41-03-5-2002-HD thue du an ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149302967/393e4cf5/giaxaydungvn_-_TT_41-03-5-2002-HD_thue_du_an_ODA.html)
TT 43-13-5-2003-Le phi cap GPTVXD cho NTNN & CCHN tke.doc (http://www.4shared.com/file/149302996/c9a160ac/giaxaydungvn_-_TT_43-13-5-2003-Le_phi_cap_GPTVXD_cho_NTNN__CCHN_tke.html)
TT 44-15-5-2003-QLTT von DT- Mau bieu.xls (http://www.4shared.com/file/149303010/5f76137b/giaxaydungvn_-_TT_44-15-5-2003-QLTT_von_DT_va_von_SN_nguon_von_NSNN.html)
TT 44-15-5-2003-QLTT von DT va von SN nguon von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149303048/2cda6f0c/giaxaydungvn_-_TT_44-15-5-2003-QLTT_von_DT-_Mau_bieu.html)
TT 45-15-5-2003-HD quyet toan von dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/149303058/35c15e4d/giaxaydungvn_-_TT_45-15-5-2003-HD_quyet_toan_von_dau_tu-mau_bieu.html)
TT 45-15-5-2003-HD quyet toan von dau tu-mau bieu.doc (http://www.4shared.com/file/149303105/37c5bc82/giaxaydungvn_-_TT_45-15-5-2003-HD_quyet_toan_von_dau_tu.html)
TT 49-16-5-2003-QL tai chinh doi voi Bao hiem VN.doc (http://www.4shared.com/file/149303226/9ebc31e3/giaxaydungvn_-_TT_49-16-5-2003-QL_tai_chinh_doi_voi_Bao_hiem_VN.html)
TT 50-22-5-2003-Quy che chi tieu noi bo.doc (http://www.4shared.com/file/149303300/442b9c63/giaxaydungvn_-_TT_50-22-5-2003-Quy_che_chi_tieu_noi_bo.html)
TT 52-30-5-2003-Phi su dung duong bo.doc (http://www.4shared.com/file/149303316/b4530817/giaxaydungvn_-_TT_52-30-5-2003-Phi_su_dung_duong_bo.html)
TT 55-04-6-2003-Le phi truoc ba.doc (http://www.4shared.com/file/149303330/6f06cfa0/giaxaydungvn_-_TT_55-04-6-2003-Le_phi_truoc_ba.html)
TT 59-23-6-2003-HD thuc hien 60-203-ND-CP Luat NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149303337/f1625a03/giaxaydungvn_-_TT_59-23-6-2003-HD_thuc_hien_60-203-ND-CP_Luat_NSNN.html)
TT 66-06-8-2002-HD TTTT xu ly TC khi giai the DNNN.doc (http://www.4shared.com/file/149303389/f52eaecf/giaxaydungvn_-_TT_66-06-8-2002-HD_TTTT_xu_ly_TC_khi_giai_the_DNNN.html)
TT 69-18-07-2003-HD QL va Su dung chi phi giam sat dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/149303417/c61b2e04/giaxaydungvn_-_TT_69-18-07-2003-HD_QL_va_Su_dung_chi_phi_giam_sat_dau_tu.html)
TT 76-4-8-2003-HD ve bao hiem trong dau tu va xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/149303438/64925117/giaxaydungvn_-_TT_76-4-8-2003-HD_ve_bao_hiem_trong_dau_tu_va_xay_dung.html)
TT 83-25-9-2002-QD che do nop phi le phi TCDLCL.rar (http://www.4shared.com/file/149303442/cb062ece/giaxaydungvn_-_TT_83-25-9-2002-QD_che_do_nop_phi_le_phi_TCDLCL.html)
