PDA

Xem bản đầy đủ : Cách tính phụ cấp khu vực trong bảng Tổng hợp dự toánbangdoi
27-10-2008, 02:59 PM
Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành năm 1999 hướng dẫn: cách tính phụ cấp khu vực là (f1)/h1n.
Trong đó h1n là hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu của các nhóm lương thứ n. (h1n) của nhóm 1 là 2,342.
Vậy trong đơn giá XDCB ban hành năm 2006 thì h1n của nhóm I sẽ là bao nhiêu? Xin thày Thế Anh cùng mọi người giải đáp giúp.

hungvina16
27-10-2008, 03:37 PM
Bạn tham khảo bảng tính các hệ số h1n và h2n theo bảng lương A.1.8 (mới ) và theo bảng lương A6 (cũ) để biết cách xác định các hệ số đó.
Bạn cần điều chỉnh lại các hệ số về các khoản phụ cấp đã tính trong đơn giá cho phù hợp với bộ đơn giá mà mình đang áp dụng.

tiennguyen108
16-12-2008, 03:38 PM
Cam on hungvina16 ve cach tinh he so phu cap ban da cung cap. nhung minh van khong hieu co cac he so trong cong thuc (1,26;0,2). Neu co thoi gian ban giai dap giup.Thanks

levinhxd
16-12-2008, 03:46 PM
Em thấy câu hỏi của bác bangdoi với ý "phụ cấp khu vực được điều chỉnh bao nhiêu trong bảng dự toán", còn câu trả lời như trong bảng tính của bác hungvina16 lại là các loại phụ cấp điều chỉnh theo từng nhóm trong ngành xây dựng!

giangcoi99
17-12-2008, 03:47 PM
minh cung khong hieu, neu co the daika giai thich ro hon gium!

hungvina16
18-12-2008, 09:33 AM
Cam on hungvina16 ve cach tinh he so phu cap ban da cung cap. nhung minh van khong hieu co cac he so trong cong thuc (1,26;0,2). Neu co thoi gian ban giai dap giup.Thanks
Bạn có thể đọc các bài thảo luận ở topic sau để hiểu rõ hơn :
http://giaxaydung.vn/diendan/che-do-tien-luong/12247-thao-luan-ve-he-so-phu-cap-3.html

truongthithoan
23-12-2008, 04:13 PM
Em đã xem cách tính các hệ số nhân công trong đó, các hệ số trong bảng được hiểu:
* HS: 1,26 bao gồm:
- 10% KOĐ/LCB = 1,1
- 12% LP/LCB =1,12
- 4% L khoán/LCB = 1,04
* HS: 0,2 = 20% PCLĐ/LTT
Các anh, các chị xem có đúng không nha.

truongthithoan
23-12-2008, 04:15 PM
Em đã xem cách tính các hệ số nhân công trong đó, các hệ số trong bảng được hiểu:
* HS: 1,26 bao gồm:
- 10% KOĐ/LCB
- 12% LP/LCB
- 4% L khoán/LCB
Cộng 26% = 1,26
* HS: 0,2 = 20% PCLĐ/LTT
Các anh, các chị xem có đúng không nha.

that_le!
09-04-2009, 04:21 PM
Em rất cảm ơn nhưng tụi em cần biết các hệ số như sau:
CHI PHÍ TRÖÏC TIEÁP
Chi phí vaät lieäuvl1+vl22.423.788.939VL
-Theo ñôn giaù 2006Baûng tính1.568.465.702 vl1
- Buø giaù vaät lieäu ñeán hieän tröôøng xaây laépBaûng tính855.323.237vl2
Chi phí nhaân coângnc1+nc2789.944.794NC
- Theo ñôn giaù nhaân coâng 2006NC trong ÑG*1,543(1.543he so dieu chinh du toan) nc1
- Phuï caáp khu vöïc tính theo möùc löôïng toái thieåu 0,7/3,1318*nc1
Chi phí maùy xaây döïngm1+m2+m3 103.869.620M
- Theo ñôn giaù maùy thi coâng naêm 2006Maùy trong ÑG*1,107 (he so dc du toan) m1
- Caùc phuï caáp tieàn löông thôï laáy maùy tính theo löông toái thieåu (KV)0,7/3,3116*Tlm*1,5435.736.254m2
- Buø giaù nhieän lieäu trong giaù ca maùyBaûng tính70.739.077m3T
röïc tieáp phí khaùc1,5%*(VL+NC+M)49.764....... con mot so khoan khac...

