PDA

Xem bản đầy đủ : Văn bản qui định một số chi phí: Ủy thác, lưu kho bãi ...KhongAn
12-12-2007, 11:24 AM
Trong Thông tư 05/2007/TT-BXD có ghi "chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu Container tại cảng Việt Nam (đối với các thiết bị nhập khẩu), chi phí bảo quản, bảo dưỡng tại kho bãi ở hiện trường, thuế và phí bảo hiểm thiết bị công trình" nhưng em chưa tìm được văn bản nào qui định các chi phí lưu kho bãi, ủy thác nhập khẩu ... tính như thế nào ?

zerochatman
16-02-2009, 09:08 AM
Ban co the tham khao cong van so 4269/CV-KHĐT ngay 04/12/1998 cua Bo Cong Nghiep v/v Huong dan thuc hien phi lam thu tuc nhap khau, tiep nham bao quan VTTB D & tram bien ap: qui dịnh:
- 1,2% chi phi mau sam VTTB (hop dong <500.000USD)
- 0,7% chi phi mua sam VTTB (hop dong >500.000USD)