TT 94-22-11-2001-Bo sung TT 121-29-12-2000.doc (http://www.4shared.com/file/149303482/67b361c2/giaxaydungvn_-_TT_94-22-11-2001-Bo_sung_TT_121-29-12-2000.html)
TT 96-10-10-2003-Kiem tra sau thong quan hang hoa.doc (http://www.4shared.com/file/149303485/f9d7f461/giaxaydungvn_-_TT_96-10-10-2003-Kiem_tra_sau_thong_quan_hang_hoa.html)
TT 97-13-10-2003-BS TT03-10-01-2003-Phi kiem dinh TB.doc (http://www.4shared.com/file/149303682/6437b5ac/giaxaydungvn_-_TT_97-13-10-2003-BS_TT03-10-01-2003-Phi_kiem_dinh_TB.html)
TT 98-14-10-2003-Bieu mau.doc (http://www.4shared.com/file/149303784/8c967aae/giaxaydungvn_-_TT_98-14-10-2003-Bieu_mau.html)
TT 98-14-10-2003-Q ly su dung chi phi QLDADT tu von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149304411/b2afb388/giaxaydungvn_-_TT_98-14-10-2003-Q_ly_su_dung_chi_phi_QLDADT_tu_von_NSNN.html)
TTLB TC-LDTBXH-109-10-11-2003-QL tai chinh hoi thi tay nghe.doc (http://www.4shared.com/file/149304545/c977e9e3/giaxaydungvn_-_TTLB_TC-LDTBXH-109-10-11-2003-QL_tai_chinh_hoi_thi_tay_nghe.html)
TTLT 115-28-11-2003-C. nang n.vu CQTC thuoc UBND cac cap.doc (http://www.4shared.com/file/149304668/87b64985/giaxaydungvn_-_TTLT_115-28-11-2003-C_nang_nvu_CQTC_thuoc_UBND_cac_cap.html)
TTLT 125-18-12-2003-Thuc hien ND67-13-6-2003-Phi nuoc thai.doc (http://www.4shared.com/file/149304720/ecc36e84/giaxaydungvn_-_TTLT_125-18-12-2003-Thuc_hien_ND67-13-6-2003-Phi_nuoc_thai.html)
TTLT 22-24-3-2003-HD co che QLTC To chuc KHCN co thu.doc (http://www.4shared.com/file/149304895/740104fd/giaxaydungvn_-_TTLT_22-24-3-2003-HD_co_che_QLTC_To_chuc_KHCN_co_thu.html)
TTLT 66-03-7-2003-HD QL cap phat QT CT nuoc sach NT.doc (http://www.4shared.com/file/149304910/cd70104d/giaxaydungvn_-_TTLT_66-03-7-2003-HD_QL_cap_phat_QT_CT_nuoc_sach_NT.html)
TTLT 93-21-11-2001- Phi le phi cong chung chung thuc.doc (http://www.4shared.com/file/149304920/e65d438e/giaxaydungvn_-_TTLT_93-21-11-2001-_Phi_le_phi_cong_chung_chung_thuc.html)
VB 17 TC-NSNN-02-01-2004-Dinh chinh TT 114-28-11-2003.doc (http://www.4shared.com/file/149304936/1625d7fa/giaxaydungvn_-_VB_17_TC-NSNN-02-01-2004-Dinh_chinh_TT_114-28-11-2003.html)
VB 170-KB-TTVDT-27-02-2001- Co quan QLNNCLCTXD.doc (http://www.4shared.com/file/149304961/f536b61c/giaxaydungvn_-_VB_170-KB-TTVDT-27-02-2001-_Co_quan_QLNNCLCTXD.html)

pth911
17-02-2009, 04:25 PM
Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 1995 - 2000

Download văn bản tại đây:

QD 100-16-6-2000- Thong tu het hieu luc.doc (http://www.4shared.com/file/149297627/a79c8f2a/giaxaydungvn_-_QD_100-16-6-2000-_Thong_tu_het_hieu_luc.html)
