PDA

Xem bản đầy đủ : Tuyển tập tiêu chuẩn ngành Xây dựngPhamDuyLiem
22-12-2008, 12:37 PM
Trong khuôn khổ đề tài tài khoa học dự thi "Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Toàn quốc lần thứ 10 (2008 - 2009)" (http://giaxaydung.vn/diendan/nghien-cuu-khoa-hoc/12901-moi-tham-gia-de-tai-khoa-hoc-du-thi-hoi-thi-sang-tao-ka-thuat-toan-quoc-lan-thu-10-2008-2009-a.html), cùng với chủ trương của Đảng và nhà nước: "Tiêu chuẩn hóa ngành Xây dựng". Nhóm tác giả đề tài xin giới thiệu cùng các đồng nghiệp sản phẩm của đề tài để phục vụ công việc, góp phần vào quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, nâng cao chất lượng công trình... Với gần 1000 tiêu chuẩn xây dựng và giao thông, trong đó bộ Tiêu chuẩn giao thông gồm 3 nhóm với 200 tiêu chuẩn và bộ Tiêu chuẩn giao thông gồm 34 nhóm với 800 tiêu chuẩn, nhóm tác giả mong đóng góp phần sức lực nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến và ủng hộ về mọi mặt của các đồng nghiệp.

1.TIÊU CHUẨN BẢN VẼ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC

TCVN 3986: 1985 Ký hiệu chữ trong xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=772/TCVN-3986-1985-Ky-hieu-chu-trong-xay-dung)

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1043/TCVN-3989-1985-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-cap-nuoc-va-thoat-nuoc--Mang-luoi-ben-ngoai--Ban-ve-thi-cong)

TCVN 192 : 1986 Kích thước ưu tiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=775/TCVN-192-1986-Kich-thuoc-uu-tien)

TCVN 142 : 1988 Số ưu tiên và dãy số ưu tiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=779/TCVN-142-1988-So-uu-tien-va-day-so-uu-tien)

TCVN 5571: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng và khung tên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=780/TCVN-5571-1991-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ban-ve-xay-dung-va-khung-ten)

TCVN 5570: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Bản vẽ xây dựng - Ký hiệu đường nét và đường trục trong bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=781/TCVN-5570-1991-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ban-ve-xay-dung--Ky-hieu-duong-net-va-duong-truc-trong-ban-ve)

TCVN 5568: 1991 Điều hợp kích thước theo modun trong xây dựng - Nguyên tắc cơ bản (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=782/TCVN-5568-1991-Dieu-hop-kich-thuoc-theo-modun-trong-xay-dung--Nguyen-tac-co-ban)

TCVN 5896: 1992 Bản vẽ xây dựng- Các phần bố trí hình vẽ, chú thích bằng chữ và khung tên trên bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1862/TCVN-5896-1992-Ban-ve-xay-dung-Cac-phan-bo-tri-hinh-ve-chu-thich-bang-chu-va-khung-ten-tren-ban-ve)

TCVN 4 : 1993 Ký hiệu bằng chữ của các đại lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=784/TCVN-4-1993-Ky-hieu-bang-chu-cua-cac-dai-luong)

TCVN 6082: 1995 Bản vẽ xây dựng nhà và kiến trúc - Từ vựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=785/TCVN-6082-1995-Ban-ve-xay-dung-nha-va-kien-truc--Tu-vung)

TCVN 6079: 1995 Bản vẽ xây dựng và kiến trúc - Cách trình bày bản vẽ - Tỷ lệ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=786/TCVN-6079-1995-Ban-ve-xay-dung-va-kien-truc--Cach-trinh-bay-ban-ve--Ty-le)

TCVN 5896: 1995 Bản vẽ xây dựng - Các phần bố trí hình vẽ chú thích bằng chữ và (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=787/TCVN-5896-1995-Ban-ve-xay-dung--Cac-phan-bo-tri-hinh-ve-chu-thich-bang-chu-va-khung-ten-tren-ban-ve)khung tên trên bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=787/TCVN-5896-1995-Ban-ve-xay-dung--Cac-phan-bo-tri-hinh-ve-chu-thich-bang-chu-va-khung-ten-tren-ban-ve)

TCVN 6080: 1995 Bản vẽ xây dựng - Phương Pháp chiếu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=788/TCVN-6080-1995-Ban-ve-xay-dung--Phuong-Phap-chieu)

TCVN 6081: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Thể hiện các tiết diện trên mặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=789/TCVN-6081-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--The-hien-cac-tiet-dien-tren-mat-cat-va-mat-nhin--nguyen-tac-chung)cắt và mặt nhìn - nguyên tắc chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=789/TCVN-6081-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--The-hien-cac-tiet-dien-tren-mat-cat-va-mat-nhin--nguyen-tac-chung)

TCVN 5897: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu các công trình và bộ phận công trình - Ký hiệu các phòng các diện tích khác (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=790/TCVN-5897-1995-Ban-ve-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung--Cach-ky-hieu-cac-cong-trinh-va-bo-phan-cong-trinh-ky-hieu-cac-phong-cac-dien-tich-khac)

TCVN 6003: 1995 Bản vẽ xây dựng - Cách ký hiệu công trình và bộ phận công trình (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=791/TCVN-6003-1995-Ban-ve-xay-dung--Cach-ky-hieu-cong-trinh-va-bo-phan-cong-trinh)

TCVN 6084: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Ký hiệu cho cốt thép xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=792/TCVN-6084-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--Ky-hieu-cho-cot-thep-xay-dung)

TCVN 5895: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Biểu diễn các kích thước mô đun, các đường lưới mô đun (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=793/TCVN-5895-1995-Ban-ve-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung--Bieu-dien-cac-kich-thuoc-modun-cac-duong-luoi-mo-dun)

TCVN 6083: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng - Nguyên tắc chung về trình bày bản vẽ bố cục chung và bản vẽ lắp ghép (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=794/TCVN-6083-1995-Ban-ve-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung--Nguyen-tac-chung-ve-trinh-bay-ban-ve-bo-cuc-chung-va-ban-ve-lap-ghep)

TCVN 6078: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Bản vẽ lắp ghép các kết cấu xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=795/TCVN-6078-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--Ban-ve-lap-ghep-cac-ket-cau-xay-dung)

TCVN 5898: 1995 Bản vẽ xây dựng và công trình dân dựng - Bản thống kê cốt thép (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=796/TCVN-5898-1995-Ban-ve-xay-dung-va-cong-trinh-dan-dung--Ban-thong-ke-cot-thep)

TCVN 6077: 1995 Bản vẽ nhà và công trình xây dựng - Lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1908/TCVN-6077-1995-Ban-ve-nha-va-cong-trinh-xay-dung--Lap-dat)

TCVN 6085: 1995 Bản vẽ kỹ thuật - Bản vẽ xây dựng – Nguyên tắc chung để lập bản vẽ thi công các kết cấu chế sẵn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1909/TCVN-6085-1995-Ban-va-ky-thuat--Ban-ve-xay-dung-%E2%80%93-Nguyen-tac-chung-de-lap-ban-ve-thi-cong-cac-ket-cau-che-san-)

TCXD 340 : 2005 Lập hồ sơ kỹ thuật - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ liên quan đến bản vẽ kỹ thuật - Thuật ngữ chung và các dạng bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=797/TCXDVN-340-2005-Lap-ho-so-ky-thuat--Tu-vung--Phan-1-Thuat-ngu-lien-quan-den-ban-ve-ky-thuat--Thuat-ngu-chung-va-cac-dang-ban-ve)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 12:37 PM
2. TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT, TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG

TCVN 4119: 1985 Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=762/TCVN-4119-1985-Dia-chat-thuy-van--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 3972: 1985 Công tác trắc địa trong xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1772/TCVN-3972-1985-Cong-tac-trac-dia-trong-xay-dung)

TCXD 161 : 1987 Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=759/TCXD-161-1987-Cong-tac-tham-do-dien-trong-khao-sat-xay-dung)

TCVN 4419: 1987 Khảo sát cho xây dựng - nguyên tắc cơ bản (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=758/TCVN-4419-1987-Khao-sat-cho-xay-dung--nguyen-tac-co-ban)

TCXD 160 : 1987 Khảo sát địa kỹ thuật, Phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=760/TCXD-160-1987-Khao-sat-dia-ky-thuat-Phuc-vu-cho-thiet-ke-va-thi-cong-mong-coc)

TCXD 203 : 1997 Nhà cao tầng: Kỹ thuật đo đạc phục vụ công tác thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=766/TCXD-203-1997-Nha-cao-tang-Ky-thuat-do-dac-phuc-vu-cong-tac-thi-cong)

TCXD 271 : 2002 Quy trình kỹ thuật xác định độ lún công trình dân dụng và công nghiệp bằng phương pháp đo cao hình học (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=767/TCXDVN-271-2002-Quy-trinh-ky-thuat-xac-dinh-do-lun-cong-trinh-dan-dung-va-cong-nghiep-bang-bang-phuong-phap-do-cao-hinh-hoc)

TCXD 309 : 2004 Công tác trắc địa trong công trình xây dựng - Yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=768/TCXDVN-309-2004-Cong-tac-trac-dia-trong-cong-trinh-xay-dung--Yeu-cau-chung)

TCXD 357 : 2005 Nhà và công trình dạng tháp - Quy trình quan trắc độ nghiêng bằng phương pháp trắc địa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=769/TCXDVN-357-2005-Nha-va-cong-trinh-dang-thap--Quy-trinh-quan-trac-do-nghieng-bang-phuong-phap-trac-dia)

TCXD 194 : 2006 Nhà cao tầng - công tác khảo sát địa kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=763/TCXDVN-194-2006-Nha-cao-tang--cong-tac-khao-sat-dia-ky-thuat)

TCXD 366 : 2006 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=764/TCXDVN-366-2006-Chi-dan-ky-thuat-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-cho-xay-dung-trong-vung-Karst)

TCXD 364 : 2006 Tiêu chuẩn kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=770/TCXDVN-364-2006-Tieu-chuan-ky-thuat-do-va-xu-ly-so-lieu-GPS-trong-trac-dia-cong-trinh)

(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1989/TCXDVN-364-2006-Tieu-chuan-ky-thuat-do-va-xu-ly-so-lieu-GPS-trong-trac-dia-cong-trinh)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 01:09 PM
3. TIÊU CHUẨN THUẬT NGỮ - PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH VÀ CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ

TCVN 3905: 1984 Nhà ở nhà công cộng - Thông số hình học (http://www.4shared.com/document/_8tZJir9/Giaxaydungvn-TCVN-3905-1984.html)

TCVN 3904: 1984 Nhà của các xí nghiệp công nghiệp - Thông số hình học (http://www.4shared.com/document/s2gOsvoj/Giaxaydungvn-TCVN-3904-1984.html)

TCVN 3906: 1984 Nhà công nghiệp - Thông số hình học (http://www.4shared.com/document/UHyKXz9q/Giaxaydungvn-TCVN-3906-1984.html)

TCVN 4036: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

TCVN 3987: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công

TCVN 3988: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc trình bày những sửa đổi khi vận dụng tài liệu thiết kế

TCVN 3990: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc thống kê và bảo quản chính hồ sơ thiết kế xây dựng

TCVN 4391: 1986 Khách sạn du lịch - Xếp hạng

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

TCVN 4455: 1987 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắc ghi kích thước, Chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ kỹ thuật

TCVN 4608: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng -Chữ và chữ số trên bản vẽ xây dựng

TCVN 4615: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

TCVN 4610: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ

TCVN 4607: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình

TCVN 4614: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các bộ phận cấu tạo ngôi nhà - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ xây dựng

TCVN 4609: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Đồ dùng trong nhà - Ký hiệu quy uớc thể hiện trên bản vẽ mặt bằng ngôi nhà

TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 2748: 1991 Phân cấp công trình xây dựng - Nguyên tắc chung

TCXD 13 : 1991 Phân cấp nhà và công trình dân dụng - Nguyên tắc chung

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5671: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thiết kế kiến trúc

TCVN 5672: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - yêu cầu chung

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCXD 300 : 2003 Cách nhiệt - Điều kiện truyền nhiệt và các đặc tính của vật liệu - Thuật ngữ

TCXD 299 : 2003 Cách nhiệt - các đại lượng vật lý và định nghĩa

TCXD 339 : 2005 Tiêu chuẩn tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa, phương pháp tính các chỉ số diện tích và không gian

PhamDuyLiem
22-12-2008, 01:24 PM
4. TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ THIẾT KẾ


TCVN 4088: 1985 Số liệu khí hậu dùng trong thiết kế xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1776/TCVN-4088-1985-So-lieu-khi-hau-dung-trong-thiet-ke-xay-dung)

TCXD 149 : 1986 Bảo vệ kết cấu xây dựng khỏi bị ăn mòn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=873/TCXD-149-1986-Bao-ve-ket-cau-xay-dung-khoi-bi-an-mon)

TCVN 4611: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước cho thiết bị nâng chuyển trong nhà công nghiệp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1402/TCVN-4611-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ky-hieu-quy-uoc-cho-thiet-bi-nang-chuyen-trong-nha-cong-nghiep)

TCVN 4530: 1988 Trạm cấp phát xăng dầu cho ôtô - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1842/TCVN-4530-1988-Tram-cap-phat-xang-dau-cho-oto--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5307: 1991 Kho dầu mỏ và sản phẩm của dầu mỏ - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1853/TCVN-5307-1991-Kho-dau-mo-va-san-pham-cua-dau-mo--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=814/TCVN-2737-1995-Tai-trong-va-tac-dong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 204 : 1998 Bảo vệ công trình xây dựng - Phòng chống mối cho công trinh xây dựng mới (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=807/TCXD-204-1998-Bao-ve-cong-trinh-xay-dung--Phong-chong-moi-cho-cong-trinh-xay-dung-moi)
(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=807/TCXD-204-1998-Bao-ve-cong-trinh-xay-dung--Phong-chong-moi-cho-cong-trinh-xay-dung-moi)
TCVN 289-299-300: 2003 Tiêu chuẩn cách nhiệt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1972/TCVN-289-299-300-2003)

TCXD 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu động đất - Phần I - Quy định chung, tác động của động đất và quy định với kết cấu nhà (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=819/TCXDVN-375-2006-Thiet-ke-cong-trinh-chiu-dong-dat--Phan-I--Quy-dinh-chung-tac-dong-cua-dong-dat-va-quy-dinh-doi-voi-ket-cau-nha)

TCXD 375 : 2006 Thiết kế công trình chịu đông đất - Phần II - Nền móng - Tường chắn và các vấn đề kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=820/TCXDVN-375-2006-Thiet-ke-cong-trinh-chiu-dong-dat--Phan-II--Nen-mong--Tuong-chan-va-cac-van-de-ky-thuat)

TCXD 46 : 2007 Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1991/TCXDVN-46-2007-Chong-sat-cho-cac-cong-trinh-xay-dung--Tieu-chuan-thiet-ke-thi-cong)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 01:29 PM
5. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

TCVN 3978: 1984 Trường học phổ thông - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3907: 1984 Nhà trẻ, trường mẫu giáo - Tiêu chuẩn thiết kế (http://www.4shared.com/document/80_zLZ6T/Giaxaydungvn-TCVN-3907-1984.html)
(http://www.4shared.com/document/80_zLZ6T/Giaxaydungvn-TCVN-3907-1984.html)
TCVN 3981: 1985 Trường đại học - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4319: 1986 Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế.