ý em hỏi cách tính hai hệ số phụ cấp khu vực trong chi phí nhân công và nhân công lái máy:
- 0.7/3.1318*nc1: trong đó 0.7 là hệ số khu vực; 3.1318 là hệ số mà trong quy định của Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông(em đang cần cách tính vì sao ra 3.1318 để áp dụng tính cho các tỉnh khác); nc1 như trên
- tương tự như phụ cấp tiền lương lái máy.
Nhờ thầy Thế Anh giúp em với. Vả lại chỉ luôn cho em cách post bài lên chứ em không rành lắm (làm như tẹp đính kèm ấy). Cảm ơn thầy

that_le!
09-04-2009, 04:23 PM
- Lương căn bản:=nA6*lương tối thiểu
- Lương phụ:=12%*lương căn bản
- Khoán trực tiếp:=4%*lương căn bản
- Phụ cấp không ổn định:=10%*lương căn bản
- Phụ cấp lưu động:=20%*lương tối thiểu
=>Đơn giá nhân công ngày:=((1,26*nA6 +0,2)*lương tt)/26

26: ngày công
1.26 là bạn cộng dồn các lương, phụ cấp
nếu chưa rõ thì mình sẽ giả thích thêm

nhn0007
30-07-2009, 05:12 PM
Cảm ơn ban Phanhungvina16@yahôoo.com.vn! Mình vẫn có chut thắc mắc la tại sao Khi tính phụ cấp cho cá nhân thì là: PC=HSxLTT, như vậy khi lương tối thiểu tăng đòng nghĩa với PH cũng tăng. Tuy nhiên khi tính Hệ số h1n thì nó lại ngược lại (f1/h1n cũ=1/2.342>f1/h1n mới=1/3.167). Như thế nghĩa la sao? Nếu có thể, ban giải giúp mình với nhe.

hungvina16
31-07-2009, 08:36 AM
Cảm ơn ban Phanhungvina16@yahôoo.com.vn (Phanhungvina16@yah%C3%B4oo.com.vn)! Mình vẫn có chut thắc mắc la tại sao Khi tính phụ cấp cho cá nhân thì là: PC=HSxLTT, như vậy khi lương tối thiểu tăng đòng nghĩa với PH cũng tăng. Tuy nhiên khi tính Hệ số h1n thì nó lại ngược lại (f1/h1n cũ=1/2.342>f1/h1n mới=1/3.167). Như thế nghĩa la sao? Nếu có thể, ban giải giúp mình với nhe.
Chúng ta có 2 hệ số h1n tương ứng với 2 Bảng lương khác nhau. Hệ số 2.342 được tính theo hệ số lương cơ bản bậc thợ 3,5/7 của bảng lương A6 , còn 3,167 được tính theo hệ số lương cơ bản bậc thợ 3.5/7 của bảng lương A.1.8.
Về phương pháp tính, Hệ số lương cơ bản thợ bậc 3.5/7 của bảng lương A.1.8 tăng 1,352 lần so với bảng lương A6 .Do vậy, hệ số chuyển đổi lương cơ bản ra lương tối thiểu cũng thay đổi tương ứng : 3,167/2,342 = 1,352 lần.
Nếu so sánh tại thời điểm năm 2004 có lương tối thiểu chung là 290k. Áp dụng các hệ số chuyển đổi tương ứng ta có:
Lương Thợ bậc 3.5/7 theo bảng lương A6, phụ cấp khu vực 0,2 là :
26.122 đồng lương cấp bậc + (0,2*26.122)/2,342 đồng phụ cấp KV = 28.353 đồng/công
Lương Thợ bậc 3.5/7 theo bảng lương A.1.8,phụ cấp khu vực 0,2 là :
35.328 đồng lương cấp bậc + (0,2*35.328)/3.167 đồng phụ cấp KV = 37.558 đồng/công
Như vậy, lương cấp bậc tăng 1,352 lần,hệ số h1n tăng 1,352 lần, kết quả là phụ cấp KV vẫn nguyên là 2.231 đồng do Ltt không thay đổi.
Khi lương tối thiểu tăng n lần thì cả lương cấp bậc và phụ cấp KV sẽ tăng n lần tương ứng, không phải là bị giảm do hệ số h1n tăng như bạn nghĩ.