QD 106-30-6-2000- sua doi thue NK.doc (http://www.4shared.com/file/149297638/2e38a3fa/giaxaydungvn_-_QD_106-30-6-2000-_sua_doi_thue_NK.html)
QD 107-24-01-1997-Sua doi QD 663-TC-Bao hiem CTXD.doc (http://www.4shared.com/file/149297664/5af91b94/giaxaydungvn_-_QD_107-24-01-1997-Sua_doi_QD_663-TC-Bao_hiem_CTXD.html)
QD 130-24-8-2000-Sua doi thue NK.doc (http://www.4shared.com/file/149297686/2a745736/giaxaydungvn_-_QD_130-24-8-2000-Sua_doi_thue_NK.html)
QD 131-30-8-2000-Sua doi thue NK.doc (http://www.4shared.com/file/149297785/b2bf6cbb/giaxaydungvn_-_QD_131-30-8-2000-Sua_doi_thue_NK.html)
QD 141-16-11-1999 -Thu le phi tham dinh du an.doc (http://www.4shared.com/file/149297872/a01fa2ea/giaxaydungvn_-_QD_141-16-11-1999_-Thu_le_phi_tham_dinh_du_an.html)
QD 141-16-11-1999-Bieu le phi kem theo.doc (http://www.4shared.com/file/149297891/a795dede/giaxaydungvn_-_QD_141-16-11-1999-Bieu_le_phi_kem_theo.html)
QD 144-15-9-2000- le phi y te du phong.doc (http://www.4shared.com/file/149297915/69e3faf8/giaxaydungvn_-_QD_144-15-9-2000-_le_phi_y_te_du_phong.html)
QD 151-15-9-2000-Sua doi thue NK.doc (http://www.4shared.com/file/149297936/c2dcc9c0/giaxaydungvn_-_QD_151-15-9-2000-Sua_doi_thue_NK.html)
QD 166-13-12-1999- Che do QLSD va trich khau hao TSCD.doc (http://www.4shared.com/file/149297945/14940ebd/giaxaydungvn_-_QD_166-13-12-1999-_Che_do_QLSD_va_trich_khau_hao_TSCD.html)
QD 179-24-02-1998-Tien thue dat mat nuoc-English.doc (http://www.4shared.com/file/149297973/d6daf84b/giaxaydungvn_-_QD_179-24-02-1998-Tien_thue_dat_mat_nuoc-English.html)
QD 179-24-02-1998-Tien thue dat mat nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/149297986/2128100b/giaxaydungvn_-_QD_179-24-02-1998-Tien_thue_dat_mat_nuoc.html)
QD 189-24-11-2000- Tien thue dat mat nuoc bien.doc (http://www.4shared.com/file/149297998/df8b0c4d/giaxaydungvn_-_QD_189-24-11-2000-_Tien_thue_dat_mat_nuoc_bien.html)
QD 204-21-12-2000-Sua doi thue NK.doc (http://www.4shared.com/file/149298033/e5041696/giaxaydungvn_-_QD_204-21-12-2000-Sua_doi_thue_NK.html)
QD 214-28-12-2000- Che do ke toan cho Chu dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/149298039/5d1ff88/giaxaydungvn_-_QD_214-28-12-2000-_Che_do_ke_toan_cho_Chu_dau_tu.html)
QD 218-29-12-2000- Che do luu tru tai lieu ke toan.doc (http://www.4shared.com/file/149298098/88392794/giaxaydungvn_-_QD_218-29-12-2000-_Che_do_luu_tru_tai_lieu_ke_toan.html)
QD 219-29-12-2000- 6 chuan muc kiem toan.doc (http://www.4shared.com/file/149298099/ff3e1702/giaxaydungvn_-_QD_219-29-12-2000-_6_chuan_muc_kiem_toan.html)
