PDA

Xem bản đầy đủ : Văn bản, hướng dẫn của tỉnh An Giang3077
04-09-2008, 04:22 PM
Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành.

Quyết định số 3000/2005/QĐ-UBND về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá cho công trình xây dựng và đơn giá dự toán cho công tác san lấp mặt bằng với phương tiện ghe + máy bơm công suất nhỏ trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang ban hành: http://giaxaydung.vn/diendan/38216-post11.html

nhanctho
26-08-2009, 10:41 AM
Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán theo thông tư 05/2009/TT-BXD của UBND tỉnh An Giang.

pth911
21-05-2010, 05:56 PM
Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 của UBND Tỉnh An Giang Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép thực hiện quảng cáo trên địa bàn tỉnh An Giang

pth911
21-05-2010, 06:07 PM
Quyết định 23/2010/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của UBND Tỉnh An Giang Ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

pth911
22-05-2010, 01:35 AM
Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 13/04/2010 của UBND Tỉnh An Giang Về việc quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang

pth911
22-05-2010, 01:49 AM
Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13/04/2010 của UBND tỉnh An Giang Về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất

Đinh Tấn Linh
08-06-2010, 03:31 PM
Quyết định 27/2010/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 V/v sửa đổi Quyết định 52/2009/QĐ-UBND về phân cấp đầu tư và quy định đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

truongtho
29-06-2010, 10:37 AM
Hướng dẫn điều chỉnh nhân công, máy thi công năm 2010 của UBND tỉnh An Giang

truongtho
01-07-2010, 11:45 AM
Công văn 1276 chỉnh sửa 3000 về cước vận chuyển hàng hóa cho công trình xây dựng

pth911
10-10-2010, 05:47 PM
Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND ngày 22/07/2010 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký

Nguồn: qppl.angiang.gov.vn

pth911
10-10-2010, 05:50 PM
Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 26/07/2010 Về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở dành cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê, nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký

Nguồn: qppl.angiang.gov.vn

pth911
10-10-2010, 05:52 PM
Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 25/08/2010 Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

- Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2009 của UBND tỉnh quy định về trình tự, thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn: qppl.angiang.gov.vn

pth911
17-12-2010, 03:53 PM
Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang.

pth911
17-12-2010, 03:55 PM
Quyết định số 51/2010/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phần mềm cập nhật vào báo cáo trực tuyến tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Hiệu lực sau 10 ngày ký

pth911
17-12-2010, 03:59 PM
Quyết định số 55/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010 Ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2194/2005/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Quyết định số 7358/QĐ-UB ngày 15 tháng 10 năm 1997 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang.

pth911
17-12-2010, 04:02 PM
Quyết định số 59/2010/QD-UBND ngày 01/12/2010 V/v ban hành giá xây dựng đối với nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 và thay thế cho Quyết định 19/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành bảng giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang và phương pháp xác định giá trị còn lại, phương pháp xác định diện tích nhà, vật kiến trúc.

pth911
17-12-2010, 04:05 PM
Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 V/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Hiệu lực thi hành:
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.
2. Quyết định này thay thế:
a) Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
b) Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính.
c) Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Quyết định số 50/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính.

pth911
17-12-2010, 04:09 PM
Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010 Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký

pth911
28-12-2010, 11:40 PM
Quyết định 69/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2010 Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bản quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

pth911
29-12-2010, 01:12 AM
Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010 V/v Ban hành quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh An Giang.

- Nguồn: http://qppl.angiang.gov.vn

pth911
15-03-2011, 12:04 AM
Công văn số 02/UBND-XDCB ngày 04/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang V/v. công bố giá cước vận chuyển hàng hoá cho công trình xây dựng.

pth911
15-03-2011, 12:06 AM
Quyết định số 180/QĐ-UBND ngày 30/01/2011 V/v tạm thời miễn phí xây dựng

trungcat
20-03-2011, 10:21 AM
Gởi các bạn Văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình Xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010 (mức lương tối thiểu áp dụng từ ngày 01/01/2011)

pth911
21-04-2011, 01:48 AM
Công văn số 586/UBND-XDCB ngày 03 /3/2011 Về giá cước vận chuyển cát cho công trình san lấp mặt bằng

pth911
11-08-2011, 06:21 PM
- Quyết định 22/2011/QĐ-UBND V/v quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh An Giang
- Quyết định23/211/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Nguồn: http://qppl.angiang.gov.vn

pth911
11-08-2011, 06:22 PM
Quyết định 30/2011/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn: http://qppl.angiang.gov.vn

pth911
05-01-2012, 02:52 PM
Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang

pth911
23-05-2012, 10:35 PM
Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 Về việc ban hành giá xây dựng đối với nhà ở công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nguồn: http://www.angiang.gov.vn

ks.thanhtan
23-06-2012, 09:33 PM
Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 21/6/2012 của UBND tỉnh An Giang V/v đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư vượt lũ giai đoạn 1, 2 và chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.

ks.thanhtan
07-07-2012, 08:44 PM
Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 03/7/2012 của UBND tỉnh An Giang về Quy định khu vực khi lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 về Quy định các khu vực khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang./.

pth911
20-10-2012, 12:35 AM
Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 08/08/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tham gia ý kiến thiết kế cơ sở, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang.

pth911
20-10-2012, 12:39 AM
Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND ngày 25/09/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình sử dụng vốn nhà nước, các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư từ các nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 280/2001/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

ks.thanhtan
21-10-2013, 12:17 PM
Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của UBND Tỉnh An Giang : Về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 về phân cấp, ủy quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang./.

ks.thanhtan
21-10-2013, 12:22 PM
Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND Tỉnh An Giang : Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang./.

pth911
06-02-2014, 04:28 PM
- Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 17/12/2013 của UBND Tỉnh An Giang : Về việc sửa đổi một số nội dung quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2013 quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang.
- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.