PDA

Xem bản đầy đủ : Xin mẫu quyết định:thành lap BQL dự án.nguyenNT
05-12-2008, 01:43 PM
Tôi đang cần các mẫu van bản hành chính công ty:
quyết định thành lập ban quản lý dự án
quyêt định cử cán bộ tư vấn giám sát
Thành viên nào có chia sẻ giúp tôi
Cảm ơn nhiều.:D

tuan.kcxbn
05-12-2008, 02:24 PM
Tên đơn vị ra QĐ

Số :....../QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
V/v cử kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

GIÁM ĐỐC …….
Căn cứ giấy đăng ký kinh doanh số ………… do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
Căn cứ hợp đồng số …../2008/TVGS ngày …../…./2008 giữa ……………. và ………………………… về việc giám sát thi công xây dựng công trình;
Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ và khả năng của cán bộ. Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Cử các ông ……………… – Kỹ sư ……Là cán bộ thuộc phòng …………thực hiện nhiệm vụ tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình hạng mục ……………………… thuộc công trình ……………………………………….
Điều 2. Ông ……….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và trước pháp luật về việc tư vấn giám sát thi công công trình theo nội dung của quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Trưởng …………………..; Hành chính - Tổng hợp và các ông có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ đầu tư (để biết);
- Lưu: TC-HC.
GIÁM ĐỐC………………………

lestrong
05-12-2008, 02:31 PM
Tôi đang cần các mẫu van bản hành chính công ty:
quyết định thành lập ban quản lý dự án
quyêt định cử cán bộ tư vấn giám sát
Thành viên nào có chia sẻ giúp tôi
Cảm ơn nhiều.:D

Gửi bạn 1 Quyết định thành lập Ban Quản lý cấp tỉnh để tham khảo đây:
http://www.ninhthuan.gov.vn/vn/article/dsp_file_content.asp?id=491