TCVN 4260: 1986 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4451: 1987 Nhà ở - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCVN 4450: 1987 Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4601: 1988 Trụ sở cơ quan - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4529: 1988 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4602: 1988 Trường trung học chuyên nghiệp - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5065: 1990 Khách sạn - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5577: 1991 Rạp chiếu bóng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5713: 1993 Phòng học trường phổ thông cơ sở - Yêu cầu vệ sinh học đường

TCVN 4470: 1995 Bệnh viện da khoa - Yêu cầu thiết kế

TCXD 264 : 2002 Nhà công trình - nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dung

TCXD 265 : 2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng

TCXD 276 : 2003 Công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 60 : 2003 Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 293 : 2003 Chống nóng cho nhà ở - Chỉ dẫn thiết kế

TCXD 320 : 2004 Bãi chôn chất thải nguy hại - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 323 : 2004 Nhà cao tầng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 281 : 2004 Nhà văn hóa thể thao - nguyên tắc cơ bản để thiết kế

TCXD 287 : 2004 Công trình thể thao - Sân thể thao - tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 288 : 2004 Công trình thể thao - Bể bơi - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 306 : 2004 Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng

TCXD 287-288-289: 2004 Các công trình hoá thể thao

TCXD 289 : 2004 Công trình thể thao - Nhà thể thao - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 353 : 2005 Nhà ở liên kế - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 355 : 2005 Tiêu chuẩn thiết kế nhà hát - Phòng khán giả - yêu cầu kỹ thuật

TCXD 175 : 2005 Mức ồn tối đa cho phép trong công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 361 : 2006 Chợ - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 365: 2007 Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế

PhamDuyLiem
22-12-2008, 01:48 PM
6. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP, NÔNG NGHIỆP, THỦY LỢI VÀ GIAO THÔNG

TCVN 4090: 1985 Đường ống dẫn chính dầu - và sản phẩm dầu - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=844/TCVN-4090-1985-Duong-ong-dan-chinh-dau--va-san-pham-dau--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 3995: 1985 Kho phân khô thoáng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=845/TCVN-3995-1985-Kho-phan-kho-thoang--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 3996: 1985 Kho giống lúa - tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=846/TCVN-3996-1985-Kho-giong-lua--tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4118: 1985 Hệ thống kênh tưới - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=847/TCVN-4118-1985-He-thong-kenh-tuoi--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4117: 1985 Đường sắt khổ 1435mm - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=850/TCVN-4117-1985-Duong-sat-kho-1435mm--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4054 :1985 Đường ôtô - Tiêu chuẩn thiêt kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1774/TCVN-4054-1985-duong-oto--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4253: 1986 Nền các công trình thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=881/TCVN-4253-1986-Nen-cac-cong-trinh-thuy-cong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4604: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Nhà sản xuất - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=848/TCVN-4604-1988-Xi-nghiep-cong-nghiep--Nha-san-xuat--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4514: 1988 Xí nghiệp công nghiệp - Tổng mặt bằng - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=813/TCVN-4514-1988-Xi-nghiep-cong-nghiep--Tong-mat-bang--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4527: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=851/TCVN-4527-1988-Ham-duong-sat-va-ham-duong-o-to--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5060: 1990 Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1848/TCVN-5060-1990-Cong-trinh-thuy-loi--Cac-quy-dinh-chu-yeu-ve-thiet-ke)

TCVN 5729: 1997 Đường ô tô cao tốc - yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=852/TCVN-5729-1997-Duong-o-to-cao-toc--yeu-cau-thiet-ke)

TCXD 265 : 2002 Đường và hè phố - Nguyên tắc cơ bản xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=815/TCXDVN-265-2002-Duong-va-he-pho--Nguyen-tac-co-ban-xay-dung-cong-trinh-de-dam-bao-nguoi-tan-tat-tiep-can-su-dung)

TCXD 335 : 2004 Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1977/TCXDVN-335-2004-Cong-trinh-thuy-dien-Son-La--Tieu-chuan-thiet-ke-ky-thuat-)

TCXD 315 : 2004 Công trình thuỷ điện Sơn La - Các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - Tiêu chuẩn thiết kế cộng trình tạm: Đê quây và đê dẫn dòng thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1976/TCXDVN-315-2004-Cong-trinh-thuy-dien-Son-La--Cac-quy-dinh-chu-yeu-ve-an-toan-va-on-dinh-cong-trinh--Tieu-chuan-thiet-ke-cong-trinh-tam--de-quay-va-kenh-dan-dong-thi-cong-)

TCXD 335 : 2005 Công trình thuỷ điện Sơn La -Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1983/TCXDVN-335-2005-Cong-trinh-thuy-dien-Son-La-Tieu-chuan-thiet-ke-ky-thuat-)

TCXD 104 : 2007 Đường đô thị – Yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1992/TCXDVN-104-2007-Duong-do-thi-%E2%80%93-Yeu-cau-thiet-ke)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 02:01 PM
7. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BÊTÔNG CỐT THÉP

TCVN 3993: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - nguyên tắc cơ bản để thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=856/TCVN-3993-1985-Chong-an-mon-trong-xay-dung--ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Nguyen-tac-co-ban-de-thiet-ke)

TCVN 3994: 1985 Chống ăn mòn trong xây dựng - Kết cấu bêtông và bê tông cốt thép - Phân loại môi trường xâm thực (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=857/TCVN-3994-1985-Chong-an-mon-trong-xay-dung--Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Phan-loai-moi-truong-xam-thuc)

TCVN 4058: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Sản phẩm kết cấu bằng bê tông và bê tông cốt thép - Danh mục chỉ tiêu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=854/TCVN-4058-1985-He-thong-chi-tieu-chat-luong-san-pham-xay-dung--San-pham-ket-cau-bang-betong-va-betong-cot-thep--Danh-muc-chi-tieu)

TCVN 4116: 1985 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép thủy công - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=855/TCVN-4116-1985-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep-thuy-cong--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 4612: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Ký hiệu quy uớc và thể hiện bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=858/TCVN-4612-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Ky-hieu-quy-uoc-va-the-hien-ban-ve)

TCXD 66 : 1991 Vận hành khai thác hệ thống cấp thoát nước – Yêu cầu an toàn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1858/TCXD-66-1991-Van-hanh-khai-thac-he-thong-cap-thoat-nuoc-%E2%80%93-Yeu-cau-an-toan)

TCVN 5572: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Bản vẽ thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=859/TCVN-5572--1991-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Ban-ve-thi-cong)

TCVN 5574: 1991 Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1855/TCVN-5574-1991-Ket-cau-be-tong-cot-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5641: 1991 Bể chứa bằng bêtông cốt thép - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1086/TCVN-5641-1991-Be-chua-bang-betong-cot-thep--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCVN 5686: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Các kết cấu công trình xây dựng - Ký hiệu quy ước chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=860/TCVN-5686-1992-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Cac-ket-cau-cong-trinh-xay-dung--Ky-hieu-quy-uoc-chung)

TCVN 5718: 1993 Mái và sàn bêtông cốt thép trong công trình xây dựng - yêu cầu kỹ thuật chống thấm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1087/TCVN-5718-1993-Mai-va-san-betong-cot-thep-trong-cong-trinh-xay-dung--yeu-cau-ky-thuat-chong-tham)

TCVN 5846: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Kết cấu và kích thước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=861/TCVN-5846-1994-Cot-dien-betong-cot-thep-ly-tam--Ket-cau-va-kich-thuoc)

TCVN 4453: 1995 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1089/TCVN-4453-1995-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep-toan-khoi--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCVN 6203: 1995 Cơ sở để thiết kế kết cấu - Lập ký hiệu - Ký hiệu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=862/TCVN-6203-1995-Co-so-de-thiet-ke-ket-cau--Lap-ky-hieu--Ky-hieu-chung)

TCXD 189 : 1996 Móng cọc tiết diện nhỏ - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=863/TCXD-189-1996-Mong-coc-tiet-dien-nho--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 195 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế cọc khoan nhồi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=865/TCXD-195-1997-Nha-cao-tang--Thiet-ke-coc-khoan-nhoi)

TCVN 198 : 1997 Nhà cao tầng - Thiết kế kết cấu bêtông cốt thép toàn khối (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=864/TCVN-198-1997-Nha-cao-tang--Thiet-ke-ket-cau-betong-cot-thep-toan-khoi)

TCXD 199 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật chế tạo bêtông mác 400 - 600 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1091/TCXD-199-1997-Nha-cao-tang--Ky-thuat-che-tao-betong-mac-400--600)

TCXD 200 : 1997 Nhà cao tầng - Kỹ thuật về bêtông bơm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1092/TCXD-200-1997-Nha-cao-tang--Ky-thuat-ve-betong-bom)

TCXD 201 : 1997 Nhà cao tầng - kỹ thuật sử dụng giáo treo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1093/TCXD-201-1997-Nha-cao-tang--ky-thuat-su-dung-giao-treo)

TCXD 202 : 1997 Nhà cao tầng - thi công phần thân (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1094/TCXD-202-1997-Nha-cao-tang--thi-cong-phan-than)

TCXD 205 : 1998 Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1392/TCXD-205-1998-Mong-coc--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 206 : 1998 Cọc khoan nhòi - yêu cầu về chất lượng thi công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1095/TCXD-206-1998-Coc-khoan-nhoi--yeu-cau-ve-chat-luong-thi-cong)

TCXD 269 : 2002 Cọc - Phương pháp ép dọc trục bằng tải trọng tĩnh ép dọc trục (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1393/TCXDVN-269-2002-Coc--Phuong-phap-ep-doc-truc-bang-tai-trong-tinh-ep-doc-truc)

TCXD 313 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới khí hậu nóng ẩm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1097/TCXDVN-313-2004-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Huong-dan-ky-thuat-phong-chong-nut-duoi-khi-hau-nong-am)

TCXD 318 : 2004 Bản tiếng Anh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1098/TCXDVN-318-2004-Ban-tieng-Anh)

TCXD 318 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép toàn khối - Hướng dẫn công tác bảo trì (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1099/TCXDVN-318-2004-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep-toan-khoi--Huong-dan-cong-tac-bao-tri)

TCXD 327 : 2004 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=866/TCXDVN-327-2004-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Yeu-cau-bao-ve-chong-an-mon-trong-moi-truong-bien)

TCXD 356 : 2005 Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=867/TCXDVN-356-2005-Ket-cau-betong-va-betong-cot-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 358 : 2005 Cọc khoan nhồi - Phương pháp xung siêu âm xác định tính đồng nhất của bêtông (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=868/TCXDVN-358-2005-Coc-khoan-nhoi--Phuong-phap-xung-sieu-am-xac-dinh-tinh-dong-nhat-cua-betong)

TCXD 359 : 2005 Cọc - Kiểm tra khuyết tật bằng phương pháp động biến dạng nhỏ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=869/TCXDVN-359-2005-Coc--Kiem-tra-khuyet-tat-bang-phuong-phap-dong-bien-dang-nho)

TCXD 373 : 2006 Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=870/TCXDVN-373-2006-Chi-dan-danh-gia-muc-do-nguy-hiem-cua-ket-cau-nha)

TCXD 363 : 2006 Kết cấu bêtông cốt thép - Đánh giá độ bền của các cấu kiện chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=871/TCXDVN-363-2006-Ket-cau-betong-cot-thep--Danh-gia-do-ben-cua-cac-cau-kien-chiu-uon-tren-cong-trinh-bang-phuong-phap-thi-nghiem-chat-tai-tinh)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 02:14 PM
8. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP, KẾT CẤU GỖ, GẠCH ĐÁ VÀ CÁC LẠI KẾT CẤU KHÁC

TCVN 4059: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm xây dựng - Kết cấu thép - Danh mục tiêu chuẩn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=876/TCVN-4059-1985-He-thong-chi-tieu-chat-luong-san-pham-xay-dung--Ket-cau-thep--Danh-muc-tieu-chuan)

TCVN 4605: 1988 Kỹ thuật nhiệt - Kết cấu ngăn che - Tiêu chuẩn thiết (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=884/TCVN-4605-1988-Ky-thuat-nhiet--Ket-cau-ngan-che--Tieu-chuan-thiet-ke)kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=884/TCVN-4605-1988-Ky-thuat-nhiet--Ket-cau-ngan-che--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 40 : 1987 Kết cấu xây dựng nền - Nguyên tắc cơ bản về tính toán (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=882/TCXD-40-1987-Ket-cau-xay-dung-nen--Nguyen-tac-co-ban-ve-tinh-toan)

TCVN 4610: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu gỗ - Ký hiệu quy ước thể hiện trên bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=883/TCVN-4610-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-go--Ky-hieu-quy-uoc-the-hien-tren-ban-ve)

TCVN 4613: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Kết cấu thép - Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=874/TCVN-4613-1988-He-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung--Ket-cau-thep--Ky-hieu-quy-uoc-va-the-hien-ban-ve)

TCVN 5066: 1990 Đường ống chính dẫn khí đốt - Dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ đặt ngầm dưới đất - Yêu cầu chung về thiết kế chống ăn mòn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=875/TCVN-5066-1990-Duong-ong-chinh-dan-khi-dot--Dau-mo-va-san-pham-dau-mo-dat-ngam-duoi-dat--Yeu-cau-chung-ve-thiet-ke-chong-an-mon)

TCVN 5573: 1991 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=885/TCVN-5573-1991-Ket-cau-gach-da-va-gach-da-cot-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5575: 1991 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1850/TCVN-5575-1991-Ket-cau-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCVN 5889: 1995 Bản vẽ các kết cấu kim loại (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=878/TCVN-5889-1995-Ban-ve-cac-ket-cau-kim-loai)

TCXD 338 : 2005 Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=879/TCXDVN-338-2005-Ket-cau-thep--Tieu-chuan-thiet-ke)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 02:32 PM
9. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CẤP THOÁT NƯỚC CÔNG TRÌNH

TCXD 76 : 1979 Quy trình quản lý kỹ thuật trong vận hành hệ thống cung cấp nước (http://www.4shared.com/document/Y5yu3AzI/Giaxaydungvn-TCXD-76-1979.html)

TCXD 51 : 1984 Thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế (http://www.4shared.com/document/58Tcf_0L/Giaxaydungvn-TCVN-51-1984.html)

TCXD 33 : 1985 Cấp nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 3989: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng cấp nước và thoát nước - Mạng lưới bên ngoài - Bản vẽ thi công

TCVN 4036: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh

TCVN 4037: 1985 Cấp nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4038: 1985 Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 4474: 1987 Thoát nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4513: 1988 Cấp nước bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 4615: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh

TCVN 5422: 1991 Hệ thống tài liệu thiết kế-Ký hiệu đường ống

TCVN 5576: 1991 Hệ thống cấp thoát nước - Quy phạm quản lý kỹ thuật

TCVN 5673: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - cấp nước bên trong - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCXD 33 : 2006 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế

PhamDuyLiem
22-12-2008, 02:44 PM
10. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG CÔNG TRÌNH

TCVN 3743: 1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp (http://www.4shared.com/document/_OeN5e-c/Giaxaydungvn-TCVN-3743_-1983.html) (http://www.4shared.com/document/_OeN5e-c/Giaxaydungvn-TCVN-3743_-1983.html)
(http://www.4shared.com/document/_OeN5e-c/Giaxaydungvn-TCVN-3743_-1983.html)
TCVN 95 : 1983 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng

TCVN 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện - Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

TCVN 5176: 1990 Chiếu sáng nhân tạo - Phương pháp đo độ rọi

TCXD 25 : 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 27 : 1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 29 : 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà - Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5828: 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung

TCXD 319 : 2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung

TCXD 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và - Hạ tầng đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

PhamDuyLiem
22-12-2008, 02:49 PM
11. TIÊU CHUẨN XIMĂNG

TCVN 6260: 1977 Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật (http://www.4shared.com/document/sy9g4dMY/Giaxaydungvn-TCVN-6260-1977.html)

TCVN 4029: 1985 Ximăng - Yêu cầu chung về phương pháp thử cơ lý

TCVN 4030: 1985 Xi măng – Phương pháp xác định độ mịn của bột xi măng

TCVN 4031: 1985 Ximăng - Phương pháp xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết dính và tính ổn định của thể tích

TCVN 4032: 1985 Ximăng - Phương pháp xác định giới hạn bền nén và uống

TCVN 4033: 1995 Ximăng Pooclăng Puzolang - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1453: 1986 Ngói ximăng cát

TCVN 4315: 1986 Xỉ hạt lò cao - dùng để sản xuất ximăng

TCVN 4316: 1986 Ximăng Pooclăng xỉ hoạt lò cao - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 65 : 1989 Quy định sử dụng hợp lý xi măng trong xây dựng

TCXD 167 : 1989 Xi măng Poóc lăng dùng để sản xuất tấm sóng amiăng -ximăng - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 168 : 1989 Thạch cao dùng để sản xuất ximăng

TCXD 172 : 1989 Xích treo trong lò ximăng

TCVN 4787: 1989 Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử

TCVN 139 : 1991 Cát tiêu chuẩn để thử ximăng

TCVN 5438: 1991 Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5439:1991 Xi măng -Phân loại

TCVN 2682: 1992 Xi măng pooc lăng

TCVN 4434: 1992 Tấm sóng amiăng xi măng - Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 4435: 1992 Tấm sóng amiăng xi măng - Phương pháp thử

TCVN 5691: 1992 Xi măng Poóc Lăng trắng

TCVN 6016: 1995 Ximăng - Phương pháp thử - xác định độ bền

TCVN 6017: 1995 Xi măng – Phương pháp thử - Xác định thêi gian đông kết và độ ổn định

TCVN 6068: 1995 Xi măng poóc lăng bền sun phát - Phương pháp xác định độ nở sun phát

TCVN 6069: 1995 Ximăng Pooclăng ít tỏa nhiệt - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6070: 1995 Xi măng poóc lăng – Phương pháp xác định nhiệt thủy hoá

TCVN 6071: 1995 Nguyên liệu để sản xuất ximăng hỗn hợp sét

TCVN 6227: 1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của ximăng

TCVN 6067: 1997 Xi măng poóc lăng bền sunphát – Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 6260: 1997 Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kĩ thuật

TCXD 308 : 2003 Ximăng Pooclăng hỗn hợp - Phương pháp xác định hàm lượng phụ gia khoáng

TCXD 324 : 2004 Ximăng xây trát

PhamDuyLiem
22-12-2008, 03:00 PM
12. TIÊU CHUẨN VỀ BÊTÔNG VÀ CẤU KIỆN BÊTÔNG

TCXD 127 : 1985 Cát mịn để làm bêtông - và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=912/TCXD-127-1985-Cat-min-de-lam-betong--va-vua-xay-dung--Huong-dan-su-dung)

TCVN 1771: 1987 Đá dăm sỏi - sỏi dăm - dùng trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=914/TCVN-1771-1987-Da-dam-soI--soi-dam--dung-trong-xay-dung--yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 4506: 1987 Nước cho bê tông và vữa – Yêu cầu kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1806/TCVN-4506-1987-Nuoc-cho-be-tong-va-vua-%E2%80%93-Yeu-cau-ki-thuat)

TCXD 173 : 1989 Phụ gia tăng dẻo KĐT2 cho vữa và bêtông xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=916/TCXD-173-1989-Phu-gia-tang-deo-KDT2-cho-vua-va-betong-xay-dung)

TCVN 2276: 1991 Tấm sàn hộp bêtông cốt thép dùng làm sàn và mái nhà dân dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=919/TCVN-2276-1991-Tam-san-hop-betong-cot-thep-dung-lam-san-va-mai-nha-dan-dung)

TCVN 5440: 1991 Bêtông - Kiểm tra và đánh giá độ bền - Quy định chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=917/TCVN-5440-1991-Betong--Kiem-tra-va-danh-gia-do-ben--Quy-dinh-chung)

TCVN 5847: 1994 Cột điện bêtông cốt thép ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=920/TCVN-5847-1994-Cot-dien-betong-cot-thep-ly-tam--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

TCVN 6025: 1995 Bêtông - Phần mac theo cường độ chịu nén (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=921/TCVN-6025-1995-Betong--Phan-mac-theo-cuong-do-chiu-nen)

TCVN 6220: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi - và cát Karamzit - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=922/TCVN-6220-1997-Cot-lieu-nhe-cho-betong--Soi-dam-soi--va-cat-Karamzit--Yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 6221: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi và kerazit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1235/TCVN-6221-1997-Cot-lieu-nhe-cho-betong--Soi-dam-soi-va-kerazit)

TCXD 302 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bêtông và vữa silicafume và tro trấu nghiền mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=923/TCXDVN-302-2004-Phu-gia-khoan-hoat-tinh-cao-dung-cho-betong-va-vua-silicafume-va-tro-trau-nghien-min)

TCXD 311 : 2004 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa : Silicafume và tro trấu nghiền mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1975/TCXDVN-311-2004-Phu-gia-khoang-hoat-tinh-cao-dung-cho-be-tong-va-vua--Silicafume-va-tro-trau-nghien-min)

TCXD 316 : 2004 Bloc Bêtông nhẹ - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=924/TCXDVN-316-2004-Bloc-Betong-nhe--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 322 : 2004 Chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bêtông sử dụng cát nghiền (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=925/TCXDVN-322-2004-Chi-dan-ky-thuat-chon-thanh-phan-betong-su-dung-cat-nghien)

TCXD 325 : 2004 Phụ gia hóa học cho bêtông (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=926/TCXDVN-325-2004-Phu-gia-hoa-hoc-cho-betong)

TCXD 329 : 2004 Bêtông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1261/TCXDVN-329-2004-Betong-va-vua-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-PH)

TCXD 337 : 2005 Vữa và bêtông chịu axit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=927/TCXDVN-337-2005-Vua-va-betong-chiu-axit)

TCXD 349 : 2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=928/TCXDVN-349-2005-Cat-nghien-cho-betong-va-vua)

TCXD 372 : 2006 Ống bêtông cốt thép thoát nước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=929/TCXDVN-372-2006-ong-betong-cot-thep-thoat-nuoc)

TCXD 389 : 2006 Sản phẩm bê tông ứng lực trước - Yêu cầu kỹ thuật và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1990/TCXDVN-389-2006-San-pham-be-tong-ung-luc-truoc--Yeu-cau-ky-thuat-va-nghiem-thu)

TCXD 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1988/TCXDVN-7570-2006-Cot-lieu-cho-be-tong-va-vua--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 390 : 2007 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2000/TCXDVN-390-2007-Ket-cau-be-tong-va-be-tong-cot-thep-lap-ghep--Quy-pham-thi-cong-va-nghiem-thu)

TCXD 391 : 2007 Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2001/TCXDVN-391-2007-Be-tong--Yeu-cau-duong-am-tu-nhien)

TCXD 392 : 2007 Cống hộp bê tông cốt thép đúc sẵn - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2002/TCXDVN-392-2007-Cong-hop-be-tong-cot-thep-duc-san--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

TCXD 395 : 2007 Phụ gia khoáng cho bê tông đầm lăn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2004/TCXDVN-395-2007-Phu-gia-khoang-cho-be-tong-dam-lan)

TCVN 7888: 2008 Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2006/TCVN-7888-2008-Coc-be-tong-ly-tam-ung-luc-truoc)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 03:06 PM
13. TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG PHÁP THỬ VÔI, VỮA, GẠCH ĐÁ, GỐM SỨ XÂY DỰNG

TCVN 3121: 1979 Vữa và hỗn hợp vữa xây dựng - phương pháp thử cơ lý (http:// http://www.4shared.com/document/MyBYD7WR/Giaxaydungvn-TCVN-3121-1979.html)

TCXD 85 : 1981 Gạch lát lá dừa (http://www.4shared.com/document/mchsd2yv/Giaxaydungvn-TCXD-85-1981.html)

TCXD 86 : 1981 Gạch chịu Axit (http://www.4shared.com/document/xPOOzE-A/Giaxaydungvn-TCXD-86-1981.html)

TCXD 90 : 1982 Gạch lát đất sét nung
(http://www.4shared.com/document/0-QOTE-F/Giaxaydungvn-TCXD-90-1982.html)
TCXD 111: 1983 Gạch trang trí đất sét nung

TCVN 247 : 1986 Gạch xây - Phương pháp xác định độ bền uốn

TCVN 249 : 1986 Gạch xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng

TCVN 250 : 1986 Gạch xây - Phương pháp xác định khối lượng thể tích

TCVN 1450: 1986 Gạch rỗng đất sét nung

TCVN 1451: 1986 Gạch đặc đất sét nung

TCVN 1453: 1986 Ngói ximăng cát

TCVN 4314: 1986 Vữa xây dựng - yêu cầu kĩ thuật

TCVN 4353: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 1771: 1987 Đá dăm sỏi - sỏi dăm - dùng trong xây dựng - yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4459: 1987 Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

TCVN 2231: 1989 Vôi canxi cho xây dựng

TCVN 4732: 1989 Đá ốp lát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 2119: 1991 Đá canxicatbonnat - để nung vôi xây dựng

TCVN 5437: 1991 Tấm gốm tráng men để ốp mặt trong tường

TCVN 5642: 1992 Khối đá thiên nhiên để sản xuất đá ốp lát

TCVN 2118: 1994 Gạch canxi silicat - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 3786: 1994 Ống sành thoát nước và phụ tùng

TCVN 1452: 1995 Khối đất sét nung - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4313: 1995 Ngói - Phương pháp thử cơ lý

TCVN 6065: 1995 Gạch can xi lát nền

TCVN 6073: 1995 Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 6074: 1995 Gạch lát granito

TCVN 6300: 1997 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng Đất sét- Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6301: 1997 Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gốm xây dựng - Cao lanh lọc - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 329 : 2004 Bêtông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định PH

TCXD 336 : 2005 Vữa dán gạch ốp lát - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1239/TCXDVN-336-2005-Vua-dan-gach-op-lat--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 03:16 PM
14. TIÊU CHUẨN THỦY TINH VÀ KÍNH XÂY DỰNG

TCXD 128 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp chuẩn bị mẫu trong phòng thí nghiệm để phân tích hóa học (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=961/TCXD-128-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-chuan-bi-mau-trong-phong-thi-nghiem-de-phan-tich-hoa-hoc)

TCXD 129 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng silic dioxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=962/TCXD129-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-silic-dioxit)

TCXD 130 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng lưu huỳnh trioxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=963/TCXD130-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-luu-huynh-trioxit)

TCXD 131 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng sắt Oxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=964/TCXD131-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-sat-Oxit)

TCXD 132 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng nhôm Oxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=965/TCXD132-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-nhom-Oxit)

TCXD 133 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng canxi oxit và mannhe ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=966/TCXD133-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-canxi-oxit-va-mannhe-oxit)

TCXD 134 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng natri ôxit và Kali ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=967/TCXD134-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-natri-oxit-va-Kali-oxit)

TCXD 135 : 1985 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định hàm lượng bo ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=968/TCXD135-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-bo-oxit)

TCXD 136 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng sắt ôxít (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=955/TCXD-136-1985-Thuy-tinh--cat-dung-de-san-xuat-thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc--xac-dinh-ham-luong-sat-oxit)

TCXD 137 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng sắt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=956/TCXD-137-1985-Thuy-tinh--cat-dung-de-san-xuat-thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc--xac-dinh-ham-luong-sat-oxit)ôxít (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=956/TCXD-137-1985-Thuy-tinh--cat-dung-de-san-xuat-thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc--xac-dinh-ham-luong-sat-oxit)

TCXD 138 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng titan ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=957/TCXD-138-1985-Thuy-tinh--cat-dung-de-san-xuat-thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc--xac-dinh-ham-luong-titan-oxit)

TCXD 139 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng đồng ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=958/TCXD-139-1985-Thuy-tinh--cat-dung-de-san-xuat-thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc--xac-dinh-ham-luong-dong-oxit)

TCXD 140 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng côban ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=959/TCXD-140-1985-Thuy-tinh--cat-dung-de-san-xuat-thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc--xac-dinh-ham-luong-coban-oxit)

TCXD 141 : 1985 Thủy tinh - cát dùng để sản xuất thuỷ tinh - Phương pháp phân tích hóa học - xác định hàm lượng Niken ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=960/TCXD-141-1985-Thuy-tinh--cat-dung-de-san-xuat-thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc--xac-dinh-ham-luong-Niken-oxit)

TCVN 3992: 1985 Sản phẩm thủy tinh trong xây dựng - Thuật ngữ - Định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=980/TCVN-3992-1985-San-pham-thuy-tinh-trong-xay-dung--Thuat-ngu--Dinh-nghia)

TCXD 151 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=981/TCXD-151-1986-Cat-su-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 1045: 1988 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định độ bền nhiệt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=976/TCXD1045-1988-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-do-ben-nhiet)

TCXD 1046: 1988 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định độ bền nước ở 98o C (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=977/TCXD1046-1988-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-do-ben-nuoc-o-98o-C)

TCXD 1047: 1988 Thủy tinh - Phương pháp phân tích hóa học xác định độ bền kiềm và phân cấp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=978/TCXD1047-1988-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-do-ben-kiem-va-phan-cap)

TCXD 1048: 1988 Thủy tinh - Độ bền axit và phân cấp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=979/TCXD1048-1988-Thuy-tinh--Do-ben-axit-va-phan-cap) (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=966/TCXD133-1985-Thuy-tinh--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-xac-dinh-ham-luong-canxi-oxit-va-mannhe-oxit)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 03:31 PM
15. TIÊU CHUẨN THI CÔNG NGHIỆM THU CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU

TCXD 79 : 1980 Thi công và nghiệm thu công tác nền móng
(http://www.4shared.com/document/6wTYU_aW/Giaxaydungvn-TCXD-79-1980.html)
TCXD 46 : 1984 Chống sét cho các công trình xây dựng - Tiêu chuẩn thiết kế, thi công

TCVN 3987: 1985 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Quy tắt sửa đổi hồ sơ thiết kế thi công

TCVN 4055: 1985 Tổ chức thi công

TCVN 4085: 1985 Kết cấu gạch đá - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4091: 1985 Nghiệm thu các công trình xây dựng

TCXD 159 : 1986 Trát đá trang trí - Thi công và nghiệm thu

TCVN 4252: 1988 Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công - Qui phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4447: 1987 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4516: 1988 Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4519: 1988 Hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4528: 1988 Hầm đường sắt và hầm đường ô tô - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4606: 1988 Đường ống chính dẫn dầu và sản phẩm dầu - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCVN 4607: 1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu quy ước trên bản vẽ mặt bằng tổng thể và mặt bằng thi công công trình

TCXD 170 : 1989 Kết cấu thép - Gia công, lắp đặt và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5637: 1991 Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

TCVN 5639: 1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt song - nguyên tắt cơ bản

