PDA

Xem bản đầy đủ : Tổng hợp văn bản thanh quyết toán cũpth911
10-04-2009, 12:31 PM
Tổng hợp văn bản thanh quyết toán

Download Văn bản tại đây:

nghiadan
19-05-2011, 05:11 PM
1. Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
2. Thông tư số 63/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính về việc Quy định về công tác lập dự toán, tổ chức thực hiện dự toán và quyết toán ngân sách huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân
3. Thông tư liên tịch số 48/2009/TTLT-BTC-BNN ngày 12/3/2009 của Bộ Tài chính và Bộ NN&PTNT về việc Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế duy tu, bảo dưỡng đê điều
4. Thông tư số 20/2007/TT-BTC ngày 14/3/2007 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, quản lý, sử dụng chi phí thăm dò, khai quật khảo cổ khi cải tạo, xây dựng công trình.
5. Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 03/4/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
6. Thông tư số 98/2007/ TT- BTC ngày 09/8/2007 của Bộ tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
7. Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 02/11/2007 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 27/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
8. Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước
9. Quyết định số 2173/QĐ- BTC ngày 25/6/2007 của Bộ tài chính về việc đính chính Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính
10. Thông tư số 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn dầu tư