QD 58-21-4-2000-le phi KD thiet bi.doc (http://www.4shared.com/file/149298142/dc80daf0/giaxaydungvn_-_QD_58-21-4-2000-le_phi_KD_thiet_bi.html)
QD 663-23-6-1995-Quy tac bao hiem rui ro ve xay dung.doc (http://www.4shared.com/file/149298168/e63516c/giaxaydungvn_-_QD_663-23-6-1995-Quy_tac_bao_hiem_rui_ro_ve_xay_dung.html)
QD 83-29-5-2000-le phi cap GCN§CN.doc (http://www.4shared.com/file/149298671/6bebce0c/giaxaydungvn_-_QD_83-29-5-2000-le_phi_cap_GCNCN.html)
QD 96-12-6-2000-HD chi tiet Quy trinh va thu tuc rut von ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149298754/28753236/giaxaydungvn_-_QD_96-12-6-2000-HD_chi_tiet_Quy_trinh_va_thu_tuc_rut_von_ODA.html)
QD 99-13-6-2000- Che do ke toan CT chung khoan.doc (http://www.4shared.com/file/149298806/b050e062/giaxaydungvn_-_QD_99-13-6-2000-_Che_do_ke_toan_CT_chung_khoan.html)
TT 05-1999 -TT- BKH&DT ngay11-11-1999.doc (http://www.4shared.com/file/149298857/ba2024b1/giaxaydungvn_-_TT_05-1999_-TT-_BKHDT_ngay11-11-1999.html)
TT 102-19-10-2000- Le phi kiem dinh TB an toan.doc (http://www.4shared.com/file/149298887/f8e5afc/giaxaydungvn_-_TT_102-19-10-2000-_Le_phi_kiem_dinh_TB_an_toan.html)
TT 103-2000 ngay 20-10-2000- Le phi XN canh.doc (http://www.4shared.com/file/149298903/c1f87eda/giaxaydungvn_-_TT_103-2000_ngay_20-10-2000-_Le_phi_XN_canh.html)
TT 104-23-10-2000-HD Luat thue chuyen quyen su dung dat.doc (http://www.4shared.com/file/149298918/4f319613/giaxaydungvn_-_TT_104-23-10-2000-HD_Luat_thue_chuyen_quyen_su_dung_dat.html)
TT 105-08-12-1994-Huong dan bao hiem cac CTXD.doc (http://www.4shared.com/file/149298943/a594bbde/giaxaydungvn_-_TT_105-08-12-1994-Huong_dan_bao_hiem_cac_CTXD.html)
TT 105-23-10-2000- Mien nop thue nong nghiep.doc (http://www.4shared.com/file/149298971/60b78931/giaxaydungvn_-_TT_105-23-10-2000-_Mien_nop_thue_nong_nghiep.html)
TT 106-24-10-2000- Mien thue vung lu lut.doc (http://www.4shared.com/file/149298985/e04251e7/giaxaydungvn_-_TT_106-24-10-2000-_Mien_thue_vung_lu_lut.html)
TT 107-25-10-2000- HD dang ky hanh nghe kiem toan.doc (http://www.4shared.com/file/149299016/1fe4e7fe/giaxaydungvn_-_TT_107-25-10-2000-_HD_dang_ky_hanh_nghe_kiem_toan.html)
TT 109-13-11-2000- Le phi tham dinh dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/149299036/2dd2857c/giaxaydungvn_-_TT_109-13-11-2000-_Le_phi_tham_dinh_dau_tu.html)
TT 11-01-02-2000- QLtai chinh CTCP va TNHH.doc (http://www.4shared.com/file/149299053/be2d675/giaxaydungvn_-_TT_11-01-02-2000-_QLtai_chinh_CTCP_va_TNHH.html)
TT 110-14-11-2000- QL von DNNN danh DTXD.doc (http://www.4shared.com/file/149299060/b9c6d40c/giaxaydungvn_-_TT_110-14-11-2000-_QL_von_DNNN_danh_DTXD.html)