TCVN 5640: 1991 Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắt cơ bản

TCVN 5672: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Hồ sơ thi công - yêu cầu chung

TCVN 5674: 1992 Công tác hoàn thiện trong xây dựng -Thi công nghiệm thu

TCVN 4055: 1995 Tuyển tập tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam Tập VII Quản lí chất lượng, thi công và nghiệm thu

TCXD 190 : 1996 Móng cọc tiết diện nhá - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 196 : 1997 Nhà cao tầng - Công trình thử tĩnh - và kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi

TCXD 197 : 1997 Nhà cao tầng – Thi công cọc khoan nhồi

TCN 257 : 2000 Quy định kỹ thuật thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi

TCN 266 : 2000 Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXD 286 : 2003 Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 303 : 2004 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu

TCXD 305 : 2004 Bêtông khối lớn - Quy phạm thi công và nghiệm thu

TCXD 326 : 2004 Cọc khoan nhồi - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu

TCXD 331 : 2004 Vật liệu xây dựng - Phương pháp thử tĩnh không cháy

TCXD 303 : 2006 Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Phần công tác ốp trong xây dựng

TCXD 371 : 2006 Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng

TCXD 374 : 2006 Hỗn hợp bêtông trộn sẵn, các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu

TCXD 385 : 2006 Phương pháp gia cố nền đất yếu bằng trụ đất xi măng

TCXD 387 : 2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Thi công và nghiệm thu

TCXD 390 : 2006 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Quy phạm thi công và nghiệm thu
(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=822/TCXDVN-387-2006-He-thong-cap-khi-dot-trung-tam-trong-nha-o--Tieu-chuan-thiet-ke)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 03:48 PM
16. TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ VẬT LIỆU CHỊU LỬA

TCXD 84 : 1981 Vữa chịu lửa samot (http:// http://www.4shared.com/document/Em-XVZqW/Giaxaydungvn-TCXD-84-1981.html)

TCVN 176 : 1986 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền nén

TCVN 177 : 1986 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng riêng

TCVN 178 : 1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ hút nước, độ xốp và khối lượng thể tích

TCVN 179 : 1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác định độ chịu lửa

TCVN 201 : 1986 Vật liệu chịu lửa – Phương pháp xác đinh độ co hay nở phô

TCVN 202 : 1986 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định nhiệt độ biến dạng dưới tải trọng

TCVN 4710: 1989 Gạch chịu lửa samôt

TCVN 5441: 1991 Vật liệu và sản phẩm chịu lửa - Phân loại

TCXD 295 : 2003 Vật liệu chịu lửa – Gạch kiềm tính Manhedi spinel và Manhedi Crom dùng cho lò quay

TCXD 332 : 2004 Vật liệu chịu lửa - Ký hiệu các đại lượng và đơn vị

TCXD 342 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 1: Yêu cầu chung

TCXD 343 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của toà nhà - Phần 3 - Chỉ dẫn về phương pháp thử và áp dụng số liệu thử nghiệm

TCXD 344 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 4: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCXD 345 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 5: Các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng chịu tải

TCXD 346 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 6: các yêu cầu riêng đối với dầm

TCXD 347 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 7: Các yêu cầu riêng đối với cột

TCXD 348 : 2005 Thử nghiệm chịu lửa - Các bộ phận kết cấu của tòa nhà - Phần 8: các yêu cầu riêng đối với bộ phận ngăn cách đứng không chịu tải

TCXD 350 : 2005 Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

TCXD 378 : 2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng titan dioxit

TCXD 379 : 2006 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định hàm lượng phốt pho pentoxyt P2O5

TCXD 380 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định khối lượng thể tích vật liệu dạng hạt

TCXD 381 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ bền uốn ở nhiệt độ cao

TCXD 382 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Phương pháp xác định độ chịu mài mòn ở nhiệt độ thường

TCXD 383 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa Manhêdi

TCXD 384 : 2007 Vật liệu chịu lửa - Vữa cao Alumin

TCXD 386 : 2007 Thử nghiệm khả năng chịu lửa. Cửa đi và cửa ngăn cháy

TCVN 7890: 2008 Vật liệu chịu lửa kiềm tính Phương pháp xác định hàm lượng magiê oxit (MgO)

TCVN 7891: 2008 Vật liệu chịu lửa Phương pháp xác định hàm lượng SiO2, Fe2O3, Al2O3, CaO (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2009/TCVN-7891-2008-Vat-lieu-chiu-lua-Kiem-tinh--spinel--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-SiO2-Fe2O3--Al2O3-CaO)
(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1996/TCXDVN-383-2007-Vat-lieu-chiu-lua--Vua-Manhedi)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 04:14 PM
17. TIÊU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THI CÔNG

TCVN 4056: 1985 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1057/TCVN-4056-1985-He-thong-bao-duong-ky-thuat-va-sua-chua-may-xay-dung--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 4087: 1985 Sử dụng máy xây dựng – Yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1775/TCVN-4087-1985-Su-dong-may-xay-dung-%E2%80%93-Yeu-cau-chung)

TCVN 4203: 1986 Dụng cụ cầm tay trong xây dựng - Danh mục (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1058/TCVN-4203-1986-Dung-cu-cam-tay-trong-xay-dung--Danh-muc)

TCVN 4204: 1986 Hệ thống bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa máy xây dựng –Tổ chức bảo dưỡng kĩ thuật và sửa chữa máy xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1796/TCVN-4204-1986-He-thong-bao-duong-ki-thuat-va-sua-chua-may-xay-dung-%E2%80%93To-chuc-bao-duong-ki-thuat-va-sua-chua-may-xay-dung)

TCVN 4473: 1987 Máy xây dựng - Máy làm đất - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1059/TCVN-4473-1987-May-xay-dung--May-lam-dat--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 4517: 1988 Hệ thống bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa máy xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1060/TCVN-4517-1988-He-thong-bao-duong-ky-thuat-va-sua-chua-may-xay-dung--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 5843: 1994 Máy trộn bêtông 250 lít (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1088/TCVN-5843-1994-May-tron-betong-250-lit)

TCVN 6052: 1995 Giàn giáo thép (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1061/TCVN-6052-1995-Gian-giao-thep)

TCVN 5862: 1995 Thiết bị nâng - Phân loại theo chế độ làm việc (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1062/TCVN-5862-1995-Thiet-bi-nang--Phan-loai-theo-che-do-lam-viec)

TCVN 5865: 1995 Cần trục thiếu nhi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1063/TCVN-5865-1995-Can-truc-thieu-nhi)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 04:20 PM
18. TIÊU CHUẨN DUNG SAI TRONG XÂY DỰNG

TCXD 180 : 1996 Máy nghiền nguyên liệu - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1119/TCXD-180-1996-May-nghien-nguyen-lieu--sai-so-lap-dat)

TCXD 181 : 1996 Băng tải, gàu xích, xích tải - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1120/TCXD-181-1996-Bang-tai-gau-xich-xich-tai-sai-so-lap-dat)

TCXD 182 : 1996 Máy nén khí - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1121/TCXD-182-1996-May-nen-khi-sai-so-lap-dat)

TCXD 183 : 1996 Máy bơm - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1122/TCXD-183-1996-May-bom--sai-so-lap-dat)

TCXD 184 : 1996 Máy quạt - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1123/TCXD-184-1996-May-quat--Sai-so-lap-dat)

TCXD 185 : 1996 Máy nghiền bi - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1124/TCXD-185-1996-May-nghien-bi--sai-so-lap-dat)

TCXD 186 : 1996 Lò nung clinke kiểu quay - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1125/TCXD-186-1996-Lo-nung-clinke-kieu-quay--sai-so-lap-dat)

TCXD 187 : 1996 Khớp nối trục - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1126/TCXD-187-1996-Khop-noi-truc--sai-so-lap-dat)

TCXD 207 : 1998 Bộ lọc bụi tĩnh điện - Sai số lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1127/TCXD-207-1998-Bo-loc-bui-tinh-dien--sai-so-lap-dat)

TCVN 5593: 1991 Công trình xây dựng dân dụng - Sai số hình học cho phép (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1105/TCVN-5593-1991-Cong-trinh-xay-dung-dan-dung--sai-so-hinh-hoc-cho-phep)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 04:33 PM
19. TIÊU CHUẨN ĐẤT XÂY DỰNG

TCVN 2683: 1991 Đất xây dựng - Phương pháp bao gói - vận chuyển và bảo quản mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1138/TCVN-26831991-Dat-xay-dung--phuong-phap-bao-goi--van-chuyen-va-bao-quan-mau)

TCVN 4195: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1887/TCVN-4195-1995-Dat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-rieng-trong-phong-thi-nghiem)

TCVN 4197: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định giới hạn dẻo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1155/TCVN-41971995-Dat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-gioi-han-deo)

TCVN 4198: 1995 Đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1148/TCVN-41981995-Dat-xay-dung--Cac-phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-hat)

TCVN 4199: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định sức chống cắt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1149/TCVN-41991995-Dat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-suc-chong-cat)

TCVN 4200: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1150/TCVN-42001995-Dat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-tinh-nen-lun-trong-phong-thi-nghiem)

TCVN 4201: 1995 Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1151/TCVN-42011995-Dat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-do-chat-tieu-chuan-trong-phong-thi-nghiem)

TCVN 4202: 1995 Đất xây dựng - Các phương pháp xác đinh khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1152/TCVN-42021995-Dat-xay-dung--Cac-phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-the-tich-trong-phong-thi-nghiem)

TCVN 4344: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Lấy mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1137/TCVN-43441986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Lay-mau)

TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp thử cơ lý (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1129/TCVN-43451986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Phuong-phap-thu-co-ly)

TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói – Phương pháp phân tích hóa học – Quy định chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1130/TCVN-43461986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-%E2%80%93-phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc-%E2%80%93-Quy-dinh-chung)

TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1131/TCVN-43471986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-silic-dioxit)

TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng nhôm ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1132/TCVN-43481986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-nhom-oxit)

TCVN 4349: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng sắt ô xít (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1133/TCVN-43491986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-sat-o-xit)

TCVN 4350: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng canxi ôxít (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1134/TCVN-43501986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-canxi-oxit)

TCVN 4351: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng Mangiê ô xít (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1135/TCVN-43511986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-Mangie-o-xit)

TCVN 4352: 1986 Đắt sét để sản xuất gạch ngói nung - Phương pháp xác định hàm lượng ion sunfat hòa tan (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1136/TCVN-43521986-Dat-set-de-san-xuat-gach-ngoi-nung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-ion-sunfat-hoa-tan)

TCVN 5297: 1995 Chất lượng đất - Yêu cầu lấy mẫu - Yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1153/TCVN-52971995-Chat-luong-dat--Yeu-cau-lay-mau--Yeu-cau-chung)

TCVN 5299: 1995 Chất lượng đất - Phương pháp xác định mức độ sói mòn đất do mưa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1144/TCVN-52991995-Chat-luong-dat--Phuong-phap-xac-dinh-muc-do-soi-mon-dat-do-mua)

TCVN 5300: 1995 Chất lượng đất dựa trên mức nhiễm bẩn hóa chất (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1145/TCVN-53001995-Chat-luong-dat-dua-tren-muc-nhiem-ban-hoa-chat)

TCVN 5301: 1995 Chất lượng đất - Hồ sơ đất (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1146/TCVN-53011995-Chat-luong-dat--ho-so-dat)

TCVN 5302: 1995 Chất lượng đất - yêu cầu chung đối với việc tái tạo đất (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1147/TCVN-53021995-Chat-luong-dat--yeu-cau-chung-doi-voi-viec-tai-tao-dat)

TCVN 5747: 1993 Đất xây dựng - Phân loại (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=761/TCVN-5747-1993-Dat-xay-dung--Phan-loai)

TCVN 5941: 1995 Chất lượng đất - Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1140/TCVN-59411995-Chat-luong-dat--gioi-han-toi-da-cho-phep-cua-du-luong-hoa-chat-bao-ve-thuc-vat-trong-dat)

TCVN 5960: 1995 Chất lượng đất - Lấy mẫu - Hướng dẫn về thu thập - vận chuyển và lưu giữ mẫu đất để đánh giá quá trình hoạt động của vi sinh vật hiếu khí trong phòng thí nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1154/TCVN-59601995-Chat-luong-dat--Lay-mau--Huong-dan-ve-thu-thap--van-chuyen-va-luu-giu-mau-dat-de-danh-gia-qua-trinh-hoat-dong-cua-vi-sinh-vat-hieu-khi-trong-phong-thi-nghiem)

TCVN 5961: 1995 Chất lượng đất - Ảnh hưởng của các chất ô nhiễm lên giun đất - xác định độ độc cấp tính bằng cách sử dụng nền đất nhân tạo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1141/TCVN-59611995-Chat-luong-dat--anh-huong-cua-cac-chat-o-nhiem-len-giun-dat--xac-dinh-do-doc-cap-tinh-bang-cach-su-dung-nen-dat-nhan-tao)

(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1142/TCVN-59621995-Chat-luong-dat--Xac-dinh-anh-huong-cua-cac-tac-nhan-o-nhiem-den-tham-thuc-vat--Phuong-phap-do-su-uc-che-phat-trien-re)TCVN 5962: 1995 Chất lượng đất - Xác định ảnh hưởng của các tác nhân ô nhiễm đến thảm thực vật - Phương pháp đo sự ức chế phát triển rễ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1142/TCVN-59621995-Chat-luong-dat--Xac-dinh-anh-huong-cua-cac-tac-nhan-o-nhiem-den-tham-thuc-vat--Phuong-phap-do-su-uc-che-phat-trien-re)

TCVN 5963: 1995 Chất lượng đất - Xác định chất khô và hàm lượng nước trên cơ sở khối lượng – Phương pháp khối lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1890/TCVN-5963-1995-Chat-luong-dat--Xac-dinh-chat-kho-va-ham-luong-nuoc-tren-co-so-khoi-luong-%E2%80%93-Phuong-phap-khoi-luong)

TCVN 5979: 1995 Chất lượng đất - Xác định PH (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1143/TCVN-59791995-Chat-luong-dat-xac-dinh-PH)

TCXD 301 : 2003 Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1157/TCXDVN-3012003-Dat-xay-dung--Phuong-phap-phong-xa-do-am-va-do-chat-cua-dat-tai-hien-truong)

PhamDuyLiem
22-12-2008, 04:58 PM
20. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ, SƯỞi ẤM, ÂM THANH

TCVN 150 : 1986 Thiết kế chống ồn cho nhà ở (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1914/TCVN-150-1986-Thiet-ke-chong-on-cho-nha-o)

TCVN 4510: 1988 Studio âm thanh - Yêu cầu kỹ thuật về âm thanh kiến trúc (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1401/TCVN-4510-1988-Studio-am-thanh--Yeu-cau-ky-thuat-ve-am-thanh-kien-truc)

TCVN 4511: 1988 Stuđiô âm thanh – Yêu cầu kĩ thuật về âm thanh xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1822/TCVN-4511-1988-Studio-am-thanh-%E2%80%93-Yeu-cau-ki-thuat-ve-am-thanh-xay-dung)
[/URL]
[URL="http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1403/TCVN-5687-1992-Thong-gio-Dieu-tiet-khong-khi--Suoi-am--Tieu-chuan-thiet-ke"]TCVN 5687: 1992 Thông gió, Điều tiết không khí - Sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1914/TCVN-150-1986-Thiet-ke-chong-on-cho-nha-o)

