PDA

Xem bản đầy đủ : Bộ Xây dựng trả lời về việc thi tuyển kiến trúclestrong
02-10-2008, 12:16 PM
Bộ Xây dựng trả lời về việc thi tuyển kiến trúc
Hỏi:
“Công ty tư vấn A trúng phương án thi tuyển kiến trúc công trình có qui mô tương đối lớn, kỹ thuật phức tạp, đến khi thương thảo hợp đồng lập dự án chủ đầu tư xét thấy năng lực tư vấn không thể đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ dự án. Trong trường hợp này chủ đầu tư muốn sử dụng phương án trúng tuyển để hợp đồng với đơn vị tư vấn đủ năng lực triển khai dự án được không? Giải quyết quyền tác giả với đơn vị tư vấn trúng tuyển phương án kiến trúc như thế nào?”.

Trả lời:
Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục III, điểm 2.3.b) Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thi tuyển thiết kế công trình xây dựng: “Tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được lựa chọn để xây dựng công trình được đảm bảo quyền tác giả, được thực hiện lập dự án và các bước thiết kế tiếp theo khi có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện các bước thiết kế tiếp theo thì chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu phù hợp để thực hiện nhưng quyền tác giả vẫn thuộc về tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được lựa chọn”.

Theo nội dung câu hỏi của bạn thì chủ đầu tư được phép sử dụng phương án thiết kế kiến trúc được lựa chọn để hợp đồng với đơn vị tư vấn đủ năng lực triển khai dự án nhưng vẫn phải đảm bảo quyền tác giả cho đơn vị tư vấn có phương án kiến trúc được lựa chọn.


Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng

dahuong
10-01-2009, 02:50 PM
BXD trả lời như vậy rồi, chắc khỏi bàn nhưng tôi chưa hài lòng cách trả lời vây. Xin tham khảo thêm;

Việc tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc là một hình thức đấu thầu để lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc. Hiện nay, Điều 55 Luật Xây dựng vẫn còn hiệu lực nên việc hướng dẫn thi tuyển kiến trúc công trình xây dựng tại Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005 của Bộ Xây dựng vẫn còn hiệu lực.
Tuy nhiên, theo Điểm a Khoản 1 Điều 11 Luật Đấu thầu quy định: "Nhà thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không được tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án, nhà thầu tư vấn đã tham gia thiết kế kỹ thuật của dự án không được tham gia đấu thầu các bước tiếp theo". Quy định như vậy không đảm bảo quyền tác giả trong tư vấn xây dựng. Do vậy, để giải quyết vấn đề này trong giai đoạn chuyển tiếp, tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọ nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng có quy định các tổ chức tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình được tham gia đấu thầu thực hiện bước thiết kế tiếp theo đến ngày 01/4/2009.