TT 119-22-12-2003-Thi hanh Luat thue tieu thu dac biet.doc (http://www.4shared.com/file/149299066/50a57139/giaxaydungvn_-_TT_119-22-12-2003-Thi_hanh_Luat_thue_tieu_thu_dac_biet.html)
TT 121-29-12-2000-Dau thau mua sam do dungvay tu thiet bi.doc (http://www.4shared.com/file/149299108/e085918f/giaxaydungvn_-_TT_121-29-12-2000-Dau_thau_mua_sam_do_dungvay_tu_thiet_bi.html)
TT 122-29-12-2000- Thi hanh luat thue TVA.doc (http://www.4shared.com/file/149299120/dc687b3f/giaxaydungvn_-_TT_122-29-12-2000-_Thi_hanh_luat_thue_TVA.html)
TT 135 -19-11-1999-HD QLy thanh toan von DT va von SN.doc (http://www.4shared.com/file/149299173/3816dec0/giaxaydungvn_-_TT_135_-19-11-1999-HD_QLy_thanh_toan_von_DT_va_von_SN.html)
TT 135 -19-11-1999-So do kem theo.xls (http://www.4shared.com/file/149299334/c19a5a09/giaxaydungvn_-_TT_135_-19-11-1999-So_do_kem_theo.html)
TT 136-19-11-1999- HD quyet toan von dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/149299340/89b608d7/giaxaydungvn_-_TT_136-19-11-1999-_HD_quyet_toan_von_dau_tu.html)
TT 137-19-11-1999- HD bao hiem CTXD.doc (http://www.4shared.com/file/149299358/9e76b1a4/giaxaydungvn_-_TT_137-19-11-1999-_HD_bao_hiem_CTXD.html)
TT 32-23-12-1999-HD thuc hien 198 -1999-Tien luong BQLDA.doc (http://www.4shared.com/file/149299524/dc0c17fa/giaxaydungvn_-_TT_32-23-12-1999-HD_thuc_hien_198_-1999-Tien_luong_BQLDA.html)
TT 52-05-6-2000-HD mien thue chuyen gia ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149299540/8d3b7465/giaxaydungvn_-_TT_52-05-6-2000-HD_mien_thue_chuyen_gia_ODA.html)
TT 70- 17-7-2000-HD quyet toan von dau tu.doc (http://www.4shared.com/file/149299549/f4e7ccc1/giaxaydungvn_-_TT_70-_17-7-2000-HD_quyet_toan_von_dau_tu.html)
TT 96-28-9-2000-Bieu kem theo.xls (http://www.4shared.com/file/149299611/850d0eef/giaxaydungvn_-_TT_96-28-9-2000-Bieu_kem_theo.html)
TT 96-28-9-2000-HD quan ly_thanh toan von DT va von SN.doc (http://www.4shared.com/file/149299615/8260caf6/giaxaydungvn_-_TT_96-28-9-2000-HD_quan_ly_thanh_toan_von_DT_va_von_SN.html)
TT 99-12-10-2000-HD phan loai may moc thiet bi.doc (http://www.4shared.com/file/149299659/efba43d9/giaxaydungvn_-_TT_99-12-10-2000-HD_phan_loai_may_moc_thiet_bi.html)
TTLBXD-TC-VGCP-13-18-8-1994- Huong dan phuong phap xac dinh gia tri con lai cua nha o.doc (http://www.4shared.com/file/149299745/fed55484/giaxaydungvn_-_TTLBXD-TC-VGCP-13-18-8-1994-_Huong_dan_phuong_phap_xac_dinh_gia_tri_con_lai_cu a_nha_o.html)
TTLT 71-19-7-2000- Le phi Hai quan.doc (http://www.4shared.com/file/149299852/72f6b75b/giaxaydungvn_-_TTLT_71-19-7-2000-_Le_phi_Hai_quan.html)