TCXD 377 : 2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở - Tiêu chuẩn thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=821/TCXDVN-377-2006-He-thong-cap-khi-dot-trung-tam-trong-nha-o--Tieu-chuan-thiet-ke)

TCXD 387 : 2006 Hệ thống cấp khí đốt trung tâm trong nhà ở -Thi công và nghiệm thu
(http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=822/TCXDVN-387-2006-He-thong-cap-khi-dot-trung-tam-trong-nha-o--Tieu-chuan-thiet-ke)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 12:16 AM
21. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG

TCVN 4057: 1985 Hệ thống chỉ tiêu chất lượng sản phẩm - Nguyên tắt cơ bản (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1031/TCVN-4057-1985-He-thong-chi-tieu-chat-luong-san-pham--Nguyen-tat-co-ban)

TCVN 5814: 1994 Quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng. Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1884/TCVN-5814-1994-Quan-ly-chat-luong-va-dam-bao-chat-luong-Thuat-ngu-va-dinh-nghia-)

TCVN 5204: 1995 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1888/TCVN-5204-1995-Quan-ly-chat-luong-va-cac-yeu-to-cua-he-thong-chat-luong)

TCVN 5951: 1995 Hướng dẫn xây dựng sổ tay chất lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1889/TCVN-5951-1995-Huong-dan-xay-dung-so-tay-chat-luong)

TCVN 6214: 1996 Quy phạm thực hành vệ sinh khai thác, sản xuất, tiêu thô nước khoáng thiên nhiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1922/TCVN-6214-1996-Quy-pham-thuc-hanh-ve-sinh-khai-thac-san-xuat-tieu-tho-nuoc-khoang-thien-nhien)

TCVN-ISO-9000-1-1996 Các tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1917/TCVN-ISO-9000-1-1996-Cac-tieu-chuan-ve-quan-ly-chat-luong-va-dam-bao-chat-luong)

TCVN-ISO-9001-1996 Hệ thống chất lượng - Mô hình đảm bảo chất lượng trong thiết kế/triển khai, sản xuất, lắp đặt và dịch vô kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1919/TCVN-ISO-9001-1996-He-thong-chat-luong--Mo-hinh-dam-bao-chat-luong-trong-thiet-ke-trien-khai-san-xuat-lap-dat-va-dich-vo-ki-thuat)

TCVN-ISO-9002-1996 Hệ thống chất lượng- Mô hình đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1924/TCVN-ISO-9002-1996-He-thong-chat-luong-Mo-hinh-dam-bao-chat-luong-trong-san-xuat-lap-dat-va-dich-vu-ky-thuat)

TCVN-ISO-9003-1996 Hệ thống chất lượng- Mô hình đảm bảo chất lượng trong kiểm tra và thử nghiệm cuối cùng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1925/TCVN-ISO-9003-1996-He-thong-chat-luong-Mo-hinh-dam-bao-chat-luong-trong-kiem-tra-va-thu-nghiem-cuoi-cung)

TCVN-ISO-9004-1-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 1 : Hướng dẫn chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1923/TCVN-ISO-9004-1-1996-Quan-ly-chat-luong-va-cac-yeu-to-cua-he-thong-chat-luong-Phan-1--Huong-dan-chung-)

TCVN-ISO-9004-2-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 2 : Hướng dẫn cho dịch vô (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1926/TCVN-ISO-9004-2-1996-Quan-ly-chat-luong-va-cac-yeu-to-cua-he-thong-chat-luong-Phan-2-Huong-dan-cho-dich-vo-)

TCVN-ISO-9004-3-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 3 : Hướng dẫn đối với các vật liệu chế biến (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1927/TCVN-ISO-9004-3-1996-Quan-ly-chat-luong-va-cac-yeu-to-cua-he-thong-chat-luong-Phan-3--Huong-dan-doi-voi-cac-vat-lieu-che-bien-)

TCVN-ISO-9004-4-1996 Quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống chất lượng - Phần 4 : Hướng dẫn cải tiến chất lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1928/TCVN-ISO-9004-4-1996-Quan-ly-chat-luong-va-cac-yeu-to-cua-he-thong-chat-luong-%E2%80%93-Phan-4--Huong-dan-cai-tien-chat-luong-)

TCXD 297 : 2003 Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng - tiêu chuẩn công nhận (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1156/TCXDVN-2972003-Phong-thi-nghiem-chuyen-nganh-xay-dung--tieu-chuan-cong-nhan)

TCXD 368 : 2006 Vật liệu chống thấm sơn nhũ tương bitum polime (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1407/TCXDVN-368-2006-Vat-lieu-chong-tham-son-nhu-tuong-bitum-polime)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 12:25 AM
22. TIÊU CHUẨN NƯỚC THẢI VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ

TCVN 4556: 1988 Nước thải-Phương pháp lấy mẫu, vận chuyển, và bảo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1820/TCVN-4556-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-lay-mau-van-chuyen-va-bao-quan-mau)quản mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1820/TCVN-4556-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-lay-mau-van-chuyen-va-bao-quan-mau)

TCVN 4557: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định nhiệt độ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1830/TCVN-4557-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-nhiet-do-)

TCVN 4558: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định màu và mùi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1823/TCVN-4558-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-mau-va-mui)

TCVN 4559: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định độ pH (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1829/TCVN-4559-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-do-pH)

TCVN 4560: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng cặn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1828/TCVN-4560-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-can)

TCVN 4561: 1988 Nước thải -Phương pháp xác định hàm lượng nitrit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1807/TCVN-4561-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-nitrit)

TCVN 4562: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng nitrat (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1838/TCVN-4562-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-nitrat-)

TCVN 4563: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng amoniac (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1840/TCVN-4563-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-amoniac-)

TCVN 4565: 1988 Nước thải Phương pháp xác định độ oxy hóa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1836/TCVN-4565-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-do-oxy-hoa-)

TCVN 4566: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định nhu cầu sinh hóa oxy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1824/TCVN-4566-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-nhu-cau-sinh-hoa-oxy)

TCVN 4567: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng sunfua và sunfat (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1821/TCVN-4567-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-sunfua-va-sunfat)

TCVN 4568: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng florua (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1835/TCVN-4568-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-florua-)

TCVN 4569: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng bromua (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1818/TCVN-4569-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-bromua)

TCVN 4570: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng iodua (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1817/TCVN-4570-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-iodua)

TCVN 4571: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng asen (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1816/TCVN-4571-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-asen)

TCVN 4572: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng đồng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1815/TCVN-4572-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-dong)

TCVN 4573: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng chì (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1814/TCVN-4573-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-chi)

TCVN 4574: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng crom (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1813/TCVN-4574-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-crom)

TCVN 4575: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng kẽm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1812/TCVN-4575-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-kem)

TCVN 4576: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng coban (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1811/TCVN-4576-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-coban)

TCVN 4577: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng niken (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1810/TCVN-4577-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-niken)

TCVN 4578: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng mangan (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1809/TCVN-4578-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-mangan)

[/URL][URL="http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1808/TCVN-4579-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-nhom"]TCVN 4579: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng nhôm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1810/TCVN-4577-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-niken)

TCVN 4580: 1988 Nước thải-Phương pháp xác định hàm lượng thuỷ ngân (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1827/TCVN-4580-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-thuy-ngan)

TCVN 4581: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng phenola (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1834/TCVN-4581-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-phenola-)

TCVN 4583: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng thuốc trừ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1832/TCVN-4583-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-thuoc-tru-sau-)sâu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1832/TCVN-4583-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-thuoc-tru-sau-)

TCVN 4582: 1988 Nước thải Phương pháp xác định hàm lượng dầu má và các sản phẩm dầu mỏ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1833/TCVN-4582-1988-Nuoc-thai-Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-dau-ma-va-cac-san-pham-dau-ma-)

TCVN 5945: 1995 Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1177/TCVN-59451995-Nuoc-thai-cong-nghiep--Tieu-chuan-thai)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 12:26 AM
23. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG NƯỚC

TCXD 81 : 1981 Nước uống - Phương pháp xác định nhiệt độ (http://www.4shared.com/document/H_FOhyE2/Giaxaydungvn-TCXD-81-1981.html) (http://www.4shared.com/document/H_FOhyE2/Giaxaydungvn-TCXD-81-1981.html)

TCVN 4851: 1989 Nước dùng để phân tích trong phòng thí nghiệm

TCVN 5569:1991 Dòng nước - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 5070:1995 Chất lượng nước - Phương pháp khối lượng xác định dầu mỏ và sản phẩm dầu mỏ

TCVN 5294: 1995 Chất lượng nước - Quy tắt lựa chọn và đánh giá chất lượng nguồn tập trung cấp nước uống, nước sinh hoạt

TCVN 5295: 1995 Chất lượng nước - Yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt - và nước ngầm khỏi bị nhiễm bẩn do dàu và sản phẩm dầu

TCVN 5296: 1995 Chất lượng nước - Quy tắt bảo vệ nước khói bị nhiễm bẩn khi vận chuyển dầu và các sản phẩm dầu theo đường ống

TCVN 5298: 1995 Yêu cầu chung đối với việc sử dụng nước thải và cặn lắng của chúng dùng để tưới và làm phân bón

TCVN 5499: 1995 Chất lượng nước - Phương pháp Uyncle(Winkler) xác định ô xi hóa

TCVN 5524: 1995 Chất lượng nước và yêu cầu chung về bảo vệ nước mặt khỏi bị ô nhiễm bẩn

TCVN 5525: 1995 Chất lượng nước - yêu cầu chung về bảo vệ nước ngầm

TCVN 5655: 1992 Quy phạm bảo vệ môi trường tại các giàn khoan tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trên biển

TCVN 5942: 1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt

TCVN 5943:1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ven bờ

TCVN 5944: 1995 Chất lượng nước - Tiêu chuẩn chất lượng nước ngầm

TCVN 5980: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 1

TCVN 5981: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 2

TCVN 5982: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 3

TCVN 5983: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 4

TCVN 5984: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 5

TCVN 5985: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 6

TCVN 5986: 1995 Chất lượng nước - Thuật ngữ - Phần 7

TCVN 5987:1995 Chất lượng nước - xác định nitơ kendan - Phương pháp sau khi vô cơ hóa với Sêlen

TCVN 5988: 1995 Chất lượng nước - Xác định amôni - Phương pháp chưng cất và chửng độ

TCVN 5989: 1995 Chất lượng nước - Xác định thủy ngân bằng số quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa

TCVN 5990: 1995 Chất lượng nước - xác định thuỷ ngân tổng số bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn

TCVN 5991: 1995 Chất lượng nước - xác định thủy ngân tổng số bằng quang phổ - Phương pháp sau khi vô cơ hóa brom

TCVN 5992: 1995 Chất lượng nước - lấy mẫu - hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu

TCVN 5993: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu

TCVN 5994: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ao hồ tự nhiên và nhân tạo

TCVN 5995: 1995 Chất lượng nước - Lấy mẫu – Hướng dẫn lấy mẫu nước uống và nước dùng để chế biến thực phẩm và đồ uống

TCVN 5996: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu ở sông và suối

TCVN 5997: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước biển

TCVN 5998: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước mưa

TCVN 5999: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước thải

TCVN 6000: 1995 Chất lượng nước - Lấu mẫu - Hướng dẫn lấy mẫu nước ngầm

TCVN 6001: 1995 Chất lượng nước - Xác định nhu cầu ô xi sinh hóa sau 5 ngày (BOD5) Phương pháp cấy và pha loãng

TCVN 6002: 1995 Chất lượng nước - xác định man gan Phương pháp trắc quang dùng Fomaldoxm

TCVN 6053: 1995 Chất lượng nước đo tổng độ phóng xạ anpha trong nước không mặn - Phương pháp nguồn dày

TCVN 6199:1995 Chất lượng nước xác định fenola đơn hóa trị lựa chọn - Phần 1 - Phương pháp sắc ký sau khi làm giàu bằng chiết

TCVN 6201: 1995 Chất lượng nước xác định canxi và mangiê - Phương pháp phổ quang hấp thụ nguyên tử

TCVN 6722: 1995 Chất lượng nước - Nước thải sinh hoạt - Giới hạn ô nhiễm cho phép

TCXD 188 :1996 Nước thải đô thị - Tiêu chuẩn thải

TCVN 6774: 2000 Chất lượng nước - Chất lượng nước ngọt bảo vệ đêi sống thủy sinh

TCVN 6213: 2004 Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

TCXD 310 : 2004 Vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=986/TCXDVN-310-2004-Vat-lieu-loc-dang-hat-dung-trong-he-thong-xu-ly-nuoc-sach--Yeu-cau-ky-thuat)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 01:03 AM
24. TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH

TCVN 1612: 1975 Các thử nghiệm ảnh hưởng của yếu tố khí hậu - thử nghiệm nóng ẩm biến đổi chu kỳ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1409/TCVN-1612-1975-Cac-thu-nghiem-anh-huong-cua-yeu-to-khi-hau--thu-nghiem-nong-am-bien-doi-chu-ky)

TCVN 1966: 1977 Khí hậu chuẩn - dùng trong đo lường và thử nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1410/TCVN-1966-1977-Khi-hau-chuan--dung-trong-do-luong-va-thu-nghiem)

TCVN 5704: 1993 Không khí vùng làm việc - Phương pháp xác định hàm lượng bụi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1203/TCVN-57041993-Khong-khi-vung-lam-viec--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-bui)

TCVN 5067: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng hàm lượng bụi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1210/TCVN-50671995-Chat-luong-khong-khi--Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-ham-luong-bui)

TCVN 5293: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp indophenol xác định hàm lượng amoniac (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1211/TCVN-52931995-Chat-luong-khong-khi--Phuong-phap-indophenol-xac-dinh-ham-luong-amoniac)

TCVN 5498: 1995 Chất lượng không khí - Phương pháp xác định khối lượng bụi lắng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1212/TCVN-54981995-Chat-luong-khong-khi--Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-bui-lang)

TCVN 5938: 1995 Chất lượng không khí - Nồng độ tối đa cho phép (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1205/TCVN-59381995-Chat-luong-khong-khi--Nong-do-toi-da-cho-phep)

TCVN 5939: 1995 Chất lượng không khí - Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1206/TCVN-59391995-Chat-luong-khong-khi--Tieu-chuan-khi-thai-cong-nghiep-doi-voi-bui-va-cac-chat-vo-co)

TCVN 5940: 1995 Chất lượng không khí - tiêu chuẩn khí thải công nghiệp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1207/TCVN-59401995-Chat-luong-khong-khi--tieu-chuan-khi-thai-cong-nghiep)

TCVN 5966: 1995 Chất lượng không khí - Những vấn đề chung - thuật ngữ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1204/TCVN-59661995-Chat-luong-khong-khi--Nhung-van-de-chung--thuat-ngu)

TCVN 5967: 1995 Chất lượng không khí - những vấn đề chung - Các đơn vị đo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1213/TCVN-59671995-Chat-luong-khong-khi--nhung-van-de-chung--Cac-don-vi-do)

TCVN 5968: 1995 Chất lượng không khí - xác định các hợp chất khí của lưu huỳnh trong không khí xung quanh - Thiết bị lấy mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1214/TCVN-59681995-Chat-luong-khong-khi--xac-dinh-cac-hop-chat-khi-cua-luu-huynh-trong-khong-khi-xung-quanh--Thiet-bi-lay-mau)

TCVN 5969: 1995 Không khí xung quanh xác định chỉ số ô nhiễm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1215/TCVN-59691995-Khong-khi-xung-quanh-xac-dinh-chi-so-o-nhiem)