hung86
12-08-2009, 08:42 AM
1,26 và 0,2 là:
Ta có lương cơ bản là nA*Ltt (Lcb)
Lương phụ là 0,12*Lcb = 0,12*nA*Ltt
Không ổn định sản xuất là 0,1*Lcb = 0,1*nA*Ltt
Chi phí khoán trực tiếp là 0,04*Lcb = 0,04*nA*Ltt
Phụ cấp khu vực là 0,2*Ltt
Như vậy tổng lương và phụ cấp là: (1+0,12+0,1+0,04)*nA*Ltt+0,2Ltt
=(1,26*nA+0,2)Ltt
Và lương ngày là:(1,26*nA+0,2)Ltt/26

chuotdong
19-09-2009, 09:55 PM
1,26 và 0,2 là:
Ta có lương cơ bản là nA*Ltt (Lcb)
Lương phụ là 0,12*Lcb = 0,12*nA*Ltt
Không ổn định sản xuất là 0,1*Lcb = 0,1*nA*Ltt
Chi phí khoán trực tiếp là 0,04*Lcb = 0,04*nA*Ltt
Phụ cấp khu vực là 0,2*Ltt
Như vậy tổng lương và phụ cấp là: (1+0,12+0,1+0,04)*nA*Ltt+0,2Ltt
=(1,26*nA+0,2)Ltt
Và lương ngày là:(1,26*nA+0,2)Ltt/26
Tại sao lại chia 26 ngày nhỉ, mình thấy có Chủ đầu tư chia 22 ngày, tức là nghỉ Thứ 7, CN ?

trandinhxuan
21-10-2009, 11:38 AM
Bạn nào có Bảng chế độ tiền lương, phụ cấp khu vực Tỉnh Quảng Trị cho minh xin.

baonam1103
23-10-2009, 11:35 AM
1,26 và 0,2 là:
Ta có lương cơ bản là nA*Ltt (Lcb)
Lương phụ là 0,12*Lcb = 0,12*nA*Ltt
Không ổn định sản xuất là 0,1*Lcb = 0,1*nA*Ltt
Chi phí khoán trực tiếp là 0,04*Lcb = 0,04*nA*Ltt
Phụ cấp khu vực là 0,2*Ltt
Như vậy tổng lương và phụ cấp là: (1+0,12+0,1+0,04)*nA*Ltt+0,2Ltt
=(1,26*nA+0,2)Ltt
Và lương ngày là:(1,26*nA+0,2)Ltt/26
Bạn ơi!trong Thông tư hay nghị định nào hướng dẫn cách tính hệ số phụ cấp ạ.Làm ơn chỉ cho moình với!Tks!

levinhxd
24-10-2009, 03:00 PM
Bạn ơi!trong Thông tư hay nghị định nào hướng dẫn cách tính hệ số phụ cấp ạ.Làm ơn chỉ cho moình với!Tks!

Bạn có thể tham khảo vấn đề hệ số phụ cấp và các hệ số điều chỉnh dự toán Tại đây (http://giaxaydung.vn/diendan/lap-du-toan-xay-dung-cong-trinh/24948-huong-dan-dieu-chinh-cac-he-so-trong-du-toan-cong-trinh.html)

giobosong
29-10-2009, 10:32 AM
Cảm ơn a Hungvina đã cung cấp cách tính các hệ số h1n và h2n. Nhưng thực sự là em không hiểu Ki35 là cái gì a có thể giải thích rõ hơn cho em được không? Nhân đây e cũng xin nhờ a và mọi người ra tay giúp đỡ e vói
e thấy các anh chị trong tính Kncd theo công thức sau

kncd = 1+ F1/h1n + F2/h2n

= 1 +(0,7 + 0,2)/2,638 + (0,0 + 0,0 + 0,0)/1,363
Theo e được biết thì F1 và F2 tương ứng là phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút nó đã có thông tư hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội. Vậy cách tính như ở trên đây có thể được hiểu như thế nào?
Kính mong các anh chị giúp đỡ!

luongnd
29-10-2009, 11:24 AM
Cảm ơn a Hungvina đã cung cấp cách tính các hệ số h1n và h2n. Nhưng thực sự là em không hiểu Ki35 là cái gì a có thể giải thích rõ hơn cho em được không? Nhân đây e cũng xin nhờ a và mọi người ra tay giúp đỡ e vói
e thấy các anh chị trong tính Kncd theo công thức sau

kncd = 1+ F1/h1n + F2/h2n

= 1 +(0,7 + 0,2)/2,638 + (0,0 + 0,0 + 0,0)/1,363
Theo e được biết thì F1 và F2 tương ứng là phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút nó đã có thông tư hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội. Vậy cách tính như ở trên đây có thể được hiểu như thế nào?
Kính mong các anh chị giúp đỡ!

