PDA

Xem bản đầy đủ : Văn bản, hướng dẫn của tỉnh Đồng Thápquyettoan
15-10-2008, 10:15 AM
Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn Tỉnh Đồng Tháp.

nhanctho
18-01-2010, 09:39 AM
Hướng dẫn điều chỉnh nhân công, máy thi công năm 2009 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

nhanctho
19-01-2010, 09:14 AM
Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đinh Tấn Linh
31-05-2010, 08:19 AM
Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý, sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành

truongtho
29-06-2010, 10:33 AM
Hướng dẫn điều chỉnh nhân công, máy thi công năm 2010 của UBND tỉnh Đồng Tháp.

ngoc2105
30-08-2010, 01:17 PM
Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Nguồn : Công báo đồng tháp):))

ngoc2105
30-08-2010, 01:21 PM
Ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Nguồn : Công Báo Đồng tháp):)):))

ngoc2105
30-08-2010, 01:23 PM
Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng và sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Nguồn : Công Báo Đồng Tháp)

pth911
06-10-2010, 08:56 PM
Quyết định số 808/QĐ-UBND.HC ngày 08/09/2010 của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v ban hành đơn giá xây dựng lưới điện hạ áp nông thôn dùng cho chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 61/2003/QĐ-UB ngày 02/10/2003 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc chuyển đổi mô hình quản lý điện nông thôn.

Nguồn: www.dongthap.gov.vn

pth911
06-10-2010, 09:00 PM
Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 20/09/2010 của UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v chất lượng, giá tiêu thụ và khối lượng sử dụng nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký

Nguồn: www.dongthap.gov.vn

ngoc2105
13-10-2010, 09:39 AM
V/v ban hành Quy định về Bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
link---->http://www.mediafire.com/?zn5d50emi2mb650
Nguồn: www.dongthap.gov.vn

ngoc2105
13-10-2010, 09:41 AM
V/v ban hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nguồn: www.dongthap.gov.vn

ngoc2105
13-10-2010, 09:46 AM
THÔNG BÁO
Về chi phí thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT và nền gia cố cừ
tràm, cừ đá cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nguồn: www.dongthap.gov.vn

pth911
20-12-2010, 11:39 PM
Quyết định 36/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010 Quy định việc quản lý, bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành.

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Nguồn: thuvienphapluat.vn

ngoc2105
12-04-2011, 08:33 AM
Công văn số 75/UBND-XDCB Ngày 09/03/2011 UBND Tỉnh Đồng Tháp V/v điều chỉnh hệ số nhân công, máy thi công theo Nghị định số108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010.

ngoc2105
01-05-2011, 10:33 PM
V/v bổ sung một số nội dung của Quy định bảng giá chuẩn nhà và vật kiến trúc xây dựng mới áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp
Nguồn : http://www.dongthap.gov.vn

pth911
03-05-2011, 03:31 PM
1. Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ngày 06/04/2011 V/v miễn thu phí xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

2. Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 25/04/2011 V/v ban hành Quy định mức thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

ngoc2105
24-06-2011, 02:13 PM
V/v ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Nguồn : http://www.dongthap.gov.vn

pth911
24-11-2011, 02:55 PM
Quyết định 27/2011/QĐ-UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh Đồng Tháp về Quy định cấp Giấy phép xây dựng tạm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

pth911
23-03-2012, 10:20 AM
Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 V/v ban hành Quy chế thực hiện phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm để xây dựng kết cấu hạ tầng của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Nguồn: Công báo tỉnh Đồng Tháp

pth911
23-03-2012, 10:21 AM
Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 10/01/2012 V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng (sửa chữa) các công trình xây dựng cơ bản dưới 200 triệu đồng và trang thiết bị, phương tiện dưới 100 triệu đồng bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước.
- Nguồn: Công báo tỉnh Đồng Tháp

pth911
23-03-2012, 10:29 AM
Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân công, phân cấp và ủy quyền tổ chức quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2009.
- Nguồn: Công báo tỉnh Đồng Tháp

pth911
21-10-2012, 03:07 PM
Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 23/07/2012 V/v ban hành Quy định mức thu phí đấu thầu, đấu giá trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

pth911
21-10-2012, 03:11 PM
Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 30/07/2012 V/v ban hành Quy định phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trườngtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

pth911
21-10-2012, 03:17 PM
Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 16/08/2012 V/v ban hành Quy chế đấu đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

pth911
21-10-2012, 03:18 PM
Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 20/08/2012 V/v ban hành qui định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn Tỉnh.

sagiang3888
08-04-2013, 10:37 AM
Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp - phần Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files/dt/dtphc/325QD-UB2013HC_vrgzPp5tGp.pdf)
Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – phần Sửa chữa (http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files/dt/dtphc/324QD-UB2013HC_Pu44mcaZ6W.pdf)
Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – phần Xây dựng (http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files/dt/dtphc/323QD-UB2013HC_gbvvDFR6hP.pdf)
Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – phần Lắp đặt (http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files/dt/dtphc/322QD-UB2013HC_d9PM5YwurY.pdf)
Quyết định công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Đồng Tháp – phần Khảo sát (http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files/dt/dtphc/321QD-UB2013HC_Ndqk4kjPnp.pdf)
Quyết định bãi bỏ các Quyết định ban hành và công bố Đơn giá xây dựng công trình áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (năm 2006-2007) (http://apps.dongthap.gov.vn/vanban/files/dt/dtphc/320QD-UB2013HC_TFznVXcerB.pdf)