TCVN 5970: 1995 Lập kế hoạch giám sát chất lượng không khí xung quanh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1208/TCVN-59701995-Lap-ke-hoach-giam-sat-chat-luong-khong-khi-xung-quanh)

TCVN 5971: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huỳnh Dioxit- Phương pháp Tetracloromercurat (TCM)/pararosanilin (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1891/TCVN-5971-1995-Khong-khi-xung-quanh--Xac-dinh-nong-do-khoi-luong-cua-luu-huynh-Dioxit-Phuong-phap-Tetracloromercurat-TCM-pararo-sanilin)

TCVN 5972: 1995 Không khí xung quanh - Xác định nồng độ khối lượng ra cacbon monoxit (Co) - Phương pháp sắc kí khí (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1892/TCVN-5972-1995-Khong-khi-xung-quanh--Xac-dinh-nong-do-khoi-luong-ra-cacbon-monoxit-Co--Phuong-phap-sac-ki-khi)

TCVN 5973: 1995 Chất lượng không khí - ISO 9359 : 1989 Phương pháp lấy mẫu phân tầng để đánh giá chất lượng không khí xung quanh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1893/TCVN-5973-1995-Chat-luong-khong-khi--ISO-9359--1989-Phuong-phap-lay-mau-phan-tang-de-danh-gia-chat-luong-khong-khi-xung-quanh-)

TCVN 5974: 1995 Không khí xung quanh - Xác định chỉ số khói đen (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1209/TCVN-59741995-Khong-khi-xung-quanh--Xac-dinh-chi-so-khoi-den)

TCVN 5975: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit - Phương pháp hyđro peroxit/ bari perclorat/thorin (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1894/TCVN-5975-1995-Su-phat-thai-cua-nguon-tinh-Xac-dinh-nong-do-khoi-luong-luu-huynh-dioxit--Phuong-phap-hydro-peroxit--bari-perclorat-thorin-)

TCVN 5976: 1995 Khí thải ngồn tĩnh - Xác định nồng độ khối lượng của lưu huúnh dioxit (SO2)- Đặc tính của các phương pháp đo tự động (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1895/TCVN-5976-1995-Khi-thai-ngon-tinh--Xac-dinh-nong-do-khoi-luong-cua-luu-huunh-dioxit-SO2-Dac-tinh-cua-cac-phuong-phap-do-tu-dong)

TCVN 5977: 1995 Sự phát thải của nguồn tĩnh - Xác định nồng độ và lưu lượng bụi trong các ống dẫn khí - Phương pháp khối lượng thủ công (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1896/TCVN-5977-1995-Su-phat-thai-cua-nguon-tinh--Xac-dinh-nong-do-va-luu-luong-bui-trong-cac-ong-dan-khi-Phuong-phap-khoi-luong-thu-cong-)

TCVN 5978: 1995 Chất lượng không khí - Xác định nồng độ khối lượng lưu huỳnh dioxit trong không khí xung quanh - Phương pháp trắc quang dùng Thorin (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1897/TCVN-5978-1995-Chat-luong-khong-khi--Xac-dinh-nong-do-khoi-luong-luu-huynh-dioxit-trong-khong-khi-xung-quanh--Phuong-phap-trac-quang-dung-thorin)

TCXD 366 : 2004 Chỉ dẫn kỹ thuật công tác khảo sát địa chất công trình cho xây dựng trong vùng Karst (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1979/TCXDVN-366-2004-Chi-dan-ky-thuat-cong-tac-khao-sat-dia-chat-cong-trinh-cho-xay-dung-trong-vung-Karst)

TCVN 7889: 2008 Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định và yêu cầu chung về phương pháp đo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2007/TCVN-7889-2008-Nong-do-khi-Radon-tu-nhien-trong-nha--Muc-quy-dinh-va-yeu-cau-chung-ve-phuong-phap-do)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 01:13 AM
25. TIÊU CHUẨN, PHƯƠNG PHÁP THỬ CÁT, ĐÁ, SỎI

TCXD 127 : 1985 Cát mịn để làm bêtông - và vữa xây dựng - Hướng dẫn sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=912/TCXD-127-1985-Cat-min-de-lam-betong--va-vua-xay-dung--Huong-dan-su-dung)

TCXD 152 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=969/TCXD-152-1986-Cat-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Phuong-phap-lay-mau)

TCXD 153 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng silic SiO2 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=970/TCXD-153-1986-Cat-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-silic-SiO2)

TCXD 154 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng Fe2O3 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=971/TCXD-154-1986-Cat-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-Fe2O3)

TCXD 155 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng Al2O3 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=972/TCXD-155-1986-Cat-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-Al2O3)

TCXD 156 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh hàm lượng TiO2 (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=973/TCXD-156-1986-Cat-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-TiO2)

TCXD 157 : 1986 Cát dùng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác đinh độ ẩm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=974/TCXD-157-1986-Cat-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Phuong-phap-xac-dinh-do-am)

TCXD 158 : 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=975/TCXD-158-1986-Cat-su-dung-trong-cong-nghiep-thuy-tinh--Phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-co-hat)

TCVN 337 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1225/TCVN-337-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-lay-mau)

TCVN 338 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần khoáng vật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1226/TCVN-338-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-khoang-vat)

TCVN 339 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1227/TCVN-339-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-rieng)

TCVN 340 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích xốp và độ xốp (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1228/TCVN-340-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-the-tich-xop-va-do-xop)

TCVN 341 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1229/TCVN-341-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-do-am)

TCVN 342 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hạt và môdunl độ lớn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1230/TCVN-342-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-hat-va-modunl-do-lon)

TCVN 343 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định thành phần hàm lượng chung, bụi bùn sét (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1231/TCVN-343-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-thanh-phan-ham-luong-chung-bui-bun-set)

TCVN 344 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sét (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1232/TCVN-344-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-set)

TCVN 345 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng tạp chất hữu cơ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1233/TCVN-345-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-tap-chat-huu-co)

TCVN 346 : 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng sun fát và sun fít (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1234/TCVN-346-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-sun-fat-va-sun-fit)

TCXD 1770: 1986 Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=913/TCXDVN-1770-1986-Cat-xay-dung--yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 4376: 1986 Cát xây dựng - Phương pháp xác định hàm lượng mica (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1787/TCVN-4376-1986-Cat-xay-dung--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-mica)

TCVN 1772: 1987 Sỏi - Phương pháp xác định hàm lượng các tạp chất trong sỏi (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1805/TCVN-1772-1987-Soi--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-cac-tap-chat-trong-soi)

TCVN 6227: 1996 Cát tiêu chuẩn ISO để xác định cường độ của ximăng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1222/TCVN-6227-1996-Cat-tieu-chuan-ISO-de-xac-dinh-cuong-do-cua-ximang)

TCVN 6221: 1997 Cốt liệu nhẹ cho bêtông - Sỏi, dăm sỏi và kerazit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1235/TCVN-6221-1997-Cot-lieu-nhe-cho-betong--Soi-dam-soi-va-kerazit)

TCVN 208 : 1998 Đá bazan làm phụ gia cho ximăng - yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1236/TCVN208-1998-Da-bazan-lam-phu-gia-cho-ximang--yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu)

TCXD 291 : 2002 Nguyên liệu để sản xuất tủy tinh xây dựng - Đá vối (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=982/TCXDVN-291-2002-Nguyen-lieu-de-san-xuat-tuy-tinh-xay-dung--Da-voi)

TCXD 312 : 2004 Đá vôi - Phương pháp phân tích hóa học (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1237/TCXDVN-312-2004-Da-voi--Phuong-phap-phan-tich-hoa-hoc)

TCXD 349 : 2005 Cát nghiền cho bêtông và vữa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=928/TCXDVN-349-2005-Cat-nghien-cho-betong-va-vua)

TCXD 7570: 2006 Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1988/TCXDVN-7570-2006-Cot-lieu-cho-be-tong-va-vua--Yeu-cau-ky-thuat)

TCXD 394 : 2007 Tiêu chuẩn thiết kế, lắp đặt trang thiết bị điện trong các công trình xây dựng – Phần an toàn điện (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2003/TCXDVN-394-2007-Tieu-chuan-thiet-ke-lap-dat-trang-thiet-bi-dien-trong-cac-cong-trinh-xay-dung-%E2%80%93-Phan-an-toan-dien)

TCXD 397 : 2007 Hoạt độ phóng xạ tự nhiên của vật liệu xây dựng – Mức an toàn trong sử dụng và phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=2005/TCXDVN-397-2007-Hoat-do-phong-xa-tu-nhien-cua-vat-lieu-xay-dung-%E2%80%93-Muc-an-toan-trong-su-dung-va-phuong-phap-thu)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 01:22 AM
26. TIÊU CHUẨN VẬT LIỆU CHỐNG THẤM VÀ SƠN

TCVN 5696: 1992 Bột màu xây dựng xanh crom ôxit (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=984/TCVN-5696-1992-Bot-mau-xay-dung-xanh-crom-oxit)

TCVN 2090: 1993 Sơn - phương pháp lấy mẫu, bao bì, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1872/TCVN-2090-1993-Son--phuong-phap-lay-mau-bao-bi-ghi-nhan-van-chuyen-va-bao-quan-)

TCVN 2091: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ mịn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1869/TCVN-2091-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-do-min-)

TCVN 2092: 1993 Sơn - Phương pháp xác định thời gian chảy (độ nhớt quy ước) bằng phễu chảy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1882/TCVN-2092-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-thoi-gian-chay-do-nhot-quy-uoc-bang-pheu-chay-)

TCVN 2093: 1993 Sơn - Phương pháp xác định hàm lượng chất rắn và chất tạo màng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1870/TCVN-2093-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-chat-ran-va-chat-tao-mang-)

TCVN 2094: 1993 Sơn - Phương pháp gia công màng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1877/TCVN-2094-1993-Son--Phuong-phap-gia-cong-mang-)

TCVN 2096: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1873/TCVN-2096-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-do-kho-va-thoi-gian-kho)

TCVN 2098: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1876/TCVN-2098-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-do-cung-cua-mang-)

TCVN 2099: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bề uốn của màng sơn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1875/TCVN-2099-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-do-be-uon-cua-mang-son-)

TCVN 2101: 1993 Sơn - Phương pháp xác định độ bóng của màng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1867/TCVN-2101-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-do-bong-cua-mang)

TCVN 2102: 1993 Sơn - Phương pháp xác định màu sắc (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1880/TCVN-2102-1993-Son--Phuong-phap-xac-dinh-mau-sac-)

TCVN 5668: 1993 Sơn vecni và nguyên liệu của chúng - Nhiệt độ và độ ẩm để điều hoà và thử nghiệm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1881/TCVN-5668-1993-Son-vecni-va-nguyen-lieu-cua-chung--Nhiet-do-va-do-am-de-dieu-hoa-va-thu-nghiem-)

TCVN 5730: 1993 Sơn Alkyd - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1871/TCVN-5730-1993-Son-Alkyd--Yeu-cau-ky-thuat-)

TCXD 321 : 2004 Sơn xây dựng - Phân loại (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=987/TCXDVN-321-2004-Son-xay-dung--Phan-loai)

TCXD 328 : 2004 Tấm trải chống thấm trên cơ sở Bitum biến tính (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=985/TCXDVN-328-2004-Tam-trai-chong-tham-tren-co-so-Bitum-bien-tinh)

TCXD 341 : 2005 Sơn tường sơn nhũ tương - Phương pháp xác định độ bền nhiệt ẩm của màng sơn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1299/TCXDVN-341-2005-Son-tuong-son-nhu-tuong--Phuong-phap-xac-dinh-do-ben-nhiet-am-cua-mang-son)

TCXD 352 : 2005 Sơn - Phương pháp không phá hủy - xác định chiều dày màng sơn khô (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1300/TCXDVN-352-2005-Son--Phuong-phap-khong-pha-huy--xac-dinh-chieu-day-mang-son-kho)

TCXD 367 : 2006 Vật liệu chống thấm trong xây dựng - Phân loại (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=988/TCXDVN-367-2006-Vat-lieu-chong-tham-trong-xay-dung--Phan-loai)

TCXD 388 : 2007 Sơn - Phương pháp xác định độ cứng của màng phủ bằng thiết bị con lắc (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1999/TCXDVN-388-2007-Son--Phuong-phap-xac-dinh-do-cung-cua-mang-phu-bang-thiet-bi-con-lac)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 01:29 AM
27. TIÊU CHUẨN THÉP VÀ KIM LOẠI

TCVN 3100: 1979 Dây thép tròn dùng làm cốt thép bê tông ứng lực trước
(http://www.4shared.com/document/ava6T0Y_/Giaxaydungvn-TCVN-3100-1979.html)
TCVN 3101: 1979 Dây thép cácbon thấp kéo nguội dùng làm cốt thép bê tông (http:// http://www.4shared.com/document/gNvJfk9v/Giaxaydungvn-TCVN-3101-1979.html)

TCVN 197 : 1985 Kim loại – Phương pháp thử kéo

TCVN 1651: 1985 Thép cốt bêtông cán nóng

TCVN 2942: 1993 Ống và phụ tùng bằng gang dùng cho hệ thống dẫn chính chịu áp lực

TCVN 5709: 1993 Thép cácbon cán nóng dùng trong xây dựng Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5759: 1993 Đồng hồ đo nước lạnh kiểu cánh quạt - Yêu cầu kỹ thuật

TCXD 330 : 2004 Nhôm, hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=993/TCXDVN-330-2004-Nhom-hop-kim-dinh-hinh-dung-trong-xay-dung--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-kiem-tra-chat-luong-san-pham)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 01:36 AM
28. TIÊU CHUẨN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ

TCVN 3991: 1985 Tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=995/TCVN-3991-1985-Tieu-chuan-phong-chay-trong-thiet-ke-xay-dung--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 3255: 1986 An toàn nổ - yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=996/TCVN-3255-1986-An-toan-no--yeu-cau-chung)

TCVN 4879: 1989 Phòng cháy - dấu hiệu an toàn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=997/TCVN-4879-1989-Phong-chay--dau-hieu-an-toan)

TCVN 5040: 1990 Thiết bị phòng cháy chữa cháy - Ký hiệu hình vẽ trên sơ đồ phòng cháy - Yêu cầu kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=999/TCVN-5040-1990-Thiet-bi-phong-chay-chua-chay--Ky-hieu-hinh-ve-tren-so-do-phong-chay-chua-chay--Yeu-cau-ky-thuat)

TCVN 5303: 1990 An toàn cháy - thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=998/TCVN-5303-1990-An-toan-chay--thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 5738: 1993 Hệ thống báo cháy - Yêu cầu kĩ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1868/TCVN-5738-1993-He-thong-bao-chay--Yeu-cau-ki-thuat)

TCVN 5760: 1993 Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1000/TCVN-5760-1993-He-thong-chua-chay--Yeu-cau-chung-ve-thiet-ke-lap-dat-va-su-dung)

TCVN 2622: 1995 Phòng cháy - Chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1001/TCVN-2622-1995-Phong-chay--Chong-chay-cho-nha-va-cong-trinh--Yeu-cau-thiet-ke)

TCVN 6160: 1996 Phòng cháy chữa cháy - Nhà cao tầng - Yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1002/TCVN-6160-1996-Phong-chay-chua-chay--Nha-cao-tang--Yeu-cau-thiet-ke)