VB 1749-KB-TTVDT-22-12-2000- Vuong mac trong KSTT von DT-t1.rar (http://www.4shared.com/file/149299883/b05ff980/giaxaydungvn_-_VB_1749-KB-TTVDT-22-12-2000-_Vuong_mac_trong_KSTT_von_DT-t1.html)
VB 1749-KB-TTVDT-22-12-2000- Vuong mac trong KSTT von DT-t2.doc (http://www.4shared.com/file/149299885/593c5cb5/giaxaydungvn_-_VB_1749-KB-TTVDT-22-12-2000-_Vuong_mac_trong_KSTT_von_DT-t2.html)

pth911
17-02-2009, 04:30 PM
Tổng hợp các văn bản của Tài Chính từ năm 2007 - 2008

Download văn bản tại đây:
CV 5361-24-4-2006-Phi tham dinh thiet ke co so.doc (http://www.4shared.com/file/149310506/8610c3ba/giaxaydungvn_-CV_5361-24-4-2006-Phi_tham_dinh_thiet_ke_co_so.html)
QD 18-28-3-2006-Muc thu phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc (http://www.4shared.com/file/149310524/5a28c014/giaxaydungvn_-QD_18-28-3-2006-Muc_thu_phi_tham_dinh_Hop_dong_chuyen_giao_cong_ng he.html)
QD 18-28-3-2006-Quy dinh muc thu che do phi tham dinh Hop dong chuyen giao cong nghe.doc (http://www.4shared.com/file/149310534/4333f155/giaxaydungvn_-QD_18-28-3-2006-Quy_dinh_muc_thu_che_do_phi_tham_dinh_Hop_dong_chu yen_giao_cong_nghe.html)
QD 28-24-4-2007-Quy tac va Bieu phi bao hiem chay no bat buoc.doc (http://www.4shared.com/file/149310546/e27c06be/giaxaydungvn_-QD_28-24-4-2007-Quy_tac_va_Bieu_phi_bao_hiem_chay_no_bat_buoc.html )
QD 61-02-11-2006-Dinh muc chi tieu ap dung du an ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149310586/4ec949b2/giaxaydungvn_-QD_61-02-11-2006-Dinh_muc_chi_tieu_ap_dung_du_an_ODA.html)
TT 103-29-8-2007-Quy dinh tieu chuan dinh muc phuong tien di lai.doc (http://www.4shared.com/file/149310608/63ee50e4/giaxaydungvn_-TT_103-29-8-2007-Quy_dinh_tieu_chuan_dinh_muc_phuong_tien_di_lai.ht ml)
TT 107-07-9-2007-HD thanh quyet toan von dau tu GPMB tai dinh cu von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149310618/7af561a5/giaxaydungvn_-TT_107-07-9-2007-HD_thanh_quyet_toan_von_dau_tu_GPMB_tai_dinh_cu_vo n_NSNN.html)
TT 108-07-9-2007-HD co che quan ly tai chinh du an ODA.doc (http://www.4shared.com/file/149310623/c60aebee/giaxaydungvn_-TT_108-07-9-2007-HD_co_che_quan_ly_tai_chinh_du_an_ODA.html)
TT 109-10-9-2007-HD che do quan ly tai chinh doi voi vien tro phi Chinh phu.doc (http://www.4shared.com/file/149310663/a2662eea/giaxaydungvn_-TT_109-10-9-2007-HD_che_do_quan_ly_tai_chinh_doi_voi_vien_tro_phi_C hinh_phu.html)
TT 113-24-9-2007-Bieu kem Phu luc 6-1.xls (http://www.4shared.com/file/149310674/25198a08/giaxaydungvn_-TT_113-24-9-2007-Bieu_kem_Phu_luc_6-1.html)