Cái F1 & F2 ở đây là hệ số khu vực, chứ không phải độc hại khó khăn đâu bạn, ai có cuốn tính tiền lương thì biết ngay...

hungvina16
29-10-2009, 11:35 AM
Cảm ơn a Hungvina đã cung cấp cách tính các hệ số h1n và h2n. Nhưng thực sự là em không hiểu Ki35 là cái gì a có thể giải thích rõ hơn cho em được không? Nhân đây e cũng xin nhờ a và mọi người ra tay giúp đỡ e vói
e thấy các anh chị trong tính Kncd theo công thức sau

kncd = 1+ F1/h1n + F2/h2n

= 1 +(0,7 + 0,2)/2,638 + (0,0 + 0,0 + 0,0)/1,363
Theo e được biết thì F1 và F2 tương ứng là phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút nó đã có thông tư hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội. Vậy cách tính như ở trên đây có thể được hiểu như thế nào?
Kính mong các anh chị giúp đỡ!
Công thức tính hệ số Knc như trên là công thức tổng quát dùng để tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công do công trình có mức phụ cấp khác với mức phụ cấp đã tính trong đơn giá XDCB, trong đó :
F1 : các khoản phụ cấp lương tính theo lương tối thiểu chung (lưu động, khu vực, độc hại....) chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong bộ đơn giá XDCB.
h1n : hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương tối thiểu chung của nhóm lương thứ n.
F2 : các khoản phụ cấp lương tính theo lương cơ bản (không ổn định sản xuất...) chưa được tính hoặc tính chưa đủ trong bộ đơn giá XDCB.
h1n : hệ số biểu thị quan hệ giữa chi phí nhân công trong đơn giá so với tiền lương cơ bản của nhóm lương thứ n.
Bạn xem trong phần thuyết minh đơn giá để biết các khoản phụ cấp nào đã được tính trong đơn giá , thông thường thì các bộ đơn giá chỉ tính đến phụ cấp lưu động và 1 số địa phương có thêm phụ cấp không ổn định sản xuất.
Mức phụ cấp, loại phụ cấp được tính thêm vào chi phí nhân công tùy thuộc vào địa bàn xây dựng công trình, ngành nghề... không phải F1 và F2 tương ứng với phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút đâu.

tungtt
13-11-2009, 10:38 AM
1,26 và 0,2 là:
Ta có lương cơ bản là nA*Ltt (Lcb)
Lương phụ là 0,12*Lcb = 0,12*nA*Ltt
Không ổn định sản xuất là 0,1*Lcb = 0,1*nA*Ltt
Chi phí khoán trực tiếp là 0,04*Lcb = 0,04*nA*Ltt
Phụ cấp khu vực là 0,2*Ltt
Như vậy tổng lương và phụ cấp là: (1+0,12+0,1+0,04)*nA*Ltt+0,2Ltt
=(1,26*nA+0,2)Ltt
Và lương ngày là:(1,26*nA+0,2)Ltt/26
Vấn đề cách tính phụ cấp này cũng có quá nhiều ý kiến nhưng tôi thấy chưa có được sự thống nhất chung.
Theo tôi được biết thì phụ cấp không ổn định sản xuất đã không được tính theo thông tư số 04/2005/TT-BXD do vậy bộ đơn giá do các địa phương xây dựng sau thời điểm này sẽ không còn tính nữa. Điều này giống như cách tính phụ cấp mọi người xây dựng trước đây để có được kết quả giống như văn bản của nhà nước đã ban hành nhưng công thức này, công thức tóm lược là:
NCi.n = Dnc.i.n + Dnc.i.n/(0,2 + Ki.n*1,26)*[F1 + Ki.n*F2] = Dnc.i.n * [1 + F1/(0,2 + Ki.n*1,26) + F2*Ki.n/(0,2 + Ki.n*1,26)]
Đặt h1i.n = (0,2 + Ki.n*1,26)
Đặt h2i.n = (0,2 + Ki.n*1,26)/Ki.n
Và do đó NC = Dnc*(1 + F1/h1n + F2/h2n)
Trong đó:
- NC là chi phí nhân công tương ứng bậc lương thứ n và nhóm lương thứ i
- Dnc là chi phí nhân công tương ứng bậc lương thứ n và nhóm lương thứ i mà chưa bao gồm các khoản phụ cấp tính thêm
- Ki.n là hệ số bậc lương ứng với bậc n nhóm i
- LCBi.n là lương cơ bản ứng với bậc n nhóm i
- LCBi.n = LTT * Ki.n
- Dnc.i.n = LTT * 0,2 + LCBi.n * (1 + 0,26)
Tuy nhiên, có một điều tôi thấy là hệ số h1i.n không phụ thuộc vào mức lương tối thiểu chung là chưa đúng.
Ví dụ: hệ số phụ cấp khu vực h1i.n tính cho các công trình khu vực địa bàn Cẩm Phả (Quảng Ninh) theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng là 2,342; còn theo mức lương tối thiểu 540.000 đồng là 3,266.
Với mức lương tối thiểu 690.000 đồng chưa có văn bản thông báo của UBND thị xã Cẩm Phả nên không biết tính thế nào. Bác nào có thông tin gì xin chỉ giúp.