TCVN 6161: 1996 Phòng cháy chữa cháy - chợ và trung tâm thương mại - yêu cầu thiết kế (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1003/TCVN-6161-1996-Phong-chay-chua-chay--cho-va-trung-tam-thuong-mai--yeu-cau-thiet-ke)

TCXD 215 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Phát hiện cháy và báo động cháy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1841/TCXD-215-1998-Phong-chay-chua-chay-Tu-vung-Phat-hien-chay-va-bao-dong-chay)

TCXD 216 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Thiết bị chữa cháy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1839/TCXD-216-1998-Phong-chay-chua-chay-Tu-vung-Thiet-bi-chua-chay)

TCXD 217 : 1998 Phòng cháy chữa cháy- Từ vựng- Thuật ngữ chuyên dựng cho phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và xử lý vật liệu nguy hiểm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1837/TCXD-217-1998-Phong-chay-chua-chay-Tu-vung-Thuat-ngu-chuyen-dung-cho-phong-chay-chua-chay-cuu-nan-va-xu-ly-vat-lieu-nguy-hiem)

TCXD 218 : 1998 Hệ thống phát hiện cháy và báo động cháy - Quy định chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1004/TCXD-218-1998-He-thong-phat-hien-chay-va-bao-dong-chay--Quy-dinh-chung)

TCVN 4878: 1999 Phân loại cháy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1947/TCVN-4878-1999-Phan-loai-chay)

TCVN 7336: 2003 Phòng cháy chữa cháy Hệ thống Sprinkler tự động Yêu cầu thiết kế và lắp đặt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1973/TCVN-7336-2003-Phong-chay-chua-chay-He-thong-Sprinkler-tu-dong-Yeu-cau-thiet-ke-va-lap-dat)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 01:46 AM
29. TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ KIM LOẠI, THÉP, MỐI HÀN

TCVN 1691: 1975 Mối hàn hồ quang điện bằng tay
(http://www.4shared.com/document/fPo-l0t3/Giaxaydungvn-TCVN-1691-1975.html)
TCVN 198 : 1985 Kim loại - Phương pháp thử uốn

TCVN 165 : 1988 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra chất lượng mối hàn ống thép bằng phương pháp siêu âm

TCVN 4394: 1985 Kiểm tra không phá huỷ - Phân loại và đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim Rơnghen

TCVN 4394: 1986 Kiểm tra không phá hủy - Phân loại đánh giá khuyết tật mối hàn bằng phương pháp phim rơn gen

TCVN 4395: 1986 Kiểm tra không phá hủy - Kiểm tra mối hàn kim loại bằng tia rơn gen và tia gama

TCVN 5400: 1991 Mối hàn - Yêu cầu chung về lấy mẫu để thử cơ tính

TCVN 5401: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử uốn

TCVN 5402: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử uốn và dập

TCVN 5403: 1991 Mối hàn - Phương pháp thử kéo

TCXD 177 : 1993 Đường ống dẫn khí đặt ở đất liền - Quy phạm kỹ thuật tạm thời về hành lang an toàn

TCXD 314 : 2005 Hàn kim loại - Thuật ngữ và định nghĩa

PhamDuyLiem
23-12-2008, 01:55 AM
30. TIÊU CHUẨN AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT THI CÔNG XÂY DỰNG

TCVN 2287: 1978 Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - Quy định cơ bản
(http://www.4shared.com/document/EKRdCpLR/Giaxaydungvn-TCVN-2287-1978.html)
TCVN 2288: 1978 Các yếu tố nguy hiểm và có hại trong sản xuất - Phân loại

TCVN 2289: 1978 Quá trình sản xuất - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2290: 1978 Thiết bị sản xuất - yêu cầu chung về an toàn

TCVN 2291: 1978 Phương tiện bảo vệ người lao động - Phân loại (http:// http://www.4shared.com/document/oX_CGGR8/Giaxaydungvn-TCVN-2291-1978.html)

TCVN 2292: 1978 Công việc sơn - Yêu cầu chung về an toàn (http://www.4shared.com/document/qDFnCON7/Giaxaydungvn-TCVN-2292-1978.html)

TCVN 2293: 1978 Gia công gỗ - yêu cầu chung về an toàn
(http://www.4shared.com/document/ZsDu4BPY/Giaxaydungvn-TCVN-2293-1978.html)
TCVN 3164: 1979 Các chất độc hại - Phân loại và những yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3146: 1986 Công việc hàn điện - Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4244: 1986 Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng

TCVN 4730: 1989 Sản xuất gạch ngói nung - yêu cầu chung về an toàn

PhamDuyLiem
23-12-2008, 02:00 AM
31. TIÊU CHUẨN AN TOÀN CÔNG TRÌNH

TCVN 3288: 1979 Hệ thống thông gió - yêu cầu chung về an toàn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1006/TCVN-3288-1979-He-thong-thong-gio--yeu-cau-chung-ve-an-toan)

TCVN 4086: 1985 An toàn điện trong xây dựng - Yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1007/TCVN-4086-1985-An-toan-dien-trong-xay-dung--Yeu-cau-chung)

TCVN 4431: 1987 Lan can an toàn điều kiện về kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1008/TCVN-4431-1987-Lan-can-an-toan-dieu-kien-ve-ky-thuat)

TCVN 3254: 1989 An toàn cháy- Yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1844/TCVN-3254-1989-An-toan-chay-Yeu-cau-chung)

TCVN 3255: 1986 An toàn nổ - Yêu cầu chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1781/TCVN-3255-1986-An-toan-no--Yeu-cau-chung)

TCVN 5380: 1991 Quy phạm kĩ thuật an toàn trong xây dựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1851/TCVN-5380-1991-Quy-pham-ki-thuat-an-toan-trong-xay-dung)

TCVN 5744: 1993 Thang máy - yêu cầu an toàn trong lắp đặt và sử dụng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1011/TCVN-5744-1993-Thang-may--yeu-cau-an-toan-trong-lap-dat-va-su-dung)

TCVN 5866: 1995 Thang máy - yêu cầu an toàn về cơ khí (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1013/TCVN-5866-1995-Thang-may--yeu-cau-an-toan-ve-co-khi)

TCVN 5867: 1995 Thang máy - cabin, đối trọng, ray hướng dẫn - Yêu cầu an toàn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1012/TCVN-5867-1995-Thang-may--cabin-doi-trong-ray-huong-dan--Yeu-cau-an-toan)

TCVN 6153: 1995 Bình chịu áp lực - Yêu cầu kĩ thuật an toàn về thiết kế kết cấu, chế tạo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1910/TCVN-6153-1995-Binh-chiu-ap-luc--Yeu-cau-ki-thuat-an-toan-ve-thiet-ke-ket-cau-che-tao)

TCVN 6154: 1996 Bình chịu áp lực - yêu cầu kỹ thuật an toàn về thiết kế, kết cấu, chế tạo - phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1024/TCVN-6154-1996-Binh-chiu-ap-luc--yeu-cau-ky-thuat-an-toan-ve-thiet-ke-ket-cau-che-tao--phuong-phap-thu)

TCVN 6155: 1996 Bình chịu áp lực - yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng và sửa chữa - phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1025/TCVN-6155-1996-Binh-chiu-ap-luc--yeu-cau-ky-thuat-an-toan-ve-lap-dat-su-dung-va-sua-chua--phuong-phap-thu)

TCVN 6156: 1996 Bình chịu áp lực - yêu cầu kỹ thuật an toàn về lắp đặt, sử dụng, sửa chữa - phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1026/TCVN-6156-1996-Binh-chiu-ap-luc--yeu-cau-ky-thuat-an-toan-ve-lap-dat-su-dung-sua-chua--phuong-phap-thu)

TCXD 296 : 2004 Dàn giáo các yêu cầu về an toàn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1027/TCXDVN-296-2004-Dan-giao-cac-yeu-cau-ve-an-toan)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 02:04 AM
32. TIÊU CHUẨN PHƯƠNG PHÁP THỬ GỖ VÀ CỬA

TCVN 355 : 1970 Gỗ - Phương pháp chọn rừng - chọn cây và cưa khúc (http://www.4shared.com/document/jdHW9CWd/Giaxaydungvn-TCVN-355-1970.html)
TCVN 356 : 1970

TCVN 357 : 1970 http://www.4shared.com/document/7-nxne63/Giaxaydungvn-TCVN-357-1970.html

TCVN 358 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định độ ẩm khi thử cơ lý
(http://www.4shared.com/document/47ASEFpS/Giaxaydungvn-TCVN-358-1970.html)
TCVN 359 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định độ hút nước
(http://www.4shared.com/document/nGK__ruu/Giaxaydungvn-TCVN-359-1970.html)
TCVN 360 : 1970 http:// http://www.4shared.com/document/3bJgFbwm/Giaxaydungvn-TCVN-360-1970.html

TCVN 361 : 1970 http://www.4shared.com/document/CWUdHq18/Giaxaydungvn-TCVN-361-1970.html
(http:// http://www.4shared.com/document/CWUdHq18/Giaxaydungvn-TCVN-361-1970.html)
TCVN 362 : 1970 http://www.4shared.com/document/QzBcT_0V/Giaxaydungvn-TCVN-362-1970.html

TCVN 363 : 1970 Gỗ - Phương phápxác định giới hạn bền khi nén (http://www.4shared.com/document/HQwTBUFB/Giaxaydungvn-TCVN-363-1970.html)

TCVN 364 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi kéo (http:// http://www.4shared.com/document/rNRDXZ7W/Giaxaydungvn-TCVN-364-1970.html)

TCVN 365 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi uốn tĩnh (http://www.4shared.com/document/8GYnH13m/Giaxaydungvn-TCVN-365-1970.html)

TCVN 366 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi uốn và dập
(http:// http://www.4shared.com/document/WIV9PWZ-/Giaxaydungvn-TCVN-366-1970.html)
TCVN 367 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định giới hạn bền khi trược và cắt (http:// http://www.4shared.com/document/8CAWDFWR/Giaxaydungvn-TCVN-367-1970.html)

TCVN 368 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định sức chống tách (http://www.4shared.com/document/YCQxGtQS/Giaxaydungvn-TCVN-368-1970.html)

TCVN 369 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định độ cứng (http://www.4shared.com/document/KkBwM_jU/Giaxaydungvn-TCVN-369-1970.html)

TCVN 370 : 1970 Gỗ - Phương pháp xác định các chỉ tiêu biến dạng đàn hồi (http://www.4shared.com/document/KyIruTOj/Giaxaydungvn-TCVN-370-1970.html)

TCXD 1072: 1971 Gỗ - Phân nhốm theo tính chất cơ lý

TCVN 1073: 1971 Gỗ tròn - Kích thước cơ bản
(http://www.4shared.com/document/xGuiOzMo/Giaxaydungvn-TCVN-1073-1971.html)
TCVN 1074: 1971 Gỗ tròn - Khuyết tật

TCVN 1075: 1971 Gỗ xẻ - Kích thước cơ bản
(http://www.4shared.com/document/xZdyyvQk/Giaxaydungvn-TCVN-1075-1971.html)
TCVN 1076: 1971 Gỗ xẻ - Tên gọi và định nghĩa
(http://www.4shared.com/document/JyHd3mvc/Giaxaydungvn-TCVN-1076-1971.html)
TCXD 92 : 1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Bản lề cửa (http://www.4shared.com/document/t2ItymP6/Giaxaydungvn-TCXD-92-1983.html)

TCXD 93 : 1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Ke cánh cửa (http://www.4shared.com/document/McO8SDJp/Giaxaydungvn-TCXD-93-1983.html)

TCXD 94 : 1983 Phụ tùng cửa sổ và cửa đi - Tay nắm chốt ngang (http://www.4shared.com/document/uKlqLw4D/Giaxaydungvn-TCXD_94-1983.html)

TCVN 1770: 1986 Cát xây dựng -Yêu cầu kĩ thuật

TCVN 5761: 1993 Khóa treo - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 5762: 1993 Khóa cửa có tay nắm - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4340: 1994 Ván sàn bằng gỗ

TCXD 192 : 1996 Cửa gỗ - cửa đi - cửa sổ - Yêu cầu kỹ thuật

PhamDuyLiem
23-12-2008, 02:14 AM
33. PHƯƠNG PHÁP THỬ BÊTÔNG NẶNG

TCXD 171 : 1989 Bêtông nặng - Phương pháp không phá hoại - sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác đinh cường độ chịu nén (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=915/TCXD-171-1989-Betong-nang--Phuong-phap-khong-pha-hoai--su-dung-ket-hop-may-do-sieu-am-va-sung-bat-nay-de-xac-dinh-cuong-do-chiu-nen)

TCVN 5592: 1991 Bêtông nặng - yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=918/TCVN-5592-1991-Betong-nang--yeu-cau-bao-duong-am-tu-nhien)

TCVN 3105: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng và bêtông nặng - Lấy mẫu - chế tạo và bảo dưỡng mẫu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1250/TCVN-3105-1993-Hon-hop-betong-nang-va-betong-nang--Lay-mau--che-tao-va-bao-duong-mau)

TCVN 3106: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp thử độ sụt (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1251/TCVN-3106-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-thu-do-sut)

TCVN 3107: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp vebe xác định độ cứng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1252/TCVN-3107-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-vebe-xac-dinh-do-cung)

TCVN 3108: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định độ tách (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1253/TCVN-3108-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-do-tach-vua-va-do-tach-nuoc)vữa và độ tách nước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1253/TCVN-3108-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-do-tach-vua-va-do-tach-nuoc)

TCVN 3109: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp khối lượng thẻ (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1254/TCVN-3109-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-khoi-luong-the-tich)tích (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1254/TCVN-3109-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-khoi-luong-the-tich)

TCVN 3110: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp phân tích thành phàn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1255/TCVN-3110-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-phan-tich-thanh-phan)

TCVN 3111: 1993 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng bọt khí (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1256/TCVN-3111-1993-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-bot-khi)

TCVN 3112: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng riêng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1241/TCVN-3112-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-rieng)

TCVN 3113: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ hút nước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1242/TCVN-3113-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-do-hut-nuoc)

TCVN 3114: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ mài mòn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1243/TCVN-3114-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-do-mai-mon)

TCVN 3115: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định khối lượng thể tích (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1244/TCVN-3115-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-khoi-luong-the-tich)

TCVN 3116: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ chống thấm nước (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1245/TCVN-3116-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-do-chong-tham-nuoc)

TCVN 3117: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định độ co ngót (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1246/TCVN-3117-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-do-co-ngot)

TCVN 3118: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1247/TCVN-3118-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-cuong-do-nen)

TCVN 3119: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1248/TCVN-3119-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-cuong-do-keo-khi-uon)

TCVN 3120: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi bửa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1249/TCVN-3120-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-cuong-do-keo-khi-bua)

TCVN 5726: 1993 Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ lăng trụ và mô đun đàn hồi khi nén tĩnh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1874/TCVN-5726-1993-Be-tong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-cuong-do-lang-tru-va-mo-dun-dan-hoi-khi-nen-tinh)

TCXD 307 : 2003 Bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng ximăng trong bêtông đã đóng rắn (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1258/TCXDVN-307-2003-Betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-ximang-trong-betong-da-dong-ran)

TCXD 162 : 2004 Bêtông nặng - Phương pháp xác định bằng súng bật nẩy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1259/TCXDVN-162-2004-Betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-bang-sung-bat-nay)

TCXD 317 : 2004 Blôc bêtông nhẹ - Phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1260/TCXDVN-317-2004-Bloc-betong-nhe--Phuong-phap-thu)