TT 113-24-9-2007-Bieu kem Phu luc 6-2.xls (http://www.4shared.com/file/149310688/ab37daec/giaxaydungvn_-TT_113-24-9-2007-Bieu_kem_Phu_luc_6-2.html)
TT 113-24-9-2007-Sua doi TT 71-09-08-2006 huong dan thuc hien ND 43-25-4-2006.DOC (http://www.4shared.com/file/149310704/6b9a76f8/giaxaydungvn_-TT_113-24-9-2007-Sua_doi_TT_71-09-08-2006_huong_dan_thuc_hien_ND_43-25-4-2006.html)
TT 116-19-12-2006-Quan ly va xu ly tai san cua DA su dung von NSNN khi DA ket thuc.doc (http://www.4shared.com/file/149310709/152b0a45/giaxaydungvn_-TT_116-19-12-2006-Quan_ly_va_xu_ly_tai_san_cua_DA_su_dung_von_NSNN_k hi_DA_ket_thuc.html)
TT 118-02-10-2007-HD quan ly su dung chi phi QLDADT von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149310745/78f1836a/giaxaydungvn_-TT_118-02-10-2007-HD_quan_ly_su_dung_chi_phi_QLDADT_von_NSNN.html)
TT 128-01-11-2007-Su dung nguon de cai tao xay dung moi va bao tri cong so.doc (http://www.4shared.com/file/149310772/cdb8450a/giaxaydungvn_-TT_128-01-11-2007-Su_dung_nguon_de_cai_tao_xay_dung_moi_va_bao_tri_c ong_so.html)
TT 130-02-11-2007-Sua doi TT 27-200-TT-BTC.doc (http://www.4shared.com/file/149310787/3a4aad4a/giaxaydungvn_-TT_130-02-11-2007-Sua_doi_TT_27-200-TT-BTC.html)
TT 131-05-11-2007-HD dau thau mua sam tai san.doc (http://www.4shared.com/file/149310793/243c5812/giaxaydungvn_-TT_131-05-11-2007-HD_dau_thau_mua_sam_tai_san.html)
TT 149-14-12-2007-HD quan ly su dung VNSNN doi voi DA BOT-BTO-BT.DOC (http://www.4shared.com/file/149310812/90bea5b1/giaxaydungvn_-TT_149-14-12-2007-HD_quan_ly_su_dung_VNSNN_doi_voi_DA_BOT-BTO-BT.html)
TT 17-13-3-2006-Tham dinh gia.doc (http://www.4shared.com/file/149310816/97d361a8/giaxaydungvn_-TT_17-13-3-2006-Tham_dinh_gia.html)
TT 20-26-3-2007-Chi phi tham do khai quat khi cai tao XD cong trinh.doc (http://www.4shared.com/file/149310840/3c730d8/giaxaydungvn_-TT_20-26-3-2007-Chi_phi_tham_do_khai_quat_khi_cai_tao_XD_cong_trin h.html)
TT 23-21-3-2007-Cong tac phi chi phi hoi nghi doi voi CQNN va DVSN cong lap.doc (http://www.4shared.com/file/149310849/7a1b887c/giaxaydungvn_-TT_23-21-3-2007-Cong_tac_phi_chi_phi_hoi_nghi_doi_voi_CQNN_va_DVSN _cong_lap.html)
TT 27 + TT 130-2007-HD quan ly thanh toan von dau tu su nghiep thuoc nguon von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149310867/af95c7f9/giaxaydungvn_-TT_27__TT_130-2007-HD_quan_ly_thanh_toan_von_dau_tu_su_nghiep_thuoc_n guon_von_NSNN.html)
TT 27-03-4-2007-HD quan ly thanh toan von dau tu su nghiep thuoc nguon von NSNN.doc (http://www.4shared.com/file/149311314/cd348800/giaxaydungvn_-TT_27-03-4-2007-HD_quan_ly_thanh_toan_von_dau_tu_su_nghiep_thuoc_n guon_von_NSNN.html)