myle74
25-03-2010, 02:47 PM
Em rất cảm ơn nhưng tụi em cần biết các hệ số như sau:
CHI PHÍ TRÖÏC TIEÁP
Chi phí vaät lieäuvl1+vl22.423.788.939VL
-Theo ñôn giaù 2006Baûng tính1.568.465.702 vl1
- Buø giaù vaät lieäu ñeán hieän tröôøng xaây laépBaûng tính855.323.237vl2
Chi phí nhaân coângnc1+nc2789.944.794NC
- Theo ñôn giaù nhaân coâng 2006NC trong ÑG*1,543(1.543he so dieu chinh du toan) nc1
- Phuï caáp khu vöïc tính theo möùc löôïng toái thieåu 0,7/3,1318*nc1
Chi phí maùy xaây döïngm1+m2+m3 103.869.620M
- Theo ñôn giaù maùy thi coâng naêm 2006Maùy trong ÑG*1,107 (he so dc du toan) m1
- Caùc phuï caáp tieàn löông thôï laáy maùy tính theo löông toái thieåu (KV)0,7/3,3116*Tlm*1,5435.736.254m2
- Buø giaù nhieän lieäu trong giaù ca maùyBaûng tính70.739.077m3T
röïc tieáp phí khaùc1,5%*(VL+NC+M)49.764....... con mot so khoan khac...

ý em hỏi cách tính hai hệ số phụ cấp khu vực trong chi phí nhân công và nhân công lái máy:
- 0.7/3.1318*nc1: trong đó 0.7 là hệ số khu vực; 3.1318 là hệ số mà trong quy định của Sở xây dựng tỉnh Đắk Nông(em đang cần cách tính vì sao ra 3.1318 để áp dụng tính cho các tỉnh khác); nc1 như trên
- tương tự như phụ cấp tiền lương lái máy.
Nhờ thầy Thế Anh giúp em với. Vả lại chỉ luôn cho em cách post bài lên chứ em không rành lắm (làm như tẹp đính kèm ấy). Cảm ơn thầy

Mình là lính mới trong công tác lập dự toán:
Cho mình hỏi thăm những công trình nào thì được tính thêm phụ cấp khu vực vậy? Các Bác nào biết trả lời dùm với. Cảm ơn nhiều.

weblight
19-05-2010, 11:43 AM
Mình là lính mới trong công tác lập dự toán:
Cho mình hỏi thăm những công trình nào thì được tính thêm phụ cấp khu vực vậy? Các Bác nào biết trả lời dùm với. Cảm ơn nhiều.
Phụ cấp khu vực là khoản phụ cấp phụ thuộc vào vị trí công trình nằm trong vùng có được quy định là có pckv hay không?
B1: bạn xem công trình nằm ở vùng nào (xã, huyện, tỉnh)
B2: tra hệ số phụ cấp khu vực của công trình đó trong TT11/2005/BLDTBXH
B3: tính toán chi phí tương ứng với phụ cấp khu vực đó.