TCXD 354 : 2005 Bêtông nặng - Phương pháp xác định hàm lượng sunfat trong bêtông (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1262/TCXDVN-354-2005-Betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-ham-luong-sunfat-trong-betong)

TCXD 360 : 2005 Bêtông nặng - Phương pháp xác định clorua bằng phương pháp đo điện lượng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1263/TCXDVN-360-2005-Betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-clorua-bang-phuong-phap-do-dien-luong)

TCXD 239 : 2006 Bê tông nặng - Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1984/TCXDVN-239-2006-Be-tong-nang--Chi-dan-danh-gia-cuong-do-tren-ket-cau-cong-trinh)

TCXD 376 : 2006 Hỗn hợp bêtông nặng - Phương pháp xác định thời gian đông kết (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1264/TCXDVN-376-2006-Hon-hop-betong-nang--Phuong-phap-xac-dinh-thoi-gian-dong-ket)

PhamDuyLiem
23-12-2008, 02:22 AM
34. TIÊU CHUẨN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

TCVN 5721: 1993 Săm và lốp xe máy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1879/TCVN-5721-1993-Sam-va-lop-xe-may)

TCVN 6207: 1996 Phương tiện giao thông đường bộ Phương pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1918/TCVN-6207-1996-Phong-tien-giao-thong-duong-bo-Phuong-phap-do-khi-o-nhiem-do-xe-may-lap-dong-co-xang-thai-ra)

TCVN 6009: 1995 Phương tiện giao thông đường bộ - thiết bị tín hiệu âm thanh - đặc tính kỹ thuật (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1899/TCVN-6009-1995-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--thiet-bi-tin-hieu-am-thanh--dac-tinh-ky-thuat)

TCVN 6010: 1995 Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe máy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1900/TCVN-6010-1995-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Phuong-phap-do-van-toc-lon-nhat-cua-xe-may)

TCVN 6011: 1995 Phương tiện giao thông đường bộ - Phương pháp đo vận tốc lớn nhất của xe mô tô (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1901/TCVN-6011-1995-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Phuong-phap-do-van-toc-lon-nhat-cua-xe-mo-to)

TCVN 6013: 1995 Phương tiện giao thông đườngbộ - Mô tô - cơ cấu điều khiển kiểu, vị trí và chức năng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1902/TCVN-6013-1995-Phuong-tien-giao-thong-duongbo--Mo-to--co-cau-dieu-khien-kieu-vi-tri-va-chuc-nang)

TCVN 6211: 1996 Phương tiện giao thông đường bộ - Kiểu - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1920/TCVN-6211-1996-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Kieu--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 6212: 1996 Mô tô, xe máy - Thử độ ô nhiễm - Băng thử công suất mô tô, xe máy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1921/TCVN-6212-1996-Mo-to-xe-may--Thu-do-o-nhiem--Bang-thu-cong-suat-mo-to-xe-may)

TCVN 6072: 1996 Phương tiện giao thông đường bộ Phơng pháp đo khí ô nhiễm do xe máy lắp động cơ xăng thải ra (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1929/TCVN-6072-1996-Phong-tien-giao-thong-duong-bo-Phong-phap-do-khi-o-nhiem-do-xe-may-lap-dong-co-xang-thai-ra)

TCVN 6432: 1998 Phương tiện gia thông đường bộ- Khớ thải gây ô nhiễm phát ra từ ô tô láp động cơ xăng- phương pháp đo trong thử công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1937/TCVN-6432-1998-Phuong-tien-gia-thong-duong-bo-Kho-thai-gay-o-nhiem-phat-ra-tu-o-to-lap-dong-co-xang-phuong-phap-do-trong-thu-cong-nhan-kieu)

TCVN 6433: 1998 Phương tiện gia thông đường bộ- Khớ thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô láp động cơ xăng- phương pháp đo trong thử công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1938/TCVN-6433-1998-Phuong-tien-gia-thong-duong-bo-Kho-thai-gay-o-nhiem-phat-ra-tu-mo-to-lap-dong-co-xang-phuong-phap-do-trong-thu-cong-nhan-kieu)

TCVN 6439: 1998 Mô tô - Quy tắc thử động cơ - Công suất hữu ích (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1939/TCVN-6439-1998-Mo-to--Quy-tac-thu-dong-co--Cong-suat-huu-ich)

TCVN 6440: 1998 Mô tô - Phương pháp đo tiêu thô nhiên liệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1941/TCVN-6440-1998-Mo-to--Phuong-phap-do-tieu-tho-nhien-lieu)

TCVN 6441: 1998 Mô tô - Phanh và cơ cấu phanh - Thử và phương pháp đo (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1940/TCVN-6441-1998-Mo-to--Phanh-va-co-cau-phanh--Thu-va-phuong-phap-do)

TCVN 6442: 1998 Môtô hai bánh - Độ ổn định khi đỗ của chân chống bên và chân chống giữa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1934/TCVN-6442-1998-Moto-hai-banh--Do-on-dinh-khi-do-cua-chan-chong-ben-va-chan-chong-giua)

TCVN 6443: 1998 Mô tô- Vành bánh hợp kim nhẹ - Phương pháp thử (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1936/TCVN-6443-1998-Mo-to-Vanh-banh-hop-kim-nhe--Phuong-phap-thu)

TCVN 6444: 1998 Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phanh của ôtô khách - Đo tính năng kỹ thuật của phanh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1935/TCVN-6444-1998-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--He-thong-phanh-cua-oto-khach--Do-tinh-nang-ky-thuat-cua-phanh)

TCVN 6445: 1998 Phương tiện giao thông đường bộ -đo tốc độ va đập trong thử va chạm (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1933/TCVN-6445-1998-phong-tien-giao-thong-duong-bo-do-toc-do-va-dap-trong-thu-va-cham)

TCVN 5749: 1999 Ôtô khách -Yêu cầu an toàn chung (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1948/TCVN-5749-1999-oto-khach-Yeu-cau-an-toan-chung)

TCVN 6528: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện kéo - Thuật ngữ và định nghĩa (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1949/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Kich-thuoc-phuong-tien-co-dong-co-va-phuong-tien-keo--Thuat-ngu-va-dinh-nghia)

TCVN 6529: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Khối lượng - Thuật nghĩa định nghĩa và mó hiệu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1944/TCVN-6529-1999-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Khoi-luong--Thuat-nghia-dinh-nghia-va-mo-hieu)

TCVN 6565: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nộn, động cơ cháy cưỡng bức khớ đốt hoá láng, khí thiên nhiên và ô tô lắp các động cơ đó - Yêu cầu liên quan đến chất thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1943/TCVN-6565-1999-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Dong-co-chay-do-non-dong-co-chay-cuong-buc-kho-dot-hoa-lang-kho-thien-nhien-va-o-to-lap-cac-dong-co-du--Yeu-cau-lien-quan-den-chat-thai-gay-o-nhiem-trong-thu-cong-nhan-kieu)

TCVN 6566: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - ễ tô lắp động cơ cháy do nộn - Phương pháp đo khớ thải gây ô nhiễm trong thử công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1942/TCVN-6566-1999-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--e-to-lap-dong-co-chay-do-non--Phuong-phap-do-kho-thai-gay-o-nhiem-trong-thu-cong-nhan-kieu)

TCVN 6567: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén, (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1945/TCVN-6567-1999-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Dong-co-chay-do-nen-)

TCVN 6568: 1999 Phương tiện giao thông đường bộ - Động cơ cháy do nén và ô tô lắp động cơ cháy do nén - Phương pháp đo các chất gây ô nhiễm có thể nhìn thấy và công suất động cơ trong thử công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1946/TCVN-6568-1999-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Dong-co-chay-do-nen-va-o-to-lap-dong-co-chay-do-nen--Phuong-phap-do-cac-chat-gay-o-nhiem-cu-the-nhon-thay-va-cong-suat-dong-co-trong-thu-cong-nhan-kieu)

TCVN 6579: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI) (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1951/TCVN-6579-2000-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Ma-nhan-dang-quoc-te-nha-san-xuat-WMI)

TCVN 6580: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất (WMI) (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1952/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Ma-nhan-dang-quoc-te-nha-san-xuat-WMI)

TCVN 6723: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - ễ tô khách cỡ nhá - Yêu cầu về cấu tạo trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1950/TCVN-6723-2000-Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--e-to-khach-co-nha--Yeu-cau-ve-cau-tao-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6724: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô khách cỡ lớn - Yêu cầu về cấu tạo chung trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1953/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--o-to-khach-co-lon--Yeu-cau-ve-cau-tao-chung-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6757: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Mã nhận dạng quốc tế nhà sản xuất phô tùng (WPMI) (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1954/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Ma-nhan-dang-quoc-te-nha-san-xuat-pho-tung-WPMI)

TCVN 6758: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Kính an toàn và vật liệu kính an toàn - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1956/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Kinh-an-toan-va-vat-lieu-kinh-an-toan--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6759: 2000 Phương tiện giao thông đường bộ - Đèn Halogen chiếu sáng phía trước - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1959/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Den-Halogen-chieu-sang-phia-truoc--Yeu-cau-ky-thuat-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 5756: 2001 Mũ bảo vệ cho người đi mô tô và xe máy (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1967/Mu-bao-ve-cho-nguoi-di-mo-to-va-xe-may)

TCVN 6769: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1965/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Guong-chieu-hau--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6770: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Gương chiếu hậu mô tô và xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1968/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Guong-chieu-hau-mo-to-va-xe-may--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6771: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Lốp hơi môtô và (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1962/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Lop-hoi-moto-va-xe-may--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1962/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Lop-hoi-moto-va-xe-may--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6785: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Phát thải chất gây ô nhiễm từ ô tô theo nguyên liệu sử dông của động cơ - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1961/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Phat-thai-chat-gay-o-nhiem-tu-o-to-theo-nguyen-lieu-su-dong-cua-dong-co--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6786: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Thiết bị lái của ô tô và moóc, bán moóc - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1960/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Thiet-bi-lai-cua-o-to-va-mooc-ban-mooc--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6787: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Ô tô lắp động cơ đốt trong - Đo tiêu hao nhiên liệu trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1963/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--o-to-lap-dong-co-dot-trong--Do-tieu-hao-nhien-lieu-trong-cong-nhan-kieu)

TCVN 6821: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ô tô và moóc - Từ vựng (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1964/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Phanh-o-to-va-mooc--Tu-vung)

TCVN 6822: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất cho thiết bị phanh khí nén (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1966/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Moi-noi-thu-ap-suat-cho-thiet-bi-phanh-khi-nen)

TCVN 6823: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Mối nối thử áp suất thuỷ lực cho thiết bị phanh (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1970/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--Moi-noi-thu-ap-suat-thuy-luc-cho-thiet-bi-phanh)

TCVN 6824: 2001 Phương tiện giao thông đường bộ - Hệ thống phânh của mô tô, xe máy - Yêu cầu và phương pháp thử trong công nhận kiểu (http://thuvien.giaxaydung.vn/index.php?module=resource&catid=43&id=1969/Phuong-tien-giao-thong-duong-bo--He-thong-phanh-cua-mo-to-xe-may--Yeu-cau-va-phuong-phap-thu-trong-cong-nhan-kieu)
Mọi đóng góp và thắc mắc vui lòng gửi vào hòm thư: phamduyliem1987@gmail.com

Chúc mọi người một noel an lành, hạnh phúc !

trungnn
15-01-2009, 09:22 PM
Cám ơn anh Pham Duy Liem,
Tôi xin góp thêm TCVN 7571-2006:
http://www.4shared.com/file/80723788/34224149/TCVN_751-125111516_2006_Thep_hinh_can_nong_Kich_thuoc_dung_ sai_dac_tinh_mat_cat.html?dirPwdVerified=d4e9a4c1
Ngoài ra, tôi cũng đề nghị anh nên lược bớt những tiêu chuẩn đã được hủy bỏ, ví dụ như những tiêu chuẩn về thử nghiệm cát xây dựng.

9. TCVN 7571-1:2006 (ISO 657-1:1989)
Thép hình cán nóng - Phần 1: Thép góc cạnh đều - Kích thước

10. TCVN 7571-2:2006 (ISO 657-2:1989)
Thép hình cán nóng - Phần 2: Thép góc cạnh không đều - Kích thước

11. TCVN 7571-5:2006 (ISO 657-5:1976)
Thép hình cán nóng - Phần 5: Thép góc cạnh đều và không đều - Dung sai hệ mét và hệ insơ

12. TCVN 7571-11:2006 (ISO 657-11:1980)
Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ C - Kích thước và đặc tính mặt cắt

13. TCVN 7571-15:2006 (ISO 657-15:1980)
Thép hình cán nóng - Phần 15: Thép chữ I - Kích thước và đặc tính mặt cắt

14. TCVN 7571-16:2006 (ISO 657-16:1980)
Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H - Kích thước và đặc tính mặt cắt

Hoàng Linh
17-01-2009, 05:39 PM
Cám ơn trungnn. Mọi người hãy cùng nhau góp ý, bổ xung để chúng ta có một bộ tiêu chuẩn đầy đủ, phục vụ cho công việc được tốt hơn.=D>
Mình có một số TCXD sau gửi mọi người tham khảo....!

tuananhce03
07-07-2010, 03:28 PM
Rất cảm ơn pác Pham Duy Liem đã sưu tầm hầu hết bộ tiêu chuẩn Xây dựng Post lên để anh em tham khảo.

Tuy nhiên tôi đã tìm ra một phần mềm để bạn có thấy lấy hết tất cả các tiêu chuẩn xây dựng trong vòng 15 phút.

Bạn có thể tham khảo tại: http://giaxaydung.vn/diendan/tieu-chuan-xddd-cn/40763-phan-mem-tra-cuu-tat-ca-cac-tieu-chuan-xd.html

deathofwar
14-09-2010, 02:58 PM
Rất cảm ơn pác Pham Duy Liem đã sưu tầm hầu hết bộ tiêu chuẩn Xây dựng Post lên để anh em tham khảo.

Tuy nhiên tôi đã tìm ra một phần mềm để bạn có thấy lấy hết tất cả các tiêu chuẩn xây dựng trong vòng 15 phút.

Bạn có thể tham khảo tại: http://giaxaydung.vn/diendan/tieu-chuan-xddd-cn/40763-phan-mem-tra-cuu-tat-ca-cac-tieu-chuan-xd.html

Bác tuananhce03 (http://giaxaydung.vn/diendan/../members/tuananhce03.html) chỉ giúp em cách update một số tiêu chuẩn vào phần mềm được k? Cái này tốt quá,=D>

tuananhce03
14-09-2010, 04:04 PM
Bác tuananhce03 (http://giaxaydung.vn/diendan/../members/tuananhce03.html) chỉ giúp em cách update một số tiêu chuẩn vào phần mềm được k? Cái này tốt quá,=D>
Phần mềm này đã có hầu hết tiêu chuẩn rồi bạn.
Tuy nhiên việc update các phần mềm mới.
Các file tiêu chuẩn này ở dạng đuôi *.lit
Bạn tham khảo trang www.tieuchuanonline.net (http://www.tieuchuanonline.net)
Bạn vào đó và download những tiêu chuẩn mà trang web update.
Sau đó bạn copy vào đường dẫn của phần mềm là được.
chúc bạn thành công.

vuthinh2004
07-07-2013, 12:01 AM
Chào cả nhà
Mình đang tìm định múc beton bền sulphat , bác nào biết chỉ mình với ?
Vuthinh2004