TT 27-03-4-2007-Hd thanh toan von dau tu su nghiep thuoc Nguon von NSNN-Phu luc.xls (http://www.4shared.com/file/149311446/5b020bec/giaxaydungvn_-TT_27-03-4-2007-Hd_thanh_toan_von_dau_tu_su_nghiep_thuoc_Nguon_von _NSNN-Phu_luc.html)
TT 28-03-4-2007-HD quan ly thanh quyet toan Von dau tu tu nguon trai phieu CP.doc (http://www.4shared.com/file/149311455/db106b17/giaxaydungvn_-TT_28-03-4-2007-HD_quan_ly_thanh_quyet_toan_Von_dau_tu_tu_nguon_tr ai_phieu_CP.html)
TT 28-03-4-2007-Phu luc.XLS (http://www.4shared.com/file/149311463/195e9de1/giaxaydungvn_-TT_28-03-4-2007-Phu_luc.html)
TT 33+ TT 98 -2007-HD quyet toan du an hoan thanh nguon von nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/149311467/1e3359f8/giaxaydungvn_-TT_33_TT_98_-2007-HD_quyet_toan_du_an_hoan_thanh_nguon_von_nha_nuoc. html)
TT 33-09-4-2007-HD quyet toan du an hoan thanh nguon von nha nuoc.doc (http://www.4shared.com/file/149311526/c9ac65d/giaxaydungvn_-TT_33-09-4-2007-HD_quyet_toan_du_an_hoan_thanh_nguon_von_nha_nuoc. html)
TT 33-09-4-2007-Phu luc.doc (http://www.4shared.com/file/149311651/dff97b60/giaxaydungvn_-TT_33-09-4-2007-Phu_luc.html)TT 63-15-6-2007-thuc hien dau thai mau sam tai san hoat dong thuong xuyen.doc (http://www.4shared.com/file/149311678/9413a146/giaxaydungvn_-TT_63-15-6-2007-thuc_hien_dau_thai_mau_sam_tai_san_hoat_dong_thuon g_xuyen.html)
TT 64-15-6-2007-Huong dan xay dung du toan NSNN nam 2008.doc (http://www.4shared.com/file/149311709/ad976d20/giaxaydungvn_-TT_64-15-6-2007-Huong_dan_xay_dung_du_toan_NSNN_nam_2008.html)
TT 98-09-8-2007-Sua doi 1 so diem TT 33-9-4-2007.doc (http://www.4shared.com/file/149311771/ec0d73d5/giaxaydungvn_-TT_98-09-8-2007-Sua_doi_1_so_diem_TT_33-9-4-2007.html)
TTLT 13-07-02-2005-Tieu chuan dieu kien bo nhiem xep luong ke toan truong.doc (http://www.4shared.com/file/149311776/7269e676/giaxaydungvn_-TTLT_13-07-02-2005-Tieu_chuan_dieu_kien_bo_nhiem_xep_luong_ke_toan_tr uong.html)
TTLT 41-24-4-2007-BCA-BTC-huong dan quy che do bao hiem chay no.doc (http://www.4shared.com/file/149311804/d87a56a0/giaxaydungvn_-TTLT_41-24-4-2007-BCA-BTC-huong_dan_quy_che_do_bao_hiem_chay_no.html)
TTLT 50-15-6-2005-Tieu chuan dieu kien thu tuc bo nhiem bai mien thay the Ke toan truong.doc (http://www.4shared.com/file/149311816/2f6f06cd/giaxaydungvn_-TTLT_50-15-6-2005-Tieu_chuan_dieu_kien_thu_tuc_bo_nhiem_bai_mien_tha y_the_Ke_toan_truong.html)
TTLT 62-04-8-2005-Lap DT quan ly va su dung kinh phi cho cong tac PCCC rung.doc (http://www.4shared.com/file/149311836/1d59644f/giaxaydungvn_-TTLT_62-04-8-2005-Lap_DT_quan_ly_va_su_dung_kinh_phi_cho_cong_tac_PC CC_rung.html)