Ghi chú: Trong trang web này có rất nhiều thảo luận về các loại phụ cấp, bạn vào mục tìm kiếm sẽ có rất nhiều. Chúc bạn vui

2386thuong
17-12-2010, 07:53 PM
anh chi cho e hoi cach tính cước vận chuyện hàng hoá bằng đường biển với. E dang làm du toan công trình ở côn đảo nhưng em không biết tính cuóc vận chuyển đường biển như thế nào. E đang cần gấp rất mong anh chị giúp đỡ. Địa chỉ mail: 2386thuong@gmail.com

phongang
20-12-2012, 03:24 PM
Mình muốn hỏi: là khi mình lập dự toán XDCB cho một công trình mà công trình đó nằm trong chế độ phụ cấp khu vực theo TT số 11/2005/TTLT - BNV - BLĐTBXH - BTC - UBDT ngày 5/1/2005. Ví du công trình mình năm ỏ xã Tân Phương - Huyện Thanh Thủy có hệ số khu vực là 0.1 thì khi tổng hợp ngoài hệ số chuyển đổi rồi hệ số khu vực sẽ được cộng như thế nào. Các bạn chỉ giúp mình để minh hoàn thiện công việc mình được tốt hơn. Rất mong được sự giúp đỡ của các thành viên

hengqi
10-01-2013, 10:50 AM
Mình có 1 vấn đề này chưa rõ cần hỏi như sau
Theo văn bản số 730/SXD-KTXD của sở XD Hà Tĩnh
Kpc = 1+K*Kn
trong đó K là hệ số phụ cấp theo quy định hiện hành ( K hiện hành là bao nhiêu)
Kn là hệ số tương quan giữa tiền lương trong đơn giá và tiền lương tối thiểu, phụ thuộc vào từng nhóm lương (cái này đã có)

Quan tcld
17-06-2014, 04:51 PM
Cho mình hỏi, bạn nào có quy định về phụ cấp của tỉnh Đăk Nông năm 2014 gửi cho mình qua mail: haquan83@gmail.com với. Hiện mình rất cần

huyzu
04-07-2014, 02:24 PM
Phụ cấp khu vực là khoản phụ cấp phụ thuộc vào vị trí công trình nằm trong vùng có được quy định là có pckv hay không?
B1: bạn xem công trình nằm ở vùng nào (xã, huyện, tỉnh)
B2: tra hệ số phụ cấp khu vực của công trình đó trong TT11/2005/BLDTBXH
B3: tính toán chi phí tương ứng với phụ cấp khu vực đó.

Ghi chú: Trong trang web này có rất nhiều thảo luận về các loại phụ cấp, bạn vào mục tìm kiếm sẽ có rất nhiều. Chúc bạn vui
Bài viết của bạn rất ngắn gọn và bổ ích, thank bạn nhiều nhé!

laohac36
17-09-2014, 10:50 AM
Chưa đúng đâu. Xem lại lương tối thiểu và lương tối thiểu chung

ct2xntvtkct
13-10-2014, 10:27 AM
Các bác đã có dự toán nào được duyệt phụ cấp độc hại và phụ cấp thu hút chưa ạ?

hiep1585
13-09-2015, 09:02 AM
- Lương căn bản:=nA6*lương tối thiểu
- Lương phụ:=12%*lương căn bản
- Khoán trực tiếp:=4%*lương căn bản
- Phụ cấp không ổn định:=10%*lương căn bản
- Phụ cấp lưu động:=20%*lương tối thiểu
=>Đơn giá nhân công ngày:=((1,26*nA6 +0,2)*lương tt)/26

26: ngày công
1.26 là bạn cộng dồn các lương, phụ cấp
nếu chưa rõ thì mình sẽ giả thích thêm

cho mình hỏi là tính phụ cấp %như vậy áp dụng cho tát cả vùng. vì lương tối thiểu cảu mỗi vùng khác nhau rồi

tiensay23
14-09-2015, 10:14 AM
1,26 và 0,2 là:
Ta có lương cơ bản là nA*Ltt (Lcb)
Lương phụ là 0,12*Lcb = 0,12*nA*Ltt
Không ổn định sản xuất là 0,1*Lcb = 0,1*nA*Ltt
Chi phí khoán trực tiếp là 0,04*Lcb = 0,04*nA*Ltt
Phụ cấp khu vực là 0,2*Ltt
Như vậy tổng lương và phụ cấp là: (1+0,12+0,1+0,04)*nA*Ltt+0,2Ltt
=(1,26*nA+0,2)Ltt
Và lương ngày là:(1,26*nA+0,2)Ltt/26
Cho mình hỏi Ltt ở đây là tối thiểu chung hay tối thiểu vùng

duong_hh_nd
24-09-2015, 10:07 AM
Theo thông tư 01/2015/TT-BXD thì mức lương đầu vào Lnc đã bao gốm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp khu vực,phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp lưu động.Vậy khi tính mức lương có phải tính phần trăm nào nữa không.Phần chi phí khoán trực tiếp còn